Закупівлі Увійти Про систему
ПАТ "Укртелеком (Київська міська філія)"
#21560766
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
м. Київ, Шевченківський р-н, б-р. Тараса Шевченка, буд. 18
2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПАТ "Укртелеком (Київська міська філія)"
ЄДРПОУ 21560766
Адреса м. Київ, Шевченківський р-н, б-р. Тараса Шевченка, буд. 18
Номер свідоцтва про реєстрацію виписка АД 499440
Дата державної реєстрації 28.02.2014
Середня кількість працівників 24 358
Орган управління Вiдповiдно до статтi 15 Статуту ПАТ «Укртелеком», що був затверджений 26.04.2016 р. черговими Загальними Зборами Акцiонерiв (протокол № 16 вiд 27.12.2016) та дiяв у звiтний перiод, органами Товариства є: - Загальнi Збори Акцiонерiв; - Наглядова Рада Товариства; - Директор Товариства. Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" Загальнi Збори є вищим органом Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; - внесення змiн до Статуту; - прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; - прийняття рiшення про змiну типу Товариства; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про збiльшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про зменшення Статутного Капiталу; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; - за необхiдностi, затвердження Положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змiн до них; - затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства; - затвердження рiчного звiту Товариства; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом; - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до законодавства України; - прийняття рiшення про форму iснування акцiй; - затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом; - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв; - обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради; - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; - визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства; - обрання комiсiї з припинення Товариства; - обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; прийняття рiшення про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi, яка надає Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (надалi – «Значний Правочин»); - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом та законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора Товариства; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень Товариства (крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства); - затвердження проекту порядку денного i порядку денного Загальних Зборiв, повiдомлення про проведення Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах Товариства, крiм випадкiв Скликання Загальних Зборiв Акцiонерами; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора Товариства та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора Товариства та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв поспiль або його звiльнення; вiдсторонення, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Фiнансового директора Товариства та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов`язки Фiнансового директора Товариства та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв поспiль або їх звiльнення; - обрання Реєстрацiйної комiсiї; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства депозитарнiй установi; формування тимчасової Лiчильної комiсiї; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та Статутом Товариства, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, про виплату Дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб; затвердження їх Статутiв та участь в них; - надання попереднього дозволу на: - вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк; - вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених законодавством України); - вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо); - вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; - вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; - вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство); - вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги; - укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк; - придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ за одним договором, або з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк; - вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ; - укладення Товариством будь-яких правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ; - вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та договорiв на отримання Товариством комунальних послуг); - укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення), а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; - видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи Загальних Зборiв Товариства за цим Статутом чи за законодавством України; - попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень); - прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних Зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних Зборiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених Загальними Зборами Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, визначення розпорядникiв рахунками у цiнних паперах; - надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України; - iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради Товариства; - прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як Акцiонери; - розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; - прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Директору Товариства або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; - прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них; - запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього аудиту Товариства; - затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi); - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, чи вiдмову вiд його вчинення, вiдповiдно до законодавства України; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом та законодавством України. - Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України. Директор ПАТ "Укртелеком" Компетенцiя та повноваження Директора: здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi законодавством України, Статутом та рiшеннями Загальних Зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, передбачених Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора Товариства вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства. - без довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради; -спiльно з Фiнансовим директором Товариства без довiреностi (в такому випадку Директор та Фiнансовий директор дiють спiльно на пiдставi Статуту без довiреностi) вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, – також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу); - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати працi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, а також вирiшує всi iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; -приймає рiшення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; - пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - затверджує штатний розпис Товариства та змiни до нього; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; - визначає фондову бiржу в Українi, до бiржового списку якої, можуть бути включенi акцiї Товариства вiдповiдно до законодавства України; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй Радi Товариства рiчний консолiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйну програму, iншi плани (програми) Товариства та надає звiти про їх виконання; - забезпечує виконання затверджених Наглядовою Радою Товариства рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства; - забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства; -. забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та рiшення Наглядової Ради Товариства, звiтує про їх виконання; - вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй Радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, - приймає рiшення про вiдкриття розрахункових та iнших рахункiв в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства, пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв, пов’язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; -розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової Ради та/або Загальних Зборiв Товариства; - органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової Ради Товариства або Загальних Зборiв Товариства; - за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства, здiйснює дiї щодо: участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участi у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; - видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам: (i) одноособово -в межах своєї компетенцiї; (ii) спiльно з Фiнансовим директором Товариства - на право вчиняти правочини, пiдписувати (укладати) договори (угоди, контракти); - затверджує будь-якi внутрiшнi документи (iнструкцiї, процедури, положення тощо) Товариства з питань органiзацiї його дiяльностi, в тому числi iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства, за винятком тих документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; - забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - виконує рiшення Загальних Зборiв Товариства, Наглядової Ради Товариства та звiтує про їх виконання; - на вимогу Наглядової Ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, здiйснює дiяльнiсть, пов’язаною з державною таємницею та службовою iнформацiєю з присвоєним вiдповiдно до законодавства України грифом “для службового користування”; -. забезпечує виконання рiшень Наглядової Ради Товариства про скликання та проведення Загальних Зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту; надає пропозицiї Наглядовiй Радi Товариства щодо скликання Загальних Зборiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних Зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних Зборiв Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової Ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного погодження Наглядової Ради Товариства та/або Загальних Зборiв Товариства. 1. Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком», якi вiдбулися 26.04.2017р. (Протокол №17 вiд 26.04.2017р.), обрано Голову та членiв Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термiн до припинення повноважень, а саме: 1. Нетудихату Леонiда Iвановича - Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 2. Баринова Олександра Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 3. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 4. Муковнiна Сергiя Олексiйовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком»; 5. Буцана Євгена Анатолiйовича – член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком»; 6. Тимошенка Михайла Костянтиновича - член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ «Укртелеком». Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. З березня 2010 року – по грудень 2011 року – Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, з жовтня 2013р. – Голова Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Баринов Олександр Олексiйович - паспорт 45 06 758712, виданий 18.10.2003р. ВВС Головинського району м. Москви (Росiйська Федерацiя). 30.11.2009р. – 31.03.2010р. обiймав посаду вiце-президента з продажiв ВАТ «Вымпел-Коммуникации» (Росiйська Федерацiя), 15.12.2010р. – 04.02.2014р. обiймав посаду головного виконавчого директора ТОВ «Астелiт», з 10.02.2014р. – Голова ПАТ «Укртелеком». 22.01.2015р. - 26.04.2017р. - директор з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу АТ "СКМ". 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду . Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Павленко Людмила Миколаївна – 2007р. - 2010р. старший юрист юридичної компанiї «Бейкер МакКензi», з 2010р.-26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на надання паспортних даних не надано. Муковнiн Сергiй Олексiйович – паспорт ВС № 512438, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 29.11.2000р. 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ «СКМ», з 08.01.2013р. – 26.04.2017р. - iнвестицiйний менеджер АТ «СКМ». 3 16.12.2014р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,000000534% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Буцан Євген Анатолiйович – паспорт СН № 156531, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 28.03.1996р. 08.04.2010р. – 24.05.2013р. – заступник генерального директора – начальник управлiння з юридичних питань Нацiональної телекомпанiї України, з 27.05.2013р. – 14.04.2015р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Телерадiокомпанiя Україна». 15.04.2015р. – 26.04.2017р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Тимошенко Михайло Костянтинович – паспорт СН № 696056, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.02.1998р. 02.2012р. – 26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Воропаєв та партнери». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (протокол вiд 19.02.2014р. № 153) з 24.02.2014р. обрано (прийнято на роботу) на невизначений термiн Курмаза Юрiя Павловича Директором ПАТ «Укртелеком». Курмаз Ю.П., паспорт СН № 404313 , виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.01.1997р. 01.11.2006р. – 30.11.2009р. обiймав посаду директора вiдносин з абонентами ТОВ «Астелiт», 01.12.2009р. – 17.02.2014р. обiймав посаду директора корпоративних вiдносин ТОВ «Астелiт». Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: 260082510
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: 260082510

Посадові особи

ПІБ БУЦАН ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової Ради- незалежний директора
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - на невизначений термiн
Паспортні дані -
Рік народження 1978 (42 роки)
Освіта Повна вища, Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи 08.04.2010р. – 24.05.2013р. – заступник генерального директора – начальник управлiння з юридичних питань Нацiональної телекомпанiї України, 27.05.2013р. – 14.04.2015р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Телерадiокомпанiя Україна». 15.04.2015р. – 26.04.2017р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна»
Примітки Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;Буцан Є.А. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
ПІБ ПАВЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
Посада Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - на невизначений термiн
Паспортні дані -
Рік народження 1963 (57 років)
Освіта повна вища, Iнститут права Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом (м. Київ), Київський державний лiнгвiстичний унiверситет
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи З грудня 2010 року працювала у ТОВ «Юридична Фiрма «Воропаєв та партнери», до того обiймала посаду старшого юриста Київського офiсу мiжнародної юридичної компанiї «Бейкер i Макензi». З листопада 2011 року – член Наглядової ради ТОВ «Медiа Група Україна».
Примітки Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;Павленко Л.М. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
ПІБ НЕТУДИХАТА ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
Посада Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - до переобрання
Паспортні дані -
Рік народження 1955 (65 років)
Освіта повна вища, Одеський електротехнiчний iнститут зв’язку iм. О.С. Попова
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи 24.03.2010 - 22.12.2011 - Голова Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України 08.10.2013 - до цього часу Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком"
Примітки Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду.
До повноважень Голови Наглядової Ради вiдноситься:
- вiдкриття Загальних Зборiв (за винятком випадкiв, коли на Загальних Зборах головує iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою) та органiзацiя обрання секретаря Загальних Зборiв (у разi вiдсутностi корпоративного секретаря), якщо iнше не передбачено Статутом;
- органiзацiя пiдготовки доповiдей та звiтiв Загальним Зборам про дiяльнiсть Наглядової Ради, вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- органiзацiя роботи Наглядової Ради;
- скликання засiдань Наглядової Ради та головування на них, визначення порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради, пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради;
- забезпечення вiдкритого обговорення та вiльного обмiну думками на засiданнях Наглядової Ради i належного рiвня (повноти) розгляду на них усiх питань;
- пiдписання вiд iменi Товариства затверджених Наглядовою Радою цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особами, обраними на посади Директора та Голови Товариства, якщо Наглядова Рада не прийме рiшення про уповноваження iншої особи на пiдписання таких договорiв (контрактiв);
- здiйснення iнших функцiй, передбачених Статутом, цим Положенням, а також таких, якi необхiднi для ефективного забезпечення дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно трудового договору.
Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
ПІБ БАРИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - на невизначений термiн
Паспортні дані -
Рік народження 1972 (48 років)
Освіта повна вища, Московська державна академiя хiмiчного машинобудування
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи 11.2009 - 03.2010 вiце-президент з продажiв ВАТ "Вимпел-Комунiкацiї" (Росiйська Федерацiя),12.2010-02.2014 головний виконавчий директор ТОВ "Астелiт", 02.2014-12.2014 Голова ПАТ "Укртелеком"
Примітки Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;Баринов О.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
ПІБ МУКОВНІН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - на невизначений термiн
Паспортні дані -
Рік народження 1975 (45 років)
Освіта повна вища, Унiверситет Тюлейн, США, Донецький державний технiчний унiверситет
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи 04.07.2008-08.01.2013 менеджер вiддiлу корпоративних фiнансiв АТ "СКМ", 08.01.2013 - до цього часу iнвестицiйний менеджер АТ "СКМ"
Примітки Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. З Статуту: 26.1. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом.
Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; Муковнiн С.О. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
ПІБ КУРМАЗ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
Посада Директор
Дата вступу на посаду і термін 24.02.2014 - на невизначений термiн
Паспортні дані -
Рік народження 1960 (60 років)
Освіта повна вища, Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи 24.03.2010 - 22.12.2011 - начальник департаменту вiдносин з абонентами, директор вiдносин з абонентами, директор корпоративних вiдносин ТОВ "Астелiт" 19.02.2014 - 23.02.2014 - радник Голови ПАТ "Укртелеком" 24.02.2014 - до цього часу - директор ПАТ "Укртелеком"
Примітки Директор Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком".
Компетенцiя та повноваження Директора ПАТ "Укртелеком":
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством , Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi;
- розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та Загальних зборiв Товариства.
Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
ПІБ ТИМОШЕНКО МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ
Посада Член Наглядової Ради - незалежний директор
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2017 - на невизначений термiн
Паспортні дані -
Рік народження 1974 (46 років)
Освіта Повна вища, Iнститут мiжнародних вiдносин КНУ
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи 02.2012р. – 26.04.2017р. – головний юрисконсульт ТОВ «Воропаєв та партнери»
Примітки Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту ПАТ "Укртелеком" та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати свої повноваження;
- не передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, рiшеннями Наглядової Ради щодо її дiяльностi i дiяльностi комiтетiв та iнших органiв Наглядової Ради;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- особисто виконувати свої обов’язки, в тому числi брати участь у засiданнях Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- надавати за запитом Директора або Голови Товариства iнформацiю, необхiдну для визначення «пов’язаних осiб» в цiлях дотримання вимог податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення та визначення «особи, заiнтересованої у вчиненi правочину» в цiлях дотримання вимог законодавства про акцiонернi товариства стосовно порядку вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; Тимошенко М.К. здiйснює дiяльнiсть з виконання обов’язкiв члена Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», визначених законодавством України та Статутом Товариства, на безоплатнiй основi. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
ПІБ КУЦ ІРИНА ВІКТОРІВНА
Посада Директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку - головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2004 - на невизначений термiн
Паспортні дані -
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта повна вища, Київський iнститут еконмiки, менеджменту, банкiвської та страхової справи
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком". Компетенцiя та повноваження Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком": - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй. Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Примітки Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення про Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком". Компетенцiя та повноваження Головного бухгалтера ПАТ "Укртелеком": - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй. Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком". Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Ліцензии

Вид діяльності надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на всiй територiї України
Серія і номер АВ 583383
Видана Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв’язку України
Дата видачі 29.07.2011
Дата закінчення 13.12.2020
Опис д/н
Вид діяльності копiя провайдерської лiцензiї на надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку без права на технiчне обслуговування та експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку
Серія і номер АВ 593204
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 07.05.2012
Дата закінчення 14.12.2020
Опис д/н
Вид діяльності надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж проводового радiомовлення на всiй територiї України
Серія і номер АЕ 286001
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 23.10.2013
Дата закінчення 22.10.2023
Опис д/н
Вид діяльності надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї мереж ефiрного радiомовлення на територiї Вiнницької областi
Серія і номер АЕ 286014
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї
Дата видачі 23.10.2013
Дата закінчення 22.10.2023
Опис д/н
Вид діяльності надання послуг фiксованого телефонного зв"язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв елетрозв"язку; мiжнародного, мiжмiського на всiй терiторiї України
Серія і номер АЕ 521977
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї
Дата видачі 18.09.2015
Дата закінчення 17.09.2020
Опис д/н
Вид діяльності надання послуг з технiчного обслуговування мереж ефiрного телемовлення на терiторiї м. Київ, Київської, Тернопiльської, Львiвської, Закарпатської, Житоимрської областей
Серія і номер АЕ 522083
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї
Дата видачі 31.08.2015
Дата закінчення 30.08.2020
Опис д/н
Вид діяльності надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв"язку з використанням безпроводового доступу iз застосуванням технологiї DECT з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв"язку
Серія і номер ДЛ 000190
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї
Дата видачі 01.02.2016
Дата закінчення 02.05.2021
Опис д/н
Вид діяльності надання послуг телефонного зв"язку (крiм вiдомчих об"єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 абонентських номерiв на всiй терiторiї України
Серія і номер ДЛ 000396
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв"язку та iнформатизацiї
Дата видачі 13.04.2016
Дата закінчення 02.04.2021
Опис д/н

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ"
ЄДРПОУ 33306921
Адреса 01001, -, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
Свiдоцтво № 3516
25.09.2014
Аудиторська палата України
Контакти +380 (44) 490 3000 , +380 (44) 490 3000
Примітки Товариство проводить для Емiтента аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi
Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКА"
ЄДРПОУ 13490997
Адреса 69005, -, м. Запорiжжя, вул. Перемоги, 97-А
Діятельність Страхування
Ліцензія
569965, 569985
26.04.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ З ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Контакти 044 536-00-20, (0612)24-42-71
Примітки Медичне страхування
Назва Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал"
ЄДРПОУ 20337279
Адреса 04053, -, м. Київ, пров. Киянiвський, 7-А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
АЕ №294660
13.01.2015
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку
Контакти (044) 272-42-46, (044) 272-42-46
Примітки Емiтент користується послугами щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах,проведення депозитарних операцiй, тощо на пiдставi договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах.
Назва Публiчне Акцiонерне Товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Адреса 04070, -, м. Київ, вул. Андрiївська, 4
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
АЕ 294710
14.02.2015
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку
Контакти (044) 231-70-89, (044) 231-70-89
Примітки Емiтент користується послугами щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах,проведення депозитарних операцiй, тощо на пiдставi договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
ЄДРПОУ 21672206
Адреса 01601, -, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
АД №034421
11.06.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку
Контакти (044) 277-50-00, (044) 277-50-01
Примітки Послуги щодо включення цiнних паперiв емiтента до Списку бiржi
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"
ЄДРПОУ 30115243
Адреса 03062, -, м. Київ, пр. Перемоги, 65
Діятельність Послуги у сферi недержавного страхування
Ліцензія
АВ 500428, АВ 500431
04.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Контакти (044) 536-09-62, (044) 536-00-21
Примітки Послуги у сферi недержавного страхування
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг"
ЄДРПОУ 33262696
Адреса 03680, -, м. Київ, ул. Антоновича, 172, оф. 1014
Діятельність Надання послуг по присвоєнню кредитних рейтингiв та iнших видiв рейтингiв юридичним особам - суб'єктам економiчної дiяльностi
Ліцензія
3
12.04.2010
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв тафондового ринку
Контакти (044) 362-90-84, (044) 362-90-84
Примітки Емiтент користується послугами щодо присвоєння та оновлення рейтингової оцiнки.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, -, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
-
-
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-07
Примітки iцензiя не передбачена вiдповiдно Закону України " Про депозитарну дiяльнiсть". Емiтент користується послугами вiдповiдно до умов договору на обслуговування випускiв цiнних паперiв, послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах; депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента; надання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; послуги з надання електронного цифрового пiдпису.

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 03759808
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА УКРАЇНА"
Примітки Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продуктiв рослинництва. Вирорщування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв
ЄДРПОУ 19209435
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"
Примітки Страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням
ЄДРПОУ 22988615
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДИТЯЧЕ ОЗДОРОВЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСОВА КАЗКА"
Примітки Оздоровлення дiтей працiвникiв галузi зв’язку, членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств та т.i. (дiяльнiсть лiкарняних закладiв)
ЄДРПОУ 23727977
Назва ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕМОН-ІНВЕСТ"
Примітки Будiвництво, монтаж та експлуатацiя засобiв телекомунiкацiй.
ЄДРПОУ 24589670
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛСАКОМ-УКРАЇНА"
Примітки Послуги мобiльного та супутникового зв’язку в системi «Глобалстар» (Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах).
ЄДРПОУ 34726705
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Примітки Проектування, будiвництво, технiчне обслуговування та експлуатацiя мереж мiжнародного та мiсцевої телефонного зв’язку i надання послуг в цих мережах. Дiяльнiсть у сферi проводового мовлення.
ЄДРПОУ 37815221
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИМОБ"
Примітки Надання телекомунiкацiйних послуг (дiяльнiсть у сферi безпроводового мовлення).
ЄДРПОУ НRВ86240
Примітки Надання телекомунiкацiйних послуг.

Власники акцій

Назва Державний комiтет зв"язку та iнформатизацiї України
ЄДРПОУ -
Адреас Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 26
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСУ"
ЄДРПОУ 33940565
Адреса Україна, м. Київ, вул. Луначарського, 4
Кількість акцій 17 376 189 488 шт.
Частка акцій 92.791%