Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (15)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"

#20337279

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
ЄДРПОУ 20337279
Адреса Провулок Киянівський, буд. 7А, місто Київ, Шевченківський, 04053, (044)272-42-46
(КОАТУУ 8039100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 434077
Дата державної реєстрації 10.12.1997
Середня кількість працівників 10
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2650894
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2650751
Контакти
+38 (044) 272-42-46
altana@altana-capital.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Ульшина Наталія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2010 - до моменту переобрання
Паспортні дані ВА, 184663, 26.05.1997, Новогродівським МВ УМВС України в Донецькій області
Освіта вища економічна
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ".
Примітки Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера встановлені посадовою інструкцією. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", головний бухгалтер підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Зміни у персональному складі щодо посади Головного бухгалтера в звітному році не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14. Попередні посади: Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Альтана Капітал". Посадова особа також обіймає за сумісництвом посаду головного бухгалтера ТОВ "ФК "АЛЬЯНС", м.Київ, провулок Киянівський, 7А та посаду головного бухгалтера ТОВ "ФК "CОКУР", м.Київ, провулок Киянівський, 7А.
Резніченко Віра Олександрівна Ревізор акціонерного товариства
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2014 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Філія "Металургійний комплекс "ПРАТ "Донецьксталь"- металургійний завод", бухгалтер
Примітки Ревізор є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Завдання Ревізора полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам учасників та Наглядовій раді Товариства (за наявності). Ревізор:1) доповідає про результати проведених Ревізором перевірок Загальним зборам учасників та Наглядовій раді Товариства (за наявності); 2) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. 3) Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. 4) За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок. Компетенція Ревізора визначається законодавством України, Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обранння посадової особи було прийнято Позачерговими Загальними зборами (Рішення №24 від 12.08.2014р.). Змін у персональному складі посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 11. Попередні посади: Філія "Металургійний комплекс "ПРАТ "Донецьксталь"- металургійний завод", бухгалтер. Посадова особа також займає наступні посади: бухгалтер та спеціаліст депозитарного відділу ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", 04053, місто Київ, провулок Киянівський, 7А; економіст ТОВ "ФК "Сокур", 04053, місто Київ, провулок Киянівський, 7А. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
Амітан Олена Анатоліївна Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2010 - до моменту переобрання
Паспортні дані ВК, 051267, 28.08.2004, Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл.
Освіта вища економічна
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Директор з фінансів ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
Примітки До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор: 1) наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці; 2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; 3) затверджує організаційну структуру Товариства; 4) затверджує штатний розклад Товариства; 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства; 7) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати схвалення/ дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради; 8) видає довіреності; 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед клієнтами і третіми особами; 12) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 14) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці; 15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 16) затверджує інструкції, положення та інші внутрішні документи Товариства. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Рішенням акціонера ПрАТ "Альтана Капітал" про відкликання з посади Генерального директора Товариства Амеліна Анатолія Ігоровича (ІПН 2835400097) з останнім робочим днем 27.04.2010 року та розірвання трудових правовідносин з Амеліним Анатолієм Ігоровичем за угодою сторін, Генеральним директором Товариства була обрана з 28.04.2010 року Амітан Олена Анатоліївна. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) -15 років. Попередні посади: Директор з фінансів ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ". Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Генеральний директор ТОВ "Альтана Асістанс", 04053, м.Київ, провулок Киянівський, 7А; Голова Наглядової Ради ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРДЖЕНТ ГРУП", 04053, м.Київ, провулок Киянівський, 7А; Голова Наглядової Ради ПАТ ЗНВКІФ "ГРОССО КАПІТАЛ", 04053, місто Київ, провулок Киянівський, 7А;Голова Ради ВНПФ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД", 83001, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Постишева, будинок 117; Член Наглядової Ради ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", 01004, м.Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44; Ревізор ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", 04053, місто Київ, провулок Киянівський, 7А.

Ліцензії

Дата  
серії АЕ №294685 20.01.2015 Андеррайтинг
Орган ліцензування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 20.01.2015
Опис Строк дії ліцензії - 3 29.10.2014 необмежений
серія АЕ №294660 13.01.2015 Депозитарна діяльність депозитарної установи
Орган ліцензування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 13.01.2015
Опис Строк дії ліцензіїї - з 12.10.2013 необмежений
серія АЕ №294661 13.01.2015 Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
Орган ліцензування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 13.01.2015
Опис Строк дії ліцензіїї - з 12.10.2013 необмежений
серія АЕ №294683 20.01.2015 Брокерська діяльність
Орган ліцензування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 20.01.2015
Опис Строк дії ліцензії - з 29.10.2014 необмежений.
серія АЕ №294684 20.01.2015 Дилерська діяльність
Орган ліцензування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 20.01.2015
Опис Строк дії ліцензії - з 29.10.2014 необмежений.
№147 13.03.2015 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
Орган ліцензування Національний Банк України
Дата видачі 13.03.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так. Строк дії ліцензії - є чинною протягом строку дії ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАНА АСІСТАНС" #34899246
Адреса М. КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ, БУД. 7 А
Опис Емітенту належить 99,83% статутного капіталу ТОВ “АЛЬТАНА АСІСТАНС” (далі - Товариство). У якості внеску були надані наступні активи: цінні папери вартістю 34 900,00грн. Та грошові кошти - 244 624,00грн. Права, що належать емітенту (учаснику Товариства) стосовно управління ТОВ “АЛЬТАНА АСІСТАНС”: 1. брати участь в управлінні справами Товариства особисто або через свого представника шляхом видачі представникові довіреності, посвідченої нотаріально або підписаної посадовою особою юридичної особи - довірителя та засвідченої її печаткою, або через законного представника. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників; 2. передавати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику чи його представнику. Брати участь у прийнятті рішень заочно (методом опитування) в порядку, встановленому цим Статутом; 3. здійснювати трудову діяльність у Товаристві на підставі трудового договору (контракту) або іншу діяльність за договором цивільно-правового характеру; 4. вимагати розгляду питань на Загальних зборах Учасників за умови, що такі питання були поставлені ним не пізніше, ніж за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства, за умови, що Учасник володіє більше, ніж 10 відсотками голосів; 6. вимагати надання йому у будь-який час протоколів Загальних зборів Учасників та одержувати з них посвідчені виписки, а також ознайомлюватись з книгою протоколів. Виписки з протоколів надаються Учаснику протягом 3 (трьох) робочих днів з дати одержання відповідної заяви Учасника; 7. обирати та бути обраним до органів управління і контролю Товариства; мати свого представника у Ревізійній комісії, вимагати від Ревізійної комісії перевірки діяльності Генерального директора Товариства; 8. одержувати повну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись в будь-який час з даними бухгалтерського обліку, фінансової звітності, з будь-якими договорами, укладеними Товариством, та з іншою документацією. При цьому така інформація надається Учаснику Генеральним директором Товариства або будь-яким з його заступників протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту звернення Учасника; 9. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 10. на пропорційну його частці в Статутному (складеному) капіталі кількість голосів при голосуванні на Загальних зборах Учасників; 11. вийти з Товариства та отримати вартість частини майна Товариства, пропорційну частці Учасника у Статутному (складеному) капіталі в порядку, встановленому цим Статутом. Учасник Товариства може мати інші права визначені чинним законодавством України або надані Загальними зборами Учасників.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
AЛТАНА ЛІМІТЕД (ALTANA LIMITED) / д/н 3 270 000 шт 100.00%
Адреса Віргінські о-ви, Крегмур Чемберз, а/с 71, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, д/н