Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (15)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"

#20337279

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
ЄДРПОУ 20337279
Адреса вулиця Постишева, буд. 117, місто Донецьк, Ворошиловський, Донецька область, 83001, (062)343-45-71
(КОАТУУ 1410136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 434077
Дата державної реєстрації 10.12.1997
Середня кількість працівників 25
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2650894
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2650751
Контакти
+38 (062) 343-45-71
altana@altana-capital.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Ульшина Наталія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2010 - до моменту переобрання
Паспортні дані ВА, 184663, 26.05.1997, Новогродівським МВ УМВС України в Донецькій області
Освіта вища економічна
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Альтана Капітал"
Примітки Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера встановлені посадовою інструкцією. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, головний бухгалтер підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Зміни у персональному складі щодо посади Головного бухгалтера в 2013 році не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 4. Попередні посади: Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Альтана Капітал". Посадова особа за сумісництвом займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Фріленд Україна", м.Донецьк, вул.Постишева, 117, літ. А-3, посаду головного бухгалтера ТОВ "ФК "АЛЬЯНС", м.Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102 та посаду головного бухгалтера ТОВ «ФК «CОКУР», м. Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, буд.102.
Алтана Лімітед (Аlтаnа Lімітеd) Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 228601
Примітки Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора на строк, визначений рішенням Наглядової ради; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; прийняття рішень про укладення Товариством будь-яких правочинів, у тому числі правочинів щодо отримання кредитів, застави майна Товариства, отримання і надання позик та поворотної фінансової допомоги, відчуження, передачі в оренду, лізинг чи передачі в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) Товариства, та інших правочинів на суму 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) і вище, окрім договорів на здійснення брокерської діяльності, андеррайтингу та діяльності з управління цінними паперами; прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. затвердження організаційної структури Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством. Рішенням акціонера №19 від 25.04.2013р.припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства Сичік Вікторії Євгенівни та обрано до складу Наглядової ради Товариства компанію ALTANA LIMITED (реєстраційний код 228601, місцезнаходження: Craigmuir Chambers, p.o. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).
Амітан Олена Анатоліївна Генеральний директор
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2010 - до моменту переобрання
Паспортні дані ВК, 051267, 28.08.2004, Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл.
Освіта вища економічна
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Директор з фінансів ЗАТ "Юпрас Капітал"
Примітки До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор: 1) наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці; 2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; 3) подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; 4) затверджує штатний розклад Товариства; 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства; 7) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати схвалення/ дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради; 8) видає довіреності; 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед клієнтами і третіми особами; 12) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 14) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці; 15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Рішенням акціонера ПрАТ "Альтана Капітал" про відкликання з посади Генерального директора Товариства Амеліна Анатолія Ігоровича (ІПН 2835400097) з останнім робочим днем 27.04.2010 року та розірвання трудових правовідносин з Амеліним Анатолієм Ігоровичем за угодою сторін, Генеральним директором Товариства була обрана з 28.04.2010 року Амітан Олени Анатоліївни (ІПН 2930606906) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -11 років. Попередні посади: Директор з фінансів ЗАТ "Юпрас Капітал". Посадова особа за сумісництвом займає наступні посади: Генеральний директор ТОВ "Альтана Асістанс", м.Донецьк, вул.Постишева, 117; Голова Наглядової Ради ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП», 83015, м.Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, будинок 102; Голова Наглядової Ради ПАТ ЗНВКІФ «ГРОССО КАПІТАЛ», 83001, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 117.

Ліцензії

Дата  
серії АВ № 507041 03.12.2009 Андеррайтинг
Орган ліцензування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2009
Дата закінчення 28.10.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так
серія АВ №507039 03.12.2009 Брокерська діяльність
Орган ліцензування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2009
Дата закінчення 28.10.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так
серія АВ №507040 03.12.2009 Дилерська діяльність
Орган ліцензування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2009
Дата закінчення 28.10.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так
серія АЕ № 263022 10.04.2013 Діяльність з управління цінними паперами
Орган ліцензування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 10.04.2013
Опис Строк дії ліцензіїї - необмежений
серія АЕ № 286624 10.10.2013 Депозитарна діяльність депозитарної установи
Орган ліцензування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 10.10.2013
Опис Строк дії ліцензіїї - необмежений
серія АЕ №286625 10.10.2013 Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
Орган ліцензування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі 10.10.2013
Опис Строк дії ліцензіїї - необмежений
№26 19.12.2007 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
Орган ліцензування Національний Банк України
Дата видачі 19.12.2007
Дата закінчення 28.10.2014
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): так

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
AЛТАНА ЛІМІТЕД (ALTANA LIMITED) / д/н 3 270 000 шт 100.00%
Адреса Віргінські о-ви, Крегмур Чемберз, а/с 71, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, д/н