Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (2) Перевірки (31)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

#05393085

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 05393085
Адреса 51901, м. Кам'янське, вул. Колеусiвська, Б. 1
Дата державної реєстрації 19.04.1996
Середня кількість працівників 1 263
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "ПУМБ" Головний офiс м. Київ
МФО: 334851
Номер рахунку: UA633348510000000002600339295
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "ПУМБ" Головний офiс м. Київ
МФО: 334851
Номер рахунку: UA633348510000000002600339295
Контакти
+38 (056) 956-79-83
office.dkhz@metinvestholding.com

Опис діяльності

Організаційна структура

В органiзацiйнiй структурi Товариства у звiтному 2019 роцi вiдбулися змiни. З 10.06.2019 з метою створення ефективної системи управлiння Товариством та пiдвищення продуктивностi працi виникла потреба у проведеннi змiн в органiзацiйнiй структурi, затверджено нову органiзацiйну структуру Товариства: - створено юридичний вiддiл. З 01.10.2019 внесено змiни до органiзацiйної структури Товариства, затверджено нову органiзацiйну структуру Товариства: - створено управлiння з операцiйних полiпшень до склалу якого увiйшли два вiддiли: вiддiл з операцiйних полiпшень та вiддiл аналiтики та розвитку цiльової виробничої моделi.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб). Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2019 рiк становить 1 202 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб). Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працювали за сумiсництвом - 17 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб). Працiвники, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) згiдно з заявами - 0 осiб. Фонд оплати працi. Фонд оплати працi усiх працiвникiв в 2019 роцi складав - 252 752,9 тис. грн. Фонд оплати працi штатних працiвникiв в 2019 роцi складав - 248 653,1 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року". У 2018 роцi фонд оплати працi складав - 178 724,6 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi в 2019 роцi вiдносно попереднього 2018 року збiльшився на 74 028,3 тис. грн. Станом на 31.12.2019 у Товариствi працювало 1 241 особи, з них 73,6 % склали спiвробiтники робочих спецiальностей, 26,4 % - керiвники, фахiвцi i службовцi. У таблицi наведена чисельнiсть персоналу у розрiзi окремих груп. Найменування показника на 31.12.2019 р. на 31.12.2018 р. Чисельнiсть персоналу за статевою приналежнiстю: Усього: 1 241 1 253 - чоловiки 794 758 - жiнки 447 495 - у т.ч. жiнки на керiвних посадах 37 40 Чисельнiсть персоналу за вiком: - старше 50 рокiв 279 277 - 30 - 50 рокiв 786 777 - молодше 30 рокiв 176 199 Люди є найважливiшим економiчним ресурсом Товариства, джерелом його прибуткiв, конкурентоспроможностi та процвiтання. Саме тому система мотивацiї персоналу є важливою частиною управлiння i спрямована на утримання i розвиток талантiв, пiдтримку кар'єрного i професiйного зростання спiвробiтникiв. Товариство проводить регулярний монiторинг ринку працi, включаючи спецiальнi огляди кадрового ринку окремих висококвалiфiкованих професiй, прагне забезпечити конкурентоспроможнiсть усiх елементiв системи винагороди. Перегляд заробiтних плат проводиться на регулярнiй основi вiдповiдно до динамiки ринку працi. Середня мiсячна зарплата за 2019 рiк склала -17 228,0 грн. у порiвняннi з 2018 роком - 12 991,0 грн. Таким чином, середня зарплата по Товариству перевищує аналогiчний показник по країнi i створює передумови для створення стабiльної та високо професiйної команди. Мотивацiя складається з iндивiдуальних заходiв як матерiального, так i морального стимулювання до високопродуктивної працi: встановлення рiвня грошової винагороди, тарифних ставок, доплат, премiй, пiдвищення професiйного розряду, доручення складних i вiдповiдальних завдань, вiдрядження на навчання за рахунок Товариства. Професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу за звiтний рiк проводилася вiдповiдно до "Програми професiйного навчання на 2019 рiк". За звiтний перiод проведено навчання новим професiям (пiдготовка, перепiдготовка, другi професiї) - 275 осiб, в тому числi, 146 осiб пройшли навчання по другiй сумiжної професiї "Стропальник", 43 особи пройшли навчання за програмою перепiдготовки за професiєю "Машинiст крана (кранiвник)". Безпосередньо на виробництвi проводилася пiдготовка за професiями: "Рамповщiк", "Дверевий", "Люковий", "Вогнетривник", "Машинiст по обслуговуванню силосiв та вугiльної башти", "Машинiст вагоноперекидача", "Дробильщик", "Дозировщик", "Оператор коксосортировки", "Кабiнщiк-кантовщик", "Лаборант хiмiчного аналiзу", "Контролер у виробництвi чорних металiв" та iн. Працiвники пiдприємства пiдвищили квалiфiкацiю за iндивiдуальною i курсовою формами навчання, в тому числi, безпосередньо на виробництвi, з присвоєнням вищого розряду - 28 осiб. Керiвники, фахiвцi, професiонали (318 осiб) пiдвищували квалiфiкацiю на курсах, консультативно-методичних семiнарах i семiнарах-тренiнгах з вiдривом вiд виробництва. 32 працiвника пройшли комплексне тестування з питань охорони працi. Протягом 2019 року вiдбувалась профорiєнтацiйна робота в рамках спiвпрацi з ВУЗами. Для профорiєнтацiї студентiв було проведено двi зустрiчi з студентами "Металургiйного коледжу", в яких взяли участь понад 80 осiб. Також, в рiзних структурних пiдроздiлах пiдприємства студенти проходили ознайомчу, виробничу та переддипломну практики. Протягом 2019 року на пiдприємствi пройшли практику 25 осiб, з них 10 студентiв Кам'янського вищого професiйного училища та 15 студентiв Металургiйного коледжу.

Участь у об'єднаннях

Товариство не належить до будь-яких об'єднань та пiдприємств.

Спільна діяльність

Товариство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Облікова політика

Облiкова полiтика пiдприємства Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi на 2019 рiк здiйснюється у вiдповiдностi з Облiковою полiтикою пiдприємства затвердженої наказом вiд 20 грудня 2018 р. № 748, а також вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i вiдповiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV зi змiнами та доповненнями. Основнi засоби Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням подальшої амортизацiї та знецiнення. Справедлива вартiсть визначається за результатами оцiнки, яку проводять незалежнi оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi переоцiнюваних активiв. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки визнається у звiтi про сукупний дохiд та збiльшує резерв переоцiнки в капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкта основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вираховується з валової балансової вартостi активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується до його переоцiненої вартостi. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того ж активу, визнається у звiтi про сукупний дохiд i зменшує ранiше визнаний резерв переоцiнки у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, вiдображений у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або списується або по мiрi використання Компанiєю цього активу. В останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж амортизацiєю на основi переоцiненої балансової вартостi активу i амортизацiєю на основi його первiсної вартостi. На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних засобiв. Балансова вартiсть активу негайно зменшується до вартостi вiдшкодування, якщо балансова вартiсть вище вартостi вiдшкодування. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку з вибуттям активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про прибутки i збитки за рiк, у якому вибув актив. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом, щоб зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї. На землю амортизацiя не нараховується. Залишкова вартiсть i термiни експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та оцiнюються на предмет втрати корисностi при наявностi ознак такої втрати корисностi. Знецiнення нематерiальних активiв та основних засобiв Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежено, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування, а також суму переоцiнки, ранiше визнану у складi капiталу. Для оцiнки можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують грошовi потоки, що окремо розрiзняються (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти). Активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення. Фiнансовi iнструменти Первiсне визнання та оцiнка. При первiсному визнаннi Компанiя повинна оцiнювати фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за справедливою вартiстю. Якщо актив або зобов'язання облiковується не за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, дана справедлива вартiсть може бути збiльшена або зменшена на суму витрат, якi пов'язанi з укладанням угоди та якi мають пряме вiдношення до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Якщо актив або зобов'язання облiковується за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, цi витрати вiдображаються у складi прибутку або збитку. Класифiкацiя та подальша оцiнка фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за наступними категорiями: o якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю (або через iнший сукупний дохiд, або через прибуток або збиток), i o якi оцiнюються за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi Компанiї для управлiння фiнансовими активами та договiрних умов грошових потокiв. Знецiнення фiнансових активiв. Пiсля первiсного визнання фiнансового активу Компанiя розраховує та визнає очiкуваний кредитний збиток для фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, що призводить до негайних звiтних збиткiв у звiтi про фiнансовi результати. Очiкуванi кредитнi збитки є виваженою з урахуванням ймовiрностi оцiнкою кредитних збиткiв за весь очiкуваний термiн дiї фiнансового iнструменту. Оскiльки очiкуванi кредитнi збитки враховують суму i термiни виплат, кредитний збиток виникає навiть у тому випадку, якщо пiдприємство очiкує отримати всю суму в повному обсязi, але пiзнiше, нiж передбачено договором. Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансового активу коли: (i) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу або (ii) Компанiя в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом або (iii) Компанiя в основному не передає й не зберiгає за собою всiх ризикiв та вигод вiд володiння фiнансовим активом, але не залишає за собою контроль над ними. Списання фiнансового активу також є подiєю, що призводить до припинення визнання. Фiнансовi активи списанi повнiстю або частково, коли Компанiя не має обгрунтованих очiкувань щодо повернення цих активiв. Класифiкацiя та подальша оцiнка фiнансових зобов'язань. Всi фiнансовi зобов'язання в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, за винятком (i) похiдних iнструментiв, фiнансових зобов'язань, що утримуються для торгiвлi, умовної компенсацiї, визнаної набувачем при об'єднаннi бiзнесу та iнших фiнансових зобов'язань, визначених як таких при первiсному визнаннi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової. Припинення визнання фiнансових зобов'язань. Компанiя припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi й лише тодi, коли воно погашається: тобто тодi, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термiн його виконання. Позиковi кошти Позиковi кошти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю погашення визнається у звiтi про фiнансовi результати протягом строку, на який були залученi позиковi кошти, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Запаси Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю. При передачi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснювалась для сировини, основних матерiалiв, напiвфабрикатiв - по середньозваженiй собiвартостi, допомiжнi матерiали, палива, запасних частин, малоцiнних швидкозношуваних предметiв та покупних напiвфабрикатiв за методом iдентифiкованої собiвартостi. Для запасiв, що знаходяться у роздрiбнiй торгiвлi, вибуття здiйснювалось за цiнами продажу. Передплати Передплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на знецiнення. Якщо є свiдоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати. Грошовi кошти та короткостроковi депозити Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з договiрним термiном погашення до трьох мiсяцiв. Пенсiйнi та iншi виплати персоналу Компанiя бере участь у загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй системi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з (особливо) шкiдливими i (особливо) важкими умовами працi. За вимогами законодавства України Компанiя зобов'язана фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм працiвникам, якi працюють або працювали за Списками на пiльгових умовах. Пенсiйнi виплати розраховуються за формулою, виходячи iз заробiтної плати працiвника, загального стажу роботи, стажу роботи за Списками. Витрати на пенсiйнi та iншi довгостроковi зобов'язання по виплатах персоналу за програмами визначаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць, що застосовується до всiх працiвникiв, якi залученi до програми. Актуарнi прибутки та збитки за планом з встановленими виплатами визнаються в повному обсязi в тому перiодi, в якому вони виникли, у складi iншого сукупного доходу. Такi актуарнi прибутки та збитки також негайно визнаються у складi нерозподiленого прибутку i не перекласифiковуються до складу прибутку або збитку в наступних перiодах. Вартiсть послуг минулих перiодiв, права на винагороду за якi ще не наданi, визнаються в якостi витрат, що виникають рiвними частинами протягом середнього перiоду, що залишився до отримання спiвробiтниками прав на отримання пенсiйних виплат. Вартiсть послуг минулих перiодiав визнається негайно, якщо право на винагороду вже надано, вiдразу пiсля введення пенсiйного плану в дiю або прийняття змiн у пенсiйному планi. Актуарнi прибутки та збитки, а також вартiсть ранiше наданих послуг по iншим довгостроковим зобов'язанням по виплатах персоналу визнаються негайно. Зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартiсть зобов'язань за планом з установленими виплатами (визначену з використанням ставки дисконтування, розрахованої з використанням дохiдностi за високоякiсними корпоративними облiгацiями), за вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг працiвникiв i актуарних доходiв i витрат та справедливої вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути виплаченi зобов'язання. Величина, яка визнається зобов'язанням за пенсiйними планами з визначеними виплатами, у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдображається у складi довгострокових резервiв. Компанiя визнає у звiтi про фiнансовi результати сумарну величину витрат, пов'язаних з урахуванням виплат по закiнченнi трудової дiяльностi. Процентнi витрати, пов'язанi зi скороченням перiоду дисконтування зобов'язань вiдображаються у складi фiнансових витрат. Компанiя визначає дисконтовану вартiсть зобов'язання i справедливу вартiсть будь-якого активу плану iз залученням актуарiя не рiдше одного разу на рiк для того, щоб величини, визнанi у фiнансовiй звiтностi, не вiдрiзнялися iстотно вiд сум, визначених на звiтну дату балансу. Визнання виручки Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї, щоб вiдобразити передачу обiцяних товарiв чи послуг у сумi, що вiдображає справедливу винагороду, яку, як очiкує Компанiя, вона буде мати змогу отримати в обмiн на товари чи послуги. Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї, застосовуючи такi кроки: o Iдентифiкацiя договору o Iдентифiкацiя контрактного зобов'язання o Визначення цiни угоди o Розподiл цiни угоди o Визнання виручки Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї, коли вона виконала зобов'язання щодо передачi товарiв чи послуг покупцю. Виручка вiд реалiзацiї визнається у сумi, яка вiдноситься до зобов'язання, що було виконано. Зобов'язання може вважатися виконаним у певний момент часу або протягом певного перiоду часу. Процентний дохiд/витрати Процентний дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання.

Продукція

Основнi види продукцiї, якi виробляє ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД": - кокс доменний - обсяги виробництва 486,7 тт на суму 4 409 724,9 тис.грн., середньореалiзацiйна цiна 7 238 грн/т, сума виручки 3 522 360,8 тис.грн. (82% вiд загальної суми виручки). Виробництво продукцiї чи надання послуг емiтентом вiд сезонних змiн не залежить. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти емiтента: Споживачами основної основної продукцiї пiдприємства - коксу доменого у 2019 роцi в Українi були три металургiйнi пiдприємства України. В 2019 роцi також пiдприємство експортувало продукцiю за межi України: - амонiю сульфат коксохiмiчного виробництва у кiлькостi 3 178,5 тн. в Туреччину; - сировину коксохiмiчну у кiлькостi 396,0 тн. в Бiлорусiю; в кiлькостi 1 672,0 тн. до Угорщини; в кiлькостi 3 927 тн., Шотландiя, Сполучене Королiвство Великобрiтанiї та Пiвнiчної Iрландiї. - бензол сирий кам'яновугiльний у кiлькостi 5987,0 тн. до Чехiї. Основними ризиками в дiяльностi емiтента та заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту є: Коксохiмiчна галузь, як i весь металургiйний комплекс, дуже залежить вiд зовнiшнiх умов. Нестабiльнiсть економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi у 2019 роцi призвели до скорочення дiяльностi багатьох металургiйних та коксохiмiчних пiдприємств. У зв'язку з цим працюючi коксохiмiчнi пiдприємства не мають стабiльних ринкiв збуту. Для покрашення власної конкурентоспроможностi на ринку пiдприємство проводить ряд експериментiв, якi спрямованi на покрашення якiсних характеристик коксу i одночасному зниженнi його собiвартостi. Iнформацiя про канали збуту й методи продажу, якi використовує ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", про сировинну базу, джерела сировини, її доступнiсть та динамiку цiн є комерцiйною таємницею вiдповiдно до правовстановлюючих документiв Товариства. Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: Основна продукцiя емiтента: кокс доменний, горiшок коксовий, дрiбняк коксовий, смола кам'яновугiльна, амонiю сульфат коксохiмiчного виробництва, бензол сирий кам'яновугiльний, масло кам'яновугiльне нафталинове, масло кам'яновугiльне поглинальне, сировина коксохiмiчна, пек кам'яновугiльний електродний тв., пек кам'яновугiльний електродний распл., феноляти. Основними ризиками в дiяльностi емiтента та заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту є дефiцит неiмпортованого якiсного коксiвного вугiлля, використання застарiлих технологiй, низький технiчний рiвень. Для покращення власної конкурентоспроможностi на ринку, пiдприємство проводить заходи, якi спрямованi на покрашення якiсних характеристик коксу i одночасному зниженнi його собiвартостi. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: Коксохiмiчна галузь поставлена в залежнiсть вiд змiни тенденцiй в секторi чорної металургiї i, як i весь металургiйний комплекс, дуже залежить вiд зовнiшнiх умов. Майбутня динамiка коксохiмiчної та металургiйної галузей i надалi буде визначатися трендами в свiтовий економiцi. Основна лiнiя подальшого розвитку галузi - модернiзацiя та реконструкцiя основних фондiв, розробка конкурентної продукцiї, пошук технологiй покращення якостi продукцiї, впровадження екологiчних безвiдходних технологiй для забезпечення зменшення впливу на навколишнє середовище, пошук методiв використання низько технологiчної сировини. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТРОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" - одне з пiдприємств галузi, членiв науково-промислової Асоцiацiї Укркокс, до складу якої входить 23 коксохiмiчних пiдприємства, включаючи тi, якi знаходяться на непiдконтрольнiй територiї. Протягом 2019 на пiдприємствi експлуатувалися двi коксових батареї (№ 5 та № 1-БIС). Конкуренцiя в галузi, особливостi продукцiї (послуг) емiтента. Особливостi продукцiї пiдприємства: Пiдприємство виробляє коксову та хiмiчну продукцiю. Коксова продукцiя: кокс доменний, горiшок коксовий, дрiбняк коксовий. Основна хiмiчна продукцiя: смола кам'яновугiльна, бензол сирий кам'яновугiльний, бензол кам'яновугiльний, амонiю сульфат, масло кам'яновугiльне, сировина коксохiмiчна, пек кам'яновугiльний, феноляти. Перспективними планами розвитку емiтента є постiйний пошук нових ринкiв збуту продукцiї, впровадження операцiйних полiпшень, оптимiзацiя витрат на виробництво i реалiзацiю, розробка i впровадження заходiв щодо енергоефективностi, зниження впливу на довкiлля. Розробка нових товарiв на даному етапi пiдприємством не ведеться. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, у разi якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк: Постачальниками вугiльного концентрату, обсяг постачання яких склав бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання (обсяг постачання у 2019 роцi - 774 609,5 т ф.в.), є три металургiйнi пiдприємства України.

Активи

Основних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось.

Основні засоби

Основнi засоби емiтента Фактичне мiсцезнаходження основних виробничих потужностей спiвпадає з юридичною адресою Товариства: Днiпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Колеусiвська, буд. 1. Спосiб утримання активiв - в експлуатацiї, мiсцезнаходження основних засобiв: Днiпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Колеусiвська, буд. 1. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: основнi засоби, балансова вартiсть яких становить 721 160 тис.грн., переданi у заставу для забезпечення банкiвського кредиту. Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв емiтента у звiтному роцi не було. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства наступнi. У разi анулювання "Дозволу № 1210436300-96 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" виникають ризики нарахування суми вiдшкодування збиткiв, заподiяних державi внаслiдок наднормативних викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. У разi анулювання "Дозволу на спецiальне водокористування № 667/ДП/49д-19 ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" виникають ризики нарахування суми вiдшкодування збиткiв, заподiяних державi внаслiдок наднормативних скидiв забруднюючих речовин у водний об'єкт зi зворотними водами. Плани капiтального будiвництва Протягом 2019 року капiтальне будiвництво на пiдприємствi не здiйснювалося. В 2019 роцi були виконанi капiтальнi ремонти: - Коксовий цех - капiтальний ремонт вогнетривкої кладки камер коксування на суму 24 195,5 тис.грн.; - Коксовий цех - капiтальний ремонт димової труби КБ № 5 на суму 732,5 тис.грн.; - Коксовий цех - капiтальний ремонт обслуговуючих площадок газозбiрникiв КБ № 1-БIС на суму 1 336,3 тис.грн.; - Коксовий цех - капiтальний ремонт машини вуглепогрузочної УЗВ-2 (ремонт розпочато у 2018, закiнчено у 2019); у 2018 виконано робiт на суму 1 750,9 тис.грн., у 2019 виконано робiт на суму 150,5 тис.грн.; - Коксовий цех - капiтальний ремонт вентустановки КБ № 1-БIС (ремонт розпочато у 2018, закiнчено у 2019); у 2018 виконано робiт на суму 259,2 тис.грн., у 2019 виконано робiт на суму 811,1 тис.грн.; - Вуглепiдготовчий цех - капiтальний ремонт силоса № 8 на суму 5 159,2 тис.грн.; - Вуглепiдготовчий цех - капiтальний ремонт закритого складу вугiлля (силос № 14) (ремонт розпочато у 2018, закiнчено у 2019); у 2018 виконано робiт на суму 524,6 тис.грн., у 2019 виконано робiт на суму 1 068,6 тис.грн.; - Вуглепiдготовчий цех - капiтальний ремонт системи пневмообвалення вугiлля в силосах на суму 2 218,4 тис.грн.; - Смолопереробний цех - капiтальний ремонт трубчатої печi № 4 на суму 5 484,0 тис.грн.; - Залiзничний цех - капiтальний ремонт залiзничних колiй та стрiлочних переводiв на суму 3 259,9 тис.грн. Метод фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства та залучених кредитних коштiв. Станом на 31.12.2019 капiтальнi iнвестицiї вiдображено в статтi балансу "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" в сумi 336 381,30 тис. грн., яка складається з: обладнання, запчастини та iншi запаси 10 960,04 тис.грн, незавершене будiвництво 38 359,07 тис.грн, незакiнченi капiтальнi ремонти 279 223,98 тис.грн., аванси, виданi за основнi засоби 7 838,21 тис.грн. Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення на звiтну дату не розрахованi емiтентом.

Проблеми

Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть емiтента є нестабiльне полiтичне становище в країнi, зростання цiн та тарифiв на сировину, паливо, енергоносiї та залiзничнi вантажнi перевезення; постiйний пошук ринку збуту та пiдвищення якостi продукцiї i зниження її собiвартостi. Крiм того, українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи контроль за валютними та митними операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi.

Фінансова політика

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства та залучених кредитних коштiв (короткостроковi кредити банкiв) на суму 680 753 тис.грн. У емiтента достатньо робочого капiталу для поточних потреб. Шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента: збiльшення поточної оборотностi активiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На кiнець звiтнього перiоду не виконаних договорiв (контрактiв) не має.

Стратегія подальшої діяльності

Згiдно "Днiпропетровської обласної комплексної програми (стратегiї) екологiчної безпеки та запобiгання змiнам клiмату на 2016-2025 роки", ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" заплановано виконання 27 природоохоронних заходiв у напрямках охорони та полiпшення стану атмосферного повiтря, полiпшення та вдосконалення сфери поводження з вiдходами, пiдвищення енергоефективностi та енергозбереження, 24 з яких виконано в повному обсязi. Продовжується реалiзацiя 3 природоохоронних заходiв. З метою реалiзацiї заходiв з охорони та полiпшення стану атмосферного повiтря, станом на 31.12.2019 року витрачено: " 2,22 тис.грн на ремонт та замiну комплектiв газовiдвiдної арматури коксових печей; " 12 987,15 тис.грн - на ремонт пiчних камер коксування з використанням сучасних технологiй; " 685,00 тис.грн на застосування сучасних технiчних рiшень щодо знепилювання газiв пiд час видачi коксу. З огляду на стiйку тенденцiю зростання вартостi енергоресурсiв i високу енергоємнiсть технологiчних процесiв, пiдприємство ставить в число ключових факторiв свого успiшного розвитку постiйне пiдвищення рiвня енергоефективностi виробничої дiяльностi. У вiдповiднiсть принципам та вимогам мiжнародного стандарту ISO 50 001:2011, для зниження рiвня споживання електроенергiї встановлено перетворювачи частоти на електропривiд димососа та вентилятора котла № 3, вентилятор котла № 4. Витрати склали 326,58 тис.грн Система поводження з вiдходами спрямована на поступове зменшення їх утворення для зниження шкiдливого впливу на довкiлля за рахунок їх утилiзацiї в межах пiдприємства шляхом збiльшення частки їх повторного використання (в залежностi вiд технологiчних можливостей). Реалiзацiя природоохоронних заходiв на пiдприємствi максимально спрямована на перехiд вiд стабiлiзацiї показникiв впливу на навколишнє середовище до суттєвого скорочення рiвня техногенних факторiв i вiдповiдно покращення стану довкiлля територiї мiста та областi в цiлому. Для забезпечення стабiльної роботи Товариство у наступних перiодах планує провести капiтальнi ремонти основних засобiв емiтента: - Вуглепiдготовчий цех - силос № 4 на суму 2 890 тис.грн.; - Коксовий цех - КБ № 1-БIС, керамнаплавка та торкретування дюз на суму 11 541 тис.грн. - Коксовий цех - КБ № 5, керамнаплавка та перекладка на суму 84 244 тис.грн.; - Коксовий цех - шляхи коксових машин на суму 1 863 тис.грн.; - Коксовий цех - майданчики коксової сторони КБ № 5 на суму 8 783 тис.грн.; - Цех уловлювання хiмiчних продуктiв коксування - градирня технiчної води (секцiї № 5) на суму 1 498 тис.грн.; - Теплосиловий цех - газодувна машина ТГ 170-17 МВ1 № 1 на суму 814 тис.грн.; - Залiзничний цех - залiзничнi цистерни на суму 350 тис.грн.; - Залiзничний цех - залiзничнi шляхи та стрiлочнi переводи на суму 3 856 тис.грн.; - Залiзничний цех - тепловоз ТГМ-4 (дизель 211ДЗМ) на суму 1 558 тис.грн.; - Залiзничний цех - гiдропередача тепловоза ТГМ-4 на суму 755 тис.грн.; - Автотранспортний цех - погрузчик фронтальний на суму 935 тис.грн.; - Енергоремонтний цех - кабельна естакада на суму 5 077 тис.грн.; - Коксовий цех - електровоз ЕК-14 на суму 8 390 тис.грн.; - Коксовий цех - дверезйомна машина № 1 на суму 6 435 тис.грн.; - Коксовий цех - коксова рампа № 2 на суму 5 411 тис.грн. - Коксовий цех - коксовиштовхувач № 2 на суму 8 168 тис.грн.; - Коксовий цех - кабельна естакада до ТП-16 на суму 4 296 тис.грн.; - Цех уловлювання хiмiчних продуктiв коксування - первинний газовий холодильник № 5 на суму 3 315 тис.грн., первинний газовий холодильник № 4 на суму 3 335 тис.грн.; - Цех уловлювання хiмiчних продуктiв коксування - нагнiтач коксового газу № 4 на суму 3 428 тис.грн.; освiтлювальний механiзм № 3 на суму 1 639 тис.грн.; - Смолопереробний цех - капiтальний ремонт будiвлi дистиляцiї на суму 2 206 тис.грн.

R&D

Перегляд i переробка дiючих мiждержавних стандартiв з метою створення нацiональної нормативної бази, що вiдповiдає вимогам регiональних та мiжнародних органiзацiй i сприяє створенню умов для усунення перепон у торгiвлi; Розробка нормативної бази витрат сировини i матерiалiв на виробництво продукцiї на 2020 рiк i монiторинг нормативної бази в 2019 роцi; Вдосконалення дiючих методiв контролю технологiчних процесiв коксохiмiчного виробництва i якостi отримуваної продукцiї; Розробка та актуалiзацiя нормативної документацiї на коксохiмiчну продукцiю, що дозволяє випускати продукцiю у вiдповiдностi з вимогами державних органiв нагляду за якiстю продукцiї, станом навколишнього природного середовища, вiдповiдностi робочих мiсць вимогам з охорони працi; Розробка методик аналiтичного контролю технологiчних процесiв, викидiв шкiдливих компонентiв в атмосферне повiтря, атестацiя випробувального обладнання, розробка стандартних зразкiв, паспортiв безпеки на коксохiмiчну продукцiю; Рiшення проблем зменшення навантаження на навколишнє середовище. Сума витрат на дослiдження та розробку за 2019 склала 1 407,7 тис.грн. без ПДВ, 1 689,3 тис.грн. з ПДВ.

Інше

Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка вугiльних концентратiв з отриманням коксової продукцiї (коксу доменного, горiшка коксового, дрiбняку коксового) i хiмiчних продуктiв коксування (смоли кам'яновугiльної, амонiю сульфату, бензолу сирого кам'яновугiльного, масла камяновугiльного, сировини коксохiмiчної, пеку кам'яновугiльного, феноляти). Незважаючи на пережитi складнi перiоди за останнi роки, пiдприємство має сильний науково-виробничий потенцiал i достатнi ресурси для розвитку за рахунок активiзацiї внутрiшнiх можливостей i використання конкурентних переваг. Перш за все, це: - наявнiсть виробничо-технiчних структур; - наявнiсть виробничих потужностей; Крiм того, фахiвцi пiдприємства постiйно працювали над питаннями пiдтримки виробництва, пiдвищення його технiчного рiвня, виконанi заходи, що дали позитивний ефект за програмою енергоефективностi та удосконалили виробничу дiяльнiсть. У 2019 роцi на пiдприємствi було впроваджено технiчнi умови: № п/п Назва документа Назва продукцiї Термiн дiї 1 ТУ У 23.1-00190443-087:2009 Сумiш смол та масел механiчної очистки стiчних вод коксохiмiчного виробництва 01.01.2024 2 ТУ У 23.1-00190443-136:2009 Фуси кам'яновугiльнi 01.01.2024 3 ТУ У 24.1-00190443-003-2003 Бензол сирий кам'яновугiльний 01.09.2024 4 ТУ У 23.1-00190443-157:2005 Смолка кисла для дорожнього будiвництва 01.01.2024 5 ТУ У 20.1-00190443-127:2018 Масло фенольне кам'яновугiльне 01.01.2024 6 ТУ У 20.1-00190443-046:2018 Феноляти 01.01.2024 7 ТУ У 322-00190443-093-2000 Полiмери бензольних вiддiлень 01.01.2024 8 ТУ У 322-00190443-144-97 Смола кам'яновугiльна препарована 01.01.2024 9 ТУ У 322-00190443-134-99 Масло кам'яновугiльне нафталинове 01.01.2024 10 ТУ У 322-00190443-131-98 Смола важка з кислої смолки уловлювання для дорожнього будiвництва 01.07.2024 11 ТУ У 19.1-00190443-064:2015 Вiдсiв пека кам'яновугiльного 01.01.2024 12 ТУ У 60.1-05393085-005:2008 Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом. Послуга з подачi та забирання вагонiв. Послуга з маневрової роботи 05.09.2024 У 2019 роцi на пiдприємствi було впроваджено ДСТУ: № п/п Назва документа Назва продукцiї Дата введення 1 ДСТУ 8786:2018 Кокс Класифiкацiя за розмiром кускiв 08.02.2019 2 ДСТУ ISO 579:2018 Кокс Метод визначення загальної вологи 08.02.2019 3 ДСТУ 8775:2018 Продукти коксування хiмiчнi Метод визначення загальної сiрки 08.02.2019 4 ДСТУ ISO 11722:2004 (ISO 11722:1999, IDT) Паливо мiнеральне тверде. Вугiлля кам'яне Визначення вологи у пробi для загального аналiзу методом висушування в азотi 09.07.2019 5 ДСТУ 8785:2018 Пек кам'яновугiльний Методи вимiрювання температури розм'якшення з використанням пристроїв "кiльце i стрижень" та "кiльце i куля" 09.07.2019 6 ДСТУ 8784:2018 Пек кам'яновугiльний Технiчнi умови 08.02.2019 7 ДСТУ 2436.9-94 (ГОСТ 2706.9-95) Вуглеводнi ароматичнi бензольного ряду Метод визначення висоти шару води у цистернi 09.07.2019 8 ДСТУ 2436.8-94 (ГОСТ 2706.8-95) Вуглеводнi ароматичнi бензольного ряду Метод визначення випарностi 09.07.2019 9 ДСТУ 8777:2018 Тулуол кам'яновугiльний та сланцевий Технiчнi умови 02.08.2019 10 ДСТУ 8776:2018 Бензол кам'яновугiльний та сланцевий Технiчнi умови 08.02.2019 11 ДСТУ 2181-93 Сiрка технiчна Технiчнi умови 10.04.2019 12 ДСТУ ГОСТ 4333:2018 (ГОСТ 4333-2014, IDT; ISO 2592:2000, MOD) Нафтопродукти. Методи визначення темперутур спалаху та займання у вiдкритому тиглi 09.07.2019 13 ДСТУ 7274:2012 Хiмiчнi реактиви Реактиви, розчини для аналiзу та матерiали допомiжнi Методи готування 09.08.2019 14 ДСТУ ISO 23909:2010 (ISO 23909:2008, IDT) Якiсть грунту Готування лабораторних проб з великих зразкiв 09.07.2019 15 ДСТУ ISO 10381-4:2005 Якiсть грунту Вiдбирання проб Частина 4. Настанови щодо процедури дослiдження природних, майже природних та оброблюваних дiлянок 09.08.2019 16 ДСТУ 7258:2012 Хiмiчнi реактиви Методи готування розчинiв для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрацiї 09.08.2019 17 ДСТУ 8726:2017 Якiсть повiтря Викиди стацiонарних джерел Методи визначення тиску та температури газопилових потокiв 09.08.2019 18 ДСТУ ISO 5667-41:2005 Якiсть води Вiдбирання проб Частина 14. Настанови щодо забезпечення якостi вiдбирання та оброблення проб природних вод 09.08.2019 19 ДСТУ ISO 80000-1:2016(ISO 80000-1:2009, IDT) Метрологiя Величини та одиницi. Частина 1. Загальнi положення. 16.09.2019 20 ДСТУ ISO 80000-3:2016(ISO 80000-3:2006, IDT) Метрологiя Величини та одиницi. Частина 3. Простiр та час 09.08.2019 21 ДСТУ ISO 80000-4:2016(ISO 80000-4:2006, IDT) Метрологiя Величини та одиницi. Частина 4. Механiка 09.08.2019 22 ДСТУ ISO 80000-5:2016(ISO 80000-5:2007, IDT) Метрологiя Величини та одиницi. Частина 5. Термодинамiка 09.08.2019 23 ДСТУ ISO 80000-7:2016(ISO 80000-7:2008, IDT) Метрологiя Величини та одиницi. Частина 7. Свiтло 09.08.2019 24 ДСТУ ISO 80000-8:2016(ISO 80000-8:2007, IDT) Метрологiя Величини та одиницi. Частина 8. Акустика 09.08.2019 25 ДСТУ ISO 80000-9:2016(ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd1:2011, IDT) Метрологiя Величини та одиницi. Частина 9. Фiзична хiмiя i молекулярна фiзика 09.08.2019 26 ДСТУ EN 16231:2017 Методологiя бенчмаркiнгу енергетичної ефективностi 08.02.2019 27 ДСТУ EN 16247-1:2015 Енергетичнi аудити Частина 1. Загальнi вимоги 08.02.2019 28 ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання 16.09.2019 29 ДСТУ ISO 9001:2015 Система управлiння якiстю 16.09.2019 30 ДСТУ 3305.3-96 (ГОСТ 2642.3-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина Метод визначення оксиду кремнiю (4) 09.07.2019 31 ДСТУ 3305.4-96 (ГОСТ 2642.4-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина Метод визначення оксиду алюмiнiю 09.07.2019 32 ДСТУ 3305.5-96 (ГОСТ 2642.5-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина Метод визначення оксиду залiза (3) 09.07.2019 33 ДСТУ 4276:2004 Система стандартiв у галузi охорони навколишнього природного середовища та рацiонального використання ресурсiв. Атмосфера. Норми i методи вимiрювань димностi вiдпрацьованих газiв автомобiлiв з дизелями або газодизелями 09.08.2019 34 ДСТУ 4277:2004 Система стандартiв у галузi охорони навколишнього природного середовища та рацiонального використання ресурсiв. Атмосфера. Норми i методи вимiрювань вмiсту оксиду вуглецю та вуглеводнiв у вiдпрацьованих газах автомобiлiв з двигунами, що працюють на бензинi або газовому паливi 09.08.2019 35 ДСТУ 2156-93 Державний стандарт України Безпечнiсть промислових пiдприємств Термiни та визначення 09.08.2019 36 ДСТУ ГОСТ 32698:2916 Скрiплення рейкове промiжне залiзничної колiї. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання 16.09.2019 37 ДСТУ 3445-96 Вагони-цистерни магiстральних залiзниць колiї 1520 мм Загальнi технiчнi умови 16.09.2019 38 ДСТУ 3431-96 Вагони вантажнi Термiни та визначення 16.09.2019 39 ДСТУ 4500-5:2005 Вантажi небезпечнi Маркування 16.09.2019 У 2019 роцi на пiдприємствi було впроваджено паспорти безпеки: № п/п Назва ПБ Внесений до реєстру ПБ Термiн дiї до 1 Газ коксовий очищений 05393085.35.00556:2019 25.06.2024 2 Смолка кисла для дорожнього будiвництва 05393085.19.00560:2019 15.10.2024 3 Масло кам'яновугiльне нафталiнове 05393085.20.00499:2014 21.05.2024 4 Масло фенольне кам'яновугiльне 05393085.20.00490:2019 21.05.2024 5 Масло кам'яновугiльне для енергетичних цiлей i обмаслювання вугiльної шихти 05393085.20.00486:2019 30.03.2024 6 Феноляти 05393085.20.00478:2019 12.03.2024 На пiдприємствi впроваджена та дiє система менеджменту якостi вiдповiдно до ISO 9001: 2015. У 2019 переглянутi, затверджено та введено в дiю наступнi документи системи менеджменту якостi: - Редакцiя 1 ДП СМЯ 7.1.2-27 "Управлення персоналом. Прийом, звiльнення, ротацiя кадров." - Редакцiя 1 ДП СМЯ 8.4.1-21 "Органiзацiя планування, проведення закупiвель матерiальних цiнностей, послуг i вибiр постачальникiв "; - Редакцiя 1 ДП СМЯ 8.2.3-17 "Узгодження i укладення договорiв i контрактiв "; - Редакцiя 2 ДП СМЯ 7.5-08 "Дiловодство"; - Редакцiя 2 ДП СМЯ 6.1-50 "Управлiння ризиками"; - Редакцiя 2 ДП СМЯ 9.1.1-47 "Органiзацiя технiчного контролю технологiчних процесiв i управлiння якiстю продукцiї"; - Редакцiя 2 ДП СМЯ 8.4.2-16 "Вхiдний контроль закупленої сировини та матерiалiв. Приймання послуг " - Редакцiя 2 ДП СМЯ 8.5.1-39 "Органiзацiя облiку виробництва i вiдвантаження готової продукцiї цеху уловлювання хiмiчних продуктiв коксування"; - Змiна №1 до ДП СМЯ 7.1.3-24 "Органiзацiя проектно-конструкторських робiт ". - Змiна №1 до ДП СМЯ 8.5.1-39 "Органiзацiя облiку виробництва i вiдвантаження готової продукцiї цеху уловлювання хiмiчних продуктiв коксування"; - Змiна №1 до ДП СМЯ 8.5.1-40 "Органiзацiя облiку виробництва, зберiгання i вiдвантаження готової продукцiї смолопероробного цеху"; - Змiна №1 до ДП СМЯ 7.5-01 "Порядок розробки i впровадження документованих процедур системи менеджменту якостi"; - Змiна №1 до ДП СМЯ 7.1.3-25 "Органiзацiя обслуговування i ремонту енергетичного обладнання"; - Змiна №1 до ДП СМЯ 7.5-06 "Управлiння зовнiшньою нормативною документацiєю"; - Змiна №1 до ДП СМЯ 7.1.3-22 "Органiзацiя перевезень вантажiв залiзничним транспортом на територiї пiдприємства". У 2019 розроблено та введено в дiю наступнi технологiчнi регламенти: № п/п Iндекс документу Найменування документу Дата розроблення Дата введення в дiю Строк дiї 1 ТР-КХ-01-19 Технологiчний регламент вуглепiдготовчого цеху 08.04.2019 22.04.2019 22.04.2029 2 ТР-КХ-02-19 Технологiчний регламент коксового цеху 08.04.2019 22.04.2019 22.04.2029 3 ТР-КХ-03-19 Технологiчний регламент цеху улавлювання хiмiчних продуктiв коксування 08.04.2019 22.04.2019 22.04.2029 4 ТР-КХ-04-19 Технологiчний регламент смолопереробного цеху 08.04.2019 22.04.2019 22.04.2029 5 ТР-КХ-05-19 Технологiчний регламент цеха сiркоочищення 08.04.2019 22.04.2019 22.04.2029 В 2019 роцi переглянутi плани локалiзацiї i лiквiдацiї аварiйних ситуацiй (ПЛАС): автозапровочної станцiї складського господарства, смолопереробного цеху, вуглiпiдготовочого цеху, коксового цеху. Згiдно дiючого на пiдприємствi "Положення про безаварiйну та безпечну експлуатацiю будiвель, споруд та димових труб" вiд 31.10.2018 технiчний нагляд за станом будiвель та споруд здiйснюється шляхом: - Проведення поточних наглядiв (щомiсячно, згiдно затвердженого графiку); - проведення перiодичних наглядiв (два рази на рiк - весною та восенi, згiдно наказу по пiдприємству); - проведення позачергових оглядiв (за вимогою структурних пiдроздiлiв пiдприємства, у разi рiзкого погiршення стану будiвельних конструкцiй); - проведення цiльових оглядiв (у разi виникнення аварiйних ситуацiй будiвельних конструкцiй та елементiв споруд, або для можливостi оцiнки загального стану якогось одного типу будiвельних конструкцiй). Також, технiчний нагляд за станом будiвель та споруд на пiдприємствi здiйснюється шляхом проведення експертного обстеження (спецiалiзованою експертною органiзацiєю), згiдно "Настанови щодо обстеження будiвель та споруд для визначення та оцiнки їх технiчного стану" - ДСТУ- Н Б В.1.2-18:2016, на предмет визначення технiчного стану конструкцiй будiвель та споруд та можливостi їх подальшої експлуатацiї та ДБН А.3.2-2-2009 "Промислова безпека у будiвництвi. Основнi положення", затвердженi наказом вiд 27.01.2009 року № 45 Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України зi змiнами та доповненнями. На пiдставi виконаних обстежень та фiксування стану будiвельних конструкцiй, пiдприємство має можливiсть складати та затверджувати програму виконання поточних та капiтальних ремонтiв для можливостi пiдтримання елементiв будiвель та споруд у працездатному станi. Забезпечується дотримання вимог, що пред'являються Регламентом Європейського Союзу №1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) до продукцiї пiдприємства, яка поставляється на експорт в країни ЄС: бензолу сирого, амонiю сульфату, сировини коксохiмiчної. ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" постiйно ведеться робота над полiпшенням використання виробничих потужностей, виконується планомiрна робота з пiдтримки виробництва, вдосконалюються технологiчнi процеси, впроваджуються iнвестицiйнi проекти. Всi цi заходи пiдвищують технiчний рiвень виробництва, що дозволяє випускати конкурентоспроможну продукцiю: кокс доменний та хiмiчнi продукти коксування. Високий рiвень виробничо-iнтелектуального потенцiалу, досягається за допомогою органiзацiї постiйно дiючих форм навчання персоналу, як в навчальному центрi пiдприємства, так i шляхом участi в рiзноманiтних заходах, що проводяться на високому рiвнi, а також зовнiшнiми навчальними центрами. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" має власну систему цiнностей, основними з яких є довiра, взаєморозумiння, взаємодопомога. Пiдприємство розглядає споживачiв, партнерiв, конкурентiв, персонал не як окремi категорiї, а як складовi суспiльства i в рiвнiй мiрi пiклується про задоволення всiх зазначених зацiкавлених сторiн, що вiдповiдає його полiтицi. Полiтика пiдприємства в областi якостi визначається найбiльшим задоволенням попиту клiєнтiв, економiчною доцiльнiстю, неухильним виконанням всiх вимог нормативної i технологiчної документацiї.

Посадові особи

Ім'я Посада
Румпа Сергій Юрійович Член наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2017 - 18.09.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ГРОМАДСЬКА СПIЛКА "УКРАЇНСЬКI ЕМIТЕНТИ", 40084793, Голова спiлки., ГРОМАДСЬКА СПIЛКА "УКРАЇНСЬКI ЕМIТЕНТИ", 40084793, Голова спiлки., 40084793
Примітки 18.09.2017 рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" (Протокол №1/2017 вiд 18.09.2017) прийнято рiшення про обрання з дати проведення позачергових Загальних зборiв Товариства Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товариства в т.ч. Румпа Сергiй Юрiйович (незалежний директор), обраний членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД". Винагорода у грошовiй та натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: - 28.04.2011 - 25.04.2014 ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", Голова правлiння. - з 25.04.2014 - 29.04.2015 ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", Член правлiння; - з 28.12.2016 по теперiшнiй час ГРОМАДСЬКА СПIЛКА "УКРАЇНСЬКI ЕМIТЕНТИ", Голова Спiлки.
Дідусь Євген Васильович Генеральний директор
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 02.04.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ТОВ "НВО "IНКОР I КО", ТОВ "НВО "IНКОР I КО", 31297266
Примітки Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" вiдповiдно до пункту 16.10.1.9 дiючої редакцiї Статуту Товариства, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень Рафальського Павла Миколайовича на посадi Генерального директора Товариства прийняла рiшення (протокол НР № 12 вiд 02.04.2018) щодо призначення на посаду Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" Дiдуся Євгена Васильовича на термiн з "04" квiтня 2018 року до "02" квiтня 2019 року (включно). Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" вiдповiдно до пункту 16.10.1.9 дiючої редакцiї Статуту Товариства, продовжила термiн дiї повноважень Генерального директора Дiдуся Євгена Васильовича з "03" квiтня 2019 року до "02" квiтня 2020 року (включно). (Протокол НР № 34 вiд 01.04.2019) Винагорода Генеральному директору Товариства виплачувалась згiдно трудового контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 1) 01.01.2013 по 16.03.2015 головний iнженер ТОВ "НВО "IНКОР I КО"; 2) 17.03.2015 по 02.04.2018, Генеральний директор ТОВ "НВО "IНКОР I КО".
Амітан Олена Анатоліївна Член наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2017 - 18.09.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ", 20337279, Генеральний директор; ТОВ "АЛЬТАНА АСIСТАНС", 34899246, Генеральний директор, ALTANA LIMITED (АЛЬТАНА ЛIМIТЕД), 228601, Директор; ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", 35093832, Ревiзор, Внутрiшнiй аудитор; ТОВ "Факторингова компанiя "АЛЬЯНС", 38201905, Головний юрисконсульт., ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ", 20337279, Генеральний директор; ТОВ "АЛЬТАНА АСIСТАНС", 34899246, Генеральний директор, ALTANA LIMITED (АЛЬТАНА ЛIМIТЕД), 228601, Директор; ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", 35093832, Ревiзор, Внутрiшнiй аудитор; ТОВ ", 20337279/34899246/22
Примітки 18.09.2017 рiшенням позагергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" (Протокол № 1/2017 вiд 18.09.2017) прийнято рiшення про обрання з дати проведення Загальних зборiв Товариства Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товариства в т.ч. Амiтан Олена Анатолiївна (незалежний директор) обрана членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД". Винагорода у грошовiй та натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'ять рокiв: - з 28.04.2010 по теперiшнiй час Генеральний директор ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ"; - з 15.04.2010 по теперiшнiй час Генеральний директор ТОВ "АЛЬТАНА АСIСТАНС"; - з 26.11.2014 по теперiшнiй час Директор ALTANA LIMITED (АЛЬТАНА ЛIМIТЕД); - з 11.08.2014 до 14.05.2019 Ревiзор ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"; - з 23.06.2017 по теперiшнiй час Внутрiшнiй аудитор ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"; - з 08.09.2017 до 31.10.2019 Головний юрисконсульт ТОВ "Факторингова компанiя "АЛЬЯНС"; - з 10.04.2013 до 16.11.2018 Голова Наглядової ради ПАТ "Фiнансова компанiя "АРДЖЕНТ ГРУП"; - з 15.02.2011 до 13.08.2019 Голова Наглядової ради ПАТ "Закритий недиверифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "ГРОССО КАПIТАЛ"; - з 10.12.2012 по теперiшнiй час Голова ради Вiдкритий недержавний пенсiйний фонд "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД"; - з 24.04.2015 по теперiшнiй час Член Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС"; - з 18.09.2017 по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"; - з 11.09.2018 по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПРАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". - з 01.11.2019 по теперiшнiй час Головний юрисконсульт ТОВ "ФК "Сокур".
Чурікова Наталія Єгорівна Головний бухгалтер
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.08.2018 - призначено на невизначений строк
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС", 39374955, Менеджер по взаємодiї з клiєнтами, ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС", 39374955, Менеджер по взаємодiї з клiєнтами, 39374955
Примітки 03.08.2018 з метою забезпечення ведення квалiфiкацiйного бухгалтерського облiку Товариства, на пiдставi наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" (наказ № 150 вiд 03.08.2018) на посаду головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" за сумiсництвом з 06.08.2018 року призначено Чурiкову Наталiю Єгорiвну на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 1) 01.01.2013 - 05.09.2016 провiдний бухгалтер (з фiнансової звiтностi) бухгалтерiї ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ"; 2) 06.09.2016 - 11.09.2016 головний бухгалтер ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ"; 3) 12.09.2016 - 31.12.2017 провiдний бухгалтер (з фiнансової звiтностi) бухгалтерiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД". 4) 05.07.2018 до теперiшнього часу менеджер по взаємодiї з клiєнтами ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС".
Коваленко Єгор Вікторович Член наглядової ради (незалежний директор)
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2017 - 18.09.2020
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ "НВП "АВIАЦIЙНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ", 40484921, Директор; Об'єднання пiдприємств "Укрметалургпром", 21926977, Вiце-президент., ТОВ "НВП "АВIАЦIЙНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ", 40484921, Директор; Об'єднання пiдприємств "Укрметалургпром", 21926977, Вiце-президент., 40484921/21926977
Примітки 18.09.2017 рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" (Протокол № 1/2017 вiд 18.09.2017) прийнято рiшення про обрання з дати проведення позачергових Загальних зборiв Товариства Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товариства в т.ч. Коваленко Єгор Вiкторович (незалежний директор), обраний членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД". Винагорода у грошовiй та натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: - 2012-2014 Державний концерн "Укроборонпром", заступник генерального директора. - з 16.05.2016 по теперiшнiй час ТОВ "НВП "Авiацiйнi системи України", директор; - з 01.06.2016 по теперiшнiй час Об'єднання пiдприємств "Укрметалургпром", вiце-президент.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Кокс доменний 506 996 тн. 4.37 млрд грн 506 924 тн. 3.52 млрд грн
Пек кам'яновугiльний 25 335 тн. 249.80 млн грн 24 653 тн. 290.92 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати 80.00%
у т.ч. сировина та основнi матерiали 75.00%
Амортизацiя 10.00%
Фонд оплати працi 6.00%
Iншi витрати 4.00%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ свiдоцтво №1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.05.2008
Контакти (044) 591-04-04, (044)482-52-07
Примітки Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв № ОВ-3978/211 вiд 24.02.2014.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" #23785133
Адреса 08292, Україна, м. Буча, бул. Б.Хмельницького, буд.6, офiс 253
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ лiцензiя АЕ № 294645
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 16.12.2014
Контакти (044) 228-91-65, -
Примітки Договiр про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв № 83/02-2015/437 вiд 07.09.2015.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КАПIТАЛ ГРАНД" #35449775
Адреса 69118, Україна, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15, кв.2/пр. Металургiв, буд.
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ Свiдоцтво № 4126
Аудиторська палата України
з 26.03.2008
Контакти (095)230-15-35; (068)812-70-60; (099)037-09-52; (0, -
Примітки Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2019 рiк № 208/881 вiд 10.03.2020.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЦIНОЧНИЙ СТАНДАРТ" #35952305
Адреса 01015, Україна, м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11
Діятельність Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування, оцiнка ринкової вартостi акцiй
Ліцензія
№ сертифiкат №795/18
Фонд державного майна України
з 16.10.2018
Контакти -, -
Примітки Договiр оцiнки ринкової вартостi акцiї № 1204-01/185 вiд 12.04.2018.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. / 24321697 322 587 904 шт 47.28%
Адреса НІДЕРЛАНДИ, Тне Nетнеrlаnds's-Grаvеnснаgе Nаssаulааn 2 А 2514JS, тне Nетнеrlаnds,'s-Grаvеnснаgе,, Тне Nетнеrlаnds's-Grаvеnснаgе Nаssаulааn 2 А 2514J
МАСТIНТО ТРЕЙДIНГ ЛТД / 278138 161 293 951 шт 23.64%
Адреса Кіпр, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх 3З26, Лімассол Арх. Макарік ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх 3З26, Лімассол Арх. Ма
МIАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД / 281104 161 293 952 шт 23.64%
Адреса Кіпр, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 Поверх, 3З26, Лімассол Арх. Макаріу ІІ,, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 Поверх, 3З26, Лімассол Арх. М