Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (2) Перевірки (31)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

#05393085

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 05393085
Адреса вул. Колеусiвська, Б. 1, м. Камянське, Пiвденний р-н, Днiпропетровська обл., 51901
(КОАТУУ 1210436300)
Номер свідоцтва про реєстрацію -
Дата державної реєстрації 19.04.1996
Середня кількість працівників 1 315
Орган управління Так як приватне акцiонерне товариство "Днiпровський коксохiмiчний завод" є акцiонерним товариством, то згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ" м. Київ
МФО: 334851
Номер рахунку: 2600339295
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ПУМБ" м. Київ
МФО: 334851
Номер рахунку: 2600339295
Контакти
+38 (056) 956-79-83
alyona.dovgan@metinvestholding.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Амітан Олена Анатоліївна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2017 - 3 роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи Основне мiсце роботи: ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ", Генеральний директор.
Займає наступнi посади:
- ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", Ревiзор.
- ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", Внутрiшнiй аудитор.
- ПАТ "ЗНВКIФ "ГРОССО КАПIТАЛ", Голова Наглядової ради.
- ВНПФ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД", Голова Ради.
- ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", Член Наглядової ради.
- ПРАТ "ФК "АРДЖЕНТ ГРУП", Голова Наглядової ради.
За сумiсництвом:
- ТОВ "АЛЬТАНА АСIСТАНС", Генеральний директор.

Примітки Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства. Посадовi особи органiв Товариства вiдповiдають за заподiяну Товариству шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України. Обрання та вiдзив посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi здiйснюєьтся за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Члена Наглядової ради (представник акцiонера Altana Limited) – Амiтан Олену Анатолiївну з 18 вересня 2017 року було обрано до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки, згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод", якi вiдбулися 18 вересня 2017 року (Протокол № 1/2017 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" вiд 18.09.2017 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 28.04.2010р. по теперiшнiй час Генеральний директор ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ". У iнших юридичних особах за сумiсництвом обiймає посаду Генерального директора ТОВ "АЛЬТАНА АСIСТАНС".
Румпа Сергій Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2017 - 3 роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи Основне мiсце роботи: ГС "УКРАЇНСЬКI ЕМIТЕНТИ", Голова Спiлки.
Займає посаду Члена Наглядової ради АТ "ЗНВКIФ "ГЕНЕЗИС".
Примітки Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства. Посадовi особи органiв Товариства вiдповiдають за заподiяну Товариству шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України. Обрання та вiдзив посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi здiйснюєьтся за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Члена Наглядової ради (незалежний директор) – Румпу Сергiя Юрiйовича з 18 вересня 2017 року було обрано до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки, згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод", якi вiдбулися 18 вересня 2017 року (Протокол № 1/2017 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" вiд 18.09.2017 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 28.04.2011р. по 25.04.2014р. Голова правлiння ПАТ "НДУ"; з 25.04.2014р. по 29.04.2015р. Член правлiння ПАТ "НДУ"; з 28.12.2016р. по теперiшнiй час Голова спiлки ГС "УКРАЇНСЬКI ЕМIТЕНТИ".
Рафальський Павло Миколайович Генеральний директор
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.10.2017 - до 02 квiтня 2018 року
Освіта Вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи З 05.09.2008 року Генеральний директор ВАТ «Днiпродзержинський КХЗ», з 28.03.2011 року Генеральний директор ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ», з 27.09.2017 по 02.04.2018 року Генеральний директор ПРАТ «ДКХЗ».
Примітки Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.
До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.
Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах Товариства. Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством України, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.
Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Рафальський П.М. обiймав посаду Генерального директора ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ", а з 27.09.2017 по 02.04.2018 року Генеральний директор ПРАТ «ДКХЗ».
Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський коксохiмiчний завод" (надалi ПРАТ "ДКХЗ"), вiдповiдно до п. 16.10.1.9 Статуту ПРАТ "ДКХЗ" прийняла рiшення (Протокол № 12 вiд 02.04.2018 року) припинити повноваження Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський коксохiмiчний завод" Рафальського Павла Миколайовича. Останнiм робочим днем Рафальського Павла Миколайовича на посадi Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський коксохiмiчний завод" вважати 02 квiтня 2018 року.
Євгенова Наталя Олегівна Головний бухгалтер
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.09.2017 - постiйно
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС" начальник управлiння з облiку дебiторської та кредиторської заборгованостi.
Примітки До компетенцiї Головного бухгалтера належить органiзацiя роботи бухгалтерiї Товариства з дотриманням методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, нарахування та перерахування податкiв i зборiв, передбачених чинним законодавством.
Наказом по Товариству № 659-К вiд 14.09.2017 року призначено Євгенову Наталю Олегiвну з 15.09.2017 року на посаду Головного бухгалтера ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв Євгенова Н.О. обiймала посади: з 17.09.2012р. по 04.04.2014р. заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "Центральний ГЗК"; з 07.04.2014р. по 23.12.2014р. менеджер проектiв фiнансової дирекцiї ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ"; з 24.12.2014р. по 14.09.2017р. начальник управлiння з облiку дебiторської та кредиторської заборгованостi ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС".
Коваленко Єгор Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2017 - 3 роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи Основне мiсце роботи:
- ТОВ "НВП "АВIАЦIЙНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ", Директор.
- Об’єднання пiдприємств "Укрметалургпром", Вiце-президент.
Примітки Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства. Посадовi особи органiв Товариства вiдповiдають за заподiяну Товариству шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України. Обрання та вiдзив посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi здiйснюєьтся за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Члена Наглядової ради (незалежний директор) – Коваленко Єгора Вiкторовича з 18 вересня 2017 року було обрано до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки, згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод", якi вiдбулися 18 вересня 2017 року (Протокол № 1/2017 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" вiд 18.09.2017 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 2012-2014 рр. заступник генерального директора "Укроборонпром"; з 16.05.2016р. по теперiшнiй час Вiце-президент об’єднання пiдприємств "Укрметалургпром"; з 01.06.2016р. по теперiшнiй час Директор ТОВ "НВП "АВIАЦIЙНI СИСТЕМИ УКРАЇНИ".
Назіма Артем Сергійович Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2016 - до 14.09.2017 року
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння звiтностi ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС", менеджер проектного офiсу з формування загального центру обслуговування фiнансової дирекцiї ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ", головний бухгалтер ПАТ "Центральний ГЗК".
Примітки До компетенцiї Головного бухгалтера належить органiзацiя роботи бухгалтерiї Товариства з дотриманням методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, нарахування та перерахування податкiв i зборiв, передбачених чинним законодавством.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi Головного бухгалтера ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" Назiма А.С. перебував з 12.09.2016 року. Наказом по Товариству № 658-К вiд 14.09.2017 року звiльнено з посади Головного бухгалтера ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" Назiму Артема Сергiйовича, згiдно ст. 38 КЗпП України за власним бажанням. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник управлiння звiтностi ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС", менеджер проектного офiсу з формування загального центру обслуговування фiнансової дирекцiї ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ", головний бухгалтер ПАТ "Центральний ГЗК".

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
МАСТIНТО ТРЕЙДIНГ ЛТД / 278138 161 293 951 шт 23.64%
Адреса Кiпр, Арх. Макарiу III, 155 , Протеас Хаус, 5 поверх
МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД / 281104 161 293 952 шт 23.64%
Адреса Кiпр, Арх. Макарiу III, 155 , Протеас Хаус, 5 поверх
АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) / 228601 161 293 952 шт 23.64%
Адреса Британськi Вiргiнськi о-ви, Роуд-Таун , Крегмур Чемберз, а/с 71
Приватна акцiонерна компанiя "Салюрекс Лiмiтед" (Salurex Limited) / 211809 161 293 952 шт 23.64%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, вул. 25 Мартiоу, буд. 27, оф. 106
Д/Н 0 шт 0.00%