Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (2) Перевірки (31)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

#05393085

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 05393085
Адреса вул. Колеусiвська, Б. 1, м. Днiпродзержинськ, Баглiйський р-н, Днiпропетровська обл., 51901
(КОАТУУ 1210436300)
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А01 №237035
Дата державної реєстрації 19.04.1996
Середня кількість працівників 1 349
Орган управління Вiдповiдно до Статуту Товариства органами управлiння Товариством є: Вищий орган Товариства - Загальнi збори; Наглядова рада; Виконавчий орган (одноосiбний) - Генеральний директор; Ревiзiйна комiсiя.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ" м. Київ
МФО: 334851
Номер рахунку: 26002962507224
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ПУМБ" м. Київ
МФО: 334851
Номер рахунку: 26002962507224
Контакти
+38 (056) 956-79-83
a.dovgan@dkhz.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Борисюк Тимур Володимирович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2012 - 1 рiк
Паспортні дані 32 00, 532025, 30.11.2000, Заводським РВВС Новокузнецького УВС Кемеровської обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Фiнансовий контролер ТОВ «ЄвразХолдiнг», Голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ «Днiпродзержинський КХЗ», директор фiнансовий ПАТ "ЄВРАЗ Баглiйкокс".
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї: - керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; - головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; - виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. У 2014 роцi винагороди вiд Товариства не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Неатsніnе Ноldіngs Lтd Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2012 - 1 рiк
Паспортні дані д/н, 182181, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi є безоплатною.
Аверченкова Оксана Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.02.2012 - Призначається наказом по Товариству
Паспортні дані АК, 303989, 09.12.1998, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ВАТ «Баглiйкокс», керiвник з облiку ТОВ «Об'єднанi облiковi системи України».
Примітки До компетенцiї Головного бухгалтера належить органiзацiя роботи бухгалтерiї Товариства з дотриманням методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, нарахування та перерахування податкiв i зборiв, передбачених чинним законодавством. Розмiр виплаченої Товариством винагороди у 2014 роцi склав 276149,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рафальський Павло Миколайович Генеральний директор
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2013 - 1 рiк
Паспортні дані АЕ, 679762, 09.08.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Головний iнженер ВАТ «Днiпродзержинський КХЗ», з 05.09.2008 року Генеральний директор ВАТ «Днiпродзержинський КХЗ», з 28.03.2011 року Генеральний директор ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ».
Примітки Генеральний директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, згiдно Статуту. Розмiр виплаченої Товариством винагороди у 2014 роцi склав 2157070,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Воlкіvіrоs Ноldіngs Lтd Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2012 - 1 рiк
Паспортні дані д/н, 205379, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi є безоплатною.
Сачко Наталія Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2012 - 1 рiк
Паспортні дані АЕ, 883282, 16.10.1997, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу первинного облiку ТОВ «Торговий дiм «ЄВРАЗРЕСУРС» Україна», Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ».
Примітки Як член Ревiзiйної комiсiї Товариства здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi Товариства шляхом перевiрки фiнансово-господарської документацiї Товариства, у тому числi даних первинного бухгалтерського та податкового облiку. У 2014 роцi винагороди вiд Товариства не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Снаnтusоs Ноldіngs Lтd Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2012 - 1 рiк
Паспортні дані д/н, 205326, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi є безоплатною.
Тоllіроnе Lтd Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2012 - 1 рiк
Паспортні дані д/н, 182177, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради; - вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi є безоплатною.

Ліцензії

Дата  
АВ №580487 07.04.2011 Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Орган ліцензування Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 07.04.2011
Дата закінчення 08.10.2015
Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства та пiсля закiнчення термiну її дiї буде подовжена Товариством на новий термiн.
АВ №582598 27.04.2011 Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)
Орган ліцензування Мiнiстерство промислової полiтики України
Дата видачі 27.04.2011
Дата закінчення 01.03.2016
Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства та пiсля закiнчення термiну її дiї буде подовжена Товариством на новий термiн.
АГ №576098 15.04.2011 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)
Орган ліцензування Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України
Дата видачі 15.04.2011
Дата закінчення 22.07.2015
Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства та пiсля закiнчення термiну її дiї буде подовжена Товариством на новий термiн.
АГ №601307 05.05.2011 Медична практика
Орган ліцензування Мiнiстерство охорони здоров'я України
Дата видачі 05.05.2011
Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства.
АД №033569 18.04.2012 Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Орган ліцензування Мiнiстерство транспорту та зв'язку України
Дата видачі 18.04.2012
Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства.
АД №075626 07.12.2012 Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами
Орган ліцензування Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
Дата видачі 07.12.2012
Дата закінчення 07.12.2017
Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства та пiсля закiнчення термiну її дiї буде подовжена Товариством на новий термiн.
АЕ №190890 26.06.2014 Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом
Орган ліцензування Державна iнспекцiя України з безпеки на наземному транспортi
Дата видачі 26.06.2014
Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Укрвостокаудит" #19348835
Адреса 04050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 000019
Аудиторська палата України
з 12.02.2013
Контакти (063) 333-83-83, (050) 470-70-72
Примітки Товариство користується послугами з пiдготовки та надання Аудиторського висновку i звiту про результати проведення аудита фiнансової звiтностi ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" за 2014 рiк згiдно договору №11-05/636 вiд 07.11.2014 року.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Днiпроiнмед" #21870998
Адреса 49005, Україна, м. Днiпропетровськ, Сiмферопольська, буд. 21, кiмн. 307
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №584873
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 25.08.2011
Контакти (056) 370-18-96, (056) 370-18-96
Примітки Товариство користується послугами з добровiльного медичного страхування згiдно договору №07-11/ДКХЗ/487 вiд 18.07.2011 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АВ №581322
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044) 591-04-37, (044) 482-52-07
Примітки Надає депозитарнi послуги емiтенту на пiдставi договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-3978/211 вiд 24.02.2014 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Р.О.С.Т. Україна" #36946224
Адреса 04050, Україна, м. Київ, вул. Артема, буд.60 кiмн.702
Діятельність 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення)

66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення в Українi.

66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах
Ліцензія
№ АЕ № 286993
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 02.09.2014
Контакти (044) 484-38-69, (044) 484-38-69
Примітки Здiйснює депозитарну дiяльнiсть згiдно договору №10/300 вiд 07.06.2010 року про вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
МАСТIНТО ТРЕЙДIНГ ЛТД / 278138 23.64%
Адреса Кiпр, Лiмасол, 155 Протеас Хауз, 5 поверх
Код 278138
АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) / 228601 23.64%
Адреса Британськi Вiргiнськi о-ви, Роуд Таун, Крегмур Чемберз, а/с 71
Код 228601
Приватна акцiонерна компанiя "Салюрекс Лiмiтед" (Salurex Limited) / 211809 23.64%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, вул. 25 Мартiоу, буд. 27, оф. 106
Код 211809
МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД / 281104 23.64%
Адреса Кiпр, Лiмасол, 155 Протеас Хаус, 5 поверх
Код 281104
Беркузiа Трейдiнг ЛТД/Bercouzia Trading LTD / 181409 1.40%
Адреса Кiпр, Лiмасол, Зiнас Кантер та Орiгенус
Код 181409
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "Аура" / #19149414 1.39%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Писаржевського, буд. 1А
Код 19149414
ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 4170 0.28%
Паспорт д/н, д/н
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТА Цiннi Папери" / #32709075 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, пров. Музейний, буд. 4
Код 32709075
АРРАН КОНТIНЕНТАЛ С.А. (ARRAN CONTINENTAL S.A.) / 349314 0.00%
Адреса Британськi Вiргiнськi о-ви, Тортола, Пасеа Iстейт
Код 349314
Вiдкрите акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "Атланта" / #20148696 0.00%
Адреса Україна, смт. Торчин, вул. I.Франка, 4
Код 20148696
ТОВ "Столиця - цiннi папери" / #21668943 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Золотоустiвська, буд. 23-А
Код 21668943
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТОIК-Комерс" / #32131780 0.00%
Адреса Україна, м. Донецьк, бул. Шевченко, 29, офiс 712
Код 32131780
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Брукс" / #24227872 0.00%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ливарна, буд. 13
Код 24227872
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАЙДЗЕН КАПIТАЛ" / #37962781 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, пр-т Академiка Глушкова, буд. 31-А
Код 37962781
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговець цiнними паперами "Тетраiдер" / #30453368 0.00%
Адреса Україна, м. Вiнниця, Хмельницьке шоссе, буд. 13
Код 30453368
ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ РЕГIОНУ" / #25521409 0.18%
Адреса Україна, м. Днiпродзержинськ, вул. Сировця, буд. 14
Код 25521409
Закрите акцiонерне товариство "Укрiнвестброкер" / 23728336 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Янгеля, буд. 4, оф. 104
Код 23728336
DOVIRA HOLDING LIMITED / 171815 0.01%
Адреса Cyprus, Nicosia, Thermistokly Dervy, буд.3
Код 171815
Plasma Enterprises Limited / 71853 0.03%
Адреса Cyprus, Limassol, Vasileos Georgiou A, буд. 54, оф. 47
Код 71853
PENNYGOLD TRADING SUPPLIES/ПЕННИГОЛД ТРЕЙДIНГ САППЛАЙЗ / 297891 0.24%
Адреса Iрландiя, Дублин 6, Челмсфорд Роуд, буд. 42
Код 297891
Broadhurst Investments Limited/Броудхарст Iнвестментс Лiмiтед / 81692 0.26%
Адреса Cyprus, Nicosia, 9-th Floor Capital Center
Код 81692
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металпромекспорт" / #25515001 0.36%
Адреса Україна, смт. Ювiлейне, вул. Виробнича, буд. 1
Код 25515001
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна група "Зебра" / #36866598 0.59%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Свiтлицького, буд. 30/20
Код 36866598
TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED / 148057 0.70%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, Агiу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУС
Код 148057
ТОВ "КУА "ПАРАНГОН" ПНВIФЗТ "Феолент" / #34464724 0.00%
Адреса Україна, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, буд. 33-А/3-1
Код 34464724

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
МАСТIНТО ТРЕЙДIНГ ЛТД / 278138 161 293 951 шт 23.64%
Адреса Кiпр, Лiмассол, 155 Протеас Хаус, 5 поверх
МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД / 281104 161 293 952 шт 23.64%
Адреса Кiпр, Лiмассол, 155 Протеас Хаус, 5 поверх
АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) / 228601 161 293 952 шт 23.64%
Адреса Британськi Вiргiнськi о-ви, Роуд Таун , Крегмур Чемберз, а/с 71
Приватна акцiонерна компанiя "Салюрекс Лiмiтед" (Salurex Limited) / 211809 161 293 952 шт 23.64%
Адреса Кiпр, Нiкосiя, вул. 25 Мартiоу, буд. 27, оф. 106
Д/Н 0 шт 0.00%
Паспорт д/н, д/н