Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (10)
Дозвільні документи
Ліцензії (28)
Будівництво (5) Перевірки (99)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ"

#03366701

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Рiвнегаз"
ЄДРПОУ 03366701
Адреса 33027, м. Рiвне, вул. I. Вишенського, 4
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №539469
Дата державної реєстрації 14.07.1994
Середня кількість працівників 1 275
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Клiринговий дiм"
МФО: 300647
Номер рахунку: UA803006470000000002600654192
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Поточний рахунок в iноземнiй валютi не вiдкривався
МФО: д/в
Номер рахунку: д/в
Контакти
+38 (036) 228-07-23
rivnegaz@denwer.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

ПАТ "Рiвнегаз" немає змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2019 рiк становить 1275чол. Фонд оплати працi: 144 410 тис. грн. В 2019р. вiдбулося збiльшення фонду оплати працi порiвняно з 2018р. на 34 467тис.грн.

Участь у об'єднаннях

Товариство не входить до складу об'єднань пiдприємств

Спільна діяльність

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом звiтного перiоду не було пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Облікова політика

Основнi принципи облiкової полiтики:Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки. Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання кожного активу.Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в експлуатацiю.Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення. Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, перевищення його балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу.

Продукція

Група займається постачанням та транспортуванням природного газу в мiстi Рiвному та Рiвненськiй областi. Газ купується у НАК <Нафтогаз України> та її дочiрнiх пiдприємств, а також у приватних постачальникiв природного газу, та постачається споживачам (промисловим споживачам, житлово-комунальним пiдприємствам, населенню тощо) за тарифами, встановленими Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (<НКДРЕКП>) для кожної з категорiй споживачiв. Транспортування газу вiдбувається через магiстральнi трубопроводи ПАТ <Укртрансгаз> та розподiльчi мережi Групи. Крiм цього, Група продає послуги з приєднання до газорозподiльчих мереж, експертизи проектiв та ремонту i повiрки газових приладiв.

Активи

В процесi своєї господарської дiяльностi, Група отримує у володiння вiд своїх клiєнтiв основнi засоби, якi будуть використовуватися у процесi постачання газу, i якi згiдно з умовами КТМФЗ 18 являють собою обмiн неподiбних активiв або послуг. Цi основнi засоби, що вiдповiдають критерiям визначення активу, визнаються за справедливою вартiстю i можуть бути отриманi за наступними угодами:за договорами дарування. В такому випадку основнi засоби визнаються у складi iнших операцiйних доходiв в момент отримання. за договорами користування. Такi основнi засоби визнаються на дату отримання активу iз одночасним визнанням iнших довгострокових зобов'язань. Iншi довгостроковi зобов'язання поступово визнаються доходами впродовж очiкуваного строку корисного використання отриманих активiв.

Основні засоби

Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Групи оцiнена як нульова, тому що Група використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування.

Проблеми

Цiни i тарифи на основнi види робiт i послуг пiдлягають державному регулюванню.У вiдповiдностi до повноважень органiв виконавчої влади тарифи на транспортування та постачання природного газу для ПАТ "Рiвнегаз" встановлює НКРЕ України. Вiдпускна вартiсть балона скрапленого газу для населення затверджується пiдприємством, виходячи з обгрунтованих витрат та граничного рiвня рентабельностi, затвердженого Рiвненською облдержадмiнiстрацiєю в розмiрi 5% до експлуатацiйних витрат.Державне регулювання цiн створює ризики для стабiльної i прибуткової дiяльностi пiдприємства. Затвердженi НКРЕ тарифи на транспортування та постачання природного газу не забезпечують вiдшкодування витрат виробництва та отримання нормативного прибутку, що призводить до збитковостi пiдприємства.

Фінансова політика

Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства грунтується на роботi по здiйсненню максимальної оплати споживачами вартостi спожитого природного газу, та послуг транспортування, шляхом здiйснення всiх можливих заходiв впливу - вiдключення боржникiв, претензiйно-позивна робота, активна роз'яснювальна робота через засоби масової iнформацiї. Разом з тим для поточних потреб недостатньо обiгових коштiв, що приводить до росту кредиторської заборгованостi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На кiнець звiтного перiоду товариство не має невиконаних договорiв, якi могли б принести суттєвi прибутки вiд їх виконання.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегiя подальшої дiяльностi товариства в збiльшеннi обсягiв виробництва, пiдвищеннi його ефективностi, подальшому розвитку i модернiзацiї газових мереж i iнших основних фондiв. Для виконання зазначених задач пiдприємством щорiчно проводяться значнi капiталовкладення в полiпшення iснуючих i введення нових основних фондiв.

R&D

Товариство не розробляло полiтику щодо дослiджень та розробок за звiтний перiод.

Інше

Український газовий сектор знаходиться на етапi реструктуризацiї та реформування. Майбутнi напрямки та результати реформ наразi важко передбачити. Потенцiйнi реформи в iснуючiй системi встановлення тарифiв, бюджетний дефiцит та нестача бюджетних коштiв для багатьох державних та нещодавно приватизованих пiдприємств для поточного погашення зобов'язань можуть мати значний вплив на пiдприємства газового сектору. Крiм цього, Група не може припинити надання послуг деяким своїм клiєнтам (державнi та комунальнi органiзацiї), незалежно вiд того, оплачують цi клiєнти наданi послуги, чи нi. З огляду на невизначенiсть щодо майбутнiх змiн у регулюваннi газового сектору, наразi неможливо визначити потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Групи та її дiяльнiсть.

Посадові особи

Ім'я Посада
Сущинська Наталія Ярославівна Голова ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д/в
Примітки Посадова особа Секретар ревiзiйної комiсiї Сущинська Наталiя Ярославiвна акцiями товариства не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Осницький Віктор Богданович Член правлiння-директор комерцiйний
Рік народження 1974 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта Вища, Українська державна академiя водного господарства
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ПАТ <Рiвнегаз>, заступник голови правлiння
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась. Члени Правлiння мають право: 1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. 2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. 3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння . 4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння. 5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. 6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. 7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. 8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз". Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє.
Зубейко Віталій Миколайович Член правлiння-директор фiнансовий
Рік народження 1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта Вища, Український державний унiверситет водного господарства та природокористування
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ВАТ "Рiвнегаз" в. о. заступника голови правлiння з фiнансово-економiчних питань
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Члени Правлiння (виконуючий обов'язки члена Правлiння) мають право:1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови Правлiння).4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Товариство не володiє iнформацiєю щодо займання посад на iнших пiдприємствах. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: економiст, начальник фiнансового вiддiлу, в. о. заступника голови правлiння з фiнансово-економiчних питань. Акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ілля Юрійович Ушанов Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу, не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу
Примітки Посадова особа Член Наглядової ради Iлля Юрiйович Ушанов ; акцiями товариства не володiє-представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552, 1 акцiя,0,000087%; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Прачов Сергій Костянтинович Член правлiння-директор з безпеки
Рік народження 1970 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта Вища, Київський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи До ПАТ <Рiвнегаз> працював в органах внутрiшнiх спра
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Члени Правлiння (виконуючий обов'язки члена Правлiння) мають право:1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови Правлiння).4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи
Тихонюк Олена Василівна Секретар ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д/в
Примітки Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Тихонюк Олена Василiвна акцiями товариства не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Девід Ентоні Ховард Браун (Dаvіd Аnтоny Ноwаrd Вrоwn) Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу, не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу
Примітки Посадова особа Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) акцiями товариства не володiє-представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764, 1 акцiя, 0,000087% ; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Юхименко Олексій Вячеславович Член Правлiння Товариства-директора з капiтального будiвництва
Рік народження 1978 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта Вища, Нацiональний унiверситет водного господарства та природокористування
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПАТ <Рiвнегаз>, заступник голови правлiння по капiтальному будiвництву та МТЗ
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Члени Правлiння (виконуючий обов'язки члена Правлiння) мають право:1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови Правлiння).4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання.6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Товариство не володiє iнформацiєю щодо займання посад на iнших пiдприємствах. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ <Рiвнегаз>, заступник голови правлiння по капiтальному будiвництву та МТЗ. Акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Москалюк Світлана Федорівна Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Департаменту майнових та корпоративних вiдносин Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу
Примітки Посадова особа Член Наглядової ради Москалюк Свiтлана Федорiвна ; акцiями товариства не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Департаменту майнових та корпоративних вiдносин Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Іщук Валентина Сергіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2001 - д/н
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер Млинiвського УГГ
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась.Акцiями Товариства не володiє. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Посади на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Iщук В.С. не має.
Мількевич Віталій Павлович Секретар наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу, не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу
Примітки Посадова особа Мiлькевич Вiталiй Павлович ; акцiями товариства не володiє-представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927, 1 акцiя, 0,000087%; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
Білокудря Людмила Олександрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2019 - 3роки
Паспортні дані д\в
Освіта д\в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д/в, не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу
Примітки Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Бiлокудря Людмила Олександрiвна акцiями товариства не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Дубас Петро Андрійович Голова правлiння
Рік народження 1958 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Iвано-Франкiвський ДТУ "Нафти i газу"
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Заступник голови правлiння ВАТ "Рiвнегаз"
Примітки Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась. До компетенцiї Голови Правлiння крiм повноважень, визначених Статутом, належить:1. Скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них.2. Пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй Голови (члена) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до та на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.3. Пiдписувати Колективний договiр.4. Подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння.5. Вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.6. Приймати участь в Загальних зборах.7. Затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.8. Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги,пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi.9. Виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.10. Виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Основне мiсце роботи ПАТ "Рiвнегаз".Посади на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Дубас П.А. не має.
Іан Бьорд (Іаn Віrd) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2019 - 3роки
Паспортні дані д/в
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу, не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу
Примітки Посадова особа Член Наглядової ради Iан Бьорд (Ian Bird) ; акцiями товариства не володiє-представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764, 1 акцiя, 0,000087%; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав згоду на розголошення у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Продаж природного газу 225755 тис.м.куб. 1.33 млрд грн 225755 тис.м.куб. 1.33 млрд грн
Розподiл природного газу 387086 тис.м куб. 281.48 млн грн 387086тис.м куб. 281.47 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Собiвартiсть природного газу 85.70%
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 8.50%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ" #31586485
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 172
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 339/3
АПУ
з 23.02.2017
Контакти д/в, д/в
Примітки д/в
Публiчне акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України> #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Професiйна дiяльность на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Без лiцензiї
д/в
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Депозитарiй надає послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, а також виплати доходiв за цiнними паперами
Публiчне акцiонерне товариство <Банк <Клiринговий дiм> #21665382
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул. Борисоглiбська, 5 А
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльностi депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ№263457
НК ЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 593-10-36, (044) 593-10-36
Примітки ПАТ "Банк "Клiринговий дiм" надає послуги по обслуговуванню емiсiї цiнних паперiв щодо випуску цiнних паперiв, що дематерiалiзуються, вiдкриття та ведення рахункiв в цiнних паперах, зберiгання належних Депонентам цiнних паперiв.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
Діятельність Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
НК ЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки д/в

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне акцiонерне тоапристо "Газтек" / #31815603 545 049 шт 47.75%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Маршала Рибалка, 11
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 285 351 шт 25.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 6
Матерон Лiмiтед (MATHERON LIMITED) / 193881 283 078 шт 24.80%
Адреса Кіпр, Аргірокастру, Строволос б.16