Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (10)
Дозвільні документи
Ліцензії (28)
Будівництво (5) Перевірки (99)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ"

#03366701

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 823.00 781.00
первісна вартість 1001 2 396.00 2 665.00
накопичена амортизація 1002 1 573.00 1 884.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 20 079.00 24 096.00
Основні засоби 1010 408 652.00 491 892.00
первісна вартість 1011 722 086.00 842 578.00
знос 1012 313 434.00 350 686.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 219.00 157.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 9 023.00 7 281.00
Усього за розділом I 1095 438 796.00 524 207.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 27 746.00 30 935.00
Виробничі запаси 1101 25 466.00 27 514.00
Незавершене виробництво 1102 800.00 335.00
Готова продукція 1103 266.00 914.00
Товари 1104 1 214.00 2 172.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 41 606.00 59 920.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 174 628.00 191 741.00
з бюджетом 1135 3 934.00 4 162.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 3 929.00 3 929.00
з нарахованих доходів 1140 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 817.00 8 537.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 10 818.00 3 537.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 18 431.00 21 005.00
Усього за розділом II 1195 279 980.00 319 837.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 718 776.00 844 044.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17 121.00 17 121.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 -4 672.00 -4 672.00
Додатковий капітал 1410 206 823.00 206 823.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 14.00 14.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -460 692.00 -380 421.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 -241 406.00 -161 135.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 98 372.00 94 623.00
Довгострокові забезпечення 1520 19 401.00 16 955.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 117 773.00 111 578.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 8 766.00 11 282.00
товари, роботи, послуги 1615 696 662.00 714 526.00
розрахунками з бюджетом 1620 8 905.00 7 218.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00
розрахунками зі страхування 1625 2 040.00
розрахунками з оплати праці 1630 7 898.00 62.00
за одержаними авансами 1635 62 558.00 49 789.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 52 805.00 106 218.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 2 775.00 4 506.00
Усього за розділом ІІІ 1695 842 409.00 893 601.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 718 776.00 844 044.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 723 549.00 762 415.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 538 904.00 729 132.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 184 645.00 33 283.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 10 896.00 86 794.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 65 154.00 57 090.00
Витрати на збут 2150 687.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 46 620.00 20 206.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 83 080.00 42 781.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00
Інші фінансові доходи 2220 174.00 161.00
Інші доходи 2240 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 8 366.00 7 802.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00
Інші витрати 2270 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 74 888.00 35 140.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 74 888.00 35 140.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 5 383.00 -533.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 5 383.00 -533.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 5 383.00 -533.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 80 271.00 34 607.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 188 115.00 400 385.00
Витрати на оплату праці 2505 275 571.00 245 110.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 57 846.00 51 331.00
Амортизація 2515 37 338.00 31 619.00
Інші операційні витрати 2520 92 495.00 77 983.00
Разом 2550 651 365.00 806 428.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 141 400.00 1 141 400.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 141 400.00 1 141 400.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 65.61 30.79
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 65.61 30.79
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 790 130.00 858 069.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00
Цільового фінансування 3010 4 964.00 4 438.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 51 099.00 73 919.00
Надходження від повернення авансів 3020 19 412.00 274 156.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 575.00 2 117.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00
Інші надходження 3095 2 100.00 1 206.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 297 172.00 511 847.00
Праці 3105 217 630.00 208 018.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 60 142.00 58 463.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 134 829.00 99 027.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 79 324.00 45 586.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 55 505.00 53 441.00
Витрачання на оплату авансів 3135 31 329.00 209 288.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 18 021.00 35 642.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00
Інші витрачання 3190 36 235.00 17 728.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 72 922.00 73 892.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00
необоротних активів 3205 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00
дивідендів 3220 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00
Інші надходження 3250 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00
необоротних активів 3260 73 764.00 66 122.00
Виплати за деривативами 3270 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00
Інші платежі 3290 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -73 764.00 -66 122.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00
Отримання позик 3305 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 1 250.00
Інші надходження 3340 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00
Погашення позик 3350 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00
Інші платежі 3390 6 439.00 4 970.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -6 439.00 -3 720.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -7 281.00 4 050.00
Залишок коштів на початок року 3405 10 818.00 6 768.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 3 537.00 10 818.00

J0901005 Звіт про власний капітал