Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Продавець (10)
Зовнішня інформація (9) ДАБІ (7) Перевірки (17)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

#00481212

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
ЄДРПОУ 00481212
Адреса місто Київ, 02093, вулиця Бориспільська, 13
Номер свідоцтва про реєстрацію даних немає
Дата державної реєстрації 22.08.1994
Середня кількість працівників 1 010
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26001038873401
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
МФО: 305749
Номер рахунку: 2600630510401
Контакти
+38 (044) 566-68-78
equity@darnitsa.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Змін в організаційній структурі не відбувалось.

Працівники

Середня кількість працівників Емітента у 2018 році склала 1010 осіб.

Участь у об'єднаннях

Емітент є учасником Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України. Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях.

Спільна діяльність

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Емітенту не надходило пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб.

Облікова політика

Ця фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (“МСФЗ”). Нижче наведено основні принципи облікової політики, що використовувалися під час підготовки цієї фінансової звітності. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше. Для відповідності формату подання фінансової звітності за поточний період були здійснені окремі рекласифікації. Ця фінансова звітність за МСФЗ підготовлена за принципом подальшого безперервного функціонування та відповідно до методу історичної вартості. Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва припущень та розрахунків, що впливають на показані суми активів та зобов‘язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва інформації про поточні події, фактичні результати можуть відрізнятися від цих розрахунків. Функціональна валюта та валюта подання Для оцінки статей, включених до фінансової звітності Компанії за МСФЗ, було використано валюту первинного економічного середовища, в якому працює Компанія (функціональна валюта). Ця фінансова звітність за МСФЗ подана у національній валюті України, гривні, яка є функціональною валютою та валютою подання Компанії. Переоцінка іноземної валюти Суми в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за офіційними курсами обміну, встановленими Національним банком України на дату проведення операції. Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по цих операціях та перерахунку монетарних активів та зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті, у функціональну валюту за офіційним курсом обміну станом на кінець року, відображаються у звіті про сукупні доходи. Наразі українська гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. Основні засоби Компанія вирішила застосувати звільнення від вимог МСФЗ, передбачені МСФЗ 1 для суб’єктів господарської діяльності, що застосовують Міжнародні стандарти фінансової звітності вперше, та використала справедливу вартість як доцільну вартість для окремих об’єктів основних засобів на дату переходу до обліку за МСФЗ (1 січня 2015 року). Всі інші основні засоби показані за первісною вартістю мінус накопичений знос. Первісна вартість включає витрати, які безпосередньо стосуються придбання активу. Подальші витрати, включені до балансової вартості активу, визнаються відповідним чином як окремий актив тільки у випадку, коли є ймовірність того, що Компанія отримає економічні вигоди, пов‘язані з таким активом, а його вартість можна достовірно визначити. Визнання балансової вартості замінених компонентів припиняється. Усі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування відносяться на витрати у звіті про сукупні доходи по мірі їх здійснення. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом наступних строків корисного використання активів: Будівлі та споруди 10-70 років Виробниче обладнання 3-20 років Транспортні засоби 5 років Комп’ютерне та офісне обладнання 3-10 років Ліквідаційна вартість та строки експлуатації активів переглядаються і, за необхідності, коригуються на кожну дату звіту про фінансовий стан. Балансова вартість активу негайно списується до вартості відшкодування активу, якщо балансова вартість цього активу перевищує очікувану вартість його відшкодування. Доходи та збитки в результаті вибуття основних засобів визначаються як різниця між надходженнями внаслідок вибуття та балансовою вартістю на момент вибуття і включаються до складу інших операційних доходів/(витрат) у звіті про сукупні доходи.

Продукція

Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: • твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет); • розчини для ін’єкцій в ампулах; • крапель (стерильних та нестерильних); • м’яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування); • стерильних порошків для приготування розчинників для ін’єкцій; • інфузійних розчинів у флаконах. Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів. Виробництво твердих лікарських форм Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. Одиниць в рік. Виробнича ділянка антибіотиків макролідного ряду виділена в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній». Виробництво розчинів для ін’єкцій в ампулах Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об’ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін’єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи. Виробництво капель Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об’ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік. Виробництво м’яких лікарських форм Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів. Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін’єкцій Виробництво антибіотиків цефалоспорінового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік. Виробництво інфузійних розчинів Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком в першому кварталі 2015 року. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск 16 млн. флаконів на рік. Нематеріальні активи Придбані нематеріальні активи обліковується за первісною вартістю. Нематеріальні активи мають обмежений термін використання та обліковується за первісною вартістю мінус накопичена амортизація. Амортизація нараховується прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості нематеріального активу протягом очікуваного строку його використання, що відповідає закінченню строку дії юридичних прав відповідно до договорів. Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення. Витрати, пов’язані з обслуговуванням комп’ютерного програмного забезпечення, визнаються витратами по мірі їх здійснення. Знецінення нефінансових активів Активи, строк експлуатації яких є необмеженим, не амортизуються, а аналізуються щороку на предмет знецінення. Активи, які амортизуються, аналізуються на предмет знецінення у випадку будь-яких подій або змін обставин, які свідчать про те, що відшкодування повної балансової вартості активу може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування. Вартість відшкодування активу – це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу залежно від того, яка з них більша. Для розрахунку можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують в яких грошові потоки, що можуть бути ідентифіковані (на рівні одиниць, які генерують грошові потоки). Нефінансові активи, що зазнали знецінення, аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення на кожну звітну дату.ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" регулярно відстежує новітні досягнення у фармацевтичній галузі.

Активи

Емітент зробив наступні придбання за останні п’ять років: У 2018 році - придбання основних засобів та нематеріальних активів 132 152 938,72 грн У 2017 році - придбання основних засобів та нематеріальних активів 72 628 710,78 грн У 2016 році – придбання основних засобів та нематеріальних активів 80 122 тис. грн. У 2015 році - придбання основних засобів 37 986 тис. грн; придбання нематеріальних активів 49 238 тис грн; придбання 29,95% акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод» за 182 184 тис. грн, включаючи додаткові витрати прямо пов’язані з цим придбанням. У 2014 році – придбання основних засобів та нематеріальних активів 81 127 тис. грн.

Основні засоби

Балансова вартість основних засобів емітента на 31 грудня 2018 року склала 608 214 тис. грн. Детальна інформація по групах основних засобів наведена у примітках до фінансової звітності.

Проблеми

На емітента впливають наступні негативні фактори: - погіршення економічної ситуації в Україні та зниження купівельної спроможності споживачів лікарських засобів - втрата продажів в тимчасово окупованих областях України - девальвація гривні - часті зміни податкового законодавства.

Фінансова політика

Станом на 31.12.2018 фінансування діяльності Емітента відбувалось виключно за рахунок реінвестицій власного капіталу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) Емітента станом на 31.12.2018р. складає 1138965 тис. грн. (загальна сума кредиторської заборгованості – 88530 тис.грн., дебіторської заборгованості – 989784 тис.грн., авансових платежів отриманих – 6078 тис.гирн., авансів виданих – 54573 тис.грн. станом на 31.12.2018р.).

Стратегія подальшої діяльності

Стратегія емітента на наступний рік передбачає органічний приріст фінансових показників переважно обумовлений стабілізацією політичної ситуації в Україні та початком відновлення купівельної спроможності споживачів лікарських засобів.

R&D

Емітент регулярно відстежує новітні досягнення у фармацевтичній галузі та оцінює їх потенціал на українському ринку. Протягом 2018 року виведено на ринок 12 нових продуктів у 16 формах дозування.

Інше

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» – національний виробник лікарських засобів, що має давні фармацевтичні традиції. Це – шанована та успішна фармацевтична компанія.

Посадові особи

Ім'я Посада
Огньова Наталія Володимирівна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - обрано (призначено) на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", 00481212
Примітки Акціонер, представник акціонерів. Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". На підставі рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року припинено повноваження та обрано члена Наглядової ради Огньову Наталію Володимирівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи вказаний в пункті "Стаж роботи (років)". Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради.
Загорій Людмила Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1948 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - обрано (призначено) на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", 00481212
Примітки Акціонер, представник акціонерів. Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". На підставі рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року припинено повноваження та обрано члена Наглядової ради Загорій Людмилу Петрівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи вказаний в пункті "Стаж роботи (років)". Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради.
Тихонова Ірина Анатоліївна Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.06.2012 - без обмеження строку
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Член Правління, Головний бухгалтер, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", 00481212
Примітки Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи вказаний в пункті "Стаж роботи (років)". Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: Член Правління, Головний бухгалтер, Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу.
Діденко Світлана Василівна Генеральний директор
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.11.2014 - згідно Статуту
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, Виконавчий директор, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", 00481212
Примітки Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи вказаний в пункті "Стаж роботи (років)". Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: заступник Генерального директора з фінансів, фінансовий директор, виконавчий директор, крім того секретар Наглядової ради, член Наглядової ради.
Саєнко Олександр Дмитрович Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - обрано (призначено) на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Начальник юридичного відділу, член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод"., ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", 00481212
Примітки Представник акціонерів. Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". На підставі рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року було обрано нового члена Наглядової ради Саєнка Олександра Дмитровича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи вказаний в пункті "Стаж роботи (років)". Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" начальник юридичного відділу, член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробничий центр" Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод".
Загорій Володимир Антонович Голова Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - обрано (призначено) на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", 00481212
Примітки Акціонер, представник акціонерів. Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". На підставі рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року припинено повноваження та обрано члена Наглядової ради Загорія Володимира Антоновича. Головою Наглядової ради обрано Загорія Володимира Антоновича, згідно Протоколу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи вказаний в пункті "Стаж роботи (років)". Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради.
Бондаренко Ярослав Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2018 - обрано (призначено) на 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Протягом останніх 5 років - індивідуальна адвокатська діяльність
Примітки Представник акціонерів. Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". На підставі рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року було обрано нового члена Наглядової ради Бондаренка Ярослава Миколайовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи вказаний в пункті "Стаж роботи (років)". Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: протягом останніх 5 років - індивідуальна адвокатська діяльність.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Таблетки 148442,104 тисяч упаковок 1.71 млрд грн 161315,481 тисяч упаковок 1.82 млрд грн
Ампули 28187,104 тисяч упаковок 708.60 млн грн 31015,746 тисяч упаковок 731.40 млн грн
Мазі 5250,410 тисяч упаковок 192.18 млн грн 5420,637 тисяч упаковок 193.78 млн грн
Інфузії 6923,852 тисяч упаковок 151.98 млн грн 7850,905 тисяч упаковок 161.17 млн грн
Антибіотики 3524,647 тисяч упаковок 89.58 млн грн 3657,66 тисяч упаковок 93.22 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матеріальні витрати 83.60%
Витрати на оплату праці та відрахування 9.00%
Загальновиробничі витрати 7.40%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група" #30859524
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, 3
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 500329
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
з 13.01.2010
Контакти 044 233-67-68, 044 237-02-56
Примітки Вид послуг, які надає особа: страхування.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" #09807750
Адреса 04070, УКРАЇНА, м. Київ, Вул. Андріївська, 2/12
Діятельність Торговець цiнними паперами
Ліцензія
№ 294543
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 23.10.2014
Контакти 044 230-48-54, 044 537-50-27
Примітки Вид послуг, які надає особа: торговець цінними паперами.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна,7-Г
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ 1340
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 08.05.2008
Контакти 044 591-04-04, 044 591-04-04
Примітки Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Респект-Терра" #36596754
Адреса 02093, Україна, м.Київ, вул. Бориспільська, 13
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ 263325
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 17.09.2013
Контакти 044 207-73-45, 044 207-73-45
Примітки Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність депозитарної установи.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" #09807750
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ 286556
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 08.10.2013
Контакти 044 537-50-38, 057- 733-92-35
Примітки Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність депозитарної установи.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ" #36412992
Адреса 01135, Україна, м.Київ, вул.Золотоустівська, будинок 23 А, /літера «М»/
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 4276
Аудиторська палата України
з 23.04.2009
Контакти 044 281-06-07, 044 281-06-07
Примітки Вид послуг, які надає особа: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою відповідальнісю "Рюрік" #16480462
Адреса 04053, Україна, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ 4
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 12.04.2010
Контакти 044 489-87-33, 044 489-87-49
Примітки Вид послуг, які надає особа: юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" #21672206
Адреса 01004, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Шовковична, буд. 42/44
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ 034421
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти 044 277-50-00, 044 277-50-01
Примітки Вид послуг, які надає особа: Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа).
Товариство з обмеженою відповідальністю "Експертна компанія "Професіонал" #30223790
Адреса 04214, Україна, м. Київ, вул. Тимошенка, 9
Діятельність Оціночна діяльність
Ліцензія
№ 1001/15
Фонд державного майна України
з 24.12.2015
Контакти 044 361-23-98, 044 361-23-98
Примітки Вид послуг, які надає особа: Оціночна діяльність.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" #23518596
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, БУД. 17
Опис ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3213 шт. (частка у статутному капіталі 31,04%). Права акціонера, згідно Статуту та чинного законодавства України.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙНЖ ІНВЕСТ" #37615500
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. 56
Опис ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" є 100% власником ТОВ "Рейнж Інвест". Права власника, згідно Статуту та чинного законодавства України.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "Ніком Сервіс" / #35417848 55 590 шт 9.91%
Адреса УКРАЇНА, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд.3
ТОВ "Фам Капітал" / #35480181 55 590 шт 9.91%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Кіквідзе, буд.18
ТОВ "Балу Сервіс" / #35480202 55 590 шт 9.91%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Кіквідзе, буд. 18
ТОВ "Данск" / #35480218 55 590 шт 9.91%
Адреса Україна, м.Київ, вул.Кіквідзе, буд.18
ТОВ "Алукон" / #35480197 55 590 шт 9.91%
Адреса Україна, м.Київ, вуд. Кіквідзе, 18
ТОВ "Данілан" / #35417832 55 580 шт 9.91%
Адреса УКРАЇНА, м.Київ, проспект Перемоги, буд.91
ТОВ "Ростім" / #35507234 55 580 шт 9.91%
Адреса Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд.91
ТОВ "Луада" / #35507247 55 580 шт 9.91%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд.3
ТОВ "Фарммедінвест" / #38748460 40 966 шт 7.30%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/3З