Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6) Пов'язані особи Перевірки (12) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД"

#00388932

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 00388932
Адреса 20635, Черкаська область, Шполянський район С. Лебедин, вулиця Заводська, будинок, 17
(КОАТУУ 7125783601)
Номер свідоцтва про реєстрацію
Дата державної реєстрації 04.11.1994
Середня кількість працівників 389
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВI
МФО: 380805
Номер рахунку: 26003702769623
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВI
МФО: 380805
Номер рахунку: 26000384263
Контакти
+38 (047) 412-68-34

Посадові особи

Ім'я Посада
Кравченко Дмитро Вікторович Голова Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані НС, 018151, 14.07.1995, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища, Київська сiльськогосподарська академiя
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - голова вiддiлу маркетингу, голова правлiння
Примітки Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разi затвердження такого положення).Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту.До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом;Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Голова Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Обрано строком на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016року.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова вiддiлу маркетингу, голова правлiння. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Обiймає посаду Член Наглядової ради ПрАТ "ПЗ-ДГ" Золотонiське" (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Богодухiвська, буд 1.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi Наглядової ради не було.
Ткаченко Анатолій Миколайович Директор
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 3 роки
Паспортні дані СН, 647789, 05.12.1997, Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ПАТ «Шполянський молокозавод» генеральний директор, ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» член правлiння.
Примітки Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. В тому числi Директор має право: Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi законом, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства;Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;До компетенцiї Директора належить:Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства;Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та положеннями про фiлiї та представництва;Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.Змiна компетенцiї Директора можлива лише за рiшенням Загальних зборiв Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Дата набуття повноважень 01.05.2016р, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 26 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор, член правлiння. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. За сумiсництвом не працює. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни в персональному та кiлькiсному складi виконавчого органу:
В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., припинити повноваження:
-Голова правлiння: Прикуп Володимир Миколайович (паспорт НС 730633 виданий Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi 30.12.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,0022%. Перебував на посадi 3р.8 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
-Член правлiння: Сiдлецький Михайло Леонiдович (паспорт НС 546390 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.12.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 8,3392%. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
-Член правлiння: Ткаченко Анатолiй Миколайович (паспорт СН 647789 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 05.12.1997р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 2р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
-Член правлiння: Ковтун Вадим Володимирович (паспорт НС 517813 виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.08.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
-Член правлiння: Кулик Наталiя Степанiвна (паспорт НЕ 332392 виданий Чигиринським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 10.01.2004р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 1р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- Член правлiння: Щербина Сергiй Сергiйович (паспорт НС 349627 виданий Звенигородським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 22.10.1997р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
-Член правлiння: Демiдов Олесь Iванович (паспорт НС 730505 виданий Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi 29.12.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0.0051%. Перебував на посадi 2р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., обрано: Директор: Ткаченко Анатолiй Миколайович (паспорт СН 647789 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 05.12.1997р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Генеральний директор, Член правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кравченко Валентина Іванівна Член Наглядової ради
Рік народження 1950 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані НС, 868083, 04.08.2000, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища, Полтавський педагогiчний iнститут
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи Лебединська ЗОШ №1 - вчитель iсторiї
Примітки Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту.До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом;Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Член Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Обрано на посаду 28.04.2016року, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: вчитель iсторiї.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному роцi не було.
Кулик Наталія Степанівна Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані НЕ, 332392, 10.01.2004, Чигиринським РВ УМВС України в Черкаськiй областii
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ТОВ «ЛНЗ» - головний бухгалтер
Примітки Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Виносити на розгляд керiвника прпозицiї щодо полiпшення роботи пiдприємства . Брати участь у пiдготовцi наказiв,iнструкцiй,вказiвок,договорiв та iнших документiв пов'язаних з роботою пiдприємства. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа працює за сумiсництвом, основне мiсце роботи ТОВ «ЛНЗ» - головний бухгалтер , Шполянський р-н , с.Лебедин , вул.Заводська ,17 .На посаду Головний бухгалтер призначено згiдно Наказу по пiдприємству №18-К вiд 22.04.2015р., дата набуття повноважень 23.04.2015р. на невизначений термiн. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду персональних змiн щодо даної посади не було.
Кравченко Наталія Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані НС, 665688, 22.09.1999, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний унiверситет
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи СТОВ ЛНЗ "АГРО" - бухгалтер-фiнансист
Примітки Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту.До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом;Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер-фiнансист. Член Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Обрано на посаду 28.04.2016 року, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Обiймає посаду Член Наглядової ради ПрАТ "ПЗ-ДГ"Золотонiське" (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Богодухiвська, буд 1.). Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Ліцензії

Дата  
Серiя АЕ № 186819 23.07.2012 Торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регулятори росту рослин)
Орган ліцензування Мiнiстерство Аграрної Полiтики та Продовольства України
Дата видачі 23.07.2012
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 499 058 шт 41.43%
Паспорт НС, 018151, 14.07.1995, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi