Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6) Пов'язані особи Перевірки (12) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД"

#00388932

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 00388932
Адреса 20635, Черкаська область, Шполянський район С. Лебедин, вулиця Заводська, будинок, 17
(КОАТУУ 7110100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію
Дата державної реєстрації 04.11.1994
Середня кількість працівників 214
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВI
МФО: 380805
Номер рахунку: 26003702769623
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВI
МФО: 380805
Номер рахунку: 26000384263
Контакти
+38 (047) 412-68-34

Посадові особи

Ім'я Посада
Сідлецький Михайло Леонідович Член правлiння
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 546390, 12.12.1998, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - Голова правлiння,перший заступник голови правлiння.
Примітки До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; - Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi Правлiння. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди.Обрано на посаду на повторний термiн 23.04.2014 року, на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння,перший заступник голови правлiння. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Посадова особа працює Директором ТОВ «Агро-вiдродження» (20635, Черкаська область, Шполянський р-н, с.Лебедин, код ЄДРПОУ 31617848). Посадова особа є Головою Наглядової ради ПАТ "ПЗ-ДГ" Золотонiське" (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Богодухiвська, буд 1.) За звiтний перiод персональних змiн, щодо дної посадової особи, не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Сідлецький Леонід Михайлович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1952 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 809497, 06.05.2000, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
Освіта середня
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - налагоджувач обладнання
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Посадова особа не отримувала вiд Товариства винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Посадова особа iнших посад не обiймає. Обрано на посаду 23.04.2014року, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: налагоджувач обладнання. За звiтний рiк змiни посадової особи не було. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Кравченко Дмитро Вікторович Голова Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 081151, 14.07.1995, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища, Київська сiльськогосподарська академiя
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - голова вiддiлу маркетингу, голова правлiння
Примітки Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та Статутом Товариства. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правлiння, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової ради. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Обрано строком на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2014року.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова вiддiлу маркетингу, голова правлiння. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Обiймає посаду Член Наглядової ради ПАТ "ПЗ-ДГ" Золотонiське" (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Богодухiвська, буд 1.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi Наглядової ради не було.
Ковтун Вадим Володимирович Член правлiння
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 517813, 12.08.1998, Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища . Черкаський iнститут управлiння олiк i аудит
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи АТ "Укрiнбанк" - спецiалiст, головний фахiвець, провiдний бухгалтер; ЧОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"- головний економiст, начальник вiддiлу, заступник директора ; ТОВ "ЛНЗ"- комерцiйний директор
Примітки До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; - Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi Правлiння. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Посадова особа працює Генеральним директором ТОВ «ЛНЗ» (20635, Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лебедин, вул. Паркова 1-А, код ЄДРПОУ 30709487).Обрано на посаду на повторний термiн 23.04.2014 року, на термiн - 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: спецiалiст, головний фахiвець, провiдний бухгалтер; головний економiст, начальник вiддiлу, заступник директора; комерцiйний директор. Загальний стаж роботи 24 роки. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. За звiтний перiод персональних змiн, щодо даної посадової особи, не було.
Щербина Сергій Сергійович Член правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 349627, 22.10.1997, Звенигородським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища. Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ м. Київ
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ЧОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - провiдний економiст, головний економiст, начальник вiддiлу, ТОВ "ЛНЗ" - фiнансовий директор.
Примітки До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; - Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi Правлiння. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Посадова особа працює за сумiсництвом фiнансовим директором ТОВ «ЛНЗ» (20635, Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лебедин, вул. Паркова 1-А, код ЄДРПОУ 30709487). Персональних змiн, щодо даної посадової особи, в звiтному перiодi не вiдбулось. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Обрано на посаду на повторний термiн 23.04.2014 року, на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний економiст, головний економiст, начальник вiддiлу, фiнансовий директор. Загальний стаж роботи 13 рокiв.Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Малик Зоя Павлівна Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 070932, 21.12.1995, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта вища - Київський Полiтехнiчний iнститут
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ВАТ "Лебединський насiнєвий завод" - заступник головного технолога, Голова ревiзiйної комiсiї.
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Посадова особа не отримувала вiд Товариства винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Посадова особа за сумiсництвом не працює. Працює Начальник вiддiлу працi i заробiтної плати ПАТ"Лебединський насiннєвий завод". Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв 23.04.2014року, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного технолога, Голова ревiзiйної комiсiї. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. За звiтний перiод персональних змiн, щодо даної посадової особи, не було.
Кравченко Валентина Іванівна Член Наглядової ради
Рік народження 1950 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 868083, 04.08.2000, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища, Полтавський педагогiчний iнститут
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи Лебединська ЗОШ №1 - вчитель iсторiї
Примітки До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю; - Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; - Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови та членiв Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства; - Затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; - Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; - Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; - Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); - Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi введення такої посади); - Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв) - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово- фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; - Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); - Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;Член Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Обрано на посаду 23.04.2014року, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: вчитель iсторiї.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному роцi не було.
Кулик Наталія Степанівна Член правлiння, головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані НЕ, 332392, 10.01.2004, Чигиринським РВ УМВС України в Черкаськiй областii
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ «ЛНЗ» - головний бухгалтер
Примітки Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Виносити на розгляд керiвника прпозицiї щодо полiпшення роботи пiдприємства . Брати участь у пiдготовцi наказiв,iнструкцiй,вказiвок,договорiв та iнших документiв пов'язаних з роботою пiдприємства. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа працює за сумiсництвом, основне мiсце роботи ТОВ «ЛНЗ» - головний бухгалтер , Шполянський р-н , с.Лебедин , вул.Заводська ,17 . Обрано, на посаду Член правлiння, рiшенням Наглядової ради (протокол № 22/04/15 вiд 22.04.2015р.) з 23.04.2015р. на термiн - 3 роки. На посаду Головний бухгалтер призначено згiдно Наказу по пiдприємству №18-К вiд 22.04.2015р., з 23.04.2015р. на невизначений термiн. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом звiтного перiоду вiдбулись персональнi змiни щодо даної посади:
Рiшенням Наглядової ради 22.04.2015р.(протокол №22/04/15 вiд 22.04.2015р.) у зв’язку зi звiльненням за власним бажанням згiдно статтi 38 КЗпП України, з 22.04.2015р. припинено повноваження: Член Правлiння: Мельник Євдокiя Вiкторiвна (паспорт НС 528578 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.11.1998р.), володiє часткою в статутному капiталi 0,1739%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 20950,00 грн. Перебувала на посадi 3р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2015р. згiдно Наказу по пiдприємству №18-К вiд 22.04.2015р., вiдповiдно до поданої заяви про звiльнення за власним бажанням згiдно статтi 38 КЗпП України, з 22.04.2015р. звiльнено: Головний бухгалтер: Мельник Євдокiя Вiкторiвна (паспорт НС 528578 виданий Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi 19.11.1998р.), володiє часткою в статутному капiталi 0,1739%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 20950,00 грн. Перебувала на посадi 13р.6 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2015р. згiдно Наказу по пiдприємству №18-К вiд 22.04.2015р., вiдповiдно до поданої заяви, з 23.04.2015р. призначено: Головний бухгалтер: Кулик Наталiя Степанiвна (паспорт НЕ 332392 виданий Чигиринським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 10.01.2004р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 0.00грн. Призначено на посаду за сумiсництвом – на невизначений термiн. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2015р. рiшенням Наглядової ради (протокол № 22/04/15 вiд 22.04.2015р.) з 23.04.2015р., обрано: Член Правлiння: Кулик Наталiя Степанiвна (паспорт НЕ 332392 виданий Чигиринським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 10.01.2004р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 0.00грн. Обрано на строк, що вiдповiдає термiну дiї повноважень дiючого складу Правлiння Товариства. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Прикуп Володимир Миколайович Голова правлiння
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 730633, 30.12.1999, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища.Київський МАУП
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" юрисконсульт, приватний пiдприємець, член правлiння ВАТ "Лебединський насiннєвий завод".
Примітки Голова Правлiння Товариства має право: - Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами. - Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. - З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства. - Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. - Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв. - Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв. - У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Обрано на повторний термiн 23.04.2014р., на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:юрисконсульт, приватний пiдприємець, член правлiння. Посадова особа iнших посад не обiймає, за сумiсництвом не працює. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. За звiтний рiк персональних змiн щодо даної посадової особи не було.
Лучка Сергій Богданович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 070107, 12.09.1995, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища. Українська с/г академiя
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - головний технолог
Примітки Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Посадова особа не отримувала вiд Товариства винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Посадова особа за сумiсництвом не працює. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Обрано на посаду 23.04.2014року, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 30 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний технолог. За звiтний рiк змiни посадової особи не було. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Демідов Олесь Іванович Член правлiння
Рік народження 1956 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 730505, 29.12.1999, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта середня-спецiальна
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ВАТ Лебединський насiннєвий завод –головний енергетик , ПАТ «Лебединський насiннєвий завод» -головний iнженер.
Примітки До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; - Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi Правлiння.Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Обрано на посаду 23.04.2014 року, на термiн - 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний енергетик, головний iнженер.Загальний стаж роботи 41 рiк. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного перiоду змiни посадової особи не було.
Ткаченко Анатолій Миколайович Член правлiння
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані СН, 647789, 22.04.2013, Шполянським РС УДМС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ПАТ «Шполянський молокозавод» генеральний директор
Примітки До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; - Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi Правлiння. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди.Обрано на посаду 25.04.2014 року, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 25 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. за сумiсництвом не працює. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Протягом звiтного перiоду змiни посадової особи не було.
Кравченко Наталія Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НС, 665688, 22.09.1999, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
Освіта Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний унiверситет
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи СТОВ ЛНЗ "АГРО" - бухгалтер-фiнансист
Примітки До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю; - Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; - Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови та членiв Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства; - Затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; - Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; - Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; - Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); - Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi введення такої посади); - Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв) - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово- фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; - Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); - Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер-фiнансист. Член Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Обрано на посаду 23.04.2014року, на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Обiймає посаду Член Наглядової ради ПАТ "ПЗ-ДГ"Золотонiське" (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Богодухiвська, буд 1.). Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Ліцензії

Дата  
Серiя АЕ № 186819 23.07.2012 Торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регулятори росту рослин)
Орган ліцензування Мiнiстерство Аграрної Полiтики та Продовольства України
Дата видачі 23.07.2012
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит» #21385106
Адреса 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, кiм. 33
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 0367
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 0472-360218, вiдсутнiй
Примітки Аудиторська перевiрка проводилась з згiдно договору №0015/27 вiд 20 березня 2015 року Перiод перевiрки 01.01.2014 по 31.12.2014 року. Термiн перевiрки 20 березня 2015 року по 25 березня 2015 року.
Дата i номер договору на проведення аудиту: 10.03. 2016 року № 0016/28, Перiод проведення аудиту з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, Дата початку проведення аудиту: 25 березня 2016 року, Дата закiнчення проведення аудиту:31 березня 2016 року
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, мiсто Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ №1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 13.07.2015
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКI НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ. Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний); Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 05.03.2015 року. Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271467, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 03.03.2015 рокуТовариством укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ПАТ "НДУ" в порядку та у термiни, передбаченi чинним законодавством.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" #14360570
Адреса 49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Ліцензія
№ АЕ №263148
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.06.2013
Контакти 056-716-33-64, 056-716-10-49
Примітки Зберiгач надає Депонентам послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв , внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником на умовах вiдповiдно до чинного законодавстваУкраїни. Реквiзити договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД ЕЧ - 33/ 10 вiд 07.10.2010р.

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi / #21368158 0.00%
Адреса Україна, Черкаси, б-р Шевченко,185
Код 21368158

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 499 058 шт 41.43%
Паспорт НС, 018151, 14.07.1995, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi