Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (7) ДАБІ (29)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"

#00186536

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ.А.М.КУЗЬМІНА"
ЄДРПОУ 00186536
Номер свідоцтва про реєстрацію А01№029409
Дата державної реєстрації 15.04.1994
Середня кількість працівників 5 326
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Банк ФЗОУ АТ «Ощадбанк»
МФО: 313957
Номер рахунку: 26008300000316
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Банк ФЗОУ АТ «Ощадбанк»
МФО: 313957
Номер рахунку: 26008300000316
Контакти
+38 (061) 222-35-76
triukhan.vik@dss.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Савчук Юлія Вікторівна Член Наглядової Ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», провідний фахівець відділу по роботі з підприємствами
Примітки До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; визначення кількості членів Правління; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом, порядку повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій,представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень); прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість , у випадках встановлених законом; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах; вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів. Посадова особа член Наглядової ради Савчук Юлія Вікторівна (представник акціонера AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED) обрана на посаду Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №26 від 07.06.2017 р.; Причина зміни складу посадових осіб у зв’язку із змінами в законодавстві. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 2011-2015 - ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», провідний фахівець відділу по роботі з підприємствами металургійної промисловості, 2015 – 2017 – головний фахівець відділу управління промисловими підприємствами. Стаж роботи 18 років. Обіймає посаду головний фахівець відділу управління промисловими підприємствами в ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», місцезнаходження:Україна, м. Київ, 01601, вул. Госпитальна, 4-А. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні Наглядової ради обирався Головуючий.
Касьян Сергій Андрійович Член Правління
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2008 - 3 роки, до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 1965 років
Попередне місце роботи Директор з забезпечення ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
Примітки Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань; організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства; координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання Касьяна Сергія Андрійовича Членом правління здійснено рішенням позачергових Загальних зборів від 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правління обрано строком на три роки. Відповідно до п.11.7. Статуту Товариства, у разі якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Касьян Сергій Андрійович має 30 річний стаж роботи у сталеплавильному виробництві, в області планування та організації закупівель. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Комерційного директора ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"; член Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних.
Дєєва Юлія Борисівна Член Правління
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2008 - 3 роки, до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Начальник юридичного відділу ТОВ "Барвінок ЛТД"
Примітки Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань; організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства; координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання Дєєвої Юлії Борисівни Членом Правління здійснено рішенням позачергових Загальних зборів від 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правління обрано строком на три роки. Відповідно до п.11.7. Статуту Товариства, у разі якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дєєва Юлія Борисівна має стаж роботи 17 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Начальник управління корпоративних прав ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", член Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних.
Агаркова Тетяна Сергіївна Член Наглядової Ради
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ», головний юрисконсульт
Примітки До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; визначення кількості членів Правління; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом, порядку повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій,представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень); прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість , у випадках встановлених законом; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах; вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів. Посадова особа член Наглядової ради Агаркова Тетяна Сергіївна (представник акціонера GAZARO LTD) обрана на посаду Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №26 від 07.06.2017 р.; Причина зміни складу посадових осіб у зв’язку із змінами в законодавстві. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ», головний юрисконсульт. Стаж роботи 15 років. Обіймає посаду головний юрисконсульт в ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ», місцезнаходження:Україна, 49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 137. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні Наглядової ради обирався Головуючий.
Панченко Олександр Іванович Член Правління
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2008 - 3 роки До усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
Примітки Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань; організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства; координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання Панченко Олександра Івановича Членом Правління здійснено рішенням позачергових Загальних зборів від 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правління обрано строком на три роки. Відповідно до п.11.7. Статуту Товариства, у разі якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Панченко Олександр Іванович має 31 річний стаж роботи у сталеплавильному виробництві, в області планування, організації виробництва та управління персоналом. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду заступник Голови Правління – технічний директор ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; член Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Кійко Сергій Геннадійович В.о. Члена Правління
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.02.2010 - до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння (з економiки) ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь" iм.А.М.Кузьмiна"
Примітки Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань; організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства; координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання Кійко С.Г. В.о. Члена Правління здійснено рішенням Наглядової ради 01.02.2010р. (протокол №43) строком до обрання Члена Правління на Загальних зборах акціонерів, або до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кійко С.Г. має загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Перший заступник Голови Правління – Директор з фінансів та економіки ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"; В.о. Члена Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Ковтун Максим Вікторович Член Наглядової Ради
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ» заступник директора
Примітки До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; визначення кількості членів Правління; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом, порядку повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій,представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень); прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість , у випадках встановлених законом; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах; вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів. Посадова особа член Наглядової ради Ковтун Максим Вікторович (представник акціонера MIDDLEPRIME LIMITED) обраний на посаду Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №26 від 07.06.2017 р.; Причина зміни складу посадових осіб у зв’язку із змінами в законодавстві. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ» заступник директора; Стаж роботи 16 років. Обіймає посаду заступника директора в ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ», місцезнаходження:Україна, 49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 137. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні Наглядової ради обирався Головуючий.
Сrаsсоdа Ноldіngs Lімітеd Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 5 років
Паспортні дані 153278
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Ревізійна комісія: - контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; - розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства; - вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів. Член Ревізійної комісії винагороди не отримує. Член Ревізійної комісії - юридична особа, тому не наводяться відомості про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, найменування підприємства і попередня посада, яку займав. Член Ревізійної комісії, як акціонер Товариства враховується на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання члена Ревізійної комісії здійснено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.06.2017 р. Протокол №26. Члена Ревізійної комісії обрано строком на 5 років. Відповідно до Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа її членів. Протягом 2017 року Голову Ревізійної комісії обрано не було.
Реrfест Wоrld (Нк) Lімітеd Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 5 років
Паспортні дані 1062568
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Ревізійна комісія:- контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства;- вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільностіТовариства та захисту інтересів акціонерів.Член Ревізійної комісії винагороди не отримує. Член Ревізійної комісії - юридична особа, тому не наводяться відомості про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, найменування підприємства і попередня посада, яку займав. Член Ревізійної комісії, як акціонер Товариства враховується на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання члена Ревізійної комісії здійснено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.06.2017 р. Протокол №26. Члена Ревізійної комісії обрано строком на 5 роки. Відповідно до Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа її членів. Протягом 2017 року Голову Ревізійної комісії обрано не було.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю Інвестиційна Компанія «Бізнес-Інвест» Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 5 років
Паспортні дані 20301755
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Ревізійна комісія: - контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; - розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства; - вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів. Член Ревізійної комісії винагороди не отримує. Член Ревізійної комісії - юридична особа, тому не наводяться відомості про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, найменування підприємства і попередня посада, яку займав. Член Ревізійної комісії, як акціонер Товариства враховується на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання члена Ревізійної комісії здійснено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.06.2017 р. Протокол №26. Члена Ревізійної комісії обрано строком на 5 років. Відповідно до Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа її членів. Протягом 2017 року Голову Ревізійної комісії обрано не було.
Корнієвський Віталій Миколайович В.о. Голови Правління
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2017 - до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Радник Голови Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
Примітки Організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; відповідно до наданих повноважень, керує поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за ефективність його роботи; без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами; у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності; видає довіреності від імені Товариства; вчиняє правочини, підписує договори (угоди) та інші документи від імені Товариства з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради; встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства; розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції; підписує всі документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; підписує звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, встановлену чинним законодавством; вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів; погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов’язків на час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо); видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства; наймає (призначає на посаду) та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення та переміщення, застосовує заходи заохочення працівників, накладає дисциплінарні стягнення, притягує до майнової відповідальності; затверджує штатний розпис Товариства; визначає умови роботи і її оплати (встановлює посадові оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; затверджує посадові інструкції працівників Товариства; вирішує питання добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; розподіляє обов’язки між членами Правління та визначає їх функціональні повноваження; може делегувати окремі свої повноваження працівникам Товариства; підписує позовні заяви, скарги та будь-які інші документи процесуального характеру;затверджує правила, процедури та інші внутрішні нормативні і методичні документи, затвердження яких не віднесено до компетенції Правління; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку; забезпечує захист комерційної, державної таємниці Товариства відповідно до законів України;організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України; здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, за дорученням Наглядової ради та Правління.Корнієвський В.М. посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання В.о. Голови Правління здійснено рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 23.04.2009р.). Призначений з 24.04.2009р. на посаду В.о. Голови Правління ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ". В.о. Голови Правління обрано на строк до обрання Голови правління на Загальних зборах акціонерів, або до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою. Кожні три місяці Наглядова рада Товариства подовжує повноваження В.о. Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Корнієвський Віталій Миколайович має 36 річний стаж роботи в області металургії, виробництва та будівництва. Протягом останніх 5 років обіймає посаду В.о. Голови Правління ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ». В.о. Голови Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Григорян Георгій Гаррійович Член Наглядової Ради
Рік народження 1991 р. н. (32 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ «ЮФ «Укрправо», помічник юрисконсульта
Примітки До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; визначення кількості членів Правління; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом, порядку повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій,представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень); прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість , у випадках встановлених законом; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах; вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів. Посадова особа член Наглядової ради Григорян Георгій Гаррійович (представник акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED) обраний на посаду Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №26 від 07.06.2017 р.; Причина зміни складу посадових осіб у зв’язку із змінами в законодавстві. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: ТОВ «ЮФ «Укрправо», помічник юрисконсульта; Стаж роботи 7 років. Обіймає посаду помічник юрисконсульта в ТОВ «ЮФ «Укрправо», місцезнаходження: 01004, м.Київ, бульвар Шевченка/вул.Пушкінська, будинок 5-7/29. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні Наглядової ради обирався Головуючий.
Чупрун Вікторія Миколаївна Член Наглядової Ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Директор департаменту промисловості
Примітки До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; визначення кількості членів Правління; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом, порядку повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій,представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень); прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість , у випадках встановлених законом; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах; вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів. Посадова особа член Наглядової ради Чупрун Вікторія Миколаївна (представник акціонера BELLUTON COMMERCE LIMITED) обрана на посаду Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №26 від 07.06.2017 р.; Причина зміни складу посадових осіб у зв’язку із змінами в законодавстві. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 2011-2015 - ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», директор департаменту промисловості; 2015 – 2017 - ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», директор департаменту управління виробничими активами та нерухомістю; Стаж роботи 28 років. Обіймає посаду директора департаменту управління виробничими активами та нерухомістю в ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», місцезнаходження:Україна, 01601, м. Київ, вул. Госпитальна, 4-А. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні Наглядової ради обирався Головуючий.
Троїцька Тамара Миколаївна Член Наглядової Ради
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ «УКРЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ», Начальник управління корпоративного забезпечення
Примітки До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; визначення кількості членів Правління; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом, порядку повідомлення акціонерів про виплату дивідендів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій,представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень); прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість , у випадках встановлених законом; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах; вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів. Посадова особа член Наглядової ради Троїцька Тамара Миколаївна (представник акціонера BOUNDRYCO LTD ) обрана на посаду Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №26 від 07.06.2017 р.; Причина зміни складу посадових осіб у зв’язку із змінами в законодавстві. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: ТОВ «УКРЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ», Начальник управління корпоративного забезпечення; Стаж роботи 32 років. Обіймає посаду начальника управління корпоративного забезпечення в ТОВ «УКРЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ» місцезнаходження:Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд.5. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні Наглядової ради обирався Головуючий.
Лучко Галина Павлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.10.2003 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ВАТ"Сумський завод насосного та енергетичного обладнання "Насосенергомаш", головний бухгалтер
Примітки Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку усіх господарських операцій. Забезпечує повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій пов’ язаних з їх рухом. Забезпечує вірне нарахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, інші фонди та резерви. Забезпечує складання фінансової звітності на основі даних бухгалтерського обліку, представлення звітності у встановленому порядку та строки споживання. Посади на інших підприємствах не обіймає. Головний бухгалтер не змінювався з 2003 року. Загальний стаж роботи 30 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Головний бухгалтер ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
002.12.23 02.01.2013 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів-електричне обладнання електричних станцій мереж потужністю понад 1000 тВ
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 02.01.2013
Дата закінчення 02.01.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
055.13.23 17.01.2013 Виконання роботи з виробництва розплавів чорних і кольорових металів і сплавів на підставі таких металів, готового прокату
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 17.01.2013
Дата закінчення 17.01.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
056.13.23 17.01.2013 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при обробці готового прокату - технологічне обладнання металургійної промисловості
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 17.01.2013
Дата закінчення 17.01.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
057.13.23 21.01.2013 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – лінійні частини магістральних і газопровідних систем
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 21.01.2013
Дата закінчення 21.01.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
06544-2-7-20У-ВЛ 29.11.2016 Вимірювання геометричних величин: глибина залягання внутрішніх дефектів та його еквівалентні розміри в сталях; геометричні розміри поверхневих дефектів в сталях; товщина металоконструкцій. Неруйнівний контроль.
Орган ліцензування Міністерство економ.розвитку і торгівлі. Головна організацією метрол.служби "УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ"
Дата видачі 29.11.2016
Дата закінчення 29.11.2019
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого свідоцтва про атестацію.
1125/Зап 18.04.2017 На спеціальне водокористування
Орган ліцензування Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації
Дата видачі 18.04.2017
Дата закінчення 31.12.2019
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії.
127.12.23-27.10.0 28.02.2012 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві феросплавів, а саме тех.устаткув.мет.промисловості
Орган ліцензування Тер.Упр.Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап. обл
Дата видачі 28.02.2012
Дата закінчення 28.02.2017
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. Подані документи на подовження.
142.17.23 22.03.2017 Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Орган ліцензування Головне Управління Держпраці у Запорізькій області
Дата видачі 22.03.2017
Дата закінчення 22.03.2021
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
226.15.23 27.05.2015 Експлуатація машин,механізмів,устаткування підвищ.небезпеки-технологічне обладнання напругою понад 1000 В.
Орган ліцензування Держ.Служба гірничного нагляду та пром.безпеки України
Дата видачі 27.05.2015
Дата закінчення 27.05.2020
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
2310136600-151 20.10.2016 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пром.майданчика №3 полігону пром.відходів ПАТ "Дніпроспецсталь" в б.Середня"
Орган ліцензування Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації
Дата видачі 20.10.2016
Дата закінчення 19.10.2026
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
2310136600-19 18.11.2015 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Орган ліцензування Міністерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 18.11.2015
Дата закінчення 18.11.2022
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданного дозволу.
2310136600-33 20.10.2016 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пром.майданчика - ділянка№2 полігону пром.відходів ПАТ "Дніпроспецсталь" в б.Середня"
Орган ліцензування Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації
Дата видачі 20.10.2016
Дата закінчення 19.10.2026
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
2310136600-80 23.03.2014 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пром.майданчиком №2 Запоріжжя-Ліве
Орган ліцензування Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації
Дата видачі 23.03.2014
Дата закінчення 27.03.2019
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданного дозволу.
2310137200-45 01.11.2012 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ВСП "Санаторій-профілакторій ПАТ "Дніпроспецсталь"
Орган ліцензування ДУ охорони навколишнього природного середовища в Зап. обл. Мін.екол.та прир. рес.
Дата видачі 01.11.2012
Дата закінчення 30.11.2017
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
278.13.30 13.03.2013 Виконання роботи з виробництва продуктів розділення повітря (азот), розподіл застосування продуктів розділення повітря (азот, кисень, аргон)
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 13.03.2013
Дата закінчення 13.03.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
365.17.23 10.07.2017 Експлуатація машин,механізмів,устаткування підвищ.небезпеки вантажопідіймальні крани та машини
Орган ліцензування Головне Управління Держпраці у Запорізькій області
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 10.07.2022
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
366.17.23 10.07.2017 Експлуатація машин,механізмів,устаткування підвищ.небезпеки вантажопідіймальні крани та машини
Орган ліцензування Головне Управління Держпраці у Запорізькій області
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 10.07.2022
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
367.17.23 10.07.2017 Експлуатація машин,механізмів,устаткування підвищ.небезпеки вантажопідіймальні крани та машини
Орган ліцензування Головне Управління Держпраці у Запорізькій області
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 10.07.2022
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
368.15.30 19.05.2015 Виконання випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технол., електрообладн. напругою понад 1000В.
Орган ліцензування Держ.Служба гірничного нагляду та пром.безпеки України
Дата видачі 19.05.2015
Дата закінчення 18.05.2020
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
377.13.23-24.10 30.05.2013 Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та фероспл.- верхолазні, скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше.
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 30.05.2013
Дата закінчення 30.05.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
378.13.23-24.10 30.05.2013 Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів - конвеєрні стрічки для метулург.промисловості
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 30.05.2013
Дата закінчення 30.05.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
395.17.23 13.12.2017 Роботи підвищеної небезпеки - роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В
Орган ліцензування Головне Управління Держпраці у Запорізькій області
Дата видачі 13.12.2017
Дата закінчення 20.07.2022
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданного дозволу.
402.13.23 05.06.2013 Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - монтаж, демонтаж, ремонт, технологічне обслуговування, реконструкція обладнання підвищеної небезпеки
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 05.06.2013
Дата закінчення 05.06.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
402.13.23-24.10 18.07.2013 Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - монтаж, демонтаж, ремонт,технологічне обслуговування, реконструкція устаткування підвищеної небезпеки
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.07.2013
Дата закінчення 18.07.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
404.17.24 20.07.2017 Виконання роботи підвищеної небезпеки: застосування шкідливих речовин 1,2,3 кл.небезпеки
Орган ліцензування Держ.Служба України з питань праці
Дата видачі 20.07.2017
Дата закінчення 20.07.2022
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
498.13.23 18.07.2013 Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - ремонт, монтаж, демонтаж, ремонт, технологічне обслуговування, реконструкція устаткування підвищеної небезпеки
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.07.2013
Дата закінчення 18.07.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
566.13.23 12.08.2013 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів-посудини, що працюють під тиском понад 05 МПа
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 12.08.2013
Дата закінчення 12.08.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
64.17.30 22.09.2017 Виконання роботи підвищеної небезпеки: випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держ.Служба України з питань праці
Дата видачі 22.09.2017
Дата закінчення 22.09.2022
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
789.12.23.27-10.1 16.11.2012 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві сталі -тех.устаткування мет.промисловості
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 16.11.2012
Дата закінчення 16.11.2017
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
790.12.23.27-10.2 16.11.2012 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві сталі -тех.устаткування мет.промисловості
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 16.11.2012
Дата закінчення 16.11.2017
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
824.14.23 27.10.2014 Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - технологічне обладнання металургійної промисловості
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 27.10.2014
Дата закінчення 27.10.2019
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
874.16.23 19.12.2016 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки - технологічне обладнання металургійної промисловості
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 19.12.2016
Дата закінчення 19.12.2021
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
900.12.23-27.10.0 27.12.2012 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 27.12.2012
Дата закінчення 27.12.2017
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу.
902.12.23-27.10.0 28.12.2012 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 28.12.2012
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
903.12.23-27.10.0 28.12.2012 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при вироб. сталі - тех.устаткув. металургійної промисловості
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 28.12.2012
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
904.12.23-27.10.0 28.12.2012 Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 28.12.2012
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
944.13.23 04.12.2013 Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - стенд для сушіння високотемпературного розігріву ковшів
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 04.12.2013
Дата закінчення 04.12.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу
АД 064038 02.08.2012 Медична практика
Орган ліцензування Міністерство охорони здоров'я України
Дата видачі 02.08.2012
Опис Ліцензія діє безстроково.
АЕ 263999 12.07.2013 Збирання, зберігання, утилізація небезпечних відходів
Орган ліцензування Міністерство екології та природних ресурсів України
Дата видачі 12.07.2013
Дата закінчення 12.07.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії.
АЕ 285393 08.11.2013 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язанних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки України
Дата видачі 08.11.2013
Опис Ліцензія діє безстроково.
АЕ 299334 13.08.2015 Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсів
Орган ліцензування Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 13.08.2015
Дата закінчення 06.08.2020
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії.
АЕ263889 02.12.2013 Виробництво теплової енергії, транспортування її магістралями та місцевими тепловими мережами, постачання теплової енергії.
Орган ліцензування Запорізька обласна державна адміністрація
Дата видачі 02.12.2013
Дата закінчення 18.11.2018
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії.
АЕ292842 12.01.2015 Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів
Орган ліцензування Міністерство промислової політики України
Дата видачі 12.01.2015
Дата закінчення 12.01.2020
Опис На даний час ліцензіювання операцій з металобрухтом законодавством не передбачено
ОВ 050077 24.07.2009 Використання джерел іонізуючого випромінювання
Орган ліцензування Держ.інспекція з ядерної та радіаційної безпеки ДК ядерного регулювання України
Дата видачі 24.07.2009
Дата закінчення 24.07.2019
Опис Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування" (Запорізька головна дирекція) #20474912
Адреса 69005, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 160
Діятельність Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); - Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явища
Ліцензія
№ АВ 483288; АВ 483289
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 17.09.2009
Контакти (0612) 131-568, (0612) 131-569
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування" (Запорізька головна дирекція) виконує страхування майна ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" Ліцензії видані безстроково.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19-А
Діятельність Аудиторські послуги
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044) 490-30-00, (044) 490-30-30
Примітки ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" надає аудиторські послуги емітенту, проводить перевірку достовірності фінансової звітності ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" за Міжнародними стандартами. Рішеннм Аудиторської палати України від 25.09.2014р. №300/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 25.09.2019р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" "Орджонікідзевське відділення 7717" м.Запоріжжя #02760363
Адреса 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний,149
Діятельність Право надання банківських послуг
Ліцензія
№ 148
Національний Банк України
з 05.10.2011
Контакти (061) 213-43-48, (061) 213-43-48
Примітки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" "Орджонікідзевське відділення 7717" надає послуги ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" з виплати дивідендів акціонерам Товариства за 1999,2000,2001 роки.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" #31810610
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул.Саксаганського,36-В
Діятельність Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Ліцензія
№ АЕ 263431
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)494-43-73, (044)494-43-73
Примітки Депозитарна установа ТОВ "Енергетична реєстраційна компанія" здійснює облік прав на цінні папери ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул. Нижній Вал
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-14
Примітки Згідно до закону про депозитарну систему ПАТ "НДУ" здійснює свою діяльність без ліцензії. Депозитарій ПАТ "НДУ" надає Емітенту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування" (Запорізька головна дирекція) #20474912
Адреса 69005, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 160
Діятельність Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); - Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явища
Ліцензія
№ АВ 483288; АВ 483289
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 17.09.2009
Контакти (0612) 131-568, (0612) 131-569
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування" (Запорізька головна дирекція) виконує страхування майна ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" Ліцензії видані безстроково.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19-А
Діятельність Аудиторські послуги
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044) 490-30-00, (044) 490-30-30
Примітки ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" надає аудиторські послуги емітенту, проводить перевірку достовірності фінансової звітності ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" за Міжнародними стандартами. Рішеннм Аудиторської палати України від 25.09.2014р. №300/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 25.09.2019р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" "Орджонікідзевське відділення 7717" м.Запоріжжя #02760363
Адреса 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний,149
Діятельність Право надання банківських послуг
Ліцензія
№ 148
Національний Банк України
з 05.10.2011
Контакти (061) 213-43-48, (061) 213-43-48
Примітки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" "Орджонікідзевське відділення 7717" надає послуги ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" з виплати дивідендів акціонерам Товариства за 1999,2000,2001 роки.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" #31810610
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул.Саксаганського,36-В
Діятельність Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Ліцензія
№ АЕ 263431
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)494-43-73, (044)494-43-73
Примітки Депозитарна установа ТОВ "Енергетична реєстраційна компанія" здійснює облік прав на цінні папери ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул. Нижній Вал
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-14
Примітки Згідно до закону про депозитарну систему ПАТ "НДУ" здійснює свою діяльність без ліцензії. Депозитарій ПАТ "НДУ" надає Емітенту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування" (Запорізька головна дирекція) #20474912
Адреса 69005, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 160
Діятельність Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); - Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явища
Ліцензія
№ АВ 483288; АВ 483289
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 17.09.2009
Контакти (0612) 131-568, (0612) 131-569
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування" (Запорізька головна дирекція) виконує страхування майна ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" Ліцензії видані безстроково.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19-А
Діятельність Аудиторські послуги
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044) 490-30-00, (044) 490-30-30
Примітки ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" надає аудиторські послуги емітенту, проводить перевірку достовірності фінансової звітності ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" за Міжнародними стандартами. Рішеннм Аудиторської палати України від 25.09.2014р. №300/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 25.09.2019р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" "Орджонікідзевське відділення 7717" м.Запоріжжя #02760363
Адреса 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний,149
Діятельність Право надання банківських послуг
Ліцензія
№ 148
Національний Банк України
з 05.10.2011
Контакти (061) 213-43-48, (061) 213-43-48
Примітки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" "Орджонікідзевське відділення 7717" надає послуги ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" з виплати дивідендів акціонерам Товариства за 1999,2000,2001 роки.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" #31810610
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул.Саксаганського,36-В
Діятельність Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Ліцензія
№ АЕ 263431
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)494-43-73, (044)494-43-73
Примітки Депозитарна установа ТОВ "Енергетична реєстраційна компанія" здійснює облік прав на цінні папери ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул. Нижній Вал
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-14
Примітки Згідно до закону про депозитарну систему ПАТ "НДУ" здійснює свою діяльність без ліцензії. Депозитарій ПАТ "НДУ" надає Емітенту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ОМЕГА" #31270142
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, БУД. 68-А
Опис Статутний капітал був створений у розмірі 403 000,00 грн., розподілений на 403 частки, одна частка складає – 1 000 (одну тисячу) гривень. Внесок ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (на момент створення Товариства ВАТ «Дніпроспецсталь») до статутного фонду Товариства, здійснений грошевими коштами у розмірі 160 000,00 грн., або 160 часток, дата внеску – 18.12.2000р. У відповідності до договору купівлі - продажу №509Д (02) від 25.02.2002р. ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» продало 100 часток на користь ТОВ «Феррітексім» за номінальною вартістю на загальну суму 100 000,00 грн., у зв'язку з чим вартість внеску ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» стала дорівнювати 60 000,00 грн. або 60 часток. У відповідності до Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Телерадіокомпанія «Омега» (протокол №5 від 15.03.2011р.) статутний капітал Товариства був зменшений до розміру чистих активів, та затверджений у розмірі 186 000,00 грн. Загальні збори затвердили нові розміри часток учасників Товариства, що відповідають розмірам їхніх часток до зменшення статутного капіталу. Вартість внеску ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» стала дорівнювати 17 353,80 грн. або 9,33%. Інших змін у розмірі статутного капіталу або частки ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» станом на 31.12.2017 р. не відбувалось. У відповідності до статуту ТОВ «Телерадіокомпанія «Омега» до основних прав які належать ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» як одному з учасників Товариства відноситься: - Брати участь в управлінні справами Товариства згідно з Установчими документами та чинним законодавством. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в статутному капіталі. - Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання. - Внесення змін до Статуту Товариства, включаючи зміну розміру Статутного капіталу. - Утворення та відкликання виконавчого та інших органів Товариства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ-ДСС" #31549087
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВДЕННЕ ШОСЕ, БУД. 83
Опис Статутний капітал був створений у розмірі 4 200 000,00 грн., розподілений на 10 000 часток, одна частка складає – 420 грн. Внесок ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (на момент створення Товариства ВАТ «Дніпроспецсталь») до статутного фонду Товариства, здійснений за рахунок основних засобів, нерухомого майна, допоміжних матеріалів та іншого майна. Дата внеску – 01.07.2001р. У відповідності до Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Завод столових приборів – ДСС» (протокол №3 від 01.07.2001р.) статутний капітал Товариства був збільшений до 6 543 523,34 грн. за рахунок додаткового внесення ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» майна та грошевих коштів. Загальні збори затвердили нові розміри часток учасників Товариства, вартість внеску ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» стала дорівнювати 6 543 103,21 грн. або 99,99%. У відповідності до Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Завод столових приборів – ДСС» (протокол №4 від 24.09.2001р.) статутний капітал Товариства був збільшений до 7 000 923,00 грн. за рахунок додаткового внесення ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» майна та грошевих коштів. Загальні збори затвердили нові розміри часток учасників Товариства, вартість внеску ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» стала дорівнювати 7 000 502,87 грн. або 99,994%. Інших змін у розмірі статутного капіталу або частки ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» станом на 31.12.2017р. не відбувалось. У відповідності до статуту ТОВ «Завод столових приборів – ДСС» до основних прав, які належать ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» як одному з учасників Товариства відноситься: - Брати участь в управлінні справами Товариства згідно з Установчими документами та чинним законодавством. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в статутному капіталі. - Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання. - Внесення змін до Статуту Товариства, включаючи зміну розміру Статутного капіталу. - Обрання Директора Товариства та затвердження умов контракту з ним.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОВТОРРЕСУРС" #34373632
Адреса ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСП. МЕТАЛУРГІВ, БУД. 6
Опис Статутний капітал був створений у розмірі 35 000,00 грн., розподілений на 100 часток, одна частка складає – 350 грн. Внесок ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (на момент створення Товариства ВАТ «Дніпроспецсталь») до статутного фонду Товариства, здійснений грошевими коштами у розмірі 34 650 грн. або 99 часток, дата внеску – 04.05.2006р. Змін у розмірі статутного капіталу впродовж строку діяльності Товариства не відбувалося. У відповідності до статуту ТОВ «Ековторресурс» до основних прав, які належать ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» як одному з учасників Товариства відноситься: - Брати участь в управлінні справами Товариства згідно з Установчими документами та чинним законодавством. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в статутному капіталі. - Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання. - Внесення змін до Статуту Товариства, включаючи зміну розміру Статутного капіталу. - Обрання Директора Товариства та затвердження умов контракту з ним

Власники акцій

Власник Частка
Міністерство промисловості України (23.12.2011 р. припинена держ реєстрація через реорганізацію) / д/н 0.00%
Адреса Україна, м.Київ , вул. В.Сурікова,буд.3
Код д/н
Міністерство промисловості України (23.12.2011 р. припинена держ реєстрація через реорганізацію) / д/н 0.00%
Адреса Україна, м.Київ , вул. В.Сурікова,буд.3
Код д/н
Міністерство промисловості України (23.12.2011 р. припинена держ реєстрація через реорганізацію) / д/н 0.00%
Адреса Україна, м.Київ , вул. В.Сурікова,буд.3
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ВЕНОКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД/ WENOX HOLDINGS LIMITED / НЕ 180726 506 477 шт 47.11%
Адреса Кіпр, м.Нікосія, , Лапіту,буд.1 Тсері
ВЕНОКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД/ WENOX HOLDINGS LIMITED / НЕ 180726 506 477 шт 47.11%
Адреса Кіпр, м.Нікосія, , Лапіту,буд.1 Тсері
ВЕНОКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД/ WENOX HOLDINGS LIMITED / НЕ 180726 506 477 шт 47.11%
Адреса Кіпр, м.Нікосія, , Лапіту,буд.1 Тсері
ГАЗАРО ЛТД/GAZARO LTD / 330133 177 592 шт 16.52%
Адреса Кіпр, Лімассол, Спіру Кіпріану, 61, СК ХАУС,
ГАЗАРО ЛТД/GAZARO LTD / 330133 177 592 шт 16.52%
Адреса Кіпр, Лімассол, Спіру Кіпріану, 61, СК ХАУС,
ГАЗАРО ЛТД/GAZARO LTD / 330133 177 592 шт 16.52%
Адреса Кіпр, Лімассол, Спіру Кіпріану, 61, СК ХАУС,
БУНДРІКО ЛТД/BOUNDRYCO LTD / 334198 118 394 шт 11.01%
Адреса Кіпр, Лімассол, Спіру Кіпріану, 61, СК ХАУС,
БУНДРІКО ЛТД/BOUNDRYCO LTD / 334198 118 394 шт 11.01%
Адреса Кіпр, Лімассол, Спіру Кіпріану, 61, СК ХАУС,
БУНДРІКО ЛТД/BOUNDRYCO LTD / 334198 118 394 шт 11.01%
Адреса Кіпр, Лімассол, Спіру Кіпріану, 61, СК ХАУС,