Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (7) ДАБІ (29)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"

#00186536

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"
ЄДРПОУ 00186536
Номер свідоцтва про реєстрацію А01№029409
Дата державної реєстрації 15.04.1994
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Запорiжжя
МФО: 313979
Номер рахунку: 260070175696
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Запорiжжя
МФО: 313979
Номер рахунку: 260070175696
Контакти
+38 (061) 222-35-76
info@dss.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Сrаsсоdа Ноldіngs Lімітеd Член Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані д/н, №153278, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Всi Члени Ревiзiйної комiсiї мають однаковi обов’язки та повноваження, якi описанi вище. Член Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує. Член Ревiзiйної комiсiї - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав. Член Ревiзiйної комiсiї, як акцiонер Товариства враховується на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання члена Ревiзiйної комiсiї здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Ревiзiйної комiсiї обрано строком на 3 роки. Вiдповiдно до Статуту Товариства Голова Ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з числа її членiв. Протягом 2012 року Голову Ревiзiйної комiсiї обрано не було.
Панченко Олександр Іванович Член Правлiння
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь» iм. А.М. Кузьмiна»
Примітки До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної господарської дiяльностi АТ. Всi Члени правлiння мають однаковi обов’язки та повноваження, якi описанi вище. Як Член Правлiння Панченко О.I. додаткової винагороди в т.ч. у натуральнiй формi не отримує. Отримує заробiтну платню за основним мiсцем роботи. Додатково iншi посади не обiймає. Обрання Панченко Олександра Iвановича Членом Правлiння здiйснено рiшенням позачергових Загальних зборiв вiд 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правлiння обрано строком на три роки. Вiдповiдно до п.11.7. Статуту Товариства у разi якщо пiсля закiнчення 3 (трьох) рокiв з дня обрання Правлiння Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання нового складу Правлiння, повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Панченко Олександр Iванович має 27 рiчний стаж роботи у сталеплавильному виробництвi, в областi планування, органiзацiї виробництва та управлiння персоналом. Протягом своєї дiяльностi до призначення заступником Голови Правлiння – технiчним директором ПАТ «Днiпроспецсталь» обiймав посади: 1977 р. – ученик слюсаря, слюсар 2-го розряду, 1985р - плавильний майстер, 1986 р. - помiчник начальника ЕСПЦ -3 ВАТ «Днiпроспецсталь»; 1987 р.- майстер пiдготовки шихти; 1993 р.- заступник начальника ЕСПЦ -3 ВАТ «Днiпроспецсталь»; 1994 р.- начальник ЕСПЦ -3 ВАТ «Днiпроспецсталь»; 2001 р.- заступник директора з персоналу ВАТ «Днiпроспецсталь»; 2003 р.- начальник цеху з виробництва швидкорiжучої сталi ВАТ «Днiпроспецсталь»; 2005 р.- заступник Генерального директора (з виробництва), 2007р.- заступник Голови Правлiння (з виробництва) – Генеральний директор ВАТ «Днiпроспецсталь»; 2007 р.- генеральний директор ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь" iм. А.М. Кузьмiна». Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
Lотоs Рrоjест Lімітеd Член Наглядової Ради
Паспортні дані д/н, №5038333, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова Рада є органом АТ, який здiйснює захист прав акцiонерiв, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядова Рада пiдпорядкована Загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов’язковими. Всi члени Наглядової Ради мають однаковi повноваження та обов’язки, у вiдповiдностi до Статуту, та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради винагороди не отримують. Член - Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства, попередня посада, яку займав та iнформацiя про судимостi. Усi Члени Наглядової ради, як акцiонери Товариства враховуються на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанiю " Lotos Project Limited " здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки.
Кійко Сергій Геннадійович В.о. Члена Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Паспортні дані д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння (з економiки) ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь" iм.А.М.Кузьмiна"
Примітки Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; пiдготовка для затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;в межах своєї компетенцiї прийняття актiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства; розробка проектiв квартальних, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння;органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акцiонерiв;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства;розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, прийняття рiшень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою;визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Товариства; надання Наглядовiй радi iнформацiї про можливiсть вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;вирiшення питань виробничо-господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi та iнших питань; органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договiрних зобов’язань Товариства; координацiя поточної дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; вирiшення iнших питань дiяльностi, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як В.о. Члена Правлiння Кiйко С.Г. додаткової винагороди в т.ч. у натуральнiй формi не отримує. Отримує заробiтну платню за основним мiсцем роботи. Додатково iншi посади не обiймає. Обрання Кiйко С.Г. В.о. Члена Правлiння здiйснено рiшенням Наглядової ради 01.02.2010р. (протокол №43) строком до обрання Члена Правлiння на Загальних зборах акцiонерiв, або до усунення вiд виконання обов`язкiв Наглядовою Радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Кiйко С.Г. має загальний стаж роботи 21 рiк. Протягом своєї дiяльностi до обрання першим заступником Голови Правлiння – директором з фiнансiв та економiки обiймав посади: змiнний майстер стану, старший виробничий майстер змiни; заступник начальника прокатного цеху з виробництва; заступник начальника вiддiлу головного прокатника з органiзацiї передiльного виробництва виробничого управлiння; заступник начальника управлiння продажiв по внутрiшньому ринку та СНД, начальник вiддiлу планування та контролю виконання замовлень; начальник аналiтичного управлiння служби маркетингу; Начальник бюджетного управлiння; Заступник Голови Правлiння (з економiки). Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Дєєва Юлія Борисівна Член Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Паспортні дані д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Барвiнок ЛТД"
Примітки До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної господарської дiяльностi АТ. Всi Члени Правлiння мають однаковi обов’язки та повноваження, якi описанi вище. Як Член Правлiння Дєєва Ю.Б. додаткової винагороди в т.ч. у натуральнiй формi не отримує. Отримує заробiтну платню за основним мiсцем роботи. Додатково iншi посади не обiймає. Обрання Дєєвої Юлiї Борисiвни Членом Правлiння здiйснено рiшенням позачергових Загальних зборiв вiд 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правлiння обрано строком на три роки. Вiдповiдно до п.11.7. Статуту Товариства у разi якщо пiсля закiнчення 3 (трьох) рокiв з дня обрання Правлiння Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання нового складу Правлiння, повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дєєва Юлiя Борисiвна має стаж роботи 12 рокiв. З 2001 по 2002 р. провiдний юрисконсульт вiддiлу освiти Шевченкiвської районної адмiнiстрацiї м. Запорiжжя. 2002 р. юрисконсульт ДП Приднiпровська залiзниця вагонне депо Запорiжжя-Лiве. 2003 р. начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Барвiнок ЛТД". З 2005 р. по теперiшнiй час працює на ПАТ "Днiпроспецсталь" начальником Управлiння корпоративних прав. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних.
Vістоrех Lімітеd Член Наглядової Ради
Паспортні дані д/н, №140740, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова Рада є органом АТ, який здiйснює захист прав акцiонерiв, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядова Рада пiдпорядкована Загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов’язковими. Всi члени Наглядової Ради мають однаковi повноваження та обов’ язки, у вiдповiдностi до Статуту, та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради винагороди не отримують. Член - Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства , попередня посада, яку займав та iнформацiя про судимостi. Усi Члени Наглядової ради, як акцiонери Товариства враховуються на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанiю "VICTOREX LIMITED" здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки.
Корнієвський Віталій Миколайович В.о. Голови Правлiння
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Паспортні дані д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Радник Голови Правлiння ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь» iм. А.М. Кузьмiна»
Примітки Органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння; вiдповiдно до наданих повноважень, керує поточною дiяльнiстю Товариства та несе персональну вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними органами i органами мiсцевого самоврядування як в Українi, так i за її межами; у межах своєї компетенцiї вирiшує всi питання виробничо-господарської дiяльностi; видає довiреностi вiд iменi Товариства; вчиняє правочини, пiдписує договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень встановлених дiючим Статутом та рiшеннями Наглядової ради; встановлює порядок пiдписання договорiв (контрактiв) та вчинення iнших правочинiв вiд iменi Товариства; розпоряджається майном та коштами Товариства вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; вiдкриває i закриває рахунки в банкiвських установах, здiйснює фiнансовi операцiї; пiдписує всi документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; пiдписує звiти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та iншу звiтнiсть, встановлену чинним законодавством; вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо кiлькiсного i персонального складу Правлiння, керiвних осiб та головного бухгалтера Товариства, керiвних осiб дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов’язкiв на час тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба тощо); видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства; наймає (призначає на посаду) та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, здiйснює їх переведення та перемiщення, застосовує заходи заохочення працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення, притягує до майнової вiдповiдальностi; затверджує штатний розпис Товариства; визначає умови роботи i її оплати (встановлює посадовi оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством; затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; вирiшує питання добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; розподiляє обов’язки мiж членами Правлiння та визначає їх функцiональнi повноваження; може делегувати окремi свої повноваження працiвникам Товариства; пiдписує позовнi заяви, скарги та будь-якi iншi документи процесуального характеру; затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi нормативнi i методичнi документи, затвердження яких не вiднесено до компетенцiї Правлiння; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону працi, Правил внутрiшнього трудового розпорядку; забезпечує захист державної таємницi Товариства вiдповiдно до законiв України; органiзовує вiйськовий облiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з чинним законодавством України; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за дорученням Наглядової ради та Правлiння.
Корнiєвський В.М. додатково iншi посади не обiймає. Сума винагороди нарахованої посадовi особi у 2012р. дорiвнює
1 173 599 грн. , винагороду в натуральнiй формi не отримував.Обрання В.о. Голови Правлiння здiйснено рiшенням Наглядової ради (Протокол №15 вiд 23.04.2009р.). Призначений з 24.04.2009р. на посаду В.о. Голови Правлiння ПАТ « Днiпроспецсталь» . В.о. Голови Правлiння обрано на строк до обрання Голови правлiння на Загальних зборах акцiонерiв, або до усунення вiд виконання обов`язкiв Наглядовою Радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Корнiєвський Вiталiй Миколайович має 30 рiчний стаж роботи в областi металургiї, виробництва та будiвництва. Протягом своєї трудової дiяльностi до призначення В.о. Голови Правлiння ПАТ «Днiпроспецсталь» обiймав посади: старший iнженер шляхової мостовипробувальної станцiї Захiдно-Казахстанської залiзницi, майстер залiзобетонного цеху «Днiпротрансбут», iнженер, старший iнженер, заступник начальника ВТВ «Днiпротрансбут», начальник ВТВ «Днiпротрансбут», заступник начальника тунельного загону, головний iнженер, начальник ВТВ «Днiпротрансбут», начальник дiльницi пiдземних робiт виробничого кооперативу «Дебют», Генеральний директор торговельно-виробничої фiрми «БВК», Заступник директора ЗАТ «Корунд», Заступник директора ЗАТ «Днiпропетровське агентство консалтингових послуг», В.о. заступника директора з матерiально-технiчного забезпечення ВАТ «Днiпропетровський металургiйний завод iм. Петровського", заступник голови правлiння – комерцiйний директор ВАТ «ДМЗ iм. Петровського», Директор комерцiйний ВАТ «ДМЗ iм. Петровського», Голова Правлiння – генеральний директор ВАТ «ДМЗ iм. Петровського», керуючий санацiєю – генеральний директор ВАТ «ДМЗ iм. Петровського», Голова правлiння – генеральний директор ВАТ «ДМЗ iм. Петровського», головний консультант iнформацiйно-аналiтичного департаменту ДО «Центр дослiджень корпоративних вiдносин», Радник Голови Правлiння ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь» iм. А.М. Кузьмiна».
Маrgаrоzа Соммеrсіаl Lімітеd Член Наглядової Ради
Паспортні дані д/н, №138799, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова Рада є органом АТ, який здiйснює захист прав акцiонерiв, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядова Рада пiдпорядкована Загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов’язковими. Всi члени Наглядової Ради мають однаковi повноваження та обов’ язки, у вiдповiдностi до Статуту, та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради винагороди не отримують. Член - Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства, попередня посада, яку займав та iнформацiя про судимостi. Усi Члени Наглядової ради, як акцiонери Товариства враховуються на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанiю "MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED" здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки.
Реrfест Wоrld (Нк) Lімітеd Член Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані д/н, №1062568, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Товариства; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв. Член Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує. Член Ревiзiйної комiсiї - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав. Член Ревiзiйної комiсiї, як акцiонер Товариства враховується на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання члена Ревiзiйної комiсiї здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Ревiзiйної комiсiї обрано строком на 3 роки. Вiдповiдно до Статуту Товариства Голова Ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з числа її членiв. Протягом 2012 року Голову Ревiзiйної комiсiї обрано не було.
Тов «Консіст» Член Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані д/н, №32466321, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Всi Члени Ревiзiйної комiсiї мають однаковi обов’язки та повноваження, якi описанi вище. Член Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує. Член Ревiзiйної комiсiї - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав. Член Ревiзiйної комiсiї, як акцiонер Товариства враховується на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання члена Ревiзiйної комiсiї здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Ревiзiйної комiсiї обрано строком на 3 роки. Вiдповiдно до Статуту Товариства Голова Ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з числа її членiв. Протягом 2012 року Голову Ревiзiйної комiсiї обрано не було.
Марчек Желько Член Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи Директор з персоналу, ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь» iм. А.М. Кузьмiна»
Примітки До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної господарської дiяльностi АТ. Всi Члени правлiння мають однаковi обов’язки та повноваження. Як Член Правлiння Марчек Желько додаткової винагороди в т.ч. у натуральнiй формi не отримує. Отримує заробiтну платню за основним мiсцем роботи. Додатково iншi посади не обiймає. Обрання Желько Марчека Членом Правлiння здiйснено рiшенням позачергових Загальних зборiв вiд 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правлiння обрано строком на три роки. Вiдповiдно до п.11.7. Статуту Товариства у разi якщо пiсля закiнчення 3 (трьох) рокiв з дня обрання Правлiння Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання нового складу Правлiння, повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Желько Марчек має стаж роботи 18 рокiв. Протягом своєї дiяльностi до обрання заступником Голови Правлiння з персоналу обiймав посади: помiчник Генерального Директора McDonald’s, Югославiя; менеджер ресторану McDonald’s, Румунiя; керiвник операцiйного вiддiлу McDonald’s, Україна; Генеральний директор «Швидко», Україна; управляючий вiддiлами Персоналу, Iнформацiйних технологiй та Адмiнiстрування Perekhid Media Limited; З 2008 року по теперiшнiй час працює на ПАТ «Днiпроспецсталь» спочатку Радником Голови Правлiння потiм Директором з персоналу та Заступником Голови Правлiння з персоналу. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних.
Веlluтоn Соммеrсе Lімітеd Член Наглядової Ради
Паспортні дані д/н, №576210, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства; визначає або погоджує особу, на яку покладається виконання обов’язкiв Голови Правлiння, на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на пiдписання вiд iменi Товариства зазначених договорiв; затвердження умов матерiального заохочення Голови та членiв Правлiння; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; затвердження форми i тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) або позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законом; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування (створення) iнших юридичних осiб; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв, зберiгача Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства; визначення стратегiї розвитку Товариства; ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартального бюджетiв (планiв) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; прийняття рiшення про залучення аудиторської органiзацiї для перевiрки i пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi, визначення умов договору з аудиторською органiзацiєю, що укладатиметься з нею; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв та положень; затвердження органiзацiйної структури Товариства; встановлює перелiк посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, i якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi; надання попередньої згоди Правлiнню на списання з балансу Товариства, укладення договорiв (правочинiв) щодо вiдчуження, безоплатної передачi, застави, лiзингу, позички, дарування, договорiв управлiння щодо основних фондiв Товариства, початкова вартiсть яких перевищує 100 000,00 грн.; прийняття рiшення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заiнтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участi у голосуваннi з питання вчинення такого правочину. Якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради є заiнтересованими особами у вчиненнi такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термiн не прийняла рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборiв; прийняття рiшення щодо придбання, вiдчуження цiнних паперiв, часток, паїв, iнших корпоративних прав; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акцiонерiв Товариства; визначення фондової бiржi, на якiй Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцiй до бiржевого списку; вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї власника, вiдносно ведення колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння повноважень на пiдписання) та реалiзацiї (контроль за виконанням) колективних угод, договорiв; скасування рiшень органiв та посадових осiб Товариства, у випадках, коли вказанi рiшення прийнятi ними з порушенням їх посадових обов’язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства, а також в iнших випадках, що можуть призвести або призвели до збиткiв Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рiшень про заснування Товариством або участь Товариства в iнших юридичних особах, у тому числi заснування залежних вiд Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акцiонером або учасником (засновником); затвердження статутiв залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акцiонером або учасником (засновником); вирiшення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов’язань; прийняття рiшень про припинення або видiл, реорганiзацiю залежних вiд Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акцiонером або учасником (засновником); про вихiд Товариства зi складу акцiонерiв або учасникiв (засновникiв) юридичних осiб, створених за участю Товариства; прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування i використання фондiв, що можуть бути створенi в процесi дiяльностi Товариства, за пропозицiєю Правлiння чи iнших органiв Товариства винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних осiб Товариства; вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння.
Члени Наглядової Ради не отримують винагороди. Член Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про рiк народження, освiту, паспортнi данi, стаж керiвної роботи та найменування пiдприємства, попередня посада, яку займав та iнформацiя про судимостi. Усi Члени Наглядової Ради, як акцiонери Товариства враховуються на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанiї "Belluton Commerce Limited "здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки.
Меrітеnа Іnvеsтмеnтs Lтd Член Наглядової Ради
Паспортні дані д/н, №68515 , д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова Рада є органом АТ, який здiйснює захист прав акцiонерiв, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядова Рада пiдпорядкована Загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов’язковими. Всi члени Наглядової Ради мають однаковi повноваження та обов’ язки, у вiдповiдностi до Статуту, та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради винагороди не отримують. Член - Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства , попередня посада, яку займав та iнформацiя про судимостi. Усi Члени Наглядової Ради, як акцiонери Товариства враховуються на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанiї Meritena Investments LTD здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки.
Касьян Сергій Андрійович Член Правлiння
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Паспортні дані д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Директор з забезпечення ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь» iм. А.М. Кузьмiна»
Примітки До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання поточної господарської дiяльностi АТ. Всi Члени правлiння мають однаковi обов’язки та повноваження, якi описанi вище. Як Член Правлiння Касьян С.А. додаткової винагороди в т.ч. у натуральнiй формi не отримує. Отримує заробiтну платню за основним мiсцем роботи. Додатково iншi посади не обiймає. Обрання Касьяна Сергiя Андрiйовича Членом правлiння здiйснено рiшенням позачергових Загальних зборiв вiд 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правлiння обрано строком на три роки. Вiдповiдно до п.11.7. Статуту Товариства у разi якщо пiсля закiнчення 3 (трьох) рокiв з дня обрання Правлiння Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання нового складу Правлiння, повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Касьян Сергiй Андрiйович має 25 рiчний стаж роботи у сталеплавильному виробництвi, в областi планування та органiзацiї закупiвель. Протягом своєї дiяльностi до обрання Комерцiйним директором ВАТ «Днiпроспецсталь» обiймав посади: 1987 р. – помiчник майстра розливки сталi в ЕСПЦ-1, 1988 р.- плавильний майстер участка гарячих робiт в ЕСПЦ-1; 1995 р. - заступник начальника ЕСПЦ – 1 ВАТ «Днiпроспецсталь» з забезпечення виробництва; 1996 р. – помiчник начальника ЕСПЦ – 1 з забезпечення виробництва, 1999 р. - головний спецiалiст з матерiально-технiчного забезпечення ВАТ «Днiпроспецсталь», 2000 р. - заступник комерцiйного директора, 2001 р. - начальник УМТЗ; 2001р. – заступник Директора заводу, 2002 р. головний спецiалiст з матерiально-технiчного забезпечення ВАТ «Златоустовський металургiйний комбiнат»; 2003 р.- заступник начальника управлiння матерiально – технiчного забезпечення ВАТ «Днiпроспецсталь»; 2003 р. – заступник директора заводу по матерiально-технiчному забезпеченню, 2003 р. - директор з закупiвель ВАТ «Днiпроспецсталь», 2003 р. – начальник Управлiння планування закупiвель, 2006 р. – заступник Голови Правлiння (з забезпечення) ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь" iм. А.М. Кузьмiна». 2007 р.- Директор з забезпечення. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних.
Лучко Галина Павлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ВАТ"Сумський завод насосного та енергетичного обладнання "Насосенергомаш", головний бухгалтер.
Примітки Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй. Забезпечує повний облiк грошових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй пов’ язаних з їх рухом. Забезпечує вiрне нарахування платежiв у державний бюджет, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, iншi фонди та резерви. Забезпечує складання фiнансової звiтностi на основi даних бухгалтерського облiку, представлення звiтностi у встановленому порядку та строки споживання. Сума винагороди нарахованої посадовiй особi у 2012р. дорiвнює 409 642 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Додатково посади не обiймає. Головний бухгалтер не змiнювався з 2003 року. Загальний стаж роботи 26 рокiв. З 1985 р по 2002 р. Лучко Галина Павлiвна працювала бухгалтером на Схiдному гiрничо-збагачувальному комбiнатi . У 2003 роцi Сумський завод насосного та енергетичного обладнання головним бухгалтером. З жовтня 2003 року i по теперiшнiй час Лучко Галина Павлiвна працює Головним бухгалтером ПАТ "Днiпроспецсталь" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Амвеlаrіа Іnvеsтмеnтs Lімітеd Член Наглядової Ради
Паспортні дані д/н, НЕ 214374, д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Наглядова Рада є органом АТ, який здiйснює захист прав акцiонерiв, представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядова Рада пiдпорядкована Загальним зборам акцiонерiв, рiшення яких є для неї обов’язковими. Всi члени Наглядової Ради мають однаковi повноваження та обов’язки, у вiдповiдностi до Статуту, та Положення про Наглядову Раду. Члени Наглядової Ради винагороди не отримують. Член - Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться вiдомостi про паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, найменування пiдприємства , попередня посада, яку займав та iнформацiя про судимостi. Усi Члени Наглядової ради, як акцiонери Товариства враховуються на рахунках у номiнальних утримувачiв, тому дата внесення до реєстру вiдсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанiї "Ambelaria Investments Limited" здiйснено рiшенням чергових Загальних зборiв вiд 31.03.2011 р. Протокол №20. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки.

Ліцензії

Дата  
06544-5-3-210-ВЛ 20.09.2011 Проведення вимiрювань хiмiчного складу сталей та сплавiв
Орган ліцензування Мiнiстерство промислової полiтики України
Дата видачі 20.09.2011
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого свiдоцтва про атестацiю.
06544-5-3-211-ВЛ 20.09.2011 Проведення вимiрювань хiмiчного складу сталей та сплавiв
Орган ліцензування Мiнiстерство промислової полiтики України
Дата видачі 20.09.2011
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого свiдоцтва про атестацiю.
120.09.23- 27.10.0 27.04.2009 Виконання робiт пiдвищеної небезпеки з монтажу, наладки, ремонту та реконструкцiї вантажопiдйомних кранiв.
Орган ліцензування ТУ Держ. комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Зап.обл.
Дата видачі 27.04.2009
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
127.12.23-27.10.0 28.02.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi феросплавiв
Орган ліцензування Тер.Упр.Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап. обл.
Дата видачі 28.02.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
1427.12.30 04.10.2012 Виконання робiт пiдвищ.небезпеки:застосування шкiдливих небезпечних речовин 1,2,3 класу небезпеки
Орган ліцензування Держ.Служба гiрничного нагляду та пром.безпеки України
Дата видачі 04.10.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
211/12 14.08.2012 Зберiгання/використання нiкелю
Орган ліцензування Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
Дата видачі 14.08.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
212/12 14.08.2012 Транспортування нiкелю по територiї України
Орган ліцензування Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
Дата видачі 14.08.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
267.11.23-27.10.0 18.05.2011 Виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування ТУ Держ. комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Зап.обл.
Дата видачі 18.05.2011
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
3020.11.30-74.30.0 04.03.2010 Виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держ.комiтет України з промислової безпеки охорони працi та гiрничного нагляду
Дата видачі 04.03.2010
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
3454.11.30-74.30.0 19.10.2011 Виконання робiт пiдвищеної безпеки: огляд, випробування пiдiймальних споруд.
Орган ліцензування Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду
Дата видачі 19.10.2011
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу
373.12.23-27.10.0 18.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУДерж. Служби гiрничного нагляду та пром. безпеки України у Зап. обл.
Дата видачі 18.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
374.12.23-27.10.0 18.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
375.12.23-27.10.0 18.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
376.12.23-27.10.0 18.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
377.12.23-27.10.0 18.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
378.12.23-27.10.0 18.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
379.12.23-27.10.0 18.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
380.12.23-27.10.0 18.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 18.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
381.12.23-27.10.0 20.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 20.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
382.12.23-27.10.0 20.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 20.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
383.12.23-27.10.0 20.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 20.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
384.12.23-27.10.0 20.06.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 20.06.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
488/12 20.12.2013 Транспортування нiкелевих сплавiв, у тому числi нiкельнiобiєвої лiгатури по територiї України
Орган ліцензування Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
Дата видачі 20.12.2013
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
490.12.23-27.10.0 23.07.2012 Виконання робiт пiдвищ.небезпеки при виробн. чавуну, сталi та феросплавiв, роботи в дiючих електроустановках напругою до 150кВ
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 23.07.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
649.12.30 28.03.2012 Виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Держ.Служба гiрничного нагляду та пром.безпеки України
Дата видачі 28.03.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
788.12.23-27.10.0 16.11.2012 Виконання робiт пiдвищ.небезпеки при виробн. чавуну, сталi та феросплавiв, а саме газонебезпечнi роботи у вибухопожежонебезпечних зонах
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 16.11.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
789.12.23-27.10.1 16.11.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при вироб.сталi-тех.устаткув.металургiйної промисловостi
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 16.11.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
790.12.23-27.10.2 16.11.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при вироб.сталi-тех.устаткув.металургiйної промисловостi
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 16.11.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
900.12.23-27.10.0 27.12.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – водогрiйнi котли теплопродуктивнiстю понад 0,01 МВт
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 27.12.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
902.12.23-27.10.0 28.12.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 28.12.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
903.12.23-27.10.0 28.12.2012 Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при вироб. сталi - тех.устаткув. металургiйної промисловостi
Орган ліцензування ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл.
Дата видачі 28.12.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
АВ №393514 24.05.2011 Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 24.05.2011
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.
АВ №558129 25.08.2010 Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури
Орган ліцензування Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю в Запорiзькiй обл.
Дата видачі 25.08.2010
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданої лiцензiї.
АВ №580884 04.05.2011 Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв
Орган ліцензування Мiнiстерство промислової полiтики України
Дата видачі 04.05.2011
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданої лiцензiї.
АВ №585323 16.06.2011 Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв
Орган ліцензування Державний комiтет України з контролю за наркотиками
Дата видачі 16.06.2011
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданої лiцензiї.
АГ №582942 23.01.2012 Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одерж. проф.освiти, перепiдготовки пiдвищ.квалiфiкацiї
Орган ліцензування МОН України
Дата видачі 23.01.2012
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданої лiцензiї.
ЗП2-2011-017 23.05.2011 Здiйснення дiяльностi пов’язаної з державною таємницею
Орган ліцензування Управлiння Служби безпеки України в Запорiзькiй обл.
Дата видачі 23.05.2011
Опис Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19-А
Діятельність Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044) 490-30-00, (044) 490-30-30
Примітки ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" надає аудиторськi послуги емiтенту, проводить перевiрку достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпроспецсталь" за Мiжнародними стандартами.
Публiчне акцiонерне товариство"Державний ощадний банк України "Орджонiкiдзевське вiддiлення 7717" м.Запорiжжя #02760363
Адреса 69035, Україна, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, буд.149
Діятельність Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за його цiнними паперами
Ліцензія
№ 148
Нацiональний Банк України
з 05.10.2011
Контакти (061) 212-85-12, (061) 212-85-12
Примітки ПАТ "Держощадбанк України "Орджонiкiдзевське вiддiлення 7717" надає послуги ПАТ "Днiпроспецсталь" з виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за 1999,2000,2001 роки.
ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя" #31810610
Адреса 01033, Україна, м.Київ, вул.Саксаганського, буд.36-В
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АВ 520526
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 02.04.2010
Контакти (044)494-43-73, (044)494-43-73
Примітки Зберiгач ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя" вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв №19 вiд 07.09.2010р. вiдкрив рахунки у цiнних паперах власникам акцiй Товариства та здiйснює зберiгання належних власникам цiнних паперiв.
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна, буд.7-Г
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 585-42-43, (044) 585-42-43
Примітки Депозитарiй ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» надає Емiтенту послуги щодо обслуговування емiсiї цiнних паперiв
ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" #33306921
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19-А
Діятельність Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044) 490-30-00, (044) 490-30-30
Примітки ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" надає аудиторськi послуги емiтенту, проводить перевiрку достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпроспецсталь" за Мiжнародними стандартами.
Публiчне акцiонерне товариство"Державний ощадний банк України "Орджонiкiдзевське вiддiлення 7717" м.Запорiжжя #02760363
Адреса 69035, Україна, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, буд.149
Діятельність Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за його цiнними паперами
Ліцензія
№ 148
Нацiональний Банк України
з 05.10.2011
Контакти (061) 212-85-12, (061) 212-85-12
Примітки ПАТ "Держощадбанк України "Орджонiкiдзевське вiддiлення 7717" надає послуги ПАТ "Днiпроспецсталь" з виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за 1999,2000,2001 роки.
ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя" #31810610
Адреса 01033, Україна, м.Київ, вул.Саксаганського, буд.36-В
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АВ 520526
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 02.04.2010
Контакти (044)494-43-73, (044)494-43-73
Примітки Зберiгач ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя" вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв №19 вiд 07.09.2010р. вiдкрив рахунки у цiнних паперах власникам акцiй Товариства та здiйснює зберiгання належних власникам цiнних паперiв.
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна, буд.7-Г
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 585-42-43, (044) 585-42-43
Примітки Депозитарiй ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» надає Емiтенту послуги щодо обслуговування емiсiї цiнних паперiв

Власники акцій

Власник Частка
Мiнiстерство промисловостi України (23.12.2011 припинена держ реєстрацiя через реорганiзацiю) / д/н 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. В.Сурiкова, буд.3
Код д/н
Мiнiстерство промисловостi України (23.12.2011 припинена держ реєстрацiя через реорганiзацiю) / д/н 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. В.Сурiкова, буд.3
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ВЕНОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/Wenox Holdings Limited / 180726 506 477 шт 47.11%
Адреса Кiпр, 3101 Лiмассол Грiва Дiгенi, Трайдент центр, 115, д/н
ВЕНОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/Wenox Holdings Limited / 180726 506 477 шт 47.11%
Адреса Кiпр, 3101 Лiмассол Грiва Дiгенi, Трайдент центр, 115, д/н
ВIКТОРЕКС ЛIМIТЕД/ VICTOREX LIMITED / 140740 177 592 шт 16.52%
Адреса Кiпр , Лiмассол Гонiа Зiнас Кенфер та Орiгенос, п/с 3035, д/н
ВIКТОРЕКС ЛIМIТЕД/ VICTOREX LIMITED / 140740 177 592 шт 16.52%
Адреса Кiпр , Лiмассол Гонiа Зiнас Кенфер та Орiгенос, п/с 3035, д/н
МIДЛПРАЙМ ЛIМIТЕД / MIDDLEPRIME LIMITED / 134788 138 653 шт 12.90%
Адреса Кiпр, Лiмассол Гiурiн Кагкарiн 2-а, Агiа Фiла, П.С. 3120, д/н
МIДЛПРАЙМ ЛIМIТЕД / MIDDLEPRIME LIMITED / 134788 138 653 шт 12.90%
Адреса Кiпр, Лiмассол Гiурiн Кагкарiн 2-а, Агiа Фiла, П.С. 3120, д/н
МАРГАРОЗА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД/ MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED / 138799 118 394 шт 11.01%
Адреса Кiпр, Лiмассол Гонiа Зiнас Кенфер та Орiгенос, п/с 3035, д/н
МАРГАРОЗА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД/ MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED / 138799 118 394 шт 11.01%
Адреса Кiпр, Лiмассол Гонiа Зiнас Кенфер та Орiгенос, п/с 3035, д/н