Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК."

#31056116

Основна інформація

Назва Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс інк."
ЄДРПОУ 31056116
Адреса 01103, м. Київ, Кіквідзе, 26, Оф. 62
Дата державної реєстрації 04.08.2020
Середня кількість працівників 13
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Акціонерне товариство "УНІВЕРСАЛ БАНК"
МФО: 322001
Номер рахунку: UA373220010000026000001159643
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 394-87-73
info@finporttechnologies.com

Опис діяльності

Працівники

13

Участь у об'єднаннях

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільна діяльність

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Облікова політика

Облікова політика ПрАт « ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖIС IНК.» регламентується законодавством України, грунтується на Законах України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», основних принципах НП(С)БО. Облікова політика Товариства затверджується наказом Голови Правління. Для складання фінансової звітності у відповідності керівництво здійснювало оцінку активів, зобов’язань, доходів та витрат на основі принципу обачності. Дана фінансова звітність складається з наступних фінансових форм: Форми № 1-Балансу (Звіту про фінансовий стан); Форми №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ; Форми № 3- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Форми №4 – Звіт про власний капітал. Відомості активу Балансу викладено у розрізі оборотних та необоротних активів. Оцінку балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за історичною собівартістю. Для подання у Балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні)відповідно до вимог НП(С) БО. До поточних активів та зобов’язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу. Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними. Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно з НП(С)БО. Первісна вартість нематеріальних активів, відображених на балансі станом на 31.12.2019 р., становить 10 тис. грн. Основні засоби Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості, яка полягає в наступному: після первісного визнання об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, визнаних відповідно до вимог національних положень стандатрів бухгалтерського обліку.Щодо поданої інформації у фінансовій звітності за 2018рік розкриваємо наступну інформацію: - первісна вартість, за якою основні засоби відображені в Балансі на кінець звітного періоду – за первісною вартістю складає 301 тис. Грн.(1011) - метод амортизації прямолінійний, термін корисного використання (експлуатації) визначається по періоду завершення амортизації.Знос ОС на кінець 2019 року складає 160 тис.грн.(1012) Відповідно Вартість ОЗ за вирахуванням амортизації -141 тис.грн.(1010). - основних засобів, які б були визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих у результаті об’єднання підприємств немає. - переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась; - зменшення корисності та відновлення корисності не відбувалось. - інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не відбувалось, основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, немає; ОЗ переданих у заставу основних засобів немає; Довгострокові фінансові інвестиції відсутні; Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 р. відсутня ; Відстрочені податкові активи на кінець 2019р. відсутні.Інші необоротні активи-відсутні. Оборотні активи - активи, призначені для використання у діяльності Товариства протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. Запасами визнаються активи, які утримуються для споживання під час надання послуг, управління Товариства або для подальшого продажу та умов звичайної діяльності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вартість запасів на початок та кінець звітного періоду складає 132 тис. грн.. та 132 тис. грн. Відповідно. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари і послуги на початок та кінець звітного періоду складає 1191 тис. грн. та 1489 тис.грн.відповідно. Дебіторська заборгованість з бюджетом на 31.12.2019 р.- 8 тис. грн., Інша поточна дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду складає 2853 тис. грн. та 2845 тис.грн.відповідно. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Товариства. Грошові кошти в національній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю. Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного грошового вимірника для відображення в обліку також повинні бути виражені в національній валюті. Облік грошових коштів та розрахунків здійснюється згідно «Положенню про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637. Грошові кошти Товариства в національній валюті на рахунках в банках на 31.12.2018 р. становлять 289 тис. грн. Власний капітал станом на 31.12.2019р. становить 2346 тис. грн. та має наступні складові: Зареєстрований (пайовий) капітал – 2060 тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 286 тис. грн. Дивіденди протягом 2019 року не нараховувались та не сплачувались. Поточні зобов’язання і забезпечення. Зобов’язання - це заборгованість Товариства , що виникла в наслідок минулих подій і погашення якої призведе до зменшення ресурсів компанії. Станом на 31.12.2019 р. загальна сума поточних зобов’язань склала – 3011 тис. грн., (1695), з яких поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 576 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками збюджетом-19 тис. грн.; інші поточні зобов’язання 2414 тис. грн. Відстрочені податкові зобов’язання та доходи майбутніх періодів на дату балансу відсутні. Форми №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік: Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про сукупний дохід. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Звіт складено за призначенням витрат. -Чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт,послуг ) складає -3853 тис.грн. - Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт, послуг) за 2019 р. - 1835 тис. грн. - Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, за 2019 р. склали – 2798 тис. грн. Витрати на збут – 99 тис. грн., Інші операційні витрати — 95 тис. грн. Витрати з податку на прибуток за 2019р.-6 тис.грн. Чистий прибуток за 2019 р. становить 26 тис. грн. Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно НП(С)БО прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства. При складанні Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік . Товариством надається порівняльна інформація за 2018 рік.Чистий рух грошових коштів за звітний період- (1690) тис.грн. Залишок коштів на початок і кінець2019 року-1979 тис.грн. і 289 тис.грн.відповідно.

Продукція

1. Комп'ютерне програмування; 2. Консультування з питань інформатизації; 3. Послуги у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 4. Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 5. Дослідження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки.

Активи

Придбання або відчуження активів за останні 5 років не відбувалось

Основні засоби

д/н

Проблеми

д/н

Фінансова політика

д/н

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

д/н

Стратегія подальшої діяльності

д/н

R&D

д/н

Інше

д/н

Посадові особи

Ім'я Посада
Петренко Ольга Станіславівна Член Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - безстроково
Освіта вища
Петренко Юрій Юрійович Член Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1965 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - безстроково
Освіта вища
Алексєєва Поліна Геннадіївна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - безстроково
Освіта д/н
Котов Руслан Миколайович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - безстроково
Освіта вища
Баранов Владислав Валерійович Голова правління
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 09.08.2010 - безстроково
Освіта вища, Інститут підприємництва Донецького Державного Університету, факультет "Фінансовий та банківський менеджемент"
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Генеральний директор, ТОВ "Українська інвестинційна агенція", д/н
Примітки Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.Змін у персональному складі посадовтх осіб за звітний період не було. Посадова особа не обіймає посади в будь-яких інших підприємствах. Посади за останні 5 років: Голова правління ПрАТ "Фінпорт фтекнолоджіс Інк."
Козицький Зіновій Ярославович Голова Наглядової ради, акціонер
Рік народження 1957 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - безстроково
Освіта вища
Сосюкіна Ірина Леонідівна Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2018 - безстроково

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, Україна, Нижній Вал, 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Ліцензія
№ д/н
д/н
з 01.01.2001
Контакти 0445910400,
Примітки Здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію без ліцензії
Приватне акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Аналітик"
Адреса 01042, Україна, Чигоріна, 57-А
Діятельність Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Ліцензія
№ 0030
Аудиторська палата України
з 20.01.2001
Контакти 0442780588,
Примітки аудиторські послуги

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КОЗИЦЬКИЙ ЗІНОВІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 88 039 шт 42.73%
ПЕТРЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 50 997 шт 24.75%
ПЕТРЕНКО ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА 37 048 шт 17.98%
БАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 12 302 шт 5.97%
МОШКАЛО ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ 10 302 шт 5.00%