Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (21 738)
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014
Зовнішня інформація (2) Пов'язані особи ДАБІ (13) Перевірки (6) Зв'язки

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"

#20025456

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"
ЄДРПОУ 20025456
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №794080
Дата державної реєстрації 26.10.1993
Середня кількість працівників 5 911
Орган управління Органами управлiння ПАТ "КБ "Надра" (далi- Банку) є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Банку та Правлiння Банку.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву та областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32002180102
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "Мiсто Банк"
МФО: 328760
Номер рахунку: 16004001010010
Контакти
+38 (044) 481-09-30

Посадові особи

Ім'я Посада
Сердуніч Костянтин Володимирович Фiнансовий директор ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.08.2011 - невизначений
Паспортні дані ЕК , 281690, 15.09.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи За час роботи в ПАТ "КБ "Надра" займав, зокрема, наступнi посади - директор Департаменту економiки та фiнансiв Генерального Департаменту стратегiї та фiнансiв; начальник Управлiння планування та монiторингу ефективностi каналiв продажу Департаменту економiки та фiнансiв Генерального Департаменту стратегiї та фiнансiв; керiвник аналiтичного пiдроздiлу Операцiйного блоку фiлiї ВАТ КБ "Надра" Луганське РУ.
Примітки йУ звiтнiй перiод займав посаду Фiнансового директора ПАТ "КБ "Надра" (посаду введено до штатного розпису Центрального офiсу ПАТ "КБ "Надра" в зв`язку iз внесенням змiн до Органiзацiйної полiтики ПАТ "КБ "Надра" (Наказ про переведення з посади Директора Департаменту фiнансiв ПАТ "КБ "Надра" вiд 28.12.2012 року №87-П).
У вiдповiдностi до п. 5.9 Положення про Правлiння Банку права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Банку та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
Крiм того, члени Правлiння забезпечують органiзацiю поточної дiяльностi Банку за функцiональним напрямком та в межах повноважень, визначених наказом Голови Правлiння. Члени Правлiння мають право в межах зазначених повноважень видавати накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти Банку за напрямком дiяльностi, а також надавати вiд iменi Банку довiреностi (п. 11.4.16 Статуту ПАТ «КБ «Надра»).
Мав в пiдпорядкуваннi Департамент фiнансiв, Департамент екаунтингу, Головного бухгалтера.
Департамент фiнансiв несе вiдповiдальнсть за стратегiчне планування розвитку Банку; бiзнес-планування, бюджетування та фiнансове моделювання; фiнансовий аналiз дiяльностi Банку; планування, аналiз та контроль адмiнiстративних та iнвестицiйних витрат; супроводження вiдносин з iнвесторами на ринках акцiонерного капiталу.
Департамент екаунтингу забезпечує розробку, впровадження, адмiнiстрування єдиної Облiкової полiтики Банку; розробку та впровадження єдиної системи звiтностi Банку.
На посаду Члена Правлiння з обов`язками та повноваженнями, визначеними статутом ПАТ "КБ "Надра", Сердунiч К.В. був призначений Наказом Тимчасового адмiнiстратора ПАТ "КБ "Надра" №556 вiд 09.08.2011 року.
До повноважень та посадових обов`язкiв вiдносяться:
Органiзацiя та здiйснення керiвництва дiяльнiстю пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв, контроль виконання пiдлеглими/пiдпорядкованими працiвниками посадових обов’язкiв, забезпечення якiсної, ефективої та безперебiйної дiяльностi пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв; прогноз i аналiз виконання бюджету Банку; забезпечення, контроль та органiзацiя дiяльностi Банку щодо:
- планування, прогнозування, монiторингу i аналiзу фiнансової дiяльностi Банку, складання управлiнської звiтностi, в тому числi: фiнансових планiв, бюджетiв, фiнансових потокiв та витрат.
- формування загальної стратегiї Банку, розробку стратегiчного плану, бiзнес-планування та моделювання;
- складання довгострокових планiв розвитку Банку;
- розробки форматiв i правил процесу бiзнес-планування у Банку;
- прогнозування фiнансового результату дiяльностi Банку за мiсяць згiдно статистичної iнформацiї наданої структурними пiдроздiлами Центрального офiсу та регiональної мережi Банку;
- проведення аналiзу дохiдностi банкiвських продуктiв та сегментiв;
- процесу цiноутворення в Банку, систематизацiї цiн на банкiвськi продукти та послуги;
- формування та виконання iнвестицiйного бюджету
- оцiнки ефективностi продуктiв, сегментiв i каналiв продажу;
- розробки i корегування бюджету Банку, планування i монiторингу витрат бюджету;
- здiйснення розрахункiв з бюджетом згiдно з чинним законодавством по податках та обов’язкових платежах;
- проведення розрахункiв по сплатi консолiдованих податкiв до бюджету та фондiв;
надання керiвництву Банку та зовнiшнiм (Нацiональному банку України, аудиторським фiрмам, податковим службам, тощо) оперативної та звiтної iнформацiї з питань фiнансової дiяльностi Банку та пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв в межах компетенцiї;
- проведення окремих тематичних дослiджень у сферi розвитку Банку;
- виконання Банком економiчних нормативiв;
- розробки i впровадження бiзнес - правил планування фiнансових показникiв Банку на рiк;
розробки, впровадження та адмiнiстрування єдиної Облiкової полiтики Банку;
- розробки та впровадження єдиної системи звiтностi Банку;
Приймає участь в проектах Банку щодо розроблення, впровадження та оновлення фiнансової моделi Банку. Забезпечує дотримання режиму таємностi роботи з документами з грифом "таємно", а також такими, що мiстять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю.
Розмiр виплаченої нагороди становить 775575,073 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
Попереднi посади, якi займав : директор Департаменту економiки та фiнансiв Генерального Департаменту стратегiї та фiнансiв; начальник Управлiння планування та монiторингу ефективностi каналiв продажу Департаменту економiки та фiнансiв Генерального Департаменту стратегiї та фiнансiв; керiвник аналiтичного пiдроздiлу Операцiйного блоку фiлiї ВАТ КБ "Надра" Луганське РУ.
Домуз Олена Олександрівна Директор ппо управлiнню ризиками ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2012 - невизначений
Паспортні дані ЕО, 563718, 19.06.1998, Центральним РВММУУМВС України в Миколаївськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу кредитних проектiв ЗАТ “ПУМБ”; начальник Управлiння кредитних ризикiв Департаменту ризик-менеджменту ВАТ АБ “Укргазбанк”; начальник управлiння оцiнки ризикiв ТОВ “ Iнвестицiйно - фiнансова компанiя “ТАС”; директор Департаменту ризик-менеджменту АКБ “ТАС-Коммерцбанк” (ВАТ “Сведбанк”); Директор Департаменту управлiння ризиками, Вiце-Президент ВАТ “ВiЕйБi Банк”; виконавчий директор з ризикiв ПАТ “БАНК ФОРУМ”.
Примітки Наглядовою радою ПАТ "КБ "Надра" (Протокол засiдання №7 вiд 31.08.2012 року) прийняте рiшення про введення з 03.09.2012 року до складу Правлiння ПАТ "КБ "Надра" на строк, передбачений Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Правлiння ПАТ "КБ "Надра" Домуз О.О.
У вiдповiдностi до п. 5.9 Положення про Правлiння Банку права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Банку та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
Крiм того, члени Правлiння забезпечують органiзацiю поточної дiяльностi Банку за функцiональним напрямком та в межах повноважень, визначених наказом Голови Правлiння. Члени Правлiння мають право в межах зазначених повноважень видавати накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти Банку за напрямком дiяльностi, а також надавати вiд iменi Банку довiреностi (п. 11.4.16 Статуту ПАТ «КБ «Надра»).
Вiдповiдно до повноважень та посади Директора по управлiнню ризиками має в пiдпорядкуваннi Департамент ризик-менеджменту, Департамент аналiзу кредитних ризикiв, Управлiння операцiйних ризикiв, Андеррайтинговий центр; здiйснює органiзацiю та керiвництво дiяльнiстю пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, контролює виконання пiдпорядкованими працiвниками посадових обов’язкiв, забезпечує якiсну, ефективну та безперебiйну дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; Забезпечує створення ефективної системи управлiння ризиками Банку та координацiю процесу управлiння ризиками Банку в цiлому; Забезпечує процеси розробки, впровадження, контролю реалiзацiї та своєчасного оновлення внутрiшнiх нормативних документiв по управлiнню ризиками Банку;
Забезпечує побудову систем консолiдованих звiтiв та iншої iнформацiї по ризикам Банку, надання її за запитами Голови Правлiння, Наглядової Ради та iнших структурних пiдроздiлiв Банку;
Забезпечує розробку, впровадження, контроль та своєчасне оновлення системи лiмiтiв Банку;
Забезпечує оцiнку якостi, динамiки, концентрацiї кредитного портфелю, створення оптимальних моделей оцiнки ризику кредитного портфелю Банку; Забезпечує процес оцiнки кредитних ризикiв та адмiнiстрування кредитних операцiй Банку; Забезпечує розробку внутрiшнiх вимог до програмного забезпечення з управлiння ризиками; Контролює виконання рiшень, завдань та доручень Голови Правлiння, колегiальних органiв та органiв управлiння Банку, якi стосуються дiяльностi пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв.
Розмiр виплаченої нагороди складає 1429393,10 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисловi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
Попереднi посади, якi займала: начальник вiддiлу кредитних проектiв ЗАТ “ПУМБ”; начальник Управлiння кредитних ризикiв Департаменту ризик-менеджменту ВАТ АБ “Укргазбанк”; начальник управлiння оцiнки ризикiв ТОВ “ Iнвестицiйно - фiнансова компанiя “ТАС”; директор Департаменту ризик-менеджменту АКБ “ТАС-Коммерцбанк” (ВАТ “Сведбанк”); Директор Департаменту управлiння ризиками, Вiце-Президент ВАТ “ВiЕйБi Банк”; виконавчий директор з ризикiв ПАТ “БАНК ФОРУМ”.
Зінков Дмитро Володимирович Голова Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2012 - невизначений
Паспортні дані СН , 524575, 18.10.1997, Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АК "Торгово-Промисловий банк", заступник Голови Правлiння АКБ харчової промисловостi України "УКРХАРЧОПРОМБАНК", виконавчий директор пiдприємства "Валдi-Україна", в.о. Голови Правлiння АКБ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА", Голова Правлiння АТ "ОТП БАНК".
Примітки Наглядовою радою ПАТ КБ "Надра" було прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради №4 вiд 22.06.2012 року) про призначення Головою Правлiння ПАТ "КБ "Надра" Зiнкова Д.В. з 03.07.2012 року на строк, передбачений Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Зiнков Д.В. заступив на посаду Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" 24.07.2012р., з моменту надання письмової згоди на це Нацiональним банком України. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Повноваження та обов`язки Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" Зiнкова Д.В. визначаються Положенням про Правлiння ПАТ "КБ "Надра" та Статутом ПАТ "КБ "Надра":
1. Здiйснює керiвництво дiялльнiстю Правлiння Банку i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Правлiння завдань;
2. Без довiреностi дiє вiд iменi Банку та представляє його iнтереси у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними оосбами в Українi та за її межами, органами державної влади та управлiння;
3. Вчиняє вiд iменi банку правочини без довiреностi, в тому числi пiдписує вiд iменi Банку документи, угоди, договори, контракти, в тому числi зовнiшньоекономiчнi договорои (контракти), та iншi зобов`язання i документи вiд iменi Банку в межах повноважень, визначених цим статутом та Положенням про Правлiння;
4. Самостiйно, без рiшення Наглядової ради i Правлiння, приймає рiшення щодо укладення Банком господарських договорiв та вчинення правочинiв на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
5.Укладає вiд iменi банку колективний договiр;
6. Видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку, обов`язковi до виконання всiма працiвниками банку;
7. Видає довiренстi для здiйснення дiй вiд iменi банку в межах своєї компетенцiї;
8. Пiдписує позовнi заяви вiд iменi Банку;
9. Застосовує заходи матерiального заохочення до працiвникiв Банку та накладє на них стягнення в межах своєї компентенцiї;
10. Приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Банку, встановлює посадовi оклади, визначає умови та порядок оплати працi персоналу Банку та його пiдроздiлiв у вiдповiдностi до до штатного розкладу Банку (за виключенням посадових окладiв Голови Правлiння та Членiв Правлiння Банку);
11. Затверджує штатний розклад Банку та його вiдокремлених пiдроздiлiв:
12. Розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства, та Статуту Банку;
13. Розподiляє обов`язки мiж Членами Правлiння, визначає їх функцiональнi повноваження i має право у межах своїх повноважень, визначених Статутом Банку, делегувати окремi повноваження членам Правлiння Банку;
14.Виносить на розгляд Наглядової ради Банку питання, що стосуються дiяльностi Банку;
15. Виконує iншi функцiї, пов`язанi з поточним керiвництвом дiяльнiстю Банку, крiм вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Банку або Правлiння Банку.
Розмiр виплаченої нагороди за звiтнiй перiод склав 2335425,42 грн. За звiтнiй перiод змiн у персональному складi не вiдбулося.

Шелько Наталія Андріївна Директор з операцiйної дiяльностi та iнформацiйних технологiй ПАТ КБ "Надра"
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.10.2012 - невизначений
Паспортні дані КА , 181491 , 24.07.1996, Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер фiлiї Першого Українського Мiжнародного Банку в м. Львовi, начальник операцiйного управлiння фiлiї АКБ “РайффайзенБАНК Україна” у м. Львовi, Директор операцiйного департаменту Акцiонерного поштово-пенсiйного банку “АВАЛЬ”, Заступник Голови Правлiння - Операцiйний директор ВАТ “ВiЕйБi Банк”
Примітки Наглядовою радою ПАТ „КБ „Надра” прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 8 вiд 02 жовтня 2012 року) про прийняття на роботу на посаду Директора з операцiйної дiяльностi та iнформацiйних технологiй та одночасне введення з 10 жовтня 2012 року в склад Правлiння ПАТ “КБ „Надра” на строк, передбачений Статутом ПАТ “КБ “Надра” та Положенням про Правлiння ПАТ “КБ “Надра”, Шелько Н. А.
У вiдповiдностi до п. 5.9 Положення про Правлiння Банку права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Банку та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
Крiм того, члени Правлiння забезпечують органiзацiю поточної дiяльностi Банку за функцiональним напрямком та в межах повноважень, визначених наказом Голови Правлiння. Члени Правлiння мають право в межах зазначених повноважень видавати накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти Банку за напрямком дiяльностi, а також надавати вiд iменi Банку довiреностi (п. 11.4.16 Статуту ПАТ «КБ «Надра»).
Має в пiдпорядкуваннi Департамент iнформацiйних технологiй, Департамент методологiї, Адмiнiстративний департамент, Операцiйний департамент, Управлiння фiнансового монiторингу та Вiддiл реалiзацiї проектiв.
Органiзовує розробку та постiйне удосконалення нормативно-методичної бази з питань органiзацiї операцiйної дiяльностi бек-офiсу та валютного контролю; Забезпечує ведення операцiйної дiяльностi, надає допомогу в удосконаленнi облiково-операцiйної роботи в Банку; Забезпечує спiвпрацю з Нацiональним банком України, iншими банками України тощо з питань облiково-операцiйної роботи; Забезпечує участь працiвникiв в проектах Банку, розгляд та надання пропозицiй або зауважень по бiзнес-процесах; . Забезпечує органiзацiю та контроль готiвкового обiгу в нацiональнiй та iноземних валютах, банкiвських металах; Забезпечує управлiння готiвкою та цiнностями в операцiйних касах та банкоматах установ Банку; Забезпечує своєчасне та якiсне здiйснення розрахункiв та документальне оформлення операцiй казначейства та iнвестицiйного бiзнесу Банку з безготiвковими ресурсами, облiк та супроводження операцiй з фiнансовими iнститутами, Представництвами банку; Забезпечує виконання дiючого порядку облiку та процесiв проведення неторгових, депозитних та розрахункових операцiй, операцiйну пiдтримку та адмiнiстрування операцiй по мiжнародних грошових переказах, супроводження операцiй з платiжними картками; Забезпечує своєчасний та якiсний супровiд, обробку, адмiнiстрування, контроль вiдповiдностi та повноти заповнення баз даних роздрiбних клiєнтiв;
Забезпечує своєчасне та якiсне здiйснення розрахункiв, облiк та супроводження операцiй по роботi з корпоративними та приватними клiєнтами Центрального офiсу;
Забезпечує здiйснення платежiв в нацiональнiй та iноземних валютах Банку, його вiддiлень, банкiв-кореспондентiв та клiєнтiв, органiзацiю якiсного та правильного проведення розрахункiв;
Забезпечує своєчасне та якiсне операцiйне обслуговування Кредитного портфелю та здiйснення розрахунку страхового резерву по кредитам ТМ «Єврокредит»; Забезпечує дотримання норм валютного законодавства в частинi здiйснення валютного контролю по операцiях в iноземнiй валютi, обслуговування кредитiв, отриманих вiд нерезидентiв; Забезпечує органiзацiю архiву в Центральному офiсi Банку; Забезпечує зведення та формування документiв дня Банку, контроль за їх збереженням; Контролює роботу по прийому, реєстрацiї, веденню облiку всiх вхiдних документiв, факсограм, електронної пошти, телеграм та iнших надходжень, якi надiйшли на адресу Банку а також внутрiшнiх документiв та доведення зареєстрованої кореспонденцiї до виконавцiв; Забезпечує необхiднi умови для прийому громадян та своєчасний розгляд звернень громадян вiдповiдно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;
Контролює дiяльнiсть Банку в частинi:
- виконання проектних та ремонтно-будiвельних робiт, перевiрку кошторисної документацiї, погодження договiрних цiн, тощо;
- вирiшення органiзацiйно-технiчних питань, що виникають у дiяльностi Банку (забезпечення теплопостачання, водопостачання, каналiзацiї, вентиляцiї, електропостачання, обслуговування електроустаткування, мiкроклiмат примiщень будiвлi Банку, вивiз смiття, тощо);
- забезпечення господарчої дiяльностi Банку (папiр та канцтовари, побутова хiмiя, картриджi, бланки та конверти, телефонний зв’язок, поштовi витрати, меблi, основнi засоби, тощо);
- забезпечення працiвникiв Банку сервiсними послугами (автотранспорт, вiзитнi картки, залiзничнi квитки, корпоративна мережа мобiльного зв’язку, тощо); Формує загальну стратегiю та план розвитку iнформацiйних технологiй Банку; Забезпечує розробку, впровадження та супровiд проектiв автоматизацiї бiзнес-процесiв, банкiвських операцiй та звiтностi на основi чинних внутрiшнiх документiв Банку.
Впроваджує пiдсистеми АБС та нових автоматизованих банкiвських продуктiв, їх подальшу пiдтримку;
Здiйснює контроль та органiзовує розробку iнструкцiй, правил, методичних i нормативних матерiалiв, пов'язаних з реалiзацiєю програмних проектiв та розробкою програмних продуктiв;
Органiзовує супроводження IТ iнфраструктури Банку, контролює пiдтримку, стiйке та надiйне функцiонування iнформацiйних систем Банку в цiлодобовому режимi; Забезпечує органiзацiю каналiв обмiну iнформацiї в системi електронних платежiв НБУ та в мiжнародних платiжних системах; Забезпечує та приймає участь у побудовi та супроводi процесної моделi Банку та пiдготовцi її для автоматизацiї в рамках проектiв з автоматизацiї чи впровадженнi нового програмного забезпечення; Забезпечує та контролює пiдготовку та передачу вiдповiдним структурним пiдроздiлам пропозицiй по оптимiзацiї банкiвських процесiв. Реалiзацiю проектiв з оптимiзацiї процесiв.
Розмiр виплаченої винагороди складає1791475,33 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Попереднi посади, якi займала: Головний бухгалтер фiлiї Першого Українського Мiжнародного Банку в м. Львовi, начальник операцiйного управлiння фiлiї АКБ “РайффайзенБАНК Україна” у м. Львовi, Директор операцiйного департаменту Акцiонерного поштово-пенсiйного банку “АВАЛЬ”, Заступник Голови Правлiння - Операцiйний директор ВАТ “ВiЕйБi Банк”
Косик Анна Богданівна Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1985 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.11.2012 - 3 роки
Паспортні дані КТ , 011354, 25.11.2009, Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта вища
Попередне місце роботи Старший аудитор ПрАТ “КПМГ Аудит”, внутрiшнiй аудитор ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн"
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ „КБ „Надра” Косик Анну Богданiвну.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КБ "Надра".
Згiдно з пунктами 2.4, 2.5 Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КБ «Надра» члени Ревiзiйної комiсiї мають право:
•брати участь iз правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради та Правлiння Банку;
•бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв Банку та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
•вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
•вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
•вимагати надання всiх матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв, необхiдних для проведення перевiрок та ревiзiй;
•вимагати особистих пояснень вiд посадових осiб Банку.
Крiм того, права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються також Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства та Статутом, а також договором, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi займала: Старший аудитор ПрАТ “КПМГ Аудит”, внутрiшнiй аудитор ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн".
Матвійчук Сергій Анатолійович Голова Наглядової Ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані СН , 001042, 16.04.1996, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ “ФК “Управитель будiвництва “Сонячне мiсто”, Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КБ «Надра».
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №1 вiд 24.04.2013 року) Головою Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” було обрано Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича. Повноваження та обов`язки визначенi чинним законодавством України, Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра".
У тому числi, у вiдповiдностi до п. 4.10 Положення про Наглядову раду ПАТ «КБ «Надра» Голова Наглядової ради Банку:
•органiзовує роботу Наглядової ради;
•скликає засiдання Наглядової ради;
•головує на засiданнях Наглядової ради;
•керує пiдготовкою матерiалiв i проектiв рiшень для обговорення Наглядовою радою;
•вносить питання для обговорення Наглядовою радою;
•пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради i документи, схваленi Наглядовою радою, а також документи, схваленi Загальними зборами акцiонерiв;
•має право вносити кандидатури для обрання незалежним членом Наглядової ради;
•має право вносити кандидатуру для призначення Корпоративним секретарем Банку.
Розмiр виплаченої нагороди складає 1439999,73 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Попереднi посади, якi займав :ТОВ «ФК «Сонячне мiсто» - радник з фiнансових питань-фiнансовий аналiтик (04053, м.Київ, Шевченкiвський район, провулок Несторiвський, будинок 6); Член Наглядової ради ПАТ «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (04071, м.Київ, Подiльський район, вулиця Нижнiй Вал, будинок 51); Член Наглядової ради ПАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (54042, Миколаївська обл., мiсто Миколаїв, Заводський район, вул. Слобiдська 1-а, будинок 122).
Кононова Тетяна Данилівна Директор по корпоративному бiзнесу ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.08.2011 - невизначений
Паспортні дані АС, 684442, 05.06.2000, Нововолинським МВ УМВС України в Волинськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи За час роботи в ПАТ "КБ "Надра" займала, зокрема, наступнi посади - Директор Департаменту корпоративних сегментiв та клiєнтської пiдтримки Генерального департаменту корпоративного банкингу; начальник Управлiння по роботi з VIP-клiєнтами Департаменту корпоративних клiєнтських сегментiв; старший радник по обслуговуванню VIP-клiєнтiв апарату управлiння Шевченкiвської фiлiї ВАТ КБ "Надра" тощо.
У вiдповiдностi до прийнятого Наглядовою Радою ПАТ "КБ "Надра" рiшення (Протокол Засiдання Наглядової ради №4 вiд 22.06.2012 року) з 03.07.2012 року до надання Нацiональним Банком України письмової згоди на заступлення Зiнкова Д.В. на посаду Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" тимчасово виконувала обов`язки Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Примітки На посаду Члена Правлiння з обов`язками та повноваженнями, визначеними статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Правлiння ПАТ "КБ "Надра", Кононова Т.Д. призначена Наказом Тимчасового адмiнiстратора ПАТ "КБ "Надра" №556 вiд 09.08.2011 року.
У вiдповiдностi до прийнятого Наглядовою Радою ПАТ "КБ "Надра" рiшення (Протокол Засiдання Наглядової ради №4 вiд 22.06.2012 року) з 03.07.2012 року до надання Нацiональним Банком України письмової згоди на заступлення Зiнкова Д.В. на посаду Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" тимчасово виконувала обов`язки Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
У вiдповiдностi до п. 5.9 Положення про Правлiння Банку права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Банку та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
Крiм того, члени Правлiння забезпечують органiзацiю поточної дiяльностi Банку за функцiональним напрямком та в межах повноважень, визначених наказом Голови Правлiння. Члени Правлiння мають право в межах зазначених повноважень видавати накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти Банку за напрямком дiяльностi, а також надавати вiд iменi Банку довiреностi (п. 11.4.16 Статуту ПАТ «КБ «Надра»).
Вiдповiдно до посади Члена Правлiння - Директора по корпоративному бiзнесу має в пiдпорядкуваннi Департамент по роботi з корпоративними клiєнтами, Департамент стратегiї та бiзнес розвитку, Департамент продаж корпоративним клiєнтам.
Департамент по роботi з корпоративними клiєнтами здiйснює управлiння масивом корпоративних клiєнтiв та супроводжує дiяльнiсть РУ з питань корпоративного бiзнесу з метою: формування нової клiєнтської бази, створення нового якiсного кредитного портфелю, залучення коштiв на депозитнi та поточнi рахунки, збiльшення комiсiйного доходу, забезпечення своєчасного погашення кредитiв, проведення реструктуризацiї кредитного портфеля, збiльшення лiквiдностi Банку, зменшення залишкiв невиконаних зобов'язань банку (в т.ч. їх реструктуризацiя).
Департамент стратегiї та бiзнес розвитку вiдповiдає за визначення i реалiзацюя стратегiї роботи з корпоративними клiєнтами; створення i управлiння портфелем збалансованих активно-пасивних конкурентоспроможних продуктiв; реалiзацiю тарифної полiтики корпоративного бiзнесу банку з метою досягнення планової прибутковостi; методологiчне забезпечення процесу залучення i обслуговування корпоративних клiєнтiв вiдповiдно до особливостей рiзних галузей економiки.
Розмiр виплаченої нагороди за звiтнiй перiод склав 1000102,95 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Попереднi посади, якi займала : За час роботи в ПАТ "КБ "Надра" займала, зокрема, наступнi посади - Директор Департаменту корпоративних сегментiв та клiєнтської пiдтримки Генерального департаменту корпоративного банкингу; начальник Управлiння по роботi з VIP-клiєнтами Департаменту корпоративних клiєнтських сегментiв; старший радник по обслуговуванню VIP-клiєнтiв апарату управлiння Шевченкiвської фiлiї ВАТ КБ "Надра" тощо.
У вiдповiдностi до прийнятого Наглядовою Радою ПАТ "КБ "Надра" рiшення (Протокол Засiдання Наглядової ради №4 вiд 22.06.2012 року) з 03.07.2012 року до надання Нацiональним Банком України письмової згоди на заступлення Зiнкова Д.В. на посаду Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" тимчасово виконувала обов`язки Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Фармага Світлана Петрівна Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.11.2012 - 3 роки
Паспортні дані ТТ, 016400, 08.10.2010, Голосiївським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Менеджер у вiддiлi аудиту ПрАТ “КПМГ Аудит”, старший менеджер у вiддiлу аудиту “КПМГ Аудит”, керiвник Департаменту внутрiшнього аудиту ТОВ “Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн”.
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) обрано Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ „КБ „Надра” - Фармагу Свiтлану Петрiвну.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КБ "Надра".
Згiдно з пунктами 2.4, 2.5 Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КБ «Надра» члени Ревiзiйної комiсiї мають право:
•брати участь iз правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради та Правлiння Банку;
•бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв Банку та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
•вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
•вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
•вимагати надання всiх матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв, необхiдних для проведення перевiрок та ревiзiй;
•вимагати особистих пояснень вiд посадових осiб Банку.
Крiм того, права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються також Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства та Статутом, а також договором, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi за звiтнiй перiод не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Попереднi посади, якi займала: Менеджер у вiддiлi аудиту ПрАТ “КПМГ Аудит”, старший менеджер у вiддiлу аудиту “КПМГ Аудит”, керiвник Департаменту внутрiшнього аудиту ТОВ “Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн”.
Овдієнко Анна Анатоліївна Член Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані НС, 336856, 21.11.1997, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Директор PwC Лондон; консультант з провадження Solvency. Prudential UK Лондон; керiвник вiддлiу з впровадження регуляторних змiн HSBC Insurance II Лондон.
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №1 вiд 24.04.2013 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - .
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра" та здiйснюються з дотриманням умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством (ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства»).
Як Член Наглядової ради, Овдiєнко Анна Анатолiївна має право:
•вимагати вiд членiв Правлiння Банку надання документiв, iнформацiї та iнших даних для забезпечення виконання покладених на нього завдань та обов’язкiв;
•скликати засiдання Наглядової ради;
•вносити кандидатури для обрання незалежним членом Наглядової ради;
•вносити кандидатуру для призначення Корпоративним секретарем Банку;
•на використання в роботi оргтехнiки (комп'ютерiв, телефонiв, телетайпiв, телефаксiв тощо), транспортних засобiв, а також iнших технiчних засобiв Банку пiд час виконання покладених на члена Наглядової ради обов’язкiв та iнших завдань;
•пропонувати свою кандидатуру для повторного обрання до складу Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв пiсля завершення вiдповiдного строку повноважень Наглядової ради;
•у разi незгоди з рiшенням Наглядової ради – висловлювати особливу думку, яка приєднується до протоколу засiдання Наглядової ради та оголошується разом з рiшенням;
•не пiзнiше як за 3 днi до дати проведення засiдання будь-який член Наглядової ради може запропонувати змiни або доповнення до порядку денного;
•iншi права члена Наглядової ради, передбаченi чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду та внутрiшнiми документами Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi за звiтнiй перiод не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 5 рокiв.
Попереднi посади, якi займала : Директор PwC Лондон; консультант з провадження Solvency. Prudential UK Лондон; керiвник вiддлiу з впровадження регуляторних змiн HSBC Insurance II Лондон.
Краснянський Борис Юхимович Член Наглядової Ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - Згiдно iз Статутом ПАТ "КБ "Надра"
Паспортні дані СН , 170144, 23.07.1996, Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Генеральний директор ТОВ “ПрайсуотерхаусКуперс”, керуючий директор ТОВ “Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн".
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №1 вiд 24.04.2013 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Краснянського Бориса Юхимовича.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра" та здiйснюються з дотриманням умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством (ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства»).
Як Член Наглядової ради, Краснянський Борис Юхимович має право:
•вимагати вiд членiв Правлiння Банку надання документiв, iнформацiї та iнших даних для забезпечення виконання покладених на нього завдань та обов’язкiв;
•скликати засiдання Наглядової ради;
•вносити кандидатури для обрання незалежним членом Наглядової ради;
•вносити кандидатуру для призначення Корпоративним секретарем Банку;
•на використання в роботi оргтехнiки (комп'ютерiв, телефонiв, телетайпiв, телефаксiв тощо), транспортних засобiв, а також iнших технiчних засобiв Банку пiд час виконання покладених на члена Наглядової ради обов’язкiв та iнших завдань;
•пропонувати свою кандидатуру для повторного обрання до складу Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв пiсля завершення вiдповiдного строку повноважень Наглядової ради;
•у разi незгоди з рiшенням Наглядової ради – висловлювати особливу думку, яка приєднується до протоколу засiдання Наглядової ради та оголошується разом з рiшенням;
•не пiзнiше як за 3 днi до дати проведення засiдання будь-який член Наглядової ради може запропонувати змiни або доповнення до порядку денного;
•iншi права члена Наглядової ради, передбаченi чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду та внутрiшнiми документами Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi за звiтнiй перiод не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 31 роки.
Попереднi посади, якi займав : Генеральний директор ТОВ “ПрайсуотерхаусКуперс”, керуючий директор ТОВ “Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн".
Браун Девід Ентоні Ховард член Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1953 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані GBR, 099096971, 17.09.2008, -
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Директор Вiддiлу злиттiв та поглинань „ГРУП ДФ”
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №1 вiд 24.04.2013 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Брауна Девiда Ентонi Ховарда.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра" та здiйснюються з дотриманням умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством (ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства»).
Як Член Наглядової ради, Браун Девiд Ентонi Ховард має право:
•вимагати вiд членiв Правлiння Банку надання документiв, iнформацiї та iнших даних для забезпечення виконання покладених на нього завдань та обов’язкiв;
•скликати засiдання Наглядової ради;
•вносити кандидатури для обрання незалежним членом Наглядової ради;
•вносити кандидатуру для призначення Корпоративним секретарем Банку;
•на використання в роботi оргтехнiки (комп'ютерiв, телефонiв, телетайпiв, телефаксiв тощо), транспортних засобiв, а також iнших технiчних засобiв Банку пiд час виконання покладених на члена Наглядової ради обов’язкiв та iнших завдань;
•пропонувати свою кандидатуру для повторного обрання до складу Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв пiсля завершення вiдповiдного строку повноважень Наглядової ради;
•у разi незгоди з рiшенням Наглядової ради – висловлювати особливу думку, яка приєднується до протоколу засiдання Наглядової ради та оголошується разом з рiшенням;
•не пiзнiше як за 3 днi до дати проведення засiдання будь-який член Наглядової ради може запропонувати змiни або доповнення до порядку денного;
•iншi права члена Наглядової ради, передбаченi чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду та внутрiшнiми документами Банку.
Розмiр виплаченої нагороди складає 2118113,01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 38 рокiв.
Попереднi посади, якi займав :Директор Вiддiлу злиттiв та поглинань „ГРУП ДФ”
Щукін Юлій Валерійович Член Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані СО , 834717, 05.02.2002, Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Заступник Керiвника Проекту з корпоративного бiзнесу ТОВ «Iнвестицiйно-фiнансова Група «ТАС», Заступник Голови Правлiння АКБ «ТАС Комерцбанк», Директор з ризик-контролю ПАТ «Сведбанк», Операцiйний Директор ТОВ «Конкорд Капiтал».
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №1 вiд 24.04.2013 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Щукiна Юлiя Валерiйовича.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра" та здiйснюються з дотриманням умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством (ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства»).
Як Член Наглядової ради, Щукiн Юлiй Валерiйович має право:
•вимагати вiд членiв Правлiння Банку надання документiв, iнформацiї та iнших даних для забезпечення виконання покладених на нього завдань та обов’язкiв;
•скликати засiдання Наглядової ради;
•вносити кандидатури для обрання незалежним членом Наглядової ради;
•вносити кандидатуру для призначення Корпоративним секретарем Банку;
•на використання в роботi оргтехнiки (комп'ютерiв, телефонiв, телетайпiв, телефаксiв тощо), транспортних засобiв, а також iнших технiчних засобiв Банку пiд час виконання покладених на члена Наглядової ради обов’язкiв та iнших завдань;
•пропонувати свою кандидатуру для повторного обрання до складу Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв пiсля завершення вiдповiдного строку повноважень Наглядової ради;
•у разi незгоди з рiшенням Наглядової ради – висловлювати особливу думку, яка приєднується до протоколу засiдання Наглядової ради та оголошується разом з рiшенням;
•не пiзнiше як за 3 днi до дати проведення засiдання будь-який член Наглядової ради може запропонувати змiни або доповнення до порядку денного;
•iншi права члена Наглядової ради, передбаченi чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду та внутрiшнiми документами Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 23 роки.
Попереднi посади, якi займав :Заступник Керiвника Проекту з корпоративного бiзнесу ТОВ «Iнвестицiйно-фiнансова Група «ТАС», Заступник Голови Правлiння АКБ «ТАС Комерцбанк», Директор з ризик-контролю ПАТ «Сведбанк», Операцiйний Директор ТОВ «Конкорд Капiтал».
Козлов Сергій Олександрович Директор по роздрiбному бiзнесу ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.10.2012 - невизначений
Паспортні дані 65 02, 781967, 06.03.2002, Код пiдроздiлу 662-005
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Начальник сектору пластикових карток АКБ сприяння комерцiї та бiзнесу “СКБ-Банк”, Заступник начальника Управлiння роздрiбного бiзнесу ВАТ “Уральський транспортний банк”, начальник Управлiння по роботi з приватними клiєнтами Представництва Комерцiйного акцiонерного банку “Сосьєте Женераль Восток” (закрите акцiонерне товариство “БСЖВ”) в м. Єкатеринбург, Заступник начальника Управлiння по роботi з приватними клiєнтами комерцiйної дирекцiї по розвитку бiзнесу та регiональної мережi ЗАТ “БСЖВ, Заступник директора Департаменту по роботi з клiєнтами БСЖВ Дирекцiї роздрiбного бiзнесу АКБ “Росбанк”.
Примітки Наглядовою радою ПАТ „КБ „Надра” прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 8 вiд 02 жовтня 2012 року) про прийняття на роботу на посаду Директора по роздрiбному го бiзнесу та одночасне введення з 10 жовтня 2012 року, але не ранiше одержання особою. дозволу на працевлаштування в Українi, в склад Правлiння ПАТ “КБ „Надра” на строк, передбачений Статутом ПАТ “КБ “Надра” та Положенням про Правлiння ПАТ “КБ “Надра”, Козлова С.О.
У вiдповiдностi до п. 5.9 Положення про Правлiння Банку права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Банку та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
Крiм того, члени Правлiння забезпечують органiзацiю поточної дiяльностi Банку за функцiональним напрямком та в межах повноважень, визначених наказом Голови Правлiння. Члени Правлiння мають право в межах зазначених повноважень видавати накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти Банку за напрямком дiяльностi, а також надавати вiд iменi Банку довiреностi (п. 11.4.16 Статуту ПАТ «КБ «Надра»).
Як Директор по роздрiбному бiзнесу має в пiдпорядкуваннi Департамент роздрiбних продуктiв, Департамент роздрiбних продаж, Департамент по роботi з партнерами, Департамент маркетингу та Управлiння VIP-банкiнгу.
Розмiр виплаченої нагороди складає 2023678,27 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Попереднi посади, якi займав : Начальник сектору пластикових карток АКБ сприяння комерцiї та бiзнесу “СКБ-Банк”, Заступник начальника Управлiння роздрiбного бiзнесу ВАТ “Уральський транспортний банк”, начальник Управлiння по роботi з приватними клiєнтами Представництва Комерцiйного акцiонерного банку “Сосьєте Женераль Восток” (закрите акцiонерне товариство “БСЖВ”) в м. Єкатеринбург, Заступник начальника Управлiння по роботi з приватними клiєнтами комерцiйної дирекцiї по розвитку бiзнесу та регiональної мережi ЗАТ “БСЖВ, Заступник директора Департаменту по роботi з клiєнтами БСЖВ Дирекцiї роздрiбного бiзнесу АКБ “Росбанк”.
Ковирньов Денис Дмитрович Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.11.2012 - 3 роки
Паспортні дані МЕ , 891148, 29.07.2008, ТУМ Солом’янського РУ ГУМВС в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ “Компанiя “Драккар”.
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ „КБ „Надра” Ковирньова Дениса Дмитровича.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КБ "Надра".
Згiдно з пунктами 2.4, 2.5 Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КБ «Надра» члени Ревiзiйної комiсiї мають право:
•брати участь iз правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради та Правлiння Банку;
•бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв Банку та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
•вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
•вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
•вимагати надання всiх матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв, необхiдних для проведення перевiрок та ревiзiй;
•вимагати особистих пояснень вiд посадових осiб Банку.
Крiм того, права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються також Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства та Статутом, а також договором, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Попереднi посади, якi займав: Директор ТОВ “Компанiя “Драккар”.
Скрекотень Тетяна Валеріївна Головний бухгалтер ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.11.2004 - Безстроковий
Паспортні дані СН , 189082, 11.06.1996, Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера ЗАТ "ПроКредитБанк"
Примітки Наказом №585-п вiд 08.11.2004 року прийнята на роботу на посаду Головного-бухгалтера -директора Департаменту бухгалтерського облiку та оформлення операцiй ВАТ Комерцiйний банк "Надра".
Головний бухгалтер у вiдповiдностi до ч. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»:
•забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
•органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
•бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;
•забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства.
Крiм того, повноваження головного бухгалтера Банку також визначаються згiдно iз пiдпунктами 1.4.1-1.4.6 пункту 1 Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України №566 вiд 30.12.1998р.
Так, Головний бухгалтер банку:
•забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку;
•забезпечує органiзацiю контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком;
•забезпечує складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
•має право вимагати вiд структурних пiдроздiлiв банку забезпечення правильної органiзацiї бухгалтерського облiку i контролю, подання необхiдних документiв щодо оформлення операцiй, дотримання встановленого порядку прийняття, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, матерiальних та iнших цiнностей, а також має право вимагати вiд будь-якого пiдроздiлу банку надання пояснень, а за потреби й безпосередньо втручатися в його робочi процедури, якщо отриманi данi викликають сумнiв;
•органiзовує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах та iнших пiдроздiлах банку;
•бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестач, крадiжок i псування активiв банку;
•бере участь у формуваннi служби бухгалтерського облiку.
Має в пiдпорядкуваннi Департамент облiку внутрiшньобанкiвських операцiй.
Департамент облiку внутрiшньобанкiвських операцiй забезпечує своєчасне та якiсне здiйснення облiку та супроводження операцiй з фiнансової та господарської дiяльностi Банку та податкового облiку; нарахування та сплата податкiв та iнших обов`язкових платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв. Департамент облiку операцiй вiдповiдає за контроль впровадження єдиних методологiчних засад облiково-операцiйної роботи в Банку; своєчасне та якiсне здiйснення розрахункiв, документальне оформлення, облiк та супроводження операцiй Банку з Клiєнтами, фiнансовими iнститутами, Представництвами Банку та VIP-клiєнтами ЦО; органiзацiю та забезпечення валютного контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчних операцiй Банку; органiзацiю процесу архiвування, збереження та знищення документiв ЦО; збереження, облiк та управлiння готiвковими ресурсами та цiнностями Банку.
Розмiр виплаченої винагороди складає 473867,74 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Попереднi посади, якi займала: Заступник Головного бухгалтера ЗАТ "ПроКредитБанк"
Сухонос Сергій Львович Член Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані КА, 253941, 05.09.1996, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Заступник Тимчасового адмiнiстратора ПАТ "КБ "Надра"
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №1 вiд 24.04.2013 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Сухоноса Сергiя Львовича.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра" та здiйснюються з дотриманням умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством (ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства»).
Як Член Наглядової ради, Сухонос Сергiй Львович має право:
•вимагати вiд членiв Правлiння Банку надання документiв, iнформацiї та iнших даних для забезпечення виконання покладених на нього завдань та обов’язкiв;
•скликати засiдання Наглядової ради;
•вносити кандидатури для обрання незалежним членом Наглядової ради;
•вносити кандидатуру для призначення Корпоративним секретарем Банку;
•на використання в роботi оргтехнiки (комп'ютерiв, телефонiв, телетайпiв, телефаксiв тощо), транспортних засобiв, а також iнших технiчних засобiв Банку пiд час виконання покладених на члена Наглядової ради обов’язкiв та iнших завдань;
•пропонувати свою кандидатуру для повторного обрання до складу Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв пiсля завершення вiдповiдного строку повноважень Наглядової ради;
•у разi незгоди з рiшенням Наглядової ради – висловлювати особливу думку, яка приєднується до протоколу засiдання Наглядової ради та оголошується разом з рiшенням;
•не пiзнiше як за 3 днi до дати проведення засiдання будь-який член Наглядової ради може запропонувати змiни або доповнення до порядку денного;
•iншi права члена Наглядової ради, передбаченi чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду та внутрiшнiми документами Банку.
Розмiр виплаченої нагороди складає 719999,82 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi за звiтнiй перiод не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 16 роки.
Попереднi посади, якi займав : Тимчасовий адмiнiстратор ПАТ "КБ "Надра".

Ліцензії

Дата  
АД №075738 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть : дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 30.07.2012
Дата закінчення 12.10.2013
Опис У зв`язку iз змiнами в чинному законодавствi лiцензована професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв припиняється з 12.10.2013 року.
АД №075739 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 30.07.2012
Дата закінчення 12.10.2013
Опис У зв`язку iз змiнами в чинному законодавствi лiцензована професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв припиняється з 12.10.2013 року.
АД №075740 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 30.07.2012
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
АД №075741 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 30.07.2012
Опис Строк дiї необмежений.
АД №075742 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 30.07.2012
Опис Строк дiї необмежений
АЕ №286569 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Строк дiї зазначеної лiцензiї з 12.10.2013р. необмежений.
АЕ №286570 08.10.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Строк дiї зазначеної лiцензiї з 12.10.2013р. необмежений.
№21 21.11.2011 Валютнi операцiї
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 21.11.2011
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (з додатком до неї) видана Публiчному акцiонерному товариству "Комерцiйний банк "Надра" на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком. Не має визначеного строку дiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Ерст енд Янг Аудиторськi послуги"
Адреса 01001, Україна, мiсто Київ, вул. Хрещатик, 19А
Діятельність аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
Контакти +380 (44) 4903000, +380 (44)4903030
Примітки Надання аудиторських послуг
Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти +380 44 585 42 42

, +380 44 481 00 99

Примітки Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках – новий iнфраструктурний елемент фiнансового ринку України, створення якого передбачено нормами Закону України «Про депозитарну систему України». Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – Розрахунковий центр) утворено на базi Приватного акцiонерного товариства «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» (далi – ВДЦП).
Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".
Розрахунковий центр забезпечує виплату доходу за цiнними паперами, номiнальної вартостi при погашеннi цiнних паперiв та при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних операцiй, у тому числi за тими цiнними паперами, що розмiщенi та обертаються за межами України.
Розрахунковий центр має статус банку та для забезпечення виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України» отримав банкiвську лiцензiю на право надання банкiвських послуг, генеральну валютну лiцензiю у порядку, визначеному Нацiональним банком України та лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – клiрингової дiяльностi.
Розрахунковий центр має сучасну iнфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього спектру послуг. Iнфраструктура передбачає наявнiсть вiдповiдного технологiчного примiщення, належних засобiв зв’язку, засобiв захисту iнформацiї, сучасного програмно-технологiчного комплексу та забезпечує якiсне надання послуг клiєнтам на рiвнi свiтових стандартiв.
Етапи створення Розрахункового центру
6 липня 2012 року ВРУ був прийнятий Закон України «Про депозитарну систему України» (№ 5178-VI), який опублiковано 11 жовтня 2012 р. Законом передбачено створення та iснування нового iнфраструктурного елементу фiнансового ринку України – Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках (РЦ).
8 листопада 2012 року Рада НБУ прийняла рiшення рекомендувати Правлiнню НБУ з метою ефективного сприяння розвитку фондового ринку та забезпечення стабiльного здiйснення розрахункiв за фiнансовими iнструментами iнiцiювати створення РЦ вiдповiдно до Закону України «Про депозитарну систему України» на базi ВДЦП.
16 листопада 2012 року Правлiння НБУ прийняло рiшення iнiцiювати проведення загальних зборiв акцiонерiв ВДЦП, на яких розглянути питання створення РЦ на базi ВДЦП.
25 грудня 2012 року акцiонери ВДЦП пiдтримали пропозицiю Нацiонального банку України щодо створення Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках на базi ВДЦП. Також НБУ запропонував акцiонерам розглянути можливiсть продажу акцiй ВДЦП. Вiдповiднi заявки щодо продажу акцiй приймалися НБУ до 31 сiчня 2013 року.
Вiдповiдно до поданих вiд акцiонерiв ВДЦП заявок на продаж акцiй, укладенi договори з купiвлi-продажу цiнних паперiв на загальну кiлькiсть цiнних паперiв, яка повною мiрою забезпечує виконання Нацiональним банком України норм Закону України «Про депозитарну систему України» i дозволяє приймати рiшення про перетворення ВДЦП у Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках.
28 березня 2013 року акцiонери ВДЦП ухвалили рiшення про змiну типу та назви товариства – з приватного акцiонерного товариства «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» на публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках».
2 серпня 2013 набув чинностi Закон "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо статусу та умов функцiонування "Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", що встановлює статус та умови функцiонування Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках як банку.


Нацiональний депозитарiй України #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044) 377-70-16
, (044) 279-12-49
Примітки Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку.
Договiр про заснування Нацiонального депозитарiю України пiдписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрацiя вiдбулася 17 травня 1999 року.
Статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» становить 103 млн. 200 тис. гривень. 25% акцiй належить державi, управлiння якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Крiм того, 25% акцiй Нацiонального депозитарiю належать Нацiональному банку України.
До 12 жовтня 2013 року Нацiональний депозитарiй України здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв строком на десять рокiв та лiцензiї на здiйснення розрахунково-клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв.
12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України» (далi – Закон).
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).
Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної цим Законом.
Загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов’язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами ЦД.
До виключної компетенцiї Центрального депозитарiю належать:
•зарахування цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України) у систему депозитарного облiку, їх облiк та зберiгання, а також списання цiнних паперiв у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням;
•ведення облiку зобов’язань емiтента за цiнними паперами власних випускiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України) стосовно кожного випуску цiнних паперiв на пiдставi депонування глобального сертифiката та/або тимчасового глобального сертифiката;
•зберiгання глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних сертифiкатiв (крiм глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних сертифiкатiв випускiв цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України);
•здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм, ведення реєстру кодiв цiнних паперiв (мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв);
•складення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України);
•зберiгання iнформацiї про осiб, визначених на надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
•отримання доходiв та iнших виплат за операцiями емiтентiв (у тому числi тих, що розмiщенi та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарiю, вiдкритий у Розрахунковому центрi, для їх подальшого переказу отримувачам;
•вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, Нацiонального банку України, депозитарних установ, депозитарiїв-кореспондентiв, клiрингових установ та Розрахункового центру;
•ведення рахунка в цiнних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну дiяльнiсть або якiй анульовано вiдповiдну лiцензiю за правопорушення на ринку цiнних паперiв чи в iншому визначеному Комiсiєю випадку, а також вiдповiдальне зберiгання документiв, баз даних, копiй баз даних, архiвiв баз даних депозитарної установи, iнформацiї про тих її депонентiв, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цiнних паперах, та цiнних паперiв, якi облiковувалися на їх рахунках, та подання iнформацiї про стан таких рахункiв згiдно iз законодавством;
•встановлення єдиних унiфiкованих правил (стандартiв) вiдображення та передачi iнформацiї щодо облiку та обiгу цiнних паперiв, обслуговування корпоративних дiй емiтентiв та iншої iнформацiї, яка вноситься до системи депозитарного облiку;
•впровадження мiжнародних стандартiв з питань провадження депозитарної дiяльностi;
•здiйснення контролю за клiєнтами в частинi провадження ними депозитарної дiяльностi в порядку та межах, установлених цим Законом. Центральний депозитарiй може надавати послуги емiтенту з органiзацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Центральний депозитарiй може здiйснювати iншу дiяльнiсть, не заборонену законом:
Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов`язана з цим дiяльнсть; iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй та комп`ютерних систем; консультування з питань iнформатизацiї; дослiдження кон`юктури ринку та виявлення громадської думки; комп`ютерне програмування;тиражування звуко-, вiдеозаписiв та програмного забезпечення.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-Фiнанс" #36980202
Адреса 03035, Україна, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ 520607
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.04.2010
Контакти (044)3627973, (044)2487987
Примітки Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
"Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд.72, офiс 696
Діятельність органiзацiя дiяльностi торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ 456950
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку
з 05.03.2009
Контакти (044) 5228808, (044) 5228808
Примітки Органiзацiя дiяльностi торгiвлi на фондовому ринку
Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність надання депозитарних та клiрингових послуг
Ліцензія
№ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 585-42-40, (044)585-42-41
Примітки Надання депозитарних та клiрингових послуг
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" #34619277
Адреса 01054, Україна, м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 41/лiт."А"/3 поверх
Діятельність 69.20. Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту; консультування з питань оподаткування; 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi
Ліцензія
№ 3886
Аудиторська палата України
з 26.10.2006
Контакти (044)501-25-31, (044) 201-25-31
Примітки Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту; консультування з питань оподаткування; Консультування з питань комерцiйної дiяльностi
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"
#20782312
Адреса 04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 40
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 1039-пл
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 15.12.2009
Контакти (044) 238-62-38
, (044) 581-04-55
Примітки Страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
ПрАТ "СК "Українська пожежно-страхова компанiя"
Адреса 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 40
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 1812-пл
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 15.06.2011
Контакти (044) 537-66-44
, (044) 537-66-44
Примітки Страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
ПрАТ "СК "Еталон"
Адреса 03057, Україна, м. Київ, вул. Дехтярiвська, 33-Б, 2 пiд`їзд
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ № 188-пл
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 28.08.2009
Контакти (044) 537-49-92
, (044) 590-09-05
Примітки Страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
ПрАТ "СК "Скiфiя"
Адреса 04116, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офiс 308
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3319-пл
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 23.11.2010
Контакти (044) 230-47-26
, (044) 230-47-27
Примітки Страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
ПрАТ "СК "Унiка"
Адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 14-В
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 552-пл
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 15.03.2010
Контакти (044) 225-60-00
, (044) 230-99-47
Примітки Страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
ПрАТ "АСК "Iнго Україна"
Адреса 01054, Україна, м. Київ, вул. Воровського, 33
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 1899-пл
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 16.08.2010
Контакти (044) 490-27-45, 46, 49
, (044) 490-27-45, 46, 50
Примітки Страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юридична фiрма «Iлляшев та Партнери» #24925731
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вулиця Анрi Барбюса, будинок 5-б, кiмната 6
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
№ -
-
Контакти +380444941919, +380444941919
Примітки Юридична фiрма «Iлляшев та Партнери» була заснована в першi роки незалежностi України. Становлення держави супроводжувалося революцiйними змiнами в законодавствi. Нормативнi акти ухвалювали тисячами, що практично нiвелювало накопичений юристами досвiд. Потрiбно було не лише iнтенсивно засвоювати новi правовi норми, але й вмiти ефективно застосовувати їх в нових юридичних i економiчних реалiях.
Найактивнiшi юристи створювали приватнi юридичнi компанiї. Серед них були й засновники «Iлляшев та Партнери». За декiлька рокiв фiрма стала однiєю з найкращих юридичних фiрм України i завоювала довiру компанiй-лiдерiв у багатьох сферах бiзнесу.
Сьогоднi юридична фiрма «Iлляшев та Партнери» надає послуги майже в усiх галузях права добре вiдомим європейським та американським компанiям, лiдерам серед українських фiрм та фiнансових установ, державним органiзацiям, юридичним та консалтинговим компанiям з України та з-за кордону.

Власники акцій

Власник Частка
Спiльне українське-англiйське пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ассоцiацiя-Дон" / #14368650 0.02%
Адреса Україна, мiсто Донецьк, вул. Челюскiнцiв, 174
Код 14368650
Вiддiлення вугiлля, горючих сланцiв та торфу Академiї гiрничих наук України / #16461625 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, пр. Палладiна, 46/2
Код 16461625
ВО "Ровенькиантрацит" / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Ровеньки, вул. Комунiстична
Код 00000000
ВО "Укрвуглезбут" / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, вул. Б.Хмельницького, 4
Код 00000000
ВО "Луганськвуглезбагачення" / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Луганськ, вул. Кiрова,19
Код 00000000
Шахта "Комунiст" / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Харцизьк с. Гiрне, -
Код 00000000
Шахта iм. ХIХ з`їзду КПРС / #00000000 0.00%
Адреса Україна, село Бiле , -
Код 00000000
Шахта iм. Фрунзе / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Ровеньки село Ясенiвське, -
Код 00000000
Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства шахти iм. Засядько О.Ф. / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Донецьк, пр. Засядько, 54
Код 00000000
Вiддiлення вугiлля, горючих сланцiв та торфу Академiї гiрничих наук України / #16461625 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, пр. Палладiна, 46/2
Код 16461625
ВО "Укрзахiдвугiлля" / #05427826 0.00%
Адреса Україна, м. Сокаль, вул. Хмельницького, 26
Код 05427826
Закрите акцiонерне товариство "Київ-Донбас" / 22922800 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, вул. Соцiалiстична, 2/4
Код 22922800
Київська науково-виробнича фiрма "Реле" / #19124549 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, вул. Червоноармiйська, 108
Код 19124549
Товарситво з обмеженою вiдповiдальнiстю Фiрма "Занет" / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, вул. Володимирська, 96
Код 00000000
Товариство з обмеженою вiдповiдаольнiстю Спiльне українське-американське пiдприємство Форто" / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, вул. Прирiчна, 13
Код 00000000
Мiнiстерство фiнансiв України / #00013480 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, вул. Грушевського, 12/2
Код 00013480
ВО "Донецьквугiлля" / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Донецьк, вул. Артема, 63
Код 00000000
ВО "Макiїввугiлля" / 34442295 0.00%
Адреса Україна, мiсто Макiївка, пл. Радянська, 2
Код 34442295
ВО "Луганськвугiлля" / #00000000 0.00%
Адреса Україна, мiсто Луганськ, вул. Лермонтова, 1-В
Код 00000000

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
"ЦЕНТРАГАЗ Холдiнг ГмбХ" / FN 25098x 350 000 000 шт 89.97%
Адреса Австрiя, м. Вiдень , Швiндгассе, офiс 5/1/4