Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Продавець (21 738)
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014
Зовнішня інформація (2) ДАБІ (13) Перевірки (7)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"

#20025456

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"
ЄДРПОУ 20025456
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №794080
Дата державної реєстрації 26.10.1993
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32002180102
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "Мiсто Банк" (Одеса, Україна)
МФО: 328760
Номер рахунку: 16004001010010
Контакти
+38 (044) 481-09-30
info@nadrabank.kiev.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Браун Девід Ентоні Ховард Член Наглядової Ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Паспортні дані GBR, 099096971, 17.09.2008, -
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Директор Вiддiлу злиттiв та поглинань "Груп ДФ"
Примітки На посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра" був призначений у вiдповiдностi до Наказу Тимчасового адмiнiстратора №552 вiд 08.08.2011 року. Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову Раду ПАТ "КБ "Надра". На той час займав посаду керiвника департаменту злиттiв та поглинань GROUP DF.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав.
У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Брауна Девiда Ентонi Ховарда.
Шеремета Анатолій Григорович Член Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Паспортні дані СО, 052962, 18.03.1999, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи За час роботи в ПАТ "КБ "Надра" займав, зокрема, наступнi посади: директор Департаменту маркетингу та реклами; начальник Управлiння планування та еконмiчного прогнозування фiнансово-економiчного департаменту, начальник вiддлiу управлiння активами та пасивами - заступник директора Казначейства.
Примітки У звiтнiй перiод займав посаду Директора з маркетингу та персоналу ПАТ "КБ "Надра" (посаду введено до штатного розпису Центрального офiсу ПАТ "КБ "Надра" за рiшенням Засiдання Правлiння Банку (Протокол №1 вiд 15.08.2011 року). мав в пiдпорядкуваннi Департамент маркетингу та Департамент управлiння персоналом.
Департамент маркетингу здiйснював органiзацiю i супровiд централiзованого маркетингового процесу в Банку; розробку та впровадження комплексу маркетингових заходiв Банку для постiйного зростання обсягiв продажiв банкiвських послуг, прибутку та чисельностi клiєнтiв на основi аналiзу маркетингового середовища, запитiв клiєнтiв та можливостей Банку; забезпечення високого позитивного iмiджу Банку в суспiльствi; створення позитивного iмiджу Банку та позицiонування Банку з точки зору донесення до громадськостi фiлософiї й мiсiї (iмiджу) Банку; розвиток i пiдтримку стосункiв iз засобами масової iнформацiї громадськими та мiжнародними органiзацiями тощо; органiзацiю та проведення рiзноманiтних PR - акцiй та iмiджевих кампанiй.
Департамент управлiння персоналом нiс вiдповiдальнсть за забезпечення виконання вимог трудового законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Банку, якi регулюють кадрове дiловодство в Центральному офiсi Банку; контроль за станом кадрово-органiзацiйної роботи, виконанням вимог трудового законодавства України та стандартiв i правил кадрового дiловодства у фiлiях Банку; розробку та впровадження в дiю полiтики та системи оплати працi, аналiз доцiльностi та ефективностi у вiдповiдностi зi стратегiєю та цiлями Банку; розробку та впровадження програм соцiальної захищеностi персоналу, якi не являються обов`язковими вимогами трудового законодавства; забезпечення зменшення рiвня плинностi персоналу; побудову корпоративних комунiкацiй Банку; формування та укрiплення корпоративної культури: змiцнення лояльностi персоналу: пiдбор та кар`єрне супроводження працiвникiв Банку; розвиток персоналу.
На посаду Члена Правлiння з обов`язками та повноваженнями, визначеними статутом ПАТ "КБ "Надра", Шеремета А.Г. був призначений Наказом Тимчасового адмiнiстратора ПАТ "КБ "Надра" №556 вiд 09.08.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовii злочини не має. Розмiр виплаченої за звiтнiй перiод винагороди склав 432,944.17 грн.
31.08.2012 року Наглядовою Радою ПАТ "КБ "Надра" було прийнято рiшення (протокол засiдання №7) про виведення Шеремети А.Г. iз складу Правлiння ПАТ "КБ "Надра".

Якимук Вячеслав Іванович Член Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Паспортні дані СН, 686635, 20.01.1998, Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Директор представництва "Груп ДФ Iнтернешнл ГмбХ", Генеральний директор ТОВ з II "Райффайзен Iнвестмент Україна ТОВ".
Примітки На посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра" був призначений у вiдповiдностi до Наказу Тимчасового адмiнiстратора №552 вiд 08.08.2011 року. Повноваження та обов`язки визначаються Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову Раду ПАТ "КБ "Надра". На той час займав посаду директора GROUP DF по злиттям та поглинанням (01601, м. Київ, вул. Мечникова, будинок 2-А), генерального директора (за сумiсництвом) ТОВ з II "Райффайзен Iнвестмент Україна ТОВ" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мав.
У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Якимука Вячеслава Iвановича.

Шетлер-Джонс Роберт Марія Тобіас Член Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Паспортні дані GBR, 099190560, 10.02.2010, -
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Директор "ГРУП ДФ ЛIМIТЕД" (GROUP DF LIMITED). Директор "ГРУП ДФ IНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" (GROUP DFINTERNATIONAL GMBX), Голова "СIТIЕН ЛIМIТЕД" (SCYTHIAN LIMITED)
Примітки На посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра" був призначений у вiдповiдностi до Наказу Тимчасового адмiнiстратора №552 вiд 08.08.2011 року. Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра". На той час займав посаду управляючого директора групи компанiй GROUP DF. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi не мав.
Сердуніч Костянтин Володимирович Член Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Паспортні дані ЕК, 281690, 15.09.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи За час роботи в ПАТ "КБ "Надра" займав, зокрема, наступнi посади - директор Департаменту економiки та фiнансiв Генерального Департаменту стратегiї та фiнансiв; начальник Управлiння планування та монiторингу ефективностi каналiв продажу Департаменту економiки та фiнансiв Генерального Департаменту стратегiї та фiнансiв; керiвник аналiтичного пiдроздiлу Операцiйного блоку фiлiї ВАТ КБ "Надра" Луганське РУ.
Примітки У звiтнiй перiод займав посаду Фiнансового директора ПАТ "КБ "Надра" (посаду введено до штатного розпису Центрального офiсу ПАТ "КБ "Надра" в зв`язку iз внесенням змiн до Органiзацiйної полiтики ПАТ "КБ "Надра" (Наказ про переведення з посади Директора Департаменту фiнансiв ПАТ "КБ "Надра" вiд 28.12.2012 року №87-П).
Мав в пiдпорядкуваннi Департамент фiнансiв, Департамент екаунтингу, Головного бухгалтера.
Департамент фiнансiв несе вiдповiдальнсть за стратегiчне планування розвитку Банку; бiзнес-планування, бюджетування та фiнансове моделювання; фiнансовий аналiз дiяльностi Банку; планування, аналiз та контроль адмiнiстративних та iнвестицiйних витрат; супроводження вiдносин з iнвесторами на ринках акцiонерного капiталу.
Департамент екаунтингу забезпечує розробку, впровадження, адмiнiстрування єдиної Облiкової полiтики Банку; розробку та впровадження єдиної системи звiтностi Банку.
На посаду Члена Правлiння з обов`язками та повноваженнями, визначеними статутом ПАТ "КБ "Надра", Сердунiч К.В. був призначений Наказом Тимчасового адмiнiстратора ПАТ "КБ "Надра" №556 вiд 09.08.2011 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовii злочини не має. Розмiр виплаченої нагороди становить 395,829.05 грн.
До повноважень та посадових обов`язкiв вiдносяться:
Органiзацiя та здiйснення керiвництва дiяльнiстю пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв, контроль виконання пiдлеглими/пiдпорядкованими працiвниками посадових обов’язкiв, забезпечення якiсної, ефективої та безперебiйної дiяльностi пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв; прогноз i аналiз виконання бюджету Банку; забезпечення, контроль та органiзацiя дiяльностi Банку щодо:
- планування, прогнозування, монiторингу i аналiзу фiнансової дiяльностi Банку, складання управлiнської звiтностi, в тому числi: фiнансових планiв, бюджетiв, фiнансових потокiв та витрат.
- формування загальної стратегiї Банку, розробку стратегiчного плану, бiзнес-планування та моделювання;
- складання довгострокових планiв розвитку Банку;
- розробки форматiв i правил процесу бiзнес-планування у Банку;
- прогнозування фiнансового результату дiяльностi Банку за мiсяць згiдно статистичної iнформацiї наданої структурними пiдроздiлами Центрального офiсу та регiональної мережi Банку;
- проведення аналiзу дохiдностi банкiвських продуктiв та сегментiв;
- процесу цiноутворення в Банку, систематизацiї цiн на банкiвськi продукти та послуги;
- формування та виконання iнвестицiйного бюджету;
- оцiнки ефективностi продуктiв, сегментiв i каналiв продажу;
- розробки i корегування бюджету Банку, планування i монiторингу витрат бюджету;
- здiйснення розрахункiв з бюджетом згiдно з чинним законодавством по податках та обов’язкових платежах;
- проведення розрахункiв по сплатi консолiдованих податкiв до бюджету та фондiв;
надання керiвництву Банку та зовнiшнiм (Нацiональному банку України, аудиторським фiрмам, податковим службам, тощо) оперативної та звiтної iнформацiї з питань фiнансової дiяльностi Банку та пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв в межах компетенцiї;
- проведення окремих тематичних дослiджень у сферi розвитку Банку;
- виконання Банком економiчних нормативiв;
- розробки i впровадження бiзнес - правил планування фiнансових показникiв Банку на рiк;
- розробки, впровадження та адмiнiстрування єдиної Облiкової полiтики Банку;
- розробки та впровадження єдиної системи звiтностi Банку;
Приймає участь в проектах Банку щодо розроблення, впровадження та оновлення фiнансової моделi Банку. Забезпечує дотримання режиму таємностi роботи з документами з грифом "таємно", а також такими, що мiстять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю.
Безлюдна Ганна Віталіївна Член Наглядової Ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Паспортні дані СН, 472465, 04.04.1997, Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Головний продюсер ТОВ "Телевiзiйне агенство "Профi ТВ", Генеральний продюсер та члне Правлiння АТЗТ "УНТК" (Телеканал Iнтер), Головний продюсер ВАТ "Київтелемонтаж" (телеканал К1), Генеральний директор ЗАТ "Українська медiйна компанiя"
Примітки На посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра" була призначена у вiдповiдностi до Наказу Тимчасового адмiнiстратора №552 вiд 08.08.2011 року. Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову Раду ПАТ "КБ "Надра". На той час займала посаду директора GROUP DF по зовнiшнiм зв`язкам та комунiкацiям (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2а), головний продюсер ТОВ "Телевiзiйне агенство "Профi ТВ" (03127, м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, будинок 110/2). .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.
У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Безлюдної Ганни Вiталiївни.
Зінков Дмитро Володимирович Голова Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Паспортні дані СН, 524575, 14.10.1997, Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння АК "Торгово-Промисловий банк", заступник Голови Правлiння АКБ харчової промисловостi України "УКРХАРЧОПРОМБАНК", виконавчий директор пiдприємства "Валдi-Україна", в.о. Голови Правлiння АКБ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА", Голова Правлiння АТ "ОТП БАНК".
Примітки Наглядовою радою ПАТ КБ "Надра" було прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради №4 вiд 22.06.2012 року) про призначення Головою Правлiння ПАТ "КБ "Надра" Зiнкова Д.В. з 03.07.2012 року на строк, передбачений Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Зiнков Д.В. заступив на посаду Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" 20.07.2012р., з моменту надання письмової згоди на це Нацiональним банком України. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Повноваження та обов`язки Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" Зiнкова Д.В. визначаються Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Правлiння ПАТ "КБ "Надра". Розмiр виплаченої нагородли за звiтнiй перiод склав 794,477.51 грн.
Шелько Наталія Андріївна Член Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Паспортні дані КА, 181491, 24.07.1996, Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер фiлiї Першого Українського Мiжнародного Банку в м. Львовi, начальник операцiйного управлiння фiлiї АКБ “РайффайзенБАНК Україна” у м. Львовi, Директор операцiйного департаменту Акцiонерного поштово-пенсiйного банку “АВАЛЬ”, Заступник Голови Правлiння - Операцiйний директор ВАТ “ВiЕйБi Банк”
Примітки Наглядовою радою ПАТ „КБ „Надра” прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 8 вiд 02 жовтня 2012 року) про прийняття на роботу на посаду Директора з операцiйної дiяльностi та iнформацiйних технологiй та одночасне введення з 10 жовтня 2012 року в склад Правлiння ПАТ “КБ „Надра” на строк, передбачений Статутом ПАТ “КБ “Надра” та Положенням про Правлiння ПАТ “КБ “Надра”, Шелько Н. А.
Має в пiдпорядкуваннi Департамент iнформацiйних технологiй, Департамент методологiї, Департамент адмiнiстративного та технiчного забезпечення, Департамент облiку операцiй, Управлiння фiнансового монiторингу та Вiддiл реалiзацiї проектiв.
Органiзовує розробку та постiйне удосконалення нормативно-методичної бази з питань органiзацiї операцiйної дiяльностi бек-офiсу та валютного контролю;
Забезпечує ведення операцiйної дiяльностi, надає допомогу в удосконаленнi облiково-операцiйної роботи в Банку;
Забезпечує спiвпрацю з Нацiональним банком України, iншими банками України тощо з питань облiково-операцiйної роботи; Забезпечує участь працiвникiв в проектах Банку, розгляд та надання пропозицiй або зауважень по бiзнес-процесах; . Забезпечує органiзацiю та контроль готiвкового обiгу в нацiональнiй та iноземних валютах, банкiвських металах;
Забезпечує управлiння готiвкою та цiнностями в операцiйних касах та банкоматах установ Банку;
Забезпечує своєчасне та якiсне здiйснення розрахункiв та документальне оформлення операцiй казначейства та iнвестицiйного бiзнесу Банку з безготiвковими ресурсами, облiк та супроводження операцiй з фiнансовими iнститутами, Представництвами банку;
Забезпечує виконання дiючого порядку облiку та процесiв проведення неторгових, депозитних та розрахункових операцiй, операцiйну пiдтримку та адмiнiстрування операцiй по мiжнародних грошових переказах, супроводження операцiй з платiжними картками;
Забезпечує своєчасний та якiсний супровiд, обробку, адмiнiстрування, контроль вiдповiдностi та повноти заповнення баз даних роздрiбних клiєнтiв;
Забезпечує своєчасне та якiсне здiйснення розрахункiв, облiк та супроводження операцiй по роботi з корпоративними та приватними клiєнтами Центрального офiсу;
Забезпечує здiйснення платежiв в нацiональнiй та iноземних валютах Банку, його вiддiлень, банкiв-кореспондентiв та клiєнтiв, органiзацiю якiсного та правильного проведення розрахункiв;
Забезпечує своєчасне та якiсне операцiйне обслуговування Кредитного портфелю та здiйснення розрахунку страхового резерву по кредитам ТМ «Єврокредит»;
Забезпечує дотримання норм валютного законодавства в частинi здiйснення валютного контролю по операцiях в iноземнiй валютi, обслуговування кредитiв, отриманих вiд нерезидентiв;
Забезпечує органiзацiю архiву в Центральному офiсi Банку;
Забезпечує зведення та формування документiв дня Банку, контроль за їх збереженням;
Контролює роботу по прийому, реєстрацiї, веденню облiку всiх вхiдних документiв, факсограм, електронної пошти, телеграм та iнших надходжень, якi надiйшли на адресу Банку а також внутрiшнiх документiв та доведення зареєстрованої кореспонденцiї до виконавцiв;
Забезпечує необхiднi умови для прийому громадян та своєчасний розгляд звернень громадян вiдповiдно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;
Контролює дiяльнiсть Банку в частинi:
- виконання проектних та ремонтно-будiвельних робiт, перевiрку кошторисної документацiї, погодження договiрних цiн, тощо;
- вирiшення органiзацiйно-технiчних питань, що виникають у дiяльностi Банку (забезпечення теплопостачання, водопостачання, каналiзацiї, вентиляцiї, електропостачання, обслуговування електроустаткування, мiкроклiмат примiщень будiвлi Банку, вивiз смiття, тощо);
- забезпечення господарчої дiяльностi Банку (папiр та канцтовари, побутова хiмiя, картриджi, бланки та конверти, телефонний зв’язок, поштовi витрати, меблi, основнi засоби, тощо);
- забезпечення працiвникiв Банку сервiсними послугами (автотранспорт, вiзитнi картки, залiзничнi квитки, корпоративна мережа мобiльного зв’язку, тощо).;
Формує загальну стратегiю та план розвитку iнформацiйних технологiй Банку;
Забезпечує розробку, впровадження та супровiд проектiв автоматизацiї бiзнес-процесiв, банкiвських операцiй та звiтностi на основi чинних внутрiшнiх документiв Банку.
Впроваджує пiдсистеми АБС та нових автоматизованих банкiвських продуктiв, їх подальшу пiдтримку;
Здiйснює контроль та органiзовує розробку iнструкцiй, правил, методичних i нормативних матерiалiв, пов'язаних з реалiзацiєю програмних проектiв та розробкою програмних продуктiв;
Органiзовує супроводження IТ iнфраструктури Банку, контролює пiдтримку, стiйке та надiйне функцiонування iнформацiйних систем Банку в цiлодобовому режимi;
Забезпечує органiзацiю каналiв обмiну iнформацiї в системi електронних платежiв НБУ та в мiжнародних платiжних системах; Забезпечує та приймає участь у побудовi та супроводi процесної моделi Банку та пiдготовцi її для автоматизацiї в рамках проектiв з автоматизацiї чи впровадженнi нового програмного забезпечення;
Забезпечує та контролює пiдготовку та передачу вiдповiдним структурним пiдроздiлам пропозицiй по оптимiзацiї банкiвських процесiв.
Реалiзацiю проектiв з оптимiзацiї процесiв.
Розмiр виплаченої винагороди складає 402,882.27 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Козлов Сергій Олександрович Член Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Паспортні дані 65 02, 781967, 06.03.2002, Код пiдроздiлу 662-005
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Начальник сектору пластикових карток АКБ сприяння комерцiї та бiзнесу “СКБ-Банк”, Заступник начальника Управлiння роздрiбного бiзнесу ВАТ “Уральський транспортний банк”, начальник Управлiння по роботi з приватними клiєнтами Представництва Комерцiйного акцiонерного банку “Сосьєте Женераль Восток” (закрите акцiонерне товариство “БСЖВ”) в м. Єкатеринбург, Заступник начальника Управлiння по роботi з приватними клiєнтами комерцiйної дирекцiї по розвитку бiзнесу та регiональної мережi ЗАТ “БСЖВ, Заступник директора Департаменту по роботi з клiєнтами БСЖВ Дирекцiї роздрiбного бiзнесу АКБ “Росбанк”.
Примітки Наглядовою радою ПАТ „КБ „Надра” прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 8 вiд 02 жовтня 2012 року) про прийняття на роботу на посаду Директора по роздрiбному го бiзнесу та одночасне введення з 10 жовтня 2012 року, але не ранiше одержання особою. дозволу на працевлаштування в Українi, в склад Правлiння ПАТ “КБ „Надра” на строк, передбачений Статутом ПАТ “КБ “Надра” та Положенням про Правлiння ПАТ “КБ “Надра”, Козлова С.О.
Як Директор по роздрiбному бiзнесу має в пiдпорядкуваннi Департамент роздрiбних продуктiв, Департамент роздрiбних продаж, Департамент по роботi з партнерами, Департамент маркетингу та Управлiння VIP -банкiнгу.
Розмiр виплаченої нагороди складає 450,535.18 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Краснянський Борис Юхимович Член Наглядової ради ПАТ "КБ "Надри"
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані СН , 170144, 23.07.1996, Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ТОВ “ПрайсуотерхаусКуперс”, керуючий директор ТОВ “Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн".
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Краснянського Бориса Юхимовича.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах, крiм Банку: Керуючий директор ТОВ «Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн» (01601, м.Київ, Печерський район, вул.Мечникова, будинок 2 лiтера "А", поверх 8)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Савельєва Анна Миколаїівна Член Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Паспортні дані СН, 757656, 30.04.1998, Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. києвi
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи За час роботи в ПАТ "КБ "Надра" займала, зокрема, наступнi посади - директор Генерального департаменту ризик-менеджменту, Директор департаменту кредитного аналiзу та реструктуризацiї кредитної заборгованостi Генерального Департаменту ризик-менеджменту; начальник Управлiння супроводження та реалiзацiї проблемних активiв Департаменту по роботi з проблемними активами
Примітки У звiтнiй перiод займала посаду Директора по управлiнню ризиками ПАТ "КБ "Надра". Мала в пiдпорядкуваннi Департамент управлiння ризиками, Департамент аналiзу кредитних ризикiв, Управлiння кредитного адмiнiстрування, Андеррайтинговий Центр.
Департамент управлiння ризиками - вiдповiдає за створення ефективної системи ризик-менеджменту та її подальший розвиток; розробку та впровадження методологiчних документiв з управлiння ризиками; систематичне здiйснення аналiзу ризикiв, на якi наражається Банк в процесi своєї дiяльностi, з метою їх iдентифiкацiї, оцiнки та подальшого контролю; впровадження системи лiмiтiв та граничних величин з метою контролю рiвня схильностi до ризикiв; аналiз якостi, динамiки, концентрацiї кредитного портфеля, моделювання та стрес-тестування факторiв ризику; iдентифiкацiя ризикiв при розробцi/переглядi банкiвських продуктiв/процесiв; проведення аналiзу ризикових позицiй i звiтування перед вiдповiдними колегiальними органами Банку.
Департамент аналiзу кредитних ризикiв здiйснює виявлення, аналiз, оцiнку та мiнiмiзацiю кредитних ризикiв Банку при проведеннi кредитних операцiй з роздрiбними клiєнтами, суб`єктами малого бiзнесу, корпоративними клiєнтами, банками, фiнансовими установами; роботу, спрямовану на зменшення обсягiв простроченої заборгованостi клiєнтiв банку; оцiнку рiвня ризику забезпечення кредиту заставним майном;
Управлiння кредитного адмiнiстрування забезпечує здiйснення функцiй адмiнiстрування кредитних операцiй; супроводження договорiв, укладених мiж Банком та страховими компанiями тощо. Андеррайтинговий центр приймає персональнi рiшення, на пiдставi висновкiв профiльних пiдроздiлiв по кредитним операцiям в рамках встановлених лiмiтiв на визначенi банкiвськi продукти.
На посаду Члена Правлiння з обов`язками та повноваженнями, визначеними статутом ПАТ "КБ "Надра", Савельєва А. М. була призначена Наказом Тимчасового адмiнiстратора ПАТ "КБ "Надра" №556 вiд 09.08.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовii злочини не має. Розмiр виплаченої нагороди за звiтнiй перiод складає 315,520.80 грн.
31.08.2012 року Наглядовою Радою ПАТ "КБ "Надра" було прийнято рiшення (протокол засiдання №7) про виведення Савельєвої А.М. iз складу Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Матвійчук Сергій Анатолійович Голова Наглядової Ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Паспортні дані СН, 001042, 16.04.1996, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ “ФК “Управитель будiвництва “Сонячне мiсто”, Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КБ «Надра».
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) Головою Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” було обрано Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича.
Повноаження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра".
Посади на будь-яких пiдприємствах, крiм Банку: ТОВ «ФК «Сонячне мiсто» - радник з фiнансових питань-фiнансовий аналiтик (04053, м.Київ, Шевченкiвський район, провулок Несторiвський, будинок 6); Член Наглядової ради ПАТ «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (04071, м.Київ, Подiльський район, вулиця Нижнiй Вал, будинок 51); Член Наглядової ради ПАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» (54042, Миколаївська обл., мiсто Миколаїв, Заводський район, вул.. Слобiдська 1-а, будинок 122).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Столярук Сергій Романович Член Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Паспортні дані СН, 126088, 05.04.1996, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи За час роботи в ПАТ "КБ "Надра" займав наступнi посади - Директор Департаменту досудового збору боргiв; начальник Управлiння операцiйної безпеки роздрiбного бiзнесу Департаменту банкiвської безпеки; начальник сектору по роботi з фiзичними особами вiддiлу безпеки операцiйної дiяльностi Департаменту банкiвської безпеки.
Примітки Займав посаду Директора по фiнансовому монiторингу та управлiнню проблемними активами (посаду введено до штатного розпису Центрального офiсу ПАТ "КБ "Надра" за рiшенням Засiдання Правлiння Банку (Протокол №1 вiд 15.08.2011 року).
Мав в пiдпорядкуваннi Департамент проблемних активiв корпоративного бiзнесу, Департамент проблемних активiв роздрiбного бiзнесу та Управлiння фiнансового монiторингу.
Управлiння фiнансового монiторингу - органiзацiя дiяльностi системи запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансування тероризму, у Банку; органiзацiя та здiйснення взаємодiї з Держфiнмонiторингом з питань фiнансового монiторингу операцiй та iдентифiкацiї клiєнтiв, що їх здiйснюють; сприяння iншим суб'єктам фiнансового монiторингу з питань проведення аналiзу фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу в межах, визначених законодавством України.
Департамент проблемних активiв роздрiбного бiзнесу - управлiння портфелем проблемної заборгованостi клiєнтiв роздрiбного, малого та середнього бiзнесу; вжиття заходiв, направлених на зменшення обсягiв проблемної заборгованостi; методологiчне та органiзацiйне забезпечення повернення проблемної заборгованостi.
Департамент проблемних активiв корпоративного бiзнесу - управлiння портфелем проблемної заборгованостi клiєнтiв корпоративного бiзнесу; вжиття заходiв, направлених на зменшення обсягiв проблемної заборгованостi; методологiчне та органiзацiйне забезпечення повернення проблемної заборгованостi.
На посаду Члена Правлiння з обов`язками та повноваженнями, визначеними статутом ПАТ "КБ "Надра", Столярук С.Р. був призначений Наказом Тимчасового адмiнiстратора ПАТ "КБ "Надра" №556 вiд 09.08.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовii злочини не має. Розмiр виплаченої нагороди скаладає 448,204.26 грн.
02.10.2012 року Наглядовою радою ПАТ "КБ "Надра" було прийняте рiшення (протокол засiдання №8) про виведення Столярука С.Р. iз складу Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Фармага Світлана Петрівна Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Паспортні дані ТТ, 016400, 08.10.2010, Голосiївським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Менеджер у вiддiлi аудиту ПрАТ “КПМГ Аудит”, старший менеджер у вiддiлу аудиту “КПМГ Аудит”, керiвник Департаменту внутрiшнього аудиту ТОВ “Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн”.
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) обрано Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ „КБ „Надра” - Фармагу Свiтлану Петрiвну.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КБ "Надра".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах, крiм Банку: Керiвник департаменту внутрiшнього аудиту ТОВ «Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн» (01601, м.Київ, Печерський район, вул.Мечникова, будинок 2 лiтера "А", поверх 8).
Непогашеної судимостi за корисливi та посаловi злочини не має.
Жуковська Валентина Борисівна Голова Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Паспортні дані СН , 195875, 25.04.1996, Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Перший заступник Голови Правлiння АКБ соцiального розвитку "Укрсоцбанк"
Примітки На пiдставi Закону України "Про першочерговi заходи щодо запобiгання наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України", Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", Статуту ПАТ "КБ "Надра", Положення про Правлiння ПАТ "КБ "Надра" та керуючись ст. 78 Закону України "Про Банки та банкiвську дiяльнiсть" Тимчасовим адмiнiстратором ПАТ "КБ "Надра" було прийняте рiшення (Наказ №546 вiд 04.08.2011 року) про призначення Жуковської В.Б. Головою Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв вiд 4 серпня 2011 року №445 кандидатуру Жуковської Валентини Борисiвни було погоджено на посаду Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "Надра".
До повноважень та обов'язкiв Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" вiдповiдно до дiючих у звiтнiй перiод Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "КБ "Надра" входило:
(1)здiйснення керiвництва дiяльнiстю правлiння Банку i несення персональної вiдповiдальностi за виконання покладених на Правлiння завдань;
(2)без довiреностi дiї вiд iменi Банку та представництво його iнтересiв у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними особами в Українi та за її межами, органами державної влади та управлiння;
(3)вчинення вiд iменi Банку правочини без довiреностi, в тому числi пiдписання вiд iменi Банку документiв, угод, договорiв, контрактiв в тому числi зовнiшньоекономiчнi договорiв (контрактiв), та iнших зобов'язань i документiв вiд iменi Банку в межах повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння;
(4)самостiйно, без рiшення Наглядової ради i Правлiння, приймання рiшень щодо укладення Банком господарських договорiв та вчинення правочинiв (крiм договорiв, спрямованих на реалiзацiю кредитних операцiй Банку) на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
(5)укладання вiд iменi Банку колективного договору;
(6)видання наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Банку, обов`язковi до виконання всiма працiвниками Банку;
(7)видання довiреностей для здiйснення дiй вiд iменi Банку в межах своєї компетенцiї;
(8)пiдписання позових заяв вiд iменi Банку;
(9)застосовання заходiв матерiального заохочення до працiвникiв Банку та накладання на них стягнення в межах своєї компетенцiї;
(10)приймання на роботу та звiльнення працiвникiв Банку, встановлення посадових окладiв, визначення умов та порядку оплати працi персоналу Банку та його пiдроздiлiв у вiдповiдностi до штатного розкладу Банку (за виключенням посадових окладiв Голови Правлiння та членiв Правлiння Банку);
(11)затвердження штатного розпису Банку;
(12)розпорядження майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства, та Статуту;
(13)розподiлення обов'язкiв мiж членами Правлiння, визначання їх функцiональнихi повноважень, й у межах своїх повноважень, визначених Статутом, делегування окремих повноважень членам Правлiння;
(14)винесення на розгляд Наглядової ради Банку питання, що стосуються дiяльностi Банку;
(15)виконання iнших функцiй, пов`язаних з поточним керiвництвом дiяльнiстю Банку, крiм вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Банку або Правлiння Банку.
Розмiр виплаченої нагороди за звiтнiй перiод складає 622,866,46 грн.
Наглядовою радою ПАТ "КБ "Надра" було прийняте рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради №4 вiд 22.06.2012 року) про звiльнення з посади Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" Жуковської В.Б. 02.07.2012 року у зв`язку iз переведенням на iнше пiдприємство.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини Жуковська В.Б. не мала.
Матвійчук Сергій Анатолійович Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Паспортні дані СН, 001042, 16.04.1996, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Головний економiст вiддiлу комерцiйної та економiчної дiяльностi АКБ "Перкомбанк" (1994), Начальник вiддiлу iнвестицiйно-трастової дiяльностi АКБ "Перкомбанк" (1994-196), Начальник Управлiння iнвестицiйного i депозитного облiку АКБ "Перкомбанк" (1996-1999), Начальник управлiння по зберiганню цiнних паперiв та iх обiгу i обслуговуванню АКБ "Перкомбанк" (1999-2004), Заступник Голови Правлiння ТОВ КБ "Експобанк" (2004-2005), Директор ТОВ "ФК "Управитель будiвництва "Сонячне мiсто" (2005-2011).
Примітки Був призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ "Надра" вiдповiдно до наказу Тимчасового адмiнiстратора Банку №562 вiд 11.08.2011 року.
Як Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснював контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку (контроль дотримання Банком законодавства України, в тому числi нормативно-правових актiв НБУ України, статуту Банку та внутрiшнiх положень Банку; розглядання звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та приготовання вiдповiдних пропозицiй Наглядовiй Радi Банку та Загальним зборам акцiонерiв Банк; внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради банку пропозицiї щодо питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, що стосуються фiнансової безпеки, стабiльностi Банку та захисту прав клiєнтiв), здiйснював перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв абр Наглядової ради Банку, готував висновки до звiтiв i балансiв Банку.
На той час займав посаду консультанта (економiста-аналiтика) в ТОВ "ФК "Управитель будiвництва "Сонячне мiсто" (м. Київ, провулок Нестерiвський, буд. 6).
Непогашеної судимостi за корисливi та посаловi злочини не мав.
У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) достроково припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ „КБ „Надра” - Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича.
Домуз Олена Олександрівна Член Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Паспортні дані ЕО, 563718, 19.06.1998, Центральним РВММУУМВС України в Миколаївськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу кредитних проектiв ЗАТ “ПУМБ”; начальник Управлiння кредитних ризикiв Департаменту ризик-менеджменту ВАТ АБ “Укргазбанк”; начальник управлiння оцiнки ризикiв ТОВ “ Iнвестицiйно - фiнансова компанiя “ТАС”; директор Департаменту ризик-менеджменту АКБ “ТАС-Коммерцбанк” (ВАТ “Сведбанк”); Директор Департаменту управлiння ризиками, Вiце-Президент ВАТ “ВiЕйБi Банк”; виконавчий директор з ризикiв ПАТ “БАНК ФОРУМ”.

Примітки Наглядовою радою ПАТ "КБ "Надра" (Протокол засiдання №7 вiд 31.08.2012 року) прийняте рiшення про введення з 03.09.2012 року до складу Правлiння ПАТ "КБ "Надра" на строк, передбачений Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Правлiння ПАТ "КБ "Надра" Домуз О.О.
Вiдповiдно до повноважень та посади Директора по управлiнню ризиками має в пiдпорядкуваннi Департамент управлiння ризиками, Департамент аналiзу кредитних ризикiв, Управлiння кредитного адмiнiстрування, Андеррайтинговий центр; здiйснює органiзацiю та керiвництво дiяльнiстю пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, контролює виконання пiдпорядкованими працiвниками посадових обов’язкiв, забезпечує якiсну, ефективну та безперебiйну дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв;
Забезпечує створення ефективної системи управлiння ризиками Банку та координацiю процесу управлiння ризиками Банку в цiлому;
Забезпечує процеси розробки, впровадження, контролю реалiзацiї та своєчасного оновлення внутрiшнiх нормативних документiв по управлiнню ризиками Банку;
Забезпечує побудову систем консолiдованих звiтiв та iншої iнформацiї по ризикам Банку, надання її за запитами Голови Правлiння, Наглядової Ради та iнших структурних пiдроздiлiв Банку;
Забезпечує розробку, впровадження, контроль та своєчасне оновлення системи лiмiтiв Банку;
Забезпечує оцiнку якостi, динамiки, концентрацiї кредитного портфелю, створення оптимальних моделей оцiнки ризику кредитного портфелю Банку;
Забезпечує процес оцiнки кредитних ризикiв та адмiнiстрування кредитних операцiй Банку;
Забезпечує розробку внутрiшнiх вимог до програмного забезпечення з управлiння ризиками;
Контролює виконання рiшень, завдань та доручень Голови Правлiння, колегiальних органiв та органiв управлiння Банку, якi стосуються дiяльностi пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв.
Розмiр виплаченої нагороди складає 454,942.06 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисловi злочини не має.
Фурсін Іван Геннадійович Голова Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Паспортні дані СН, 237813, 09.07.1996, Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Працював у таких банках, як АКБ "Лiсбанк", АБ "Брокбiзнесбанк", АКБ "Аскольд". З 1995 року обiймав посаду Заступника Голови Правлiння АБ "Банкiрський дiм".
Примітки На посаду Голови Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра" був призначений у вiдповiдностi до Наказу Тимчасового адмiнiстратора №552 вiд 08.08.2011 року. Здiйснював керiвництво дiяльнiстю Наглядової ради щодо здiйснення захисту прав акцiонерiв Банку в межах повноважень, визначених Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, що затверджується Загальними Зборами акцiонерiв, та чинного законодавства України.
На той час займав посаду Голови Правлiння АТ "Мiсто Банк"
Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав.
У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра" Фурсiна I.Г. достроково припинено.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) Фурсiна I.Г. обрано Почесним Президентом ПАТ "КБ "Надра".
Кононова Тетяна Данилівна Член Правлiння ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Паспортні дані АС, 684442, 05.06.2000, Нововолинським МВ УМВС України в Волинськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи За час роботи в ПАТ "КБ "Надра" займала, зокрема, наступнi посади - Директор Департаменту корпоративних сегментiв та клiєнтської пiдтримки Генерального департаменту корпоративного банкингу; начальник Управлiння по роботi з VIP-клiєнтами Лепартаменту корпоративних клiєнтських сегментiв; старший радник по обслуговуванню VIP-клiєнтiв апарату управлiння Шевченкiвської фiлiї ВАТ КБ "Надра" тощо.
Примітки У вiдповiдностi до прийнятого Наглядовою Радою ПАТ "КБ "Надра" рiшення (Протокол Засiдання Наглядової ради №4 вiд 22.06.2012 року) з 03.07.2012 року до надання Нацiональним Банком України письмової згоди на заступлення Зiнкова Д.В. на посаду Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра" тимчасово виконувала обов`язки Голови Правлiння ПАТ "КБ "Надра".
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посаду Члена Правлiння з обов`язками та повноваженнями, визначеними статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Правлiння ПАТ "КБ "Надра", Кононова Т.Д. призначена Наказом Тимчасового адмiнiстратора ПАТ "КБ "Надра" №556 вiд 09.08.2011 року. Розмiр виплаченої нагороди за звiтнiй перiод склав 598,648.60 грн.
Вiдповiдно до посади Члена Правлiння - Директора по корпоративному бiзнесу має в пiдпорядкуваннi Департамент по роботi з корпоративними клiєнтами, Департамент стратегiї та бiзнес розвитку, Департамент малого та середнього бiзнесу, Департамент продаж корпоративним клiєнтам.
Департамент по роботi з корпоративними клiєнтами здiйснює управлiння масивом корпоративних клiєнтiв та супроводжує дiяльнiсть РУ з питань корпоративного бiзнесу з метою: формування нової клiєнтської бази, створення нового якiсного кредитного портфелю, залучення коштiв на депозитнi та поточнi рахунки, збiльшення комiсiйного доходу, забезпечення своєчасного погашення кредитiв, проведення реструктуризацiї кредитного портфеля, збiльшення лiквiдностi Банку, зменшення залишкiв невиконаних зобов'язань банку (в т.ч. їх реструктуризацiя).
Департамент стратегiї та бiзнес розвитку вiдповiдає за визначення i реалiзацюя стратегiї роботи з корпоративними клiєнтами; створення i управлiння портфелем збалансованих активно-пасивних конкурентоспроможних продуктiв; реалiзацiю тарифної полiтики корпоративного бiзнесу банку з метою досягнення планової прибутковостi; методологiчне забезпечення процесу залучення i обслуговування корпоративних клiєнтiв вiдповiдно до особливостей рiзних галузей економiки. Департмент малого та середнього бiзнесу управляє клiєнтським портфелем клiєнтiв малого та середнього бiзнесу; розроблює та впроваджує банкiвськi продукти, спецiальнi пропозицiї, акцiї тощо, направленi на забезпечення оптимальної прибутковостi, лiквiдностi Банку та полiпшенню якостi кредитного портфелю малого та середнього бiзнесу при визначеному рiвнi толерантностi до ризику.
Щукін Юлій Валерійович Член Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Паспортні дані СО, 834717, 05.02.2002, Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Заступник Керiвника Проекту з корпоративного бiзнесу ТОВ «Iнвестицiйно-фiнансова Група «ТАС», Заступник Голови Правлiння АКБ «ТАС Комерцбанк», Директор з ризик-контролю ПАТ «Сведбанк», Операцiйний Директор ТОВ «Конкорд Капiтал».
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Щукiна Юлiя Валерiйовича.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах, крiм Банку:Директор Департаменту з операцiйної дiяльностi Компанiї «Конкорд капитал» (01601, м.Київ, Печерський район, вулиця Мечникова, будинок 2)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Скрекотень Тетяна Валеріївна Головний бухгалтер ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Паспортні дані СН , 189082, 11.06.1996, Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера ЗАТ "ПроКредитБанк"
Примітки Має в пiдпорядкуваннi Департамент облiку внутрiшньобанкiвських операцiй.

Департамент облiку внутрiшньобанкiвських операцiй забезпечує своєчасне та якiсне здiйснення облiку та супроводження операцiй з фiнансової та господарської дiяльностi Банку та податкового облiку; нарахування та сплата податкiв та iнших обов`язкових платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв. Департамент облiку операцiй вiдповiдає за контроль впровадження єдиних методологiчних засад облiково-операцiйної роботи в Банку; своєчасне та якiсне здiйснення розрахункiв, документальне оформлення, облiк та супроводження операцiй Банку з Клiєнтами, фiнансовими iнститутами, Представництвами Банку та VIP-клiєнтами ЦО; органiзацiю та забезпечення валютного контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчних операцiй Банку; органiзацiю процесу архiвування, збереження та знищення документiв ЦО; збереження, облiк та управлiння готiвковими ресурсами та цiнностями Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Скрекотень Т.В. не має.
Браун Девід Ентоні Ховард Член Наглядової ради ПАТ "КБ "Надра"
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Паспортні дані GBR, 099096971, 17.09.2008, -
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Директор Вiддiлу злиттiв та поглинань „ГРУП ДФ”.
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Брауна Девiда Ентонi Ховарда.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вільсон Ховард Джордж Член Наглядової Ради
Рік народження 1952 р. н. (70 років)
Паспортні дані GBR, 761203126, 12.08.2008, -
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор Centragas Holding GmbH.
Примітки У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “КБ “Надра” (Протокол №2 вiд 12.11.2012 року) було обрано Члена Наглядової ради ПАТ „КБ „Надра” - Вiльсона Ховарда Джорджа.
Повноваження та обов`язки визначенi Статутом ПАТ "КБ "Надра" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КБ "Надра".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах, крiм Банку: Директор компанiї «Центра газ Холдiнг ГмбХ» (Швiндгассе 5/1/4, Вiдень, 1040, Австрiя).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Ліцензії

Дата  
АД №075738 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 30.07.2012
Опис У з`язку iз змiнами в законодавствi лiцензiйна дiяльнiсть щодо ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв планується припинити 11.10.2013 року
АД №075739 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 30.07.2012
Опис У зв`язку iз змiнами в законодавствi депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв планується припинити 11.10.2013 року
АД №075740 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнних паперiв: брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку
Дата видачі 30.07.2012
Опис Лiцензiя має необмежений строк дiї.
АД №075741 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку
Дата видачі 30.07.2012
Опис Лiцензiя має необмежений строк дiї.
АД №075742 30.07.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку
Дата видачі 30.07.2012
Опис Лiцензiя має необмежений строк дiї.
№21 21.11.2011 Валютнi операцiї
Орган ліцензування Нацiональний Банк України
Дата видачі 21.11.2011
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (з додатком до неї) виидана Публiчному акцiонерному товариству "Комерцiйний банк "Надра". Не має визначеного термiну дiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-Фiнанс" #36980202
Адреса 03035, Україна, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ 520607
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.04.2010
Контакти (044)3627973, (044)2487987
Примітки -
"Фондова бiржа "ПФТС" #21672206
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд.72, офiс 6,96
Діятельність органiзацiя дiяльностi торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ 456950
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку
з 05.03.2009
Контакти (044) 5228808, (044)5228808
Примітки -
Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність надання депозитраних та клiрингових послуг
Ліцензія
№ 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку
з 19.11.2009
Контакти (044) 585-42-40, (044)585-42-41
Примітки -
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" #34619277
Адреса 01054, Україна, м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 41/лiт."А"/3 поверх
Діятельність 69.20. Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту; консультування з питань оподаткування; 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi
Ліцензія
№ 3886
Аудиторська палата України
з 26.10.2006
Контакти (044)501-25-31, (044) 201-25-31
Примітки -

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "Асоцiацiя "ДОН" / #14368650 0.02%
Адреса Укаїна, м. Донецьк, вул. Коваля, буд.80-А
Код 14368650
Академiя гiрничих наук України / #16461625 0.00%
Адреса Україна, М. Київ, пр-т Палладiна, буд.46/20
Код 16461625

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
"ЦЕНТРАГАЗ Холдiнг ГмбХ" / FN 25098x 350 000 000 шт 89.97%
Адреса Австрiя, м. Вiдень, Швiндгассе, офiс 5/1/4