Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК "
#13857564
АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"
м. Київ, Печерський р-н, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7
2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК "
ЄДРПОУ 13857564
Адреса м. Київ, Печерський р-н, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 №030355
Дата державної реєстрації 16.10.1991
Середня кількість працівників 1 425
Орган управління Вiдповiдно до Статуту Банку органами управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" є загальнi збори учасникiв Банку, Спостережна рада Банку, Правлiння Банку.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32000107501026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Austria
МФО: BKAUAT
Номер рахунку: 510-100-432-00

Посадові особи

ПІБ МАРКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 28.09.2016 - 4 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1962 (58 років)
Освіта вища технiчна; вища економiчна, кандидат економiчних наук
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи - з 12.12.2005 р. по 10.12.2012 р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК",
- з 11.12.2012 р. по кiнець звiтного року - начальник управлiння ризик менеджменту АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК".
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки члена Правлiння визначенi Статутом Банку, Положенням про Правлiння та контрактом на виконання повноважень. Умови оплати члена Правлiння затверджуються Спостережною радою та викладенi у контрактi на виконання повноважень члена Правлiння.
Сума виплаченої винагороди Правлiнню Банку за 2017 рiк склала 4 286 259,74 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол №73 вiд 27.09.2016р.), прийнятим на пiдставi п.19.2.11 Статуту Банку, призначено з 28.09.2016 членом Правлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Марковського Олександра Вiкторовича. Згiдно Статуту АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” члени Правлiння призначаються термiном на чотири роки.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Член Правлiння Банку не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ ГОРАК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Голова Спостережної ради, учасник Банку
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1976 (44 роки)
Освіта вища юридична
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи - з 01.07.2008 р. по 30.09.2012 р. - консультант з ефективностi пiдприємництва апарату дирекцiї ТОВ «МД ХОЛДИНГ»,
- з 15.10.2012 р. по 19.08.2016 р. - член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”,
- з 27.08.2016 р. по 03.11.2016 р. - член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”,
- з 04.11.2016 р. по 21.04.2017 - Голова Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”;
- з 22.04.2017 р. по кiнець звiтного року - Голова Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”.
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов`язки Голови Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що укладенi з Головою Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол № 01 вiд 21.04.2017), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Горака Олексiя Володимировича - учасника Банку. Рiшення прийнято на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на який посадову особу було обрано.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Горака Олексiя Володимировича - учасника Банку. Горак Олексiй Володимирович обраний на посаду члена Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв.
22.04.2017 р. Спостережною радою АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, на пiдставi пункту 18.2. Статуту Банку та пункту 2.1. Положення про Спостережну раду, прийнято рiшення (протокол №36) про обрання з 22.04.2017 члена Спостережної ради Горака Олексiя Володимировича Головою Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”. Термiн повноважень Голови Спостережної ради дiє на час термiну повноважень Горака Олексiя Володимировича, як члена Спостережної ради Банку.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 25 роки 3 мiсяцi. Протягом останнiх п’яти рокiв Горак О.В. обiймав посади: 01.07.2008 – 30.09.2012, консультант з ефективностi пiдприємництва апарату дирекцiї ТОВ «МД ХОЛДИНГ»; 15.10.2012 -19.08.2016 член Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 27.08.2016-03.11.2016 -член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”; з 04.11.2016 по 21.04.2017 Голова Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК.
ПІБ SСНАRРІLОW WАSІLІ (ШАРПІЛОВ ВАСИЛЬ)
Посада Член Спостережної ради, має статус незалежного члена Спостережної ради Банку
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1982 (38 років)
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи - з 2010 р. по 2012 р. - UBS, Цюрiх, Швейцарiя; спецiалiст торгового процесiнгу;
- з 2012 по кiнець звiтного перiоду - Airol Assets AG, Цюрiх, Швейцарiя; трейдер;
- з 18.04.2015 по 26.08.2016 - АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", м.Запорiжжя, Україна - Член Спостережної ради (за цивiльно-правовим договором);
- з 27.08.2016 по 21.04.2017 -АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", м.Запорiжжя, Україна - Член Спостережної ради (за цивiльно-правовим договором);
- з 22.04.2017 по кiнець звiтного перiоду - АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", м.Запорiжжя, Україна - Член Спостережної ради (за цивiльно-правовим договором).
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов`язки члена Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що укладенi з членом Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" SCHARPILOW WASILI (Шарпiлова Василя) - незалежного члена Спостережної ради. Рiшення прийнято на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на який посадову особу було обрано.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" SCHARPILOW WASILI (Шарпiлова Василя) - незалежного члена Спостережної ради. SCHARPILOW WASILI (Шарпiлов Василь) обраний на посаду члена Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв SCHARPILOW WASILI (Шарпiлов Василь) обiймав посади: 2010-2012- спецiалiст торгового процесiнгу UBS, Цюрiх, Швейцарiя; 2012 кiнець звiтного перiоду-трейдер Airol Assets AG, Цюрiх, Швейцарiя; з 18.04.2015 по 26.08.2016 - Член Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(за цивiльно-правовим договором), м.Запорiжжя, Україна ;- з 27.08.2016 по 21.04.2017 Член Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(за цивiльно-правовим договором), м.Запорiжжя, Україна ;- з 22.04.2017 по кiнець звiтного перiоду - Член Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(за цивiльно-правовим договором), м.Запорiжжя, Україна.
ПІБ БУКРЄЄВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
Посада Голова Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.06.2016 - 4 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1980 (40 років)
Освіта вища юридична
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи - з 12.11.2010 р. по 30.11.2012 р. - заступник директора юридичного департаменту АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК";
- з 01.12.2012 р. по 12.06.2013 р. - заступник начальника юридичного управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК";
- з 13.06.2013 р. по 01.06.2015 р. - начальник юридичного управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК";
- з 02.06.2015 р. по 10.03.2016 р. - Перший Заступник Голови Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК";
- з 11.03.2016 р. по 31.05.2016 р. - В.о. Голови Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК",
- з 01.06.2016 р. по кiнець звiтного року - Голова Правлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”.
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки Голови Правлiння визначенi Статутом Банку, Положенням про Правлiння та контрактом на виконання повноважень. Умови оплати Голови Правлiння затверджуються Спостережною радою та викладенi у контрактi на виконання повноважень Голови Правлiння.
Сума виплаченої винагороди Правлiнню Банку за 2017 рiк склала 4 286 259,74 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” вiд 25.05.2016 (протокол засiдання № 35), прийнятим на пiдставi п.19.2.11. Статуту Банку, призначено з 01.06.2016 Головою Правлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Букрєєва Михайла Юрiйовича. Згiдно Статуту АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Голова Правлiння призначається термiном на чотири роки.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Голова Правлiння Банку не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ NЕМІRОVSКY RОSТYSLАV (НЕМИРОВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ)
Посада Член Спостережної ради, є представником учасника Банку Дворецької Г.М.
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1975 (45 років)
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи - з 2008 р. по 2014 р. - фiнансовий директор регiона Центральна Європа Havi Logistics Europe, Korneuburg, Austria,
- з 2015 р. по кiнець звiтного року - директор FAB Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Bartensteingasse 3/8,1010 Vienna Austria.
- з 27.08.2016 -21.04.2017 - член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за цивiльно-правовим договором) м.Запорiжжя, Україна;
-з 22.04.2017 по кiнець звiтного року - член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за цивiльно-правовим договором) м.Запорiжжя, Україна.
Примітки Повноваження та обов`язки члена Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що укладенi з членом Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Немировського Ростислава - представника учасника Банку Дворецької Ганни Миколаївни. Рiшення прийнято на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на який посадову особу було обрано.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Немировського Ростислава - представника учасника Банку Дворецької Ганни Миколаївни. Немировський Ростислав обраний на посаду члена Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв.
Згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол № 02 вiд 26.08.2016) та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку вiдбулось обрання члена Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Немировського Ростислава, як представника учасника Банку Дворецької Ганни Миколаївни. Обрано на посаду члена Спостережної ради Немировського Ростислава термiном з 27.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Немировський Ростислав обiймав посади: 2008 - 2014 - фiнансовий директор регiона Центральна Європа Havi Logistics Europe, Korneuburg, Austria; 2015 по кiнець звiтного року - директор FAB Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Vienna, Austria; - з 27.08.2016 -21.04.2017 - член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за цивiльно-правовим договором) м.Запорiжжя, Україна;-з 22.04.2017 по кiнець звiтного року - член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за цивiльно-правовим договором) м.Запорiжжя, Україна.
ПІБ ДВОРЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Член Спостережної ради, учасник Банку
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1963 (57 років)
Освіта вища технiчна
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи - з 28.11.2001 р. по 31.08.2012 р. - бухгалтер - ревiзор ТОВ "Аудиторська фiрма "Партнер",
- з 31.08.2012 р. по кiнець звiтного року- не працює.
- протягом останнiх рокiв займаю оплачувальну посаду у складi Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за цивiльно-правовим договором)
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов`язки члена Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що укладенi з членом Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Дворецького Iгоря Володимировича - учасника Банку. Рiшення прийнято на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на який посадову особу було обрано.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Дворецького Iгоря Володимировича - учасника Банку. Дворецький Iгор Володимирович обраний на посаду члена Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Дворецький I.В. обiймав посади: з 28.11.2001р. по 31.08.2012 - ТОВ АФ "Партнер", бухгалтер – ревiзор; з 31.08.2012 по теперiшнiй час не працює; протягом останнiх рокiв займаю оплачувальну посаду у складi Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” за цивiльно-правовим договором.
ПІБ VЕRСНЕNКО VLАDІSLАV (ВЕРЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ)
Посада Заступник Голови Спостережної ради, має статус незалежного члена Спостережної ради Банку
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2017 - до наступних рiчних загальних зборiв
Паспортні дані д/н
Рік народження 1981 (39 років)
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи - з червня 2010 р. по грудень 2012 р. - старший менеджер – ринки позикового капiталу Dragon Capital, Київ, Україна;
- з червня 2013 р. по кiнець звiтного року - радник Голови Правлiння ПРАТ "ЛЕКС ХОЛДИНГ" (CDA Real Estate), Київ, Україна;
- з 27 серпня 2016 по 21 квiтня 2017- Заступник Голови Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, Запорiжжя,Україна;
- з 22.04.2017 по кiнець звiтного року - Заступник Голови Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Запорiжжя,Україна.
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов`язки Заступника Голови Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що укладенi з Заступником Голови Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава) - незалежного члена Спостережної ради. Рiшення прийнято на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на який посадову особу було обрано.
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава) - незалежного члена Спостережної ради. VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав) обраний на посаду члена Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв.
22.04.2017р. Спостережною радою АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, на пiдставi пункту 18.2. Статуту Банку та пункту 2.1. Положення про Спостережну раду, прийнято рiшення (протокол № 36) про обрання члена Спостережної ради VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава) Заступником Голови Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”. Термiн повноважень Заступника Голови Спостережної ради дiє на час термiну повноважень VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава), як члена Спостережної ради Банку.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав) обiймав посади: червень 2010 – грудень 2012 – Старший менеджер – ринки позикового капiталу Dragon Capital, Київ, Україна; з червня 2013 по кiнець звiтного року - Радник Голови Правлiння ПрАТ "ЛЕКС ХОЛДИНГ" (CDA Real Estate) Київ, Україна;- з 27 серпня 2016 по 21 квiтня 2017- Заступник Голови Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”.
ПІБ ЗАВАДСЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 18.07.2016 - 4 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1970 (50 років)
Освіта вища економiчна
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи - з 20.04.2005 р. по 18.09.2015 р. - начальник вiддiлу валютного контролю та лiцензування Управлiння Нацiонального банку України в Запорiзькiй областi, - з 01.10.2015 р. по 03.01.2016 р. - заступник начальника Операцiйного управлiння - начальник вiддiлу супроводу розрахункових операцiй АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", - з 04.01.2016 р. по 24.10.2016 р.- начальник Операцiйного управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", - з 25.10.2016 р. по кiнець звiтного року - начальник вiддiлу фiнансового монiторингу АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК".
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки члена Правлiння визначенi Статутом Банку, Положенням про Правлiння та контрактом на виконання повноважень. Умови оплати члена Правлiння затверджуються Спостережною радою та викладенi у контрактi на виконання повноважень члена Правлiння.
Сума виплаченої винагороди Правлiнню Банку за 2017 рiк склала 4 286 259,74 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол №51 вiд 12.07.2016р.), прийнятого на пiдставi п.19.2.11. Статуту Банку, призначено з 18.07.2016 членом Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Завадську Iнну Володимирiвну. Згiдно Статуту АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” члени Правлiння призначаються термiном на чотири роки.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 25 роки. Член Правлiння Банку не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Ліцензии

Вид діяльності Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерської дiяльностi
Серія і номер Серiя АЕ №185078
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерської дiяльностi - необмежений, подовження не потребує.
Вид діяльності Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi
Серія і номер Серiя АЕ №185079
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 17.10.2012
Опис Строк дiї лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi - необмежений, подовження не потребує.
Вид діяльності Iндивiдуальна лiцензiя
Серія і номер №123
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 14.12.2017
Дата закінчення 13.03.2018
Опис Лiцензiя дiє до 13.03.2018, строк дiї не продовжувався.
Вид діяльності Банкiвська лiцензiя
Серія і номер №126
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 12.10.2011
Опис Банкiвська лiцензiя є безстроковою.
Вид діяльності Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Серія і номер №126-2
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2016
Опис Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй є безстроковим.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Екво"
ЄДРПОУ 39317111
Адреса 04053, Україна, м. Київ,, пров. Бехтеревський,4
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
д/н
iнформацiя вiдсутня
Контакти (044) 233 -65-99, вiдсутнiй
Примітки Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Назва Ситнюк Костянтин Миколайович
Адреса 01004, Україна, м.Київ, Пушкiнська 20, оф.39
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
не вимагається
д/н
Контакти (044)496-08-09, вiдсутнiй
Примітки ФОП Ситнюк Костянтин Миколайович надає Банку наступнi послуги: юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, правове супроводження судових справ за участю Банку.
Назва Феденко Любов Анатолiївна
Адреса 69000, Україна, м.Запорiжжя, вул. Пiвнiчнокiльцева, буд. 4, кв. 56
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
не вимагається
д/н
Контакти (067) 614 41 31, вiдсутнiй
Примітки ФОП Феденко Любов Анатолiївна надає Банку наступнi послуги: юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, правове супроводження судових справ за участю Банку.
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
ЄДРПОУ 23697280
Адреса 03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
серiя АЕ № 263236
12.10.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 594-11-62, (044) 294-19-96
Примітки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» додатково має лiцензiю серiї АЕ № 294714 вiд 14.02.2015 р. (дилерська дiяльнiсть), що видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що дає можливiсть надавати Банку послуги з дилерської дiяльностi та депозитарної дiяльностi депозитарної установи.Назва Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
ЄДРПОУ 36184092
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул.Шовковична, буд.42-44
Діятельність Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
серiя АГ №399339
22.10.2010
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 495-74-74, (044) 495-74-73
Примітки 16.11.2015 акцiї Банку включено до Бiржового списку ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", про що мiж Банком та бiржею укладено вiдповiдний договiр №327/L вiд 16.11.2015 р.


Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
ЄДРПОУ 33718227
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул. Льва Толстого, буд.9 А
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
серiя АЕ №294782
10.04.2015
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 537-62-12, (056) 373-95-94
Примітки Бiржа створена та дiє як фондова бiржа, яка здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв та володiє електронною торговельною системою, що надає можливiсть обмiну пропозицiями купiвлi та продажу цiнних паперiв.
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
ЄДРПОУ 09807750
Адреса 61001, Україна, м.Харкiв, пр-т Московський, 60
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
серiя АЕ № 286556
08.10.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (057) 733-92-35, 738-80-53, (044) 537-50-38, (057) 733-92-35, 738-80-53, (044) 537-50-38
Примітки ПАТ «УКРСИББАНК» надає послуги з депозитарної дiяльностi депозитарної установи.
Назва АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI»
ЄДРПОУ 33338204
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Саморегулiвна органiзацiя
Ліцензія
№3
22.05.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (056) 373-97-84, (056) 373-97-84
Примітки АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI» має право здiйснювати дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на територiї України, що об’єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Асоцiацiя надає Банку консультацiйнi послуги.
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК»
ЄДРПОУ 20053145
Адреса 03049, Україна, м. Київ, пр. Повiтрофлотський, 25
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
серiя АЕ №263444
01.10.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 248-79-82, (044) 248-79-82
Примітки АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» надає послуги з депозитарної дiяльностi депозитарної установи.
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Агентство цiнних паперiв „Кредо-Iнвест”
ЄДРПОУ 22123772
Адреса 69063, Україна, м.Запорiжжя, вул. Сергiя Сєрiкова /пр. Соборний, буд. 13/13
Діятельність Брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
серiя АЕ №185193
19.10.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (061) 213-49-09, 286-15-51 , (061) 213-49-09
Примітки ТОВ АЦП „Кредо-Iнвест” додатково має лiцензiю серiї АЕ №185194 вiд 19.10.2012 р. (дилерська дiяльнiсть) та лiцензiю серiї АЕ №263159 вiд 20.06.2013 р. (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи), що виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що дає можливiсть надавати Банку послуги з брокерської, дилерської дiяльностi та депозитарної дiяльностi депозитарної установи.


Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
ЄДРПОУ 21672206
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
серiя АД №034421
11.06.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044)277-50-00, (044)277-50-01
Примітки Бiржа створена та дiє як фондова бiржа, яка здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв та володiє електронною торговельною системою, що надає можливiсть обмiну пропозицiями купiвлi та продажу цiнних паперiв.
ПФТС надає послуги щодо органiзацiї торгiвлi акцiями Банку на фондовому ринку, здiйснює проведення контролю за вiдповiднiстю цiнних паперiв вимогам знаходження у бiржовому списку.

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖСТАЛЬ-АГ"
ЄДРПОУ 24511691
Адреса 69008, Україна, м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, 72
Діятельність Здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи
Ліцензія
серiя АЕ №263410
01.10.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (061) 213-35-93, 213-26-42, (061) 213-26-42
Примітки У зв'язку з вимогами нормативно - правових актiв Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та прийнятими рiшеннями на загальних зборах учасникiв Банку (протокол №01 вiд 31.03.2010 р.), здiйснене переведення випуску акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю). Були визначенi: Депозитарiєм - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"; Зберiгачем - Приватне акцiонерне товариство "ЗАПОРIЖСТАЛЬ - АГ". Мiж Банком та ПрАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ - АГ" був пiдписаний договiр №Е-7 вiд 01.07.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.
Згiдно умов вказаного договору ПРАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ - АГ" здiйснює вiдповiдальне ведення рахункiв у цiнних паперах та зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
не передбачено
д/н
Контакти (044) 591-04-00, (044) 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки НДУ надає Банку послуги щодо веденненя реєстру власникiв iменних цiнних паперiв у вiдповiдностi до договору про обслуговування випуску цiнних паперiв №ОВ-1845 вiд 13.11.2013 р.
Лiцензiя на здiйснення дiяльностi Центрального депозитарiю не передбачена.

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредит-Рейтинг»
ЄДРПОУ 31752402
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул. Межигiрська, 1
Діятельність Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння. Дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки.
Ліцензія
№6
10.04.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 490-25-50, (044) 490-25-54
Примітки Види послуг рейтингового агентства:
а) визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим компанiям, органам мiсцевого самоврядування за Нацiональною рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для оцiнки рiвня кредитного ризику в умовах українського ринку;
б) визначення кредитних рейтингiв окремим борговим зобов'язанням позичальника (облiгацiям, позикам) за нацiональною шкалою;
в) рейтинги корпоративного управлiння як незалежна оцiнка рейтингового агентства вiдносно iснуючої системи корпоративного управлiння компанiї;
г) рейтинги надiйностi депозитiв, якi представляють незалежну оцiнку агентства про здатнiсть банка своєчасно та у повному обсязi виконати прийнятi на себе зобов’язання повернути банкiвськi вклади протягом найближчих 12 мiсяцiв.
Назва Приватне акцiонерне товариство “КПМГ АУДИТ”
ЄДРПОУ 31032100
Адреса 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№2397
26.01.2001
Аудиторська палата України
Контакти +380444905507 , +380444905508
Примітки Аудит фiнансової звiтностi.
Назва Цибулевський Андрiй Володимирович
Адреса 69076, Україна, м. Запорiжжя, пр. Ювiлейний, буд. 26, кв. 169
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
не вимагається
д/н
Контакти (067) 614 41 31, вiдсутнiй
Примітки ФОП Цибулевський Андрiй Володимирович надає Банку наступнi послуги: юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, правове супроводження судових справ про банкрутство, порушених стосовно боржникiв Банку.
Отримання лiцензiї на даний вид послуг не вимагається.
Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС"
ЄДРПОУ 30860173
Адреса 03110, Україна, м. Київ, вул. Iвана Клименка, 23
Діятельність Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку
Ліцензія
серiя АГ № 569165
20.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 249-20-20, (044) 249-20-21
Примітки ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" додатково має лiцензiї серiї АГ № 569164, АГ № 569169, АГ № 569170 вiд 20.12.2010 р., якi виданi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, що дає можливiсть надавати Банку послуги щодо страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, страхування вiд нещасних випадкiв, обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за агентською угодою з ПрАТ "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС").
Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
ЄДРПОУ 33908322
Адреса 03056, Україна, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд.154
Діятельність Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку
Ліцензія
серiя АЕ № 198597
21.02.2013
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Контакти (044) 502-67-37 , (044) 502-67-30
Примітки ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ " додатково має лiцензiї серiї АЕ № 198580, АЕ № 198586, АЕ № 198587, АЕ №198589 вiд 21.02.2013 р., якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, що дає можливiсть надавати Банку послуги щодо страхування фiнансових ризикiв, страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), cтрахування майна, страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.


Назва Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя Роксолана"
ЄДРПОУ 30001181
Адреса 69035, Україна, м. Запорiжжя, вул. Сєдова, 3
Діятельність Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку
Ліцензія
серiя АЕ № 641823
06.04.2015
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Контакти (061) 214-98-69, (061) 239-04-09, (061) 239-04-09
Примітки ТДВ "СК Роксолана" додатково має лiцензiї серiї АЕ № 641824, АЕ № 641828, АЕ № 641830 вiд 06.04.2015 р., якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, що дає можливiсть надавати Банку послуги щодо страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, страхування майна, страхування вiд нещасних випадкiв, страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (за агентською угодою з ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ").


Назва Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв"
ЄДРПОУ 13647967
Адреса 78200, Україна, м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13
Діятельність Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку
Ліцензія
серiя АВ № 396020
08.02.2008
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (03433)2-05-02, (03433)2-74-48
Примітки СТзДВ "Захiд-Резерв" додатково має лiцензiї серiї АВ № 396016, АВ № 396017, АВ № 396018, АВ № 396019 вiд 08.02.2008 р., якi виданi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, що дає можливiсть надавати Банку послуги щодо страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу), страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (за договором доручення з СК "Галицька").

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 20727632
Назва ТОВАРНА БІРЖА "КРИМСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
Примітки Банк володiє часткою, що складає 4,5455% статутного капiталу товариства. В якостi внеску були перерахованi грошовi кошти. Стосовно управлiння даним товариством, Банку належать права вiдповiдно до чинного законодавства України.

Iнформацiя щодо участi Банку у створеннi юридичних осiб надана станом на 01.01.2018. Протягом 2017 року Банк не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
ЄДРПОУ 30373178
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТАТРАНС"
Примітки Банк володiє акцiями у кiлькостi 486 000 шт., що складає 6,9429% статутного капiталу товариства. В якостi внеску були перерахованi грошовi кошти. Стосовно управлiння даним товариством, Банку належать права вiдповiдно до чинного законодавства України.

Власники акцій

Назва Кооператив "Темп"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Кооператив "Зоря"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Кооператив "Авангард"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Кооператив "Iскра"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Кооператив "Ноктюрн"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Кооператив "Бiон"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Кооператив "Досуг"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Кооператив "Котельник"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Спiлка кооперативiв "Фактор"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Кооператив "Наiра"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва ТЕПО "Миколаївтурист"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Завод "Миколаївсельмаш"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Виконком Корабельної районної Ради народних депутатiв
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Мiжотраслева господарча асоцiацiя "РОЗВИТОК"
ЄДРПОУ д/в
Адреас СРСР, м. Миколаїв, д/в
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

ПІБ DVОRЕТSКYY RОZА (ДВОРЕЦЬКА РОЗА)
Частка акцій 48.35%
Назва Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв"
ЄДРПОУ 13647967
Адреса Україна, м. Коломия, вул. С.Петлюри, 13
Кількість акцій 31 753 982 шт.
Частка акцій 17.188%
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Укртранснафта"
ЄДРПОУ 31570412
Адреса Україна , м. Київ , вул.Московська, буд. 32/2
Кількість акцій 9 298 056 шт.
Частка акцій 5.033%
ПІБ ДВОРЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Частка акцій 4%
ПІБ ДВОРЕЦЬКА ГАННА МИКОЛАЇВНА
Частка акцій 0.39%