Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (2)
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (2) ДАБІ (18)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО"

#00282049

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО"
ЄДРПОУ 00282049
Адреса 84205 Донецька область м. Дружкiвка Iндустрiальна, 2, Т. (06267)3-45-42
(КОАТУУ 1411700000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №180534
Дата державної реєстрації 20.04.1994
Середня кількість працівників 1 101
Орган управління Акціонерні товариства не заповнюють.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ" м. Краматорськ
МФО: 334851
Номер рахунку: 26009962483976
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ" м. Київ
МФО: 334851
Номер рахунку: 26008962483030
Контакти
+38 (062) 673-45-42
grinenkodu@vesco.donetsk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Пат ' Дружківське Рудоуправління Ревiзiйна комiсiя
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2014 - Строком на 3 роки
Паспортні дані 00191796
Примітки Ревізійна комісія ПАТ " Дружкiвське рудоуправлiння". Зміни протягом 2014 року: Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 36 вiд 28.03.2014 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень в зв'язку з закiнченням термiну повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Вiдкритого акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння» код за ЄДРПОУ 00191796, Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 36 вiд 28.03.2014 р.) прийнято рiшення про обрання строком на три роки Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння» код за ЄДРПОУ 00191796. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) акцій товариства, що дорівнює 0.00145953441% від загальної кількості акцій товариства. У 2014 роцi винагород Ревiзiйнiй комiсiї нi у грошовiй, нi у натуральнiй формi не сплачувалась. Порядок формування Ревiзiйної комiссiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право: - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. - бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. - проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. - вимагати вiд Генерального директора забезпечення членiв Ревiзiйної комiсiї доступом до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю та iн. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариство за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi таповноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Змiни складу та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту.
Vеsсо Lімітеd (Кіпр) Наглядова рада
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2014 - Строком на 3 роки
Паспортні дані д/н
Примітки Наглядова рада ПАТ "ВЕСКО" VESCO LIMITED (Кiпр) (стара назва UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED). Зміни протягом 2014 року: Загальними зборами акцiонерiв (протокол №36 вiд 28.03.14 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень в зв'язку з закiнченням термiну повноважень Члена Наглядової ради Товариства UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED (Кiпр; код нерезидента – 184675, Загальними зборами акцiонерiв (протокол №36 вiд 28.03.14 р.) прийнято рiшення про обрання строком на три роки Членом Наглядової ради Товариства VESCO LIMITED (Кiпр; код нерезидента – 184675; стара назва - UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 110916960 (сто десять мільйонів дев'ятьсот шістнадцять тисяч дев'ятьсот шістдесят) акціями товариства, що дорівнює 96.36138071955% від загальної кількості акцій товариства. У 2014 роцi винагород Наглядовiй Радi не сплачувалось (нi у грошовiй, нi у натуральнiй формах). Наглядової Ради приймає участь у здiйсненнi захисту прав акцiонерiв Товариства, i контролi та регулюваннi дiяльностi Генерального директора Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняттi рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь в Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуваннi iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - надання Генеральному директору дозволу на укладення угод або узгодження iстотних умов правочинiв, крiм тих, рiшення щодо яких приймається загальними зборами акцiонерiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання; -прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Наглядова Рада має доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.
Пат ' Дружківське Рудоуправління' Ревiзiйна комiсiя
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2014 - Строком на 3 роки
Паспортні дані 00191796
Примітки Ревізійна комісія ПАТ " Дружкiвське рудоуправлiння". Зміни протягом 2014 року: Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 36 вiд 28.03.2014 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень в зв'язку з закiнченням термiну повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Вiдкритого акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння» код за ЄДРПОУ 00191796, Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 36 вiд 28.03.2014 р.) прийнято рiшення про обрання строком на три роки Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння» код за ЄДРПОУ 00191796. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) акцій товариства, що дорівнює 0.00145953441% від загальної кількості акцій товариства. У 2014 роцi винагород Ревiзiйнiй комiсiї нi у грошовiй, нi у натуральнiй формi не сплачувалась. Порядок формування Ревiзiйної комiссiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право: - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. - бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. - проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. - вимагати вiд Генерального директора забезпечення членiв Ревiзiйної комiсiї доступом до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю та iн. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариство за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi таповноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Змiни складу та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту.
Цимарман Євгеній Віталійович Генеральний директор
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2014 - Строком на 1 рік
Паспортні дані ВА, 298388, 05.06.1996, Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, металургiйне обладнання, iнженер-механiк, 1995 р.; Вища, Нацiональна гiрнича академiя України, розробка родовищ корисних копалин, гiрничий iнженер, 2001 р.; Вища, Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи АТЗТ "Веско", головний iнженер
Примітки Генеральний директор ПАТ "ВЕСКО" Цимарман Євгеній Віталійович. Зміни протягом 2014року: Рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ВЕСКО" (протокол від 24.03.2014р. №42) продовжені повноваження генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича (паспорт серії ВА №298388 виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 05.06.1996 р.) з 24.03.2014 р. строком на один рік до 24.03.2015 р. включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) акціями товариства, що складає 0.00145953441% від загальної кількості акцій товариства. Обіймає посади на інших підприємствах: Генеральний директор ПАТ "Дружківське рудоуправління"(м.Дружкiвка, вул. Поленова, буд.112), Генеральний директор ПрАТ "Огнеупорнеруд" (Донецька обл., с. Октябрське, ВУЛИЦЯ ОКТЯБРСЬКА, будинок 14), Директор ТОВ фірма "Донкерампромсировина"(Донецька обл., село Торецьке, ВУЛИЦЯ СТЕПНА, будинок 2). Прелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): генеральний директор. У 2014 роцi товариством сплачено Цимарману Є.В. винагороду у розмiрi 886026,41 грн. Виплат винароди у натуральнiї формi не здiйснювалося. Строк повноважень Генерального директора встановлюється Наглядовою Радою. Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, вирiшення яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняття рiшення. Генеральнiй директор або особа, що виконує його обов`язки, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства у вiдносинах з пiдприємствами, органiзацiями, державними i громадськими органами i органiзацiями, iншими юридичними i фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами. Генеральний директор: - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй Радi плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовiй радi i на затвердження Загальним зборам рiчної фiнансової звiтностi, порядку покриття збиткiв; - забезпечує пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв; - вживає заходи щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку Товариства; - органiзує розробку пропозицiй щодо розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв для представлення Наглядовiй Радi; - органiзує пiдготовку та укладення колективного договору; - здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства згiдно з його планами; - затверджує штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); - затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; - самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння; - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, за винятком тих, по яких необхiдне узгодження з Наглядовою Радою; - заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства; - пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; - приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; - забезпечує безпечне ведення всiх робiт, пов'язаних з виробничою та господарською дiяльнiстю; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; - самостiйно приймає рiшення про пiдписання (укладання) договорiв (контрактiв), за винятком тих, на пiдписання (укладання) яких вiдповiдно Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради або Загальних зборiв та iн.
Натейкіна Ірина Олексіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.05.2009 - Безстроково
Паспортні дані 51, 5116228, 28.06.2011, Генеральне консульство Росії, м.Харків
Освіта Вища, 1996 р. Московський унiверситет споживчої кооперацiї, "Бухгалтерський облiк, контроль та аналiз господарської дiяльностi " , економiст
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ВАТ"Дружкiвське рудоуправлiння", в.о.головного бухгалтера
Примітки Головний бухгалтер ПАТ "ВЕСКО" Натейкіна Ірина Олексіївна. Змін протягом 2014 року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Натейкіна Ірина Олексіївна також обіймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Дружкiвське рудоуправлiння" (м.Дружкiвка, вул. Поленова, буд.112). У 2014 роцi Головному бухгалтеру сплачено Товариством винагороду у розмiрi 148044,03 грн. Виплат винагороди у натуральнiй формi не здiйснювалося. Перелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер. До обов'язкiв головного бухгалтера вiдносяться: - формування у вiдповiдностi iз законодавством про бухгалтерський облiк облiкової полiтики, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi; - очолювати роботу з пiдготовки i прийняттю робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, по яких не має типових форм, розробку форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Головний бухгалтер має забезпечувати: впровадження передових форм бухгалтерського облiку на пiдставi широкого застосування комп'ютерної технiки; своєчасний та вiрогiдний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей й основних засобiв; правильне документування та вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з рухом вказаних коштiв; достовiрний та своєчасний облiк собiвартостi продукцiї, виконання кошторисiв витрат, випуску продукцiї, обсягiв реалiзацiї та прибутку, своєчасний й точний розрахунок результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, а також своєчасне звiрення усiх розрахункiв пiдприємства з фiнансовими органами й iншими органiзацiями й пiдприємствами; своєчасне нарахування i перерахування податкiв та iнший платежiв; проведення iнвентаризацiї, своєчасне вiдображення результатiв iнвентаризацiї; складання бухгалтерської звiтностi на основi достовiрних первинних документiв та своєчасне її надання до вiдповiдних органiв та iн. Головний бухгалтер зобов'язаний не розголошувати комерцiйної таємницi Товариства й конфiденцiйної iнформацiї. Головний бухгалтер має право: - встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв, - вимагати вiд усiх служб i працiвникiв пiдприємства дотримання порядку оформлення фiнансово-господарчих операцiй, первинних документiв й своєчасного їх надання до бухгалтерiї, - погоджувати з генеральним директором пiдприємства призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб, - вимагати вiд начальникiв цехiв, дiлянок, вiддiлiв i iнших керiвникiв пiдприємства вживання заходiв щодо посилення схоронностi власностi, забезпеченню правильної органiзацiї бухгалтерського облiку, - направляти та керувати дiяльнiстю бухгалтерiї, - перевiряти у структурних пiдроздiлах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати товарно-матерiальних цiнностей тi iн.

Ліцензії

Дата  
197 25.10.1994 Користування надрами
Орган ліцензування Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України
Дата видачі 25.10.1994
Дата закінчення 30.05.2033
Опис Термiн дiї цього дозволу був подовжений на підставі наказу від 30.05.2013р. №283 терміном на 20 років. Після закінчення, термін дії буде подовжено, якщо пiсля закiнчення його дiї користування надрами згiдно iз законодавства України потребуватиме отримання нового дозволу.
АВ 513091 28.12.2009 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області
Дата видачі 28.12.2009
Дата закінчення 06.11.2014
Опис Термiн дiї лiцензiї не подовжувався у зв'язку із відсутністю необхідності.
АВ 592531 21.07.2011 Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IУ) "Перелiкунаркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Орган ліцензування Державний комiтет з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 21.07.2011
Дата закінчення 21.07.2016
Опис Термiн дiї цiєї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї придбання, зберiгання, використання прекурсорiв згiдно iз законодавством України потребуватиме отримання нової лiцензiї.
АВ 617932 22.03.2012 Проведення робіт із землеустрою
Орган ліцензування Державне Агенство земельних ресурсів України
Дата видачі 22.03.2012
Опис Термiн дiї лiцензiї буде подовжено,якщо пiсля закiнчення її дiї дiяльнiсть пов'язана iз проведенням робіт із землеустрою згiдно з законодавством України буде пiдлягати лiцензуванню.
АД 073193 29.11.2012 Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно - технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації
Орган ліцензування Міністерсво Освіти і Науки, Молоді та Спорту України
Дата видачі 29.11.2012
Дата закінчення 29.11.2015
Опис Термiн дiї лiцензiї буде подовжено,якщо пiсля закiнчення її дiї дiяльнiсть пов'язана iз наданням освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно - технічного начання, перепідготовки, підвищення кваліфікації згiдно з законодавством України буде пiдлягати лiцензуванню.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 01001, м.Київ, вул.Гринченка, буд.103
Діятельність Професiйна дiяльностi на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 279-13-25, (044) 377-13-22
Примітки Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до Положення "Про депозитарну дiяльнiсть", Регламенту здiйснення депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цп. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний порядок надання Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", який набуває статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами та регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" #23785133
Адреса 83050, м.Донецьк, ВУЛИЦЯ УНIВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 52
Діятельність ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ -депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №507121
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
з 17.12.2009
Контакти (062)3371041, (062)3370341
Примітки Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Заключений договiр на вiдкриття рахунку в цiнних паперах iншiх юридичних осiб-емiтентiв, власником яких є емiтент.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ" #33620564
Адреса 04050, УКРАЇНА", мiсто Київ, вул.Мельникова, буд.12
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 3615
Аудиторська Палата України
з 30.06.2005
Контакти (062)2068423, (062)2068423
Примітки Аудиторська фiрма здiйснює аудит фiнансових звiтiв Товариства за 2014 рiк, що складенi вiдповiдно до МСФЗ.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Аско-Донбас Пiвнiчний" #13494943
Адреса 84205, УКРАЇНА", м. Дружкiвка, вул. Ленiна, 37
Діятельність Страхування вантажiв, цивiльно-правової вiдповiдальностi, особисте страхування водiїв
Ліцензія
№ АГ 569309
ДК Держфiнпослуг
з 12.01.2011
Контакти (06267)42527, (06267)44341
Примітки Компанiя здiйснює страхування цивiльної вiдповiдальност власникiв транспортних засобiв.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА" #20782312
Адреса 04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 40
Діятельність Добровiльне страхування майна
Ліцензія
№ АВ №500113
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 15.12.2009
Контакти (044) 2386238, (044) 5810455
Примітки Страхування транспортних засобiв, обладнання, вантажiв
Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" #13490997
Адреса 83052, УКРАЇНА", м.Донецьк, вул. Iллiча, буд.100
Діятельність Добровольнi та обов'язковi види страхування
Ліцензія
№ АГ 569962
Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг
з 26.04.2011
Контакти (062) 348-38-00, (062) 348-38-87
Примітки Страхування фiнансових ризикiв
Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український мiжнародний банк" #14282829
Адреса 83001, УКРАЇНА", м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд. 2-а
Діятельність ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ №286539 серiя АЕ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 12.03.2013
Контакти (062)332-45-00, (062)332-47-00
Примітки Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. ПАТ "ПУМБ" надає емiтенту послуги з вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ" #33135372
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛУЦЯ ПОЛЕНОВА, БУД. 112
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЕРАММЕХАНIЗАЦIЯ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСЕЛОВСЬКЕ" #35904597
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 100% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕСЕЛОВСЬКЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОНЯЧНЕ" #35987700
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "СОНЯЧНЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВІТКОВЕ" #35987715
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КВIТКОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПШЕНИЧНЕ" #36245165
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПШЕНИЧНЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АБРИКОСОВЕ" #36569417
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АБРИКОСОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНЕВЕ" #36646873
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВИШНЕВЕ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛУНИЧНЕ" #36685713
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛУНИЧНЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИНОГРАДНЕ" #36685729
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВИНОГРАДНЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУШЕВЕ" #36685734
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ГРУШЕВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФРУКТОВЕ" #36942743
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФРУКТОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМАШКОВЕ" #36942759
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "РОМАШКОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШИПШИНОВЕ" #36942764
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5 % статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ШИПШИНОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОШКОВЕ" #36942779
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВОЛОШКОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМБІРНЕ" #36951559
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "IМБIРНЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЛИНОВЕ" #36951564
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАЛИНОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРСИКОВЕ" #36951575
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПЕРСИКОВЕ" .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЖИНОВЕ" #36951585
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОЖИНОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУНИЧНЕ" #36951590
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "СУНИЧНЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМОРОДИНОВЕ" #37255174
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "СМОРОДИНОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРОБИНОВЕ" #37438084
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ГОРОБИНОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРЕШНЕВЕ" #37438091
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЧЕРЕШНЕВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАНІЛЬНЕ" #37438105
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВАНIЛЬНЕ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЙВОВЕ" #37438110
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЙВОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛИНОВЕ" #37438126
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАЛИНОВЕ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДОВЕ" #37467199
Адреса ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУД. 2
Опис Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕДОВЕ".

Власники акцій

Власник Частка
Орендне пiдприємство "Веселовський рудник" / #00282049 0.00%
Адреса УКРАЇНА", Дружкiвка, д/н
Код 00282049

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
VESCO LIMITED (стара назва UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED) / д/н 110 916 960 шт 96.36%
Адреса КIПР", Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Julia House, P.C. 1066,Нiкосiя, д/н