Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013
Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (16)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА-ІНВЕСТ"

#34497058

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА-ІНВЕСТ"
ЄДРПОУ 34497058
Адреса 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
(КОАТУУ 1210136600)
Номер свідоцтва про реєстрацію АД №216840
Дата державної реєстрації 26.06.2006
Середня кількість працівників 2
Орган управління -
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ФОРУМ"
МФО: 322948
Номер рахунку: 26006300214611
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (056) 373-97-93
tera_invest@academy.in.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Ганжа Віталій Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані д\н, д\н, д\н
Освіта середня
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи ЗАТ АКБ "Конкорд", начальник вiддiлу безпеки
Примітки Має повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства .
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Призначено на посаду у зв’язку з вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2011р.). Стаж керiвної роботи 1 рiк
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримував.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посади менеджера, начальника вiддiлу безпеки.
Обiймає посаду: ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", вул.Ленiна, 30, менеджер.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Яновський Вадим Володимирович Ревiзор
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані д/н, Д\Н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ТОВ "Бiт Продакшн", заступник директора.
Примітки Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв вiд 08.04.2011р. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв обрано строком на три роки на посаду Ревiзора Яновського Вадима Володимировича. Права та обов'язки членiв Ревiзора визначаються законом, iншими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з Ревiзором.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: iнженера, начальника iнформацiйно -технiчної служби, начальника вiддiлу програмного забезпечення, начальника iнформацiйно - аналiтичного вiддiлу, головного програмiста, заступника директора, директора.
Обiймає посаду: директор ТОВ "Рiал Iстейт Iнвестмент", (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1) - основне мiсце роботи. Стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Сирота Тетяна Миколаївна Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані д\н, д\н, д\н
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз",начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами.
Примітки Має повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства .
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Призначено на посаду у зв’язку з вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2011р.). Стаж керiвної роботи 11 рокiв.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала.
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади головного бухгалтера, менеджера, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами.
Обiймає посаду: ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", вул. Ленiна, буд. 30, головний фахiвець вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Ястремський Олег Віталійович Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані д\н, д\н, д\н
Освіта середня
Попередне місце роботи ЗАТ "Практика Iнвест", менеджер
Примітки Має повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Призначено на посаду у зв’язку з вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2011р.). Стаж керiвної роботи вiдсутнiй.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: водiя, експедитора, менеджера. Обiймає посаду: з 05.04.2011р. менеджер (управитель) з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ "ФБ "Перспектива", (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30) - основне мiсце роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних да
Чернобровська Кароліна Миколаївна Директор
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.08.2009 - безстроково
Паспортні дані д\н, д\н, д\н
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ТОВ "Темп Iнвест", головний бухгалтер
Примітки Чернобровська К.М. працює у ПАТ "Тера-Iнвест" за сумiсництвом.
Має повноваження вiдповiдно до Статуту:
До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства та iншi повноваження;
У звiтному перiодi вiд емiтента отримала 1750,49 грн. винагороди у виглядi заробiтної плати. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала
Протягом своєї дiяльностi Чернобровська К.М. займала посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера.
Обiймаєпосаду: ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї", (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30), головний бухгалтер
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер" #34560611
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ№185281
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.11.2012
Контакти 0563739795, 0563739795
Примітки Надання послуг з купiвлi/продажу цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив" #37213045
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ№399225
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондоiого ринку
з 15.09.2010
Контакти (056)3739793, (056)3739793
Примітки Надання послуг з купiвлi/продажу цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит" #35281710
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Московська, 7, офiс 7
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 4028
Аудиторська палата України
з 27.09.2007
Контакти (056)7448914, (056)7448914
Примітки ТОВ АФ "АленАудит" здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента.
Приватне акцiонерне товариства "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ №263270
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти (056)373-97-92, (056)373-97-92
Примітки ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги:
- вiдкриття рахункiв у цiнних паперах;
- депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади;
- надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством;
- iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, б. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ №2002
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)279-12-13, (044)377-70-16
Примітки Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.

Власники акцій

Власник Частка
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер" / #33516488 0.00%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1
Код 33516488
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Система Трейдiнг" / #33074184 0.00%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Артема, буд. 94
Код 33074184

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ФІЗИЧНА ОСОБА 303 125 шт 69.29%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ФІЗИЧНА ОСОБА 109 375 шт 25.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н