Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (65)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ"

#32709075

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ"
ЄДРПОУ 32709075
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 034269
Дата державної реєстрації 24.12.2003
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"
МФО: 320627
Номер рахунку: 265050130788
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 490-70-26
arta-s@arta.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Хромаєв Тимур Заурбекович Генеральний директор
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Паспортні дані СН, 446319, 22.04.1997, Старокиївським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТОВ "АРТА Iнвестицiйнi партнери", Керуючий директор
Примітки Генеральний директор очолює Дирекцiю та забезпечує практичне виконання рiшень Дирекцiї. Генеральний директор обирається Дирекцiєю iз свого складу на її першому засiданнi простою бiльшiстю голосiв.
Генеральний директор:
1. Без довiреностi виконує дiї вiд iменi Товариства, зокрема представляє Товариство в стосунках з державними органами, установами, юридичними та фiзичними особа з питань та в межах повноважень визначених Дирекцiєю.
2. Пiдписує угоди (договори, контракти), фiнансовi та банкiвськi документи Товариства з правом першого пiдпису, установчi документи, протоколи зборiв учасникiв (акцiонерiв) господарських товариств, iнших пiдприємств, об'єднань пiдприємств, у яких Товариство виступає засновником або є учасник (акцiонером), та iншi документи вiд iменi Товариства в межах повноважень визначених Дирекцiєю.
3. У вiдповiдностi до рiшень Дирекцiї видає та скасовує довiреностi вiд Товариства.
4. Органiзовує та забезпечує ведення бухгалтерського, податкового облiку, фiнансової i статистичної звiтностi Товариства.
5. Звiтує перед Дирекцiєю про виконання ЇЇ рiшень, рiшень Зборiв учасникiв та планiв Товариства.
6. Забезпечує щоквартальну передачу (розсипку) Учасникам балансу та фiнансових звiтiв Товариства i iншої iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнi Товариства не пiзнiше 25 числа наступного кварталу, та рiчного звiту у обсязi визначеному Зборами учасникiв.
7. У вiдповiдностi з затвердженим Дирекцiєю штатним розкладом наймає та звiльнює працiвникiв Товариства шляхом укладення та розiрвання з ними трудових договорiв (контрактiв), у вiдповiдностi з рiшеннями Дирекцiї накладає на працiвникiв Товариства дисциплiнарнi стягнення;
8. Видає накази та розпорядження з питань, вiднесених до його компетенцiї.
9. Виконує iншi повноваження, покладенi на нього Дирекцiєю або Загальними Зборами учасникiв.

Судимостi за злочини проти власностi, за корисливi та посадовi злочини не було.

Ліцензії

Дата  
АГ 580182 02.02.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiннх паперiв та фондового ринку
Дата видачі 02.02.2012
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): планується продовження
АГ 580183 02.02.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 02.02.2012
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): буде продовжено
АГ 580184 02.02.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 02.02.2012
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): планується продовження

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дочiрнiй Банк Сбербанку РОСIЇ" #25959784
Адреса 01034, Україна, Київ, вул. Володимирська, 46.
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АВ № 483608
Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку
з 02.09.2009
Контакти 0442474343, 0442474545
Примітки Основнi послуги, якi вiддiл депозитарних операцiй ПАТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" надає своїм клiєнтам:
· вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, як для фiзичних, так i для юридичних осiб;
· знерухомлення та зберiгання цiнних паперiв;
· здiйснення операцiй з цiнними паперами;
· iнформацiйно-аналiтичне обслуговування.
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, Україна, Київ, вулиця Тропiнiна,7-Г
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ 470611
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 27.05.2009
Контакти 0445854240, 0444810086
Примітки Основнi напрями дiяльностi депозитарiю ПрАТ "ВДЦП"
Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом дiяльностi депозитарiю. Окремими видами депозитарної дiяльностi товариство може займатися тiльки на пiдставi спецiального дозволу (лiцензiї).
Вiдповiдно до Статуту предметом дiяльностi товариства є :

Обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.
Вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв у документарнiй та бездокументарнiй формах.
Обслуговування обiгу цiнних паперiв у бездокументарнiй формi.
Знерухомлення цiнних паперiв i подальше обслуговування угод з ними та операцiй емiтента.
Регламентацiя та обслуговування механiзмiв позички i застави цiнних паперiв, прийнятих на обслуговування.
Клiринг i розрахунки за угодами з цiнними паперами.
Здiйснення операцiй, що пiдтримують процедури клiрингу та розрахункiв по цiнних паперах та клiрингу по грошових розрахунках в зв'язку з обслуговуванням операцiй на фондових бiржах та у торговельно-iнформацiйних системах.
Здiйснення реальної поставки чи перемiщення з рахунку у цiнних паперах проти одночасної оплати коштiв вiдповiдно до розпоряджень клiєнтiв або iнформацiї вiд фондової бiржi або торговельно-iнформацiйної системи.
Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Здiйснення операцiй щодо одержання вiд емiтентiв на свiй рахунок доходiв з цiнних паперiв (дивiдендiв, процентних виплат, виплат з погашення тощо) для наступного перерахування їх зберiгачам.
Здiйснення функцiй номiнального утримувача в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, депонованих у депозитарiї.
Встановлення кореспондентських вiдносин з депозитарними установами iнших країн на пiдставi одно- та/або багатостороннiх угод з метою обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами.
Надання iнформацiйно-консультативних послуг з питань депозитарної дiяльностi.

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТА Управлiння Активами" / #33546842 97.00%
Адреса Україна, Київ, провулок музейний,4
Код 33546842
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТА iнвестицiйнi партнери" / #32250559 2.37%
Адреса Україна, Київ, провулок Музейний,4
Код 32250559
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ - ХРОМАЄВ ТИМУР ЗАУРБЕКОВИЧ 0.42%
Паспорт СН, 446319, 22.04.1997, Старокиївським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 22.04.1997
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ - БЛАНК МАКСИМ ІГОРОВИЧ 0.21%
Паспорт СО, 073258, 06.04.1999, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi