Закупівлі Увійти Про систему
АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
#23269555
АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
Львівська обл., м. Львів, Сихівський р-н, вул. Козельницька, буд. 15
2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 23269555
Адреса Львівська обл., м. Львів, Сихівський р-н, вул. Козельницька, буд. 15
Номер свідоцтва про реєстрацію АА546608
Дата державної реєстрації 14.04.2000
Середня кількість працівників 5 033
Орган управління Вiдповiдно до пiдпункту 5) пункту 1 пiдроздiлу 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Львiвське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України"
МФО: 325796
Номер рахунку: 26000330143961
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Львiвське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України"
МФО: 325796
Номер рахунку: 26000330143961

Посадові особи

ПІБ ТАРАЩУК ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ
Посада Генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2017 - безстроково
Паспортні дані -
Рік народження 1962 (58 років)
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Директор ДТЕК Добротвiрська ТЕС (80411, Львiвська область, Кам'янка-Бузький район, смт. Добротвiр, вул. Промислова, буд.2).
Примітки 19.12.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення про обрання (призначення) з 20 грудня 2017 року Таращука Олега Станiславовича на посаду Генерального директора Товариства. Таращук О.С. на посаду обраний безстроково у зв’язку з тим, що посада є вакантною.
Генеральний директор Товариства має право:
(1)вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
(2)без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв Товариства
(3)представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв;
(4)укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
(5)вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
(6)розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства;
(7)з урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
(8)видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства;
(9)приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
(10)вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;
(11)надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;
(12)здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
(1)виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом;
(2)дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
(3)дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;
(4)не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях;
(5)не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;
(6)своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої їй винагороди не отримано, тому вказана iнформацiя не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з 10.2014 - директор ДТЕК Добротвiрська ТЕС;
06.2014 - 10.2014 - радник директора ПАТ "Київенерго";
10.2012 - 05.2014 - керiвник департаменту iз сервiсiв ПАТ "ДТЕК Днiпроенерго".
ПІБ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ДТЕК ЕНЕРГО'
Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2012 - 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання нового складу
Паспортні дані 34225325
Освіта -
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи -
Примітки В звiтному перiодi змiн у персональному складi не було.
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї (п. 18.6. - 18.10. Статуту Товариства):
Голова Ревiзiйної комiсiї:
(1)органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;
(2)скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
(3)доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi;
(4)пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1)контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства;
(2)контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3)контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
(4)контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5)контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв;
(6)контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7)контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8)контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
(9)перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;
(10)перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11)аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
(12)аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13)подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14)складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15)надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
ПІБ КУРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Посада Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
Паспортні дані -
Рік народження 1974 (46 років)
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Директор з генерацiї електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
Примітки Повноваження та обов’язки визначенi Статутом Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов договору мiж Товариством та членом Наглядової ради.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017 року (протокол №2/2017 вiд 18.04.2017 року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Куриленко Сергiя Вiкторовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).26.05.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» прийнято рiшення про обрання Куриленка Сергiя Вiкторовича Головою Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 07.2012 - директор ВП ДТЕК Запорiзька ТЕС;
- з 03.2015 - заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
- з 04.2016 - директор з генерацiї електроенергiї ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".
ПІБ ПОВОЛОЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2017 - до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
Паспортні дані -
Рік народження 1974 (46 років)
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
Примітки Повноваження та обов’язки визначенi Статутом Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов договору мiж Товариством та членом Наглядової ради.
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017 року (протокол №2/2017 вiд 18.04.2017 року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 - керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК».
ПІБ DТЕК ОІL&GАS В.V. (ДО ЗМІНИ НАЙМЕНУВАННЯ - DТЕК ІNVЕSТМЕNТS В.V.)
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2012 - 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання нового складу
Паспортні дані 34284942
Освіта -
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи -
Примітки В звiтному перiодi змiн у персональному складi не було.
Номер у торговельному реєстрi Торгової палати м. Амстердам - 34284942, мiсцезнаходження - Schiphol Boulevard, 231, Tower B, 5th floor, 1118 BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands.
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (п. 18.8. - 18.10. Статуту Товариства):
Ревiзiйна комiсiя має право:
(1)отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства про надання такої iнформацiї та документiв;
(2)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та нарад Генерального директора Товариства;
(3)оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
(4)вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
(5)вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(6)проводити службовi розслiдування;
(7)отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
(8)залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
(9)вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
(10)iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
18.9.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
(1)проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(2)своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
(3)доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
(4)негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок:
(5)здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
(6)вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
(7)готувати висновки по рiчних звiтах та балансах.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
ПІБ МАГЕРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2013 - Термiн призначення не визначений
Паспортні дані -
Рік народження 1979 (41 рік)
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи з 08.01.2013 - головний спецiалiст, менеджер вiддiлу органiзацiї облiку департаменту по бухгалтерському облiку та звiтностi ТОВ «ДТЕК СЕРВIС» (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
Примітки В звiтному перiодi змiн у персональному складi не було.
Головний бухгалтер товариства органiзовує та веде бухгалтерськiй облiк вiдповiдно до внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та положень(стандартiв) України.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої їй винагороди не отримано, тому вказана iнформацiя не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
27.11.2012 р. – 08.01.2013 р. – головний спецiалiст департаменту органiзацiї облiку ТОВ «ДТЕК СЕРВIС»;
з 08.01.2013 р. – головний спецiалiст, менеджер вiддiлу органiзацiї облiку департаменту по бухгалтерському облiку та звiтностi ТОВ «ДТЕК СЕРВIС».

Ліцензии

Вид діяльності Лiцензiя на право здiйснення господарської дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв
Серія і номер -
Видана Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
Дата видачі 07.06.2017
Дата закінчення 07.06.2022
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше.
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю обладнання для дроблення корисних копалин
Серія і номер 0133.17.46
Видана Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi Державної служби України з питань працi
Дата видачі 17.03.2017
Дата закінчення 17.03.2022
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше
Вид діяльності Дозвiл експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної небезпеки
Серія і номер 0138.17.46
Видана Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi Державної служби України з питань працi
Дата видачі 17.03.2017
Дата закінчення 17.03.2022
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю технологiчних транспортних засобiв
Серія і номер 0354.17.46
Видана Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi Державної служби України з питань працi
Дата видачі 11.07.2017
Дата закінчення 11.07.2022
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше.
Вид діяльності Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Серія і номер 0355.17.46
Видана Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi Державної служби України з питань працi
Дата видачі 11.07.2017
Дата закінчення 11.07.2022
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше.
Вид діяльності Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами
Серія і номер 0510600000-18
Видана Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв
Дата видачі 29.12.2017
Дата закінчення 29.12.2024
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше
Вид діяльності Лiцензiя на централiзоване водопостачання та водовiдведення
Серія і номер 1170
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 30.06.2011
Опис лiцензiя безстрокова
Вид діяльності Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами
Серія і номер 2621210300-1
Видана Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
Дата видачі 29.12.2017
Дата закінчення 29.12.2024
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше.
Вид діяльності Лiцензiя на постачання теплової енергiї
Серія і номер 379
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 24.03.2011
Опис лiцензiя безстрокова
Вид діяльності Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами
Серія і номер 4622155300-1
Видана Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
Дата видачі 12.12.2017
Дата закінчення 29.12.2024
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше.
Вид діяльності Лiцензiя на виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї
Серія і номер 819
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 19.03.2015
Опис лiцензiя безстрокова
Вид діяльності Лiцензiя на виробництво електричної енергiї
Серія і номер АД №036306
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики
Дата видачі 12.04.2012
Опис лiцензiя безстрокова
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю абонентського радiоелектронного засобу аналогового УКХ радiотелефонного зв’язку
Серія і номер АР-05-0274042
Видана Український Державний центр радiочастот
Дата видачі 19.08.2017
Дата закінчення 08.06.2022
Опис Рiшення буде прийнято пiзнiше.
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового зв’язку сухопутної рухомої служби (номiнал частот 165.4000/165.4000)
Серія і номер БС 150-05-0356514
Видана Український Державний центр радiочастот
Дата видачі 27.06.2017
Дата закінчення 08.06.2022
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше.
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналового УКХ радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби
Серія і номер БС150-26-0266845
Видана Український державний центр радiочастот
Дата видачі 27.06.2017
Дата закінчення 24.10.2022
Опис Рiшення буде прийматися пiзнiше.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 30373906
Адреса 04112, Україна, м. Київ, вул. Грекова, 3/9
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
2091
26.01.2001
Аудиторська палата України
Контакти (044) 284-18-65, (044) 284-18-66
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- аудиторськi послуги з виконання завдання з перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi емiтента.
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПРОВIДНА"
ЄДРПОУ 23510137
Адреса 83052, Україна, м. Київ, вул. А. Антоновича, 5
Діятельність страхова дiяльнiсть.
Ліцензія
АГ № 584189
19.05.2011
Державна комiсiя, з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 520 22 01, (044) 520 22 04
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- послуги iз страхування майна, ризикiв, вiдповiдальностi, медичне страхування, особисте страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин та iнш.
Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Страхова компанiя "УНIКА"
ЄДРПОУ 20033533
Адреса 01032, Україна, мiсто Київ, вулиця Саксаганського, буд. 70А
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АЕ №293993
07.08.2014
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ , ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Контакти (044) 225-60-00, (044)225-60-00
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- послуги iз особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
ЄДРПОУ 23785133
Адреса 08292, Україна, м. Буча, бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офiс 253
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
АЕ № 294645
16.12.2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044)2289165, (044)2289165
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках;
- iнформацiйнi та консультацiйнi послуги.
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ 14282829
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Андрiївська, 4
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
АЕ №286539
08.10.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 2317000, (044) 2317000
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних паперах депонента;
- проведення депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах депонента на пiдставi розпоряджень депонента;
- iншi послуги у процесi провадження депозитарної дiяльностi.
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
дiє без лiцензiї
-
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-12
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв при розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв, виплати доходiв за цiнними паперами;
- надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
- надання iнформацiйних довiдок, звiтiв.

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"
ЄДРПОУ 36797165
Адреса 79012, Україна, м. Львiв, вул. Сахарова, 42
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
263312
15.09.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти +380322949506, +380322948808
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних паперах депонента;
- проведення депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах депонента на пiдставi розпоряджень депонента;
- iншi послуги у процесi провадження депозитарної дiяльностi.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКАУДИТСЕРВIС"
ЄДРПОУ 21994619
Адреса 02140, Україна, мiсто Київ, вул. Вишнякiвська, 13, оф. 1
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 1988
23.02.2001
Аудиторська палата України
Контакти (044)22-88-914, (044)22-88-914
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- аудиторськi послуги з виконання завдання з перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi емiтента.
Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА"
ЄДРПОУ 13490997
Адреса 69005, Україна, мiсто Запорiжжя, вулиця Перемоги, буд. 97-А
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АГ № 569968
26.04.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Контакти +380445202220, +380445202220
Примітки Види послуг, якi надає особа:
- послуги iз страхування майна, ризикiв, вiдповiдальностi, медичне страхування, особисте страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин та iнш.

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 14305223
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНТЕК"
Примітки ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 60%, що вiдповiдно складає 30000 грн.
ЄДРПОУ 25555644
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2"
Примітки ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" володiє 1 981 531 шт. простих iменних акцiй, що становить 99,814% статутного капiталу та дорiвнює 198 153 100 грн.
ЄДРПОУ 30149623
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС"
Примітки ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" володiє 509 943 шт. простих iменних акцiй, що становить 1,07% статутного капiталу та дорiвнює 5 099 430 грн.

Власники великих пакетів акцій

Назва DTEK HOLDINGS LIMITED
ЄДРПОУ 174860
Адреса Республiка Кiпр, Nicosia, Themistokli Dervi, 3
Кількість акцій 5 768 978 шт.
Частка акцій 45.103%
Назва DTEK ENERGY B.V.
ЄДРПОУ 34334895
Адреса Королiвство Нiдерландiв, Amsterdam, Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15
Кількість акцій 3 471 178 шт.
Частка акцій 27.139%
Назва ORNEX LIMITED
ЄДРПОУ 362570
Адреса Республiка Кiпр, Лiмасол, 28 Oktovriou, 377 SOBOH HOUSE, 1-й поверх Neapoli
Кількість акцій 3 197 637 шт.
Частка акцій 25%