Закупівлі Увійти Про систему
АТ "Укрпошта"
#21560045
АТ "УКРПОШТА"
м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Хрещатик, буд. 22
2017

Основна інформація

Назва АТ "Укрпошта"
ЄДРПОУ 21560045
Адреса м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Хрещатик, буд. 22
Номер свідотства про реєстрацію А00 №010482
Дата державної реєстрації 15.12.1993
Середня кількість працівників 73 373
Орган управління Загальнi збори; Наглядова рада; Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Ощадбанк"
МФО: 300465
Номер рахунку: 260093011852
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Ощадбанк"
МФО: 300465
Номер рахунку: 260093011852

Посадові особи

ПІБ СМІЛЯНСЬКИЙ ІГОР ЮХИМОВИЧ
Посада Виконувач обов'язкiв Генерального директора
Дата вступу на посаду і термін 16.02.2017 - До першого засiдання Наглядової ради Товариства
Паспортні дані
Рік народження 1975 (44 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Генеральний директор УДППЗ «Укрпошта»
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом.
Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису.Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Попереднi посади:
З 01.07.2016 по 28.02.2018 - генеральний директор УДППЗ «Укрпошта».
З 01.2015 по 06.2016 - директор КРМG, LLP, M&A Deal Advisori.
З 01.2014 по 12.2014 - радник Голови правлiння ПАТ «Перший Український Мiжнародний Банк».
З 01.2012 по 12.2013 - директор Бостон Консалтинг Груп.
Протягом звiтного кварталу змiни у персональному складi посадових осiб щодо в.о.генерального директора емiтента не вiдбувались. У особи вiдсутня судимiсть (у тому числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини.
ПІБ СЕРДЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 02.12.2016 - безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1976 (43 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера УДППЗ «Укрпошта»
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису. Винагорода в натуральнiй
формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Попереднi посади:
З 10.2016 по 12.2016 - в.о. головного бухгалтера УДППЗ "Укрпошта".
З 07.2014 по 10.2016 - заступник головного бухгалтера УДППЗ "Укрпошта".
З 06.2012 по 23.05.2013 - заступник головного бухгалтера УДППЗ «Укрпошта».
Протягом звiтного кварталу змiни у персональному складi посадових осiб щодо Головного бухгалтера емiтента не вiдбувались. У особи вiдсутня судимiсть (у тому числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензии

Вид діяльності Iндивiдуальна лiцензiя на розмiщення валютних цiнностей за межами України (зi змiнами)
Серія і номер 1
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 01.12.2017
Опис Одержана лiцензiя використовується у господарськiй дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї Товариствои буде здiйснене її подовження.
Вид діяльності На розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України
Серія і номер 122
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 30.11.2017
Дата закінчення 30.11.2018
Опис Товариство має намiр продовжувати дiяльнiсть з розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами України.
Вид діяльності Здiйснення валютних операцiй
Серія і номер 204
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 23.05.2017
Дата закінчення 23.05.2020
Опис Одержана лiцензiя використовується у господарськiй дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї Товариством буде здiйснене її подовження.
Вид діяльності Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
Серія і номер АГ№595822
Видана Державна iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 23.12.2014
Опис Оскiльки лiцензiя видана емiтенту на необмежений строк прогноз щодо продовження термiну її дiї емiтентом не здiйснюється
Вид діяльності Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до пiдвищення квалiфiкацiї
Серія і номер АЕ№527821
Видана Мiнiстерство освiти i науки України
Дата видачі 23.12.2014
Дата закінчення 01.07.2019
Опис Одержана лiцензiя використовується у господарськiй дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї Товариством буде здiйснене її подовження.
Вид діяльності Постачання природного газу на територiї України
Серія і номер б/н
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 07.09.2017
Опис 01.01.2017 набрали чинностi змiни до Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi", внесенi Законом України вiд 26.11.2015 № 835-VIII «Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв України щодо децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань» (надалi – Закон № 835-VIII), якими передбачено, що орган лiцензування не видає лiцензiї на паперовому носiї. Вiдповiдно до частини п’ятої роздiлу II «Прикiнцевi та перехiднi положення» Закону № 835-VIII набуття здобувачем лiцензiї права на провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вiдбувається з дня оприлюднення прийнятого органом лiцензування рiшення про видачу лiцензiї на його офiцiйному веб-сайтi. Рiшення про видачу ПАТ «Укрпошта» лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з постачання природного газу на територiї України прийнято Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 07.09.2017 (Постанова №1084) та оприлюднено на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування 08.09.2017 (http://www.nerc.gov.ua/?id=27398). Таким чином, датою видачi ПАТ «Укрпошта» лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з постачання природного газу на територiї України є 07.09.2017, а датою початку дiї вказаної лiцензiї – 08.09.2017р. Оскiльки лiцензiя видана емiтенту на необмежений строк прогноз щодо продовження термiну її дiї емiтентом не здiйснюється.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЮРIК»
ЄДРПОУ 16480462
Адреса 04053, Україна, мiсто Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв,52А
Діятельність Рейтингове агентство
Ліцензія
4
12.04.2010
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044)383-04-76, -
Примітки Послуги по визначенню та оновленню рейтингових оцiнок емiтента (позичальника) та боргового iнструменту (облiгацiй серiй А,В,С)
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОЦIНОЧНА КОМПАНIЯ АРГУМЕНТ"
ЄДРПОУ 34286063
Адреса 65007, Україна, мiсто Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 86, кв. 18
Діятельність Оцiночна дiяльнiсть
Ліцензія
426/17
15.05.2017
Фонд державного майна України
Контакти (048) 734-20-47, (044) 383-92-00
Примітки Послуги щодо оцiнки майна для формування статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства; послуги щодо оцiнки майна з метою визначення його справедливої вартостi станом на 01.01.2015 та 01.01.2012 для цiлей складання фiнансової звiтностi за вимогами МСФЗ
Назва АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)"
ЄДРПОУ 21603903
Адреса 01032, Україна, мiсто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
0152
26.01.2001
Аудиторська палата України
Контакти (044) 354-04-04 , (044) 354-07-90
Примітки Вiдповiдно до Договору про надання послуг №2111-276 вiд 28 листопада 2016 року проводиться аудит фiнансової звiтностi за перiод 2015-2016 рр.
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, мiсто Київ, вулиця Нижнiй Вал, будинок 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
дiє без лiцензiї
не має
Контакти (044) 591 04 04, (044) 482 52 07
Примітки ПАТ "Укрпошта" приєдналося до умов Договору з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на пiдставi заяви про приєднання № ОВ-8808 вiд 06.03.2017 р. Договором передбачається надання послуг з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, у тому числi надання послуг щодо забезпечення погашення емiтентом боргових цiнних паперiв, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi та поза фондовими бiржами при розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв, а також виплати доходiв за цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України". Цим договором передбаченi умови та порядок надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092).
Назва Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
ЄДРПОУ 14305909
Адреса 01011, Україна, мiсто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
АЕ 2632201
13.08.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 498 79 33, (044) 498 79 34
Примітки Послуги з вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй за рахунком та iншi послуги в процесi провадження депозитарної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України, що регулює депозитарну дiяльнiсть
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
ЄДРПОУ 33718227
Адреса 49000, Україна, мiсто Днiпро, вулиця Воскресенська, будинок 30
Діятельність Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
231
14.03.2008
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (056) 373 95 94, (056) 373 95 94
Примітки Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку, розмiщення облiгацiй.
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ"
ЄДРПОУ 34619277
Адреса 01054, Україна, мiсто Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 47
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
3886
23.10.2003
Аудиторська палата України
Контакти (044) 223 02 50, (044) 501 25 31
Примітки Послуги щодо фiнансового аудиту для реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї облiгацiй, а саме: огляд промiжної фiнансової звiтностi за 1 пiврiччя 2017 року.

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 14305909
Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
Примітки ПАТ "Укрпошта" є акцiонером АТ "Райффайзен Банк Аваль" та володiє 0,0681% акцiй
ЄДРПОУ 35530567
Назва КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОШТОВИК"
Примітки ПАТ "Укрпошта" є засновником КОРПОРАТИВНОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ "ПОШТОВИК", який був зареєстрований 29.01.2008 року.

Власники акцій

Назва МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ЄДРПОУ 37472062
Адреас Україна, мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 14
Частка акцій 100%