Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (7)
Перевірки (14)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"

#14348681

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Мiжнароднi Авiалiнiї України"
ЄДРПОУ 14348681
Адреса 01030, м. Київ, вулиця Лисенка, будинок 4
Дата державної реєстрації 29.10.1992
Середня кількість працівників 2 010
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ КРД "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: UA293808050000000026007438833
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ КРД "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: UA293808050000000026007438833
Контакти
+38 (044) 581-56-56
uia@flyUIA.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Станом на 31.12.2020 року загальна чисельнiсть працiвникiв авiакомпанiї складала 1879 осiб, таким чином за рiк штат компанiї скоротився майже на 40% у порiвняннi з 2019 роком. Протягом року вiдбувалася оптимiзацiя бiзнес-процесiв та чисельностi персоналу. Було досягнуто значного скорочення не лише кiлькостi штату, але i фонду оплати працi. У зв'язку з кризовою ситуацiєю, що викликана COVID-19 було проведено значне скорочення персоналу та скорочено заробiтнi плати. Крiм того, з квiтня 2020 року компанiя знаходиться в режимi простою, в середньому 35% робочого часу працiвники знаходяться у режимi простою.

Працівники

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2010, - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0, - чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 116

Участь у об'єднаннях

Емiтент є членом Федерацiї роботодавцiв транспортної галузi України, приймає участь у дiяльностi федерацiї щодо повiтряних перевезень вiдповiдно до її статуту.

Спільна діяльність

Не веде спiльну дiяльнiсть

Облікова політика

Облiкова полiтика емiтента здiйснюється згiдно в вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Емiтент використовує рекомендованi методи нарахування амортизацiї позаоборотних активiв та методи оцiнки активiв та зобов'язань, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо

Продукція

Емiтент здiйснює дiяльнiсть iз повiтряного перевезення пасажирiв та вантажiв. За результатами дiяльностi емiтент має негативний фiнансовий результат (цифри наведено у фiнансовiй звiтностi). Авiакомпанiя МАУ за 2020 рiк перевезла 1 762 тисяч пасажирiв. В тому числi, на мiжнародних регулярних рейсах було перевезено 861 тисяча пасажирiв, на внутрiшнiх - 187,3 тисяч пасажирiв, на чартерних - 595,3 тисяч пасажирiв. Кiлькiсть пасажирiв на далеко-магiстральних рейсах склала 84,5 тисяч пасажирiв. Цей результат є значно гiршим за 2019 рiк, що є наслiдком введення обмежень на пересування через поширення корона-вiрусної iнфекцiї, та є характерним для всього ринку мiжнародних пасажирських повiтряних перевезень. Виконано 7 094 рейсiв, з них 4 005 мiжнародних регулярних, 208 далеко-магiстральних, 1 086 внутрiшнiх, 1 795 чартерних.

Основні засоби

Станом на 31.12.2020 кiлькiсть лiтакiв МАУ складає 31 лiтак у сервiсi та 8 лiтакiв на зберiганнi. Додатково на зберiганнi знаходяться 3 лiтаки "Боїнг 737" класичної серiї. МАУ залишається найнадiйнiшою та найбезпечнiшою авiакомпанiєю у галузi цивiльної авiацiї України.

Проблеми

Великий вплив на пiдсумковий негативний результат 2020 року мали авiакатастрофа рейсу PS 752 Тегеран-Київ 8 сiчня 2020 року та пандемiя Covid-19, внаслiдок якої авiакомпанiя змушена була вiдмiнити тисячi рейсiв та значно перебудувати свою дiяльнiсть та мережу маршрутiв. В першi мiсяцi пандемiї компанiя переорiєнтувалася на здiйснення евакуацiйних вивiзних рейсiв, а згодом чартерних та вантажних рейсiв.

Фінансова політика

Дiяльнiсть емiтента фiнансується за рахунок оборотних коштiв

Посадові особи

Ім'я Посада
Мірошников Юрій Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.09.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Президент, АТ "Мiжнароднi Авiалiнiї України", 14348681
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Богацький Володимир Святославович Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.07.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Керiвник напрямку з органiзацiї закупiвель, АТ "Мiжнароднi Авiалiнiї України", 14348681
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Арон Майберг Голова Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.07.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Голова Ради директорiв, Авiакомпанiя "Аеросвiт", 20048090
Примітки Непогашеної судимостi за коисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Нікітіна Олександра Олексіївна Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.07.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Директор, ТОВ "Бондар та Бондар ЕКОВIС", 40720989
Примітки Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Дихне Євгеній Григорович Президент
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.09.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Перший заступник генерального директора, ДП МА "БОРИСПIЛЬ", 20572069
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства та контрактом. Непогашеної судимостi за коисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємтсвах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Бондар та Бондар ЕКОВIС" #40720989
Адреса 01004, м. Київ, вул. Рогнiдинська, 3, офiс 10
Діятельність юридичнi послуги
Ліцензія
Контакти 044 537 09 10, 044 537 09 10
Примітки
ТОВ "БДО" #20197074
Адреса 49000, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра, 4
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
Контакти 044 393 2688, 044 393 2688
Примітки
ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7Г
Діятельність депозитарна установа
Ліцензія
Контакти 044 591 04 00, 044 482 52 01
Примітки
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Едвайзорi" #32037073
Адреса 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
Діятельність iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.
Ліцензія
№ №862/19
Фонд державного майна України
з 12.11.2019
Контакти 044 351 11 78, 044 351 11 78
Примітки Оцiнка корпоративних прав
ПрАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" #30115243
Адреса 03117, м. Київ, просп. Перемоги, 65
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ №500438
Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
з 02.12.2009
Контакти 095 555 02 20,
Примітки послуги страхування
ПрАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна" #20113829
Адреса 01133, м. Київ, бульв. Лесi Українки, 9
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АГ №569719
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 23.03.2011
Контакти 044 281 61 50, 044 281 61 55
Примітки послуги страхування
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" #30968986
Адреса 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АЕ №522523
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
з 14.08.2014
Контакти 044 499 99 99, 044 499 77 60
Примітки послуги страхування
ПрАТ "Страхова компанiя "БУСIН" #19492371
Адреса 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 23
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АВ №469656
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 10.06.2009
Контакти 044 245 62 17, 044 245 62 17
Примітки послуги страхування
ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" #20782312
Адреса 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 40
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АГ №569236
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 14.01.2011
Контакти 044 238 62 38, 044 581 04 55
Примітки послуги страхування

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ОСВОЄННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОВОЇ ТЕХНІКИ" #30117167
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, БУД. 1, КОРП. 3, КВ. 116
Опис 69,98%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРАВІА" #33240887
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИСЕНКА, БУД. 4
Опис 72,73%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУТЕХНІК" #41166866
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСПІЛЬ, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"
Опис 99%

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "КЕПIТЕЛ IНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТ" / #36843001 74.16%
Адреса м. Київ, Харківське шосе, 175
Код 36843001
"ОНТОБЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛIМIТЕД" / НЕ 307420 25.84%
Адреса Кіпр, Нікосія, Джулія Хауз, Темістоклі Дерві, 3
Код НЕ 307420

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "КЕПIТЕЛ IНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТ" / #36843001 403 445 шт 74.16%
Адреса м. Київ, Харківське шосе, 175
"ОНТОБЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛIМIТЕД" / НЕ 307420 140 555 шт 25.84%
Адреса Кіпр, Нікосія, Джулія Хауз, Темістоклі Дерві, 3