Закупівлі Увійти Практика АМКУ Про систему
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВГАЗ"
#03359500
АТ "ХАРКІВГАЗ"
Харківська обл., м. Харків, Червонозаводський р-н, вул. Безлюдівська, буд. 1
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВГАЗ"
ЄДРПОУ 03359500
Адреса Харківська обл., м. Харків, Червонозаводський р-н, вул. Безлюдівська, буд. 1
Номер свідотства про реєстрацію серія А01 № 428674
Дата державної реєстрації 15.04.1999
Середня кількість працівників 3 198
Орган управління Загальні збори акціонерів Наглядова рада Ревізійна комісія Правління
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600508424
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ---
МФО:
Номер рахунку:

Посадові особи

ПІБ МАСЛЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Директор комерційний
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - припинення повноважень 27.11.2017 р.
Паспортні дані
Рік народження 1972 (47 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Заступник голови правління з постачання та обліку газу ПАТ "Харківгаз"
Примітки Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016 р.) було прийнято рiшення про обрання Правління Товариства, до складу якого було обрано Маслюка Юрія Миколайовича - директора комерційного, повноваження якого набули чинності з 01.07.2016 р., строком на 3 (три) роки , а саме: до 30.06.2019 р. (включно). Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" № 27/11-2017 вiд 27.11.2017 р. відбулися зміни у складі посадових осіб Емітента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена Правління ПАТ "Харківгаз" Маслюка Юрія Миколайовича - на посаді директора комерційного з 27 листопада 2017 року, у зв'язку із звільненням за угодою сторін. *Згоди фізичної особи на розкриття персональних даних не надано. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом періоду здійснення своїх обов'язків у звітному періоді винагорода даній посадовій особі виплачувалась згiдно контракту. Загальний стаж роботи-23 роки. Посади на інших підприємствах не займав. Посади за попередні п'ять років: заступник начальника управління по збуту та транспортуванню природного газу Балаклійського управління газового господарства ПАТ "Харківгаз"; начальник відділу з обліку природного газу Чугуївської філії ПАТ "Харківгаз"; начальник служби з постачання та обліку газу ПАТ "Харківгаз"; заступник голови правління з постачання та обліку газу ПАТ "Харківгаз". З 28.11.2017 р. дану посаду обіймає Лістова І.І. Компетенцiя директора комерційного: в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Харкiвгаз", контрактом; забезпечення діяльності Товариства по виконанню договірних зобовязань з надання послуг з розподілу природного газу розподільними трубопроводами, контроль режимів та лімітів газопостачання, своєчасність розрахунків споживачів.
ПІБ БЕЗЩАСНИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
Посада Директор з безпеки
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - строком на 3 (три) роки ( до 30.06.2019 р. включно)
Паспортні дані
Рік народження 1956 (63 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Заступник голови правління з економічної безпеки ПАТ "Харківгаз"
Примітки Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016 р.) було прийнято рiшення про обрання Правління Товариства, до складу якого було обрано Безщасного Олександра Леонiдовича - директора з безпеки, повноваження якого набули чинності з 01.07.2016 р., строком на 3 (три) роки , а саме: до 30.06.2019 р. (включно). Компетенцiя директора з безпеки: в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Харкiвгаз", контрактом; організація та координація роботи, направленої на запобіганням, виявленням та протидією зловживань з боку споживачів, постачальників, працівників Товариств; організація охорони будівель та приміщень, контрольно-пропускного режиму ПАТ "Харківгаз". *Згоди фізичної особи на розкриття персональних даних не надано. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Протягом періоду здійснення своїх обов'язків у звітному періоді винагорода даній посадовій особі виплачувалась згiдно умов контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-41 років. Посади на інших підприємствах не займає. Посади за попередні п'ять років: директор з безпеки ПАТ Харківгаз", заступник голови правління з економічної безпеки ПАТ "Харківгаз", з 01.07.2016 - на кінець звітного періоду - директор з безпеки ПАТ "Харківгаз". Змін на посаді протягом звітного періоду не було.
ПІБ ІЛЛЯ ЮРІЙОВИЧ УШАНОВ - ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА ЕРІСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ЕRІSWЕLL ТRАDІNG LІМІТЕD)
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2017 - на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства
Паспортні дані
Освіта -
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради та приймає рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради. Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства від 04.04.2017 р. прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - Iллю Юрiйовича Ушанова - представника акціонера ЕРІСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED), НЕ 173086. Посадову особу обрано з 04.04.2017 р. на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" з 01.05.2016 р. (відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ "Харківгаз" від 15.04.2016 р.). Дана посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. *Згода на розкриття паспортних даних не надана. Інформація щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, освіти та загального стажу роботи відсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода зазначеній посадовій особі протягом звітного періоду виплачувалася згідно умов контракту.
ПІБ МОШКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
Посада Директор з капітального будівництва
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - припинення повноважень 23.03.2017 р.
Паспортні дані
Рік народження 1963 (56 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник голови правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів ПАТ "Харківгаз"
Примітки Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016 р.) було прийнято рiшення про обрання Правління Товариства, до складу якого було обрано Мошковського Юрія Петровича - директора з капітального будівництва, повноваження якого набули чинності з 01.07.2016 р., строком на 3 (три) роки , а саме: до 30.06.2019 р. (включно). Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 23/03-2017 вiд 23.03.2017 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена Правління Товариства Мошковського Юрія Петровича - директора з капітального будівництва ПАТ "Харківгаз" 23.03.2017 року. *Згоди фізичної особи на розкриття персональних даних не надано. Винагорода зазначеній особі виплачувалась згiдно умов контракту. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-26 років. Посади на інших підприємствах не займає. Посади за попередні пять років: інженер - спеціаліст, головний спеціаліст технагляду з благоустрою та ремонту житлового фонду управління ЖХГ Кременчукської міської ради; начальник відділу договорів, кошторисів, технагляду Кременчукського міського управління капітального будівництва; інженер КГП "Союзрембуд";начальник служби комерційної діяльності та обслуговування клієнтів ПАТ "Харківгаз"; заступник голови правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів ПАТ "Харківгаз". З 24.03.2017 р. дану посаду обіймає Слуцький А.Ю. Компетенцiя директора з капітального будівництва: в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Харкiвгаз", контрактом; забезпечення газифікації планової кількості домоволодінь, розробку та виконання планів газифікації області.
ПІБ ЧЕЧЕНЕЦЬ СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 27.01.2011 - Призначено на безстроковий термін
Паспортні дані
Рік народження 1970 (49 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи В.о. головного бухгалтера ПАТ "Харківгаз"
Примітки До компетенції Головного бухгалтера відноситься: формування єдиної бухгалтерської звітності та податкової політики підприємства. Забезпечення ведення достовірного бухгалтерського обліку по ПАТ "Харківгаз" в цілому, у відповідності до чинного законодавства України та державних стандартів бухгалтерського обліку. Забезпечення та контроль правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позикам. Забезпечення та контроль складання і подання у встановлені строки фінансової та податкової звітності всім користувачам. * Згоди на розкриття персональних даних фізичною особою не надано. Головному бухгалтеру Чеченець Світлані Анатоліївні протягом звiтного перiоду було виплачено винагороду згiдно умов контракту. Часткою в статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи-29 років. Посади на інших підприємствах не займає. Посади за попередні пять років: з 2011 р.- на кінець звітного періоду - головний бухгалтер ПАТ "Харківгаз". Змін на посаді протягом звітного періоду не було.
ПІБ НОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Голова правління
Дата вступу на посаду і термін 17.12.2016 - до 30 червня 2019 року (включно)
Паспортні дані
Рік народження 1984 (35 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Керівник департаменту балансів природного газу ТОВ "РГК ТРЕЙДІНГ"
Примітки Голова правління обирається Наглядовою радою Товариства. Компетенцiя Голови правлiння: очолює Правлiння, органiзовує його роботу, уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Наглядової ради, Загальних зборiв, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, організаціями. Також, до компетенції Голови правління відноситься питання діяльності Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління ПАТ "Харкiвгаз", контрактом. На підставі рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 16/12-2016 вiд 16.12.2016 р.) на посаду Голови Правління ПАТ "Харківгаз" з 17.12.2016 р. було обрано Новицького Дмитра Володимировича. Строк, на який призначено особу: до 30 червня 2019 року (включно). *Згоди фізичної особи на розкриття персональних даних не надано. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи-11 років. Винагорода Голови Правлiння протягом звiтного перiоду виплачувалась згiдно умов контракту. Посади на інших підприємствах не займає. Посади за попередні п'ять років: начальник управління поставок та реалізації природного газу Департаменту поставок, реалізації та організації обліку газу ПАТ по газопостачанню та газифікації "Дніпропетровськгаз"; керівник Департаменту поставок, реалізації та організації обліку газу ПАТ по газопостачанню та газифікації "Дніпропетровськгаз"; в.о. заступника генерального директора по газу ПАТ "Криворіжгаз"; заступник голови правління з питань газопостачання ПАТ "Криворіжгаз"; заступник голови правління з обліку та реалізації природного газу ПАТ по газопостачанню та газифікації "Дніпропетровськгаз"; начальник управління по супроводженню клієнтів ТОР "Регіональна газова компанія"; заступник голови правління з газопостачання та обліку газу ПАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз", керівник департаменту балансів природного газу ТОВ "РГК ТРЕЙДІНГ". Змін на посаді протягом звітного періоду не було.
ПІБ ПЕТРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮЛІЙОВИЧ
Посада Директор технічний
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2017 - до 30.06.2019 р. включно
Паспортні дані
Рік народження 1961 (58 років)
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Т.в.о. директора технічного ПАТ "Харківгаз"
Примітки На підставі рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 23/03-2017 вiд 23.03.2017 р.) обрано членом Правління Товариства Петровського Андрія Юлійовича - директором технічним з 24.03.2017 року. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 30 червня 2019 року (включно). Винагорода зазначеній посадовій особі протягом звітного періоду виплачувалася згідно умов контракту. Загальний стаж роботи-34 рокм.Посади, які обіймала особа за попередні п'ять років: заступник голови правління - директора по обліку та реалізації природного газу ВАТ "Кіровоградгаз", заступник голови правління - директора по обліку природного газу ВАТ "Кіровоградгаз", т.в.о. директора технічного ПАТ "Харківгаз", з 24.03.2017 р. - на кінець звітного періоду - директор технічний ПАТ "Харківгаз". До компетенцiї директора технічного відноситься: в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Харкiвгаз", контрактом; забезпечення надійної та безаварійної експлуатації, організація роботи експлуатаційних служб.
ПІБ КОСТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SОDЕМАN LІМІТЕD)
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - повноваження припинені 04.04.2017 р.
Паспортні дані
Освіта -
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи -
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради та приймає рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради. Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства від 04.04.2017 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради - Костенка Олександра Вікторовича - представника акціонера СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089. Повноваження припинені у зв`язку з закiнченням строку повноважень членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Харківгаз" 15.04.2016 р. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" з 01.05.2016 р. (відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Харківгаз" від 15.04.2016 р.). Дана посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. *Згода на розкриття персональних даних не надана. Інформація щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, освіти та загального стажу роботи відсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода зазначеній посадовій особі протягом звітного періоду виплачувалася згідно умов контракту.
ПІБ САГАСІТІ ЛІМІТЕД (SАGАСІТY LІМІТЕD)
Посада Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - строком на 3 (три) роки
Паспортні дані НЕ 170512
Освіта
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Харківгаз", дiючим законодавством. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ХАРКІВГАЗ", якi вiдбулися 15.04.2016 р. було прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 р. членом Ревiзiйної комісії - САГАСІТІ ЛІМІТЕД (SAGACITY LIMITED), НЕ 170512. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХАРКІВГАЗ". Винагорода протягом звітного пероду не виплачувалась. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 13,170375% (958 925 шт. простих iменних акцiй). Строк на який обрано особу - 3 роки.
ПІБ СДОБНОВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
Посада Директор технічний
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - припинення повноважень 23.03.2017 р.
Паспортні дані
Рік народження 1975 (44 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Директор технічний ПАТ "Харківгаз"
Примітки Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016 р.) було прийнято рiшення про обрання членом Правління Товариства Сдобнова Дмитра Олеговича - директора технічним, повноваження якого набули чинності з 01.07.2016 р., строком на 3 (три) роки, а саме: до 30.06.2019 р. (включно). Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 23/03-2017 вiд 23.03.2017 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена Правління Товариства Сдобнова Дмитра Олеговича - директора технічного ПАТ "Харківгаз" 23.03.2017 року. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. *Згоди фізичної особи на розкриття персональних даних не надано. Протягом періоду здійснення своїх обов'язків у звітному періоді винагорода даній посадовій особі виплачувалась згiдно контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж загальної роботи - 17 років. Посади на інших підприємствах не займав. Посади за попередні п'ять років: начальник управління енергозабезпечення, транспорту та зв'язку ПАТ "Харківгаз"; заступник голови правління - головний інженер ПАТ "Львівгаз"; перший заступник Голови правління - головний інженер ПАТ "Харківгаз". На посаді члена Правління - директора технічного ПАТ "Харківгаз" особа перебувала з 01 липня 2016 р. Примітка: з 24.03.2017 р. дану посаду обіймає Петровський А.Ю. До компетенцiї директора технічного відноситься: в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Харкiвгаз", контрактом; забезпечення надійної та безаварійної експлуатації, організація роботи експлуатаційних служб.
ПІБ МАКСИМЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Посада Директор фінансовий
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - строком на 3 (три) роки (до 30.06.2019 р. включно)
Паспортні дані
Рік народження 1974 (45 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник голови правління з фінансово - економічних ПАТ "Харківгаз"
Примітки Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016 р.) було прийнято рiшення про обрання Правління Товариства, до складу якого було обрано Максименко Олену Юрiївну - директора фінансового, повноваження якої набули чинності з 01.07.2016 р., строком на 3 (три) роки, а саме: до 30.06.2019 р. (включно). Компетенцiя директора фінансового: в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Харкiвгаз", контрактом; організація фінансової та планово-економічної діяльності ПАТ "Харківгаз", спрямованої на забезпечення ефективного використання коштів та дотримання лімітів; формування тарифів та цін. *Згоди фізичної особи на розкриття персональни даних не надано. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Протягом періоду здійснення своїх обов'язків у звітному періоді винагорода даній посадовій особі виплачувалась згiдно умов контракту. Загальний стаж роботи-26 років. Посади на інших підприємствах не займала. Посади за попередні п'ять років: начальник фінанансово - економічного управління ПАТ "Харківгаз"; заступник голови правління з фінансово - економічних ПАТ "Харківгаз", з 01.07.2016 - на кінець звітного періоду - директор фінансовий. Змін на посаді протягом звітного періоду не було.
ПІБ ІАН БЬОРД (ІАN ВІRD) - ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ТАNТЕR НОLDІNGS LІМІТЕD)
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2017 - на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства
Паспортні дані
Освіта -
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради та приймає рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради. Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства від 04.04.2017 р. прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - Іана Бьорда (Ian Bird) - представника акціонера ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090. Посадову особу обрано з 04.04.2017 р. на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" з 01.05.2016 р. (відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ "Харківгаз" від 15.04.2016 р). Дана посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. *Згода на розкриття паспортних даних не надана. Інформація щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, освіти та загального стажу роботи відсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода зазначеній посадовій особі протягом звітного періоду виплачувалася згідно умов контракту.
ПІБ МІЛЬКЕВИЧ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ - ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SОDЕМАN LІМІТЕD)
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2017 - на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства
Паспортні дані
Освіта -
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради та приймає рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради. Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства від 04.04.2017 р. прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - Мількевича Віталія Павловича - представника акціонера СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089. Посадову особу обрано з 04.04.2017 р. на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 18.04.2017 р. дана посадова особа обрана Секретарем Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 18/04-2017 від 18.04.2017 р.). Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" з 01.05.2016 р. (відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ "Харківгаз" від 15.04.2016 р. (на посаді Секретаря - з 27.05.2016 р.) та від 04.04.2017 р. Дана посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. *Згода на розкриття паспортних даних не надана. Інформація щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, освіти та загального стажу роботи відсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода зазначеній посадовій особі протягом звітного періоду виплачувалася згідно умов контракту.
ПІБ ДЕВІД ЕНТОНІ ХОВАРД БРАУН (DАVІD АNТОNY НОWАRD ВRОWN) ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
Посада Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2017 - на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства
Паспортні дані
Освіта -
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи -
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Голова Наглядової ради організовує та керує роботою Наглядової ради, скликає її засiдання, затверджує порядок денний засідань тощо. Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства від 04.04.2017 р. прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - Девіда Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представника акціонера ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090. Посадову особу обрано з 04.04.2017 р. на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 18.04.2017 р. дана посадова особа обрана Головою Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 18/04-2017 від 18.04.2017 р.). Дана особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" з 01.05.2016 р. (відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ "Харківгаз" від 15.04.2016 р. (на посаді Голови - з 27.05.2016 р.) та від 04.04.2017 р. Дана посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. *Згода на розкриття персональних даних не надана. Інформація щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, освіти та загального стажу роботи відсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода зазаначеній посадовій особі виплачувалася згідно умов контракту. Посадову особу обрано з 04.04.2017 р. на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
ПІБ ХАМГЕЙТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (НUМGАТЕ НОLDІNGS LІМІТЕD)
Посада Голова Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - строком на 3 (три) роки
Паспортні дані НЕ 147351
Освіта
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Голова Ревiзiйної комiсiї скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, органiзовує її роботу, координує дiяльнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Харківгаз", дiючим законодавством. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ХАРКІВГАЗ", якi вiдбулися 15.04.2016 р. було прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 р. членом Ревiзiйної комісії - ХАМГЕЙТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED), НЕ 147351. Вiдповiдно до рiшення Ревізійної комісії ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Ревізійної комісії № 24/11-2016 вiд 24.11.2016 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення зі складу, обраних з 01.05.2016 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Харківгаз", членів Ревізійної комісії обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "Харкiвгаз". Винагорода протягом звітного пероду не виплачувалась. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХАРКІВГАЗ". Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 13,170375% (958 925 шт. простих iменних акцiй). Посадову особу обрано з 01.05.2016 р. Строк на який обрано особу - 3 роки.
ПІБ СЛУЦЬКИЙ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
Посада Директор з капітального будівництва
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2017 - до 30.06.2019 р. включно
Паспортні дані
Рік народження 1979 (40 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи т.в.о. директора технічного ПАТ "Харківгаз"
Примітки На підставі рiшення Наглядової ради ПАТ "Харкiвгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 23/03-2017 вiд 23.03.2017 р.) обрано членом Правління Товариства Слуцького Олега Юрійовича - директором з капітального будівництва з 24.03.2017 року. *Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 30 червня 2019 року (включно). Винагорода зазначеній посадовій особі протягом звітного періоду виплачувалася згідно умов контракту. Загальний стаж роботи-8 років. Посади, які обіймала особа за попередні п'ять років: старшого майстера Новомосковського управління по експлуатації газового господарства ПАТ Дніпропетровськгаз", старшого майстера Дніпродзержинського управління по експлуатації газового господарства ПАТ "Дніпропетровськгаз", директора ТОВ "ДНІПРОГАЗ ПРИЛАД", т.в.о. директора технічного ПАТ "Харківгаз", з 24.03.2017 р. - на кінець звітного періоду - директор з капітального будівництва ПАТ "Харківгаз". Компетенцiя директора з капітального будівництва: в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Харкiвгаз", контрактом; забезпечення газифікації планової кількості домоволодінь, розробку та виконання планів газифікації області.
ПІБ СЛЮСАР МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ - ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SОDЕМАN LІМІТЕD), НЕ 173089
Посада Член Наглядової комісії
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2017 - на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства
Паспортні дані
Освіта -
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради та приймає рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради. Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства від 04.04.2017 р. прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради - Слюсаря Михайла Олексійовича - представника акціонера СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089. Посадову особу обрано з 04.04.2017 р. на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Дана посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. *Згода на розкриття паспортних даних не надана. Інформація щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, освіти та загального стажу роботи відсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода зазначеній посадовій особі протягом звітного періоду виплачувалася згідно умов контракту.
ПІБ ЛІСТОВА ІРИНА ІВАНІВНА
Посада Директор комерційний
Дата вступу на посаду і термін 28.11.2017 - до 30.06.2019 р. включно
Паспортні дані
Рік народження 1975 (44 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи т.в.о. директора технічного ПАТ "Харківгаз"
Примітки Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" № 27/11-2017 вiд 27.11.2017 р. відбулися зміни у складі посадових осіб Емітента, а саме: прийнято рішення про обрання членом Правління Лістову Ірину Іванівну - директором комерційним з 28 листопада 2017 р. *Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 30 червня 2019 року (включно). Загальний стаж роботи-23 роки. Посади за попередні п'ять років: начальник служби обліку, контролю та розрахунків за спожитий природний газ промисловими та комунально-побутовими споживачами ПАТ "Дніпрогаз", заступник голови правління по обліку та контролю за витрачанням природного газу споживачами ПАТ "Миколаївгаз", заступник голови правління з питань обліку та реалізації газу ПАТ "Миколаївгаз", заступник голови правління з постачання та обліку газу ПАТ "Миколаївгаз", директор комерційний ПАТ "Миколаївгаз", начальник відділу комерційного балансування ПАТ "Харківгаз", т.в.о. директора комерційного ПАТ "Харківгаз", з 28.11.2017 р. - на кінець звітного періоду - директор комерційний ПАТ "Харківгаз". Компетенцiя директора комерційного: в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Харкiвгаз", контрактом; забезпечення діяльності Товариства по виконанню договірних зобовязань з надання послуг з розподілу природного газу розподільними трубопроводами, контроль режимів та лімітів газопостачання, своєчасність розрахунків споживачів.

Ліцензии

Вид діяльності Свідоцтво про атестацію лабораторії з електрохімічного захисту та приладового обстеження газопроводів ПАТ "Харківгаз" на проведення вимірювань у сфері поширення держевного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації .
Серія і номер 100-0143/2017
Видана ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
Дата видачі 28.09.2017
Дата закінчення 28.09.2020
Опис термін дії свідоцтва з 28.09.2017 р. по 28.09.2020 р.
Вид діяльності Свідоцтво про атестацію електровимірювальної лабораторії ПАТ "Харківгаз" на проведення вимірювань в сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації
Серія і номер 100-033/2015
Видана ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
Дата видачі 03.03.2015
Дата закінчення 02.03.2018
Опис термін дії свідоцтва з 03.03.2015 р. по 02.03.2018 р.
Вид діяльності Свідоцтво про атестацію лабораторії з технічного обслуговування та ремонту побутових і промислових лічильників газу ПАТ "Харківгаз" на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації.
Серія і номер 100-091/2013
Видана ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
Дата видачі 05.04.2013
Дата закінчення 04.04.2017
Опис термін дії свідоцтва з 05.04.2013 р. по 04.04.2017 р. (дане свідоцтво не подовжувалось в зв'язку із закриттям даної лабораторії, яка раніше розташовувалась за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Есхарівська, 8)
Вид діяльності Свідоцтво про атестацію лабораторії дослідження якості газу ПАТ "Харківгаз" на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації.
Серія і номер 100-095/2014
Видана ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
Дата видачі 02.06.2014
Дата закінчення 01.06.2017
Опис термін дії свідоцтва з 02.06.2014 р. по 01.06.2017 р.
Вид діяльності Свідоцтво про атестацію лабораторії з технічного обслуговування та ремонту побутових і промислових лічильників газу ПАТ "Харківгаз" на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації.
Серія і номер 100-101/2014
Видана ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
Дата видачі 10.04.2014
Дата закінчення 04.04.2017
Опис термін дії свідоцтва з 05.04.2013 р. по 04.04.2017 р. Після закінчення терміну дії Товариство планує подовження терміну дії даного свідоцтва
Вид діяльності Свідоцтво про атестацію лабораторії зварювання ПАТ "Харківгаз" на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації.
Серія і номер 100-378/2015
Видана ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
Дата видачі 28.12.2015
Дата закінчення 27.12.2018
Опис термін дії свідоцтва з 28.12.2015 р. по 27.12.2018 р.
Вид діяльності Свідоцтво на знак для товарів і послуг ПАТ "Харківгаз"
Серія і номер 155162
Видана Державна служба інтелектуальної власності України
Дата видачі 25.04.2012
Дата закінчення 30.05.2021
Опис термін дії свідоцтва з 25.04.2012 р. по 30.05.2021 р.
Вид діяльності Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки, з випробування: (неруйнівний контроль: візуально-оптичний (VT), радіографічний (RT); руйнівний контроль: механічні випробування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: технологічне устаткова
Серія і номер 322.15.30
Видана Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 05.05.2015
Дата закінчення 04.05.2020
Опис термін дії дозволу з 05.05.2015 р. по 04.05.2020 р.
Вид діяльності Свідоцтво на знак для товарів і послуг ВАТ "Харківгаз"
Серія і номер 36077
Видана "Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності"
Дата видачі 15.12.2003
Дата закінчення 12.12.2020
Опис термін дії свідоцтва з 08.12.2010 р. по 12.12.2020 р.
Вид діяльності Дозвіл на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки згідно з додатками при торгівлі газом через місцеві (локальні) трубопроводи
Серія і номер 633.12.63-35.22
Видана Територіальне управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківс
Дата видачі 24.10.2012
Дата закінчення 24.10.2017
Опис термін дії дозволу з 24.10.2012 р. по 24.10.2017 р.
Вид діяльності Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальних кранів і машин
Серія і номер 761.17.63
Видана Головне управління Держпраці Харківської області
Дата видачі 09.10.2017
Дата закінчення 08.10.2022
Опис термін дії дозволу з 09.10.2017 р. по 08.10.2022 р.
Вид діяльності Розподіл природного газу
Серія і номер 809 від 19.06.2017
Видана НКРЕКП
Дата видачі 19.06.2017
Опис 25.03.2017 р. набула чинності Постанова НКРЕКП "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу" № 201 від 16.02.2017 р. - у звязку з чим, Товариство 19.06.2017 р. отримано нову ліцензію на розподіл природного газу (Постанова НКРЕКП № 809 від 19.06.2017 р.) .Термін дії - необмежений.
Вид діяльності Санітарний паспорт № 83-2015 "Дозвіл Державної санітарно-епідеміологічної служби на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України".
Серія і номер 83-2015
Видана Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція
Дата видачі 16.07.2015
Дата закінчення 28.08.2018
Опис термін дії дозволу з 16.07.2015 р. по 28.08.2018 р.
Вид діяльності Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки з обстеження та чищення димарів, повітропроводів
Серія і номер 897.14.63
Видана Територіальне управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківс
Дата видачі 29.09.2014
Дата закінчення 28.09.2019
Опис термін дії дозволу з 29.09.2014 р. по 28.09.2019 р.
Вид діяльності Сертифікат на систему управління якістю стосовно надання послуг з: будівництва та обслуговування газопроводів; постачання вуглеводневого скрапленого газу; транспортування природного газу розподільчими трубопроводами; проектних робіт
Серія і номер UA 2.003.08447-14
Видана "Національний орган України з сертифікації. Система сертифікації УкрСЕПРОДП "Харківський регіональни
Дата видачі 13.05.2014
Дата закінчення 12.05.2019
Опис термін дії сертифікату з 13.05.2014 р. по 12.05.2019 р.
Вид діяльності Право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання на території Харківської області
Серія і номер АА 003556 ОВ 000343
Видана Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держ. інспекції ядерного регулювання Укра
Дата видачі 04.10.2006
Дата закінчення 04.10.2023
Опис Термін дії ліцензії з 04.10.2016 р. до 04.10.2023 р.
Вид діяльності Виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел
Серія і номер АВ 582544
Видана Харківська обласна державна адміністрація
Дата видачі 29.05.2012
Опис термін дії ліцензії з 29.05.2012 р. - необмежений (згідно листа-роз'яснення органу ліцензування (Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної Державної адміністрації) №04-10/1439 від 03.07.2017р.)
Вид діяльності Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Дозволені види робіт: внутрішні перевезення пасажирів автобусами; внутрішні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами
Серія і номер АГ 587756
Видана Міністерство транспорту та зв'язку України Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
Дата видачі 18.08.2011
Опис термін дії ліцензії з 20.07.2011р. - необмежений
Вид діяльності Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: Мурування, ремонт, очищення і обстеження (перевірка) печей камінів, димоходів (димарів, димових каналів)
Серія і номер АГ 595688
Видана Державна інспекція техногенної безпеки України
Дата видачі 01.11.2011
Опис термін дії ліцензії з 27.10.2011 р. - необмежений
Вид діяльності Розподіл природного газу
Серія і номер АЕ 295528
Видана Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 13.03.2015
Дата закінчення 19.06.2017
Опис Срок дії ліцензії з 22.03.2015 р. до 21.03.2020 р. Рішенням НКРЕКП № 2284 від 08.09.2015 р. переоформлена на безстрокову. 25.03.2017 р. набула чинності Постанова НКРЕКП "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу" № 201 від 16.02.2017 р. - у звязку з чим, Товариство 19.06.2017 р. отримано нову ліцензію на розподіл природного газу (Постанова НКРЕКП № 809 від 19.06.2017 р.)
Вид діяльності Господарська діяльність, пов'язана із створенням обєктів архітектури
Серія і номер АЕ 524332
Видана Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 14.10.2014
Дата закінчення 23.09.2019
Опис Термін дії ліцензії з 23.09.2014 р. до 23.09.2019 р.
Вид діяльності Надання освітних послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації
Серія і номер АЕ 527176
Видана Міністерство освіти та науки України
Дата видачі 09.09.2014
Опис Термін дії ліцензії: з 09.09.2014 р. - необмежений
Вид діяльності Картка обліку об'єкту торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг з виробництва і переробки продуктів харчування (ідальня ПАТ "Харківгаз"
Серія і номер ГХ-09-109
Видана Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
Дата видачі 30.10.2012
Дата закінчення 02.11.2018
Опис Протягом звітного періоду термін дії дозволу (картки) був до 02.11.2017 р. Дозвіл подовжується щорічно терміном на 1 рік. У звязку з чим, Товариство подовжило термін дії даного дозволу до 02.11.2018 р.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва АО "ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС"
ЄДРПОУ 41558229
Адреса 01601, УКРАЇНА", вул. Мечникова, 2-А
Діятельність
Ліцензія
Контакти ,
Примітки надання правової допомоги (з 01.12.2017 р.)
Назва ТОВ "Регiональна газова компанiя"
ЄДРПОУ 37401646
Адреса 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, лiт "А", 29 поверх
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
свiдоцтво 2000050357
Державна податкова iнспекцiя у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi
Контакти (044) 3642580, (044) 3642580
Примітки комплексне правове обслуговування пiдприємства (до 01.12.2018 р.)
Назва ПрАТ "Страхова компанiя "Саламандра-Україна"
ЄДРПОУ 13934129
Адреса 36000, м. Полтава, вул. Пушкiна, 47
Діятельність страхування
Ліцензія
АГ № 569642
17.03.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти 0 800 501 644,
Примітки Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, добровiльне страхування орендаря, добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, обовязкове страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).
Назва ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС"
ЄДРПОУ 34764976
Адреса 01004, м. Київ, вул. Терещенкiвська, б. 11-А
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
свiдоцтво № 3195
02.11.2006
Аудиторська палата України
Контакти (044) 461-97-21, (044) 461-97-20
Примітки Надання/отримання аудиторських послуг
Назва ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
ЄДРПОУ 21665382
Адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглибська, буд. 5, лiтера "А"
Діятельність Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi
Ліцензія
АЕ № 263457
01.10.2013
НКЦПФР
Контакти (044) 593-10-36, (044) 593-10-36
Примітки Наглядовою Радою ПАТ "Харкiвгаз" 10.07.2015 р. було обрано нову депозитарну установну (зберiгача) - для укладання з нею договору про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiлiзованого випуску акцiй Товариства.
Назва ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, УКРАЇНА", Київ, вул. Нижнiй Вал, буд .17/8
Діятельність Провадження депозитарної дiяльностi
Ліцензія
Рiшення НКЦПФР 2092
01.10.2013
НКЦПФР
Контакти (044) 591-04-37, (044) 279-60-51
Примітки Центральний депозитарiй (ПАТ "НДУ") у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку провадить дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу цiнних паперiв, розмiщених в Українi та за її межами, та корпоративних операцiй емiтента рахунках у цiнних паперах клiєнтiв вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої чинним законодавством. Характер вiдносин мiж Товариством та ПАТ "НДУ" - отримання послуг, передбачених договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв, зокрема, отримання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Назва АО "ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС"
ЄДРПОУ 41558229
Адреса 01601, УКРАЇНА", вул. Мечникова, 2-А
Діятельність
Ліцензія
Контакти ,
Примітки надання правової допомоги (з 01.12.2017 р.)
Назва ТОВ "Регiональна газова компанiя"
ЄДРПОУ 37401646
Адреса 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, лiт "А", 29 поверх
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
свiдоцтво 2000050357
Державна податкова iнспекцiя у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi
Контакти (044) 3642580, (044) 3642580
Примітки комплексне правове обслуговування пiдприємства (до 01.12.2018 р.)
Назва ПрАТ "Страхова компанiя "Саламандра-Україна"
ЄДРПОУ 13934129
Адреса 36000, м. Полтава, вул. Пушкiна, 47
Діятельність страхування
Ліцензія
АГ № 569642
17.03.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти 0 800 501 644,
Примітки Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, добровiльне страхування орендаря, добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, обовязкове страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).
Назва ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС"
ЄДРПОУ 34764976
Адреса 01004, м. Київ, вул. Терещенкiвська, б. 11-А
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
свiдоцтво № 3195
02.11.2006
Аудиторська палата України
Контакти (044) 461-97-21, (044) 461-97-20
Примітки Надання/отримання аудиторських послуг
Назва ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
ЄДРПОУ 21665382
Адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглибська, буд. 5, лiтера "А"
Діятельність Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi
Ліцензія
АЕ № 263457
01.10.2013
НКЦПФР
Контакти (044) 593-10-36, (044) 593-10-36
Примітки Наглядовою Радою ПАТ "Харкiвгаз" 10.07.2015 р. було обрано нову депозитарну установну (зберiгача) - для укладання з нею договору про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiлiзованого випуску акцiй Товариства.
Назва ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, УКРАЇНА", Київ, вул. Нижнiй Вал, буд .17/8
Діятельність Провадження депозитарної дiяльностi
Ліцензія
Рiшення НКЦПФР 2092
01.10.2013
НКЦПФР
Контакти (044) 591-04-37, (044) 279-60-51
Примітки Центральний депозитарiй (ПАТ "НДУ") у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку провадить дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу цiнних паперiв, розмiщених в Українi та за її межами, та корпоративних операцiй емiтента рахунках у цiнних паперах клiєнтiв вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої чинним законодавством. Характер вiдносин мiж Товариством та ПАТ "НДУ" - отримання послуг, передбачених договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв, зокрема, отримання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 36224035
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ"
Примітки ПАТ "Харкiвгаз" є єдиним 100% учасником ТОВ "Харкiврегiонгаз". Види дiяльностi за КВЕД: 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним (основний); 28.92 Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва; 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
ЄДРПОУ 39590621
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВГАЗ ЗБУТ"
Примітки ПАТ "Харкiвгаз" є єдиним 100% учасником ТОВ "ХАРКIВГАЗ ЗБУТ". Види дiяльностi за КВЕД: 35.23. Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи (основний)

Власники акцій

Назва HUMGATE HOLDINGS LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 147351
Адреас КIПР"
Частка акцій 19.737%
Назва HUMGATE HOLDINGS LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 147351
Адреас КIПР"
Частка акцій 19.737%
Назва ТОВ "Ласфано Україна"
ЄДРПОУ 35850662
Адреас УКРАЇНА", пров. Несторiвський, буд. 6
Частка акцій 17.7%
Назва ТОВ "Ласфано Україна"
ЄДРПОУ 35850662
Адреас УКРАЇНА", пров. Несторiвський, буд. 6
Частка акцій 17.7%
Назва SODEMAN LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 173089
Адреас КIПР"
Частка акцій 17.192%
Назва SODEMAN LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 173089
Адреас КIПР"
Частка акцій 17.192%
Назва ERISWELL TRADING LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 173086
Адреас КIПР"
Частка акцій 14.531%
Назва ERISWELL TRADING LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 173086
Адреас КIПР"
Частка акцій 14.531%
Назва TANTER HOLDINGS LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 173090
Адреас КIПР"
Частка акцій 13.613%
Назва TANTER HOLDINGS LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 173090
Адреас КIПР"
Частка акцій 13.613%
Назва SAGACITY LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 170512
Адреас КIПР"
Частка акцій 13.17%
Назва SAGACITY LIMITED
ЄДРПОУ НЕ 170512
Адреас КIПР"
Частка акцій 13.17%
ПІБ ФІЗИЧНІ ОСОБИ (270 ОСІБ)
Частка акцій 2.46%
ПІБ ФІЗИЧНІ ОСОБИ (270 ОСІБ)
Частка акцій 2.46%
Назва Iншi юридичнi особи (10 осiб)
ЄДРПОУ
Адреас
Частка акцій 1.596%
Назва Iншi юридичнi особи (10 осiб)
ЄДРПОУ
Адреас
Частка акцій 1.596%

Власники великих пакетів акцій

Назва ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД
ЄДРПОУ НЕ 147351
Адреса КIПР", Nicosia, Patmou, буд. 9, оф. Aglantzia
Кількість акцій 1 437 017 шт.
Частка акцій 19.737%
Назва ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД
ЄДРПОУ НЕ 147351
Адреса КIПР", Nicosia, Patmou, буд. 9, оф. Aglantzia
Кількість акцій 1 437 017 шт.
Частка акцій 19.737%
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛАСФАНО УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 35850662
Адреса м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 25-а, корпус Н, оф. 8
Кількість акцій 1 288 724 шт.
Частка акцій 17.7%
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛАСФАНО УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 35850662
Адреса м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 25-а, корпус Н, оф. 8
Кількість акцій 1 288 724 шт.
Частка акцій 17.7%
Назва СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED)
ЄДРПОУ НЕ 173089
Адреса КIПР", Nicosia, Kosti Palama, буд. 13, оф. Pera Chorio Nisou
Кількість акцій 1 251 703 шт.
Частка акцій 17.192%
Назва СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED)
ЄДРПОУ НЕ 173089
Адреса КIПР", Nicosia, Kosti Palama, буд. 13, оф. Pera Chorio Nisou
Кількість акцій 1 251 703 шт.
Частка акцій 17.192%
Назва ЕРIСВЕЛЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED)
ЄДРПОУ НЕ 173086
Адреса КIПР", Cyprus,, Irakleous, буд. 9 А, Nicosia, Pallouriotissa
Кількість акцій 1 057 990 шт.
Частка акцій 14.531%
Назва ЕРIСВЕЛЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED)
ЄДРПОУ НЕ 173086
Адреса КIПР", Cyprus,, Irakleous, буд. 9 А, Nicosia, Pallouriotissa
Кількість акцій 1 057 990 шт.
Частка акцій 14.531%
Назва ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED)
ЄДРПОУ НЕ 173090
Адреса КIПР", Nicosia, Evropis, буд. 21, оф. Strovolos
Кількість акцій 991 142 шт.
Частка акцій 13.613%
Назва ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED)
ЄДРПОУ НЕ 173090
Адреса КIПР", Nicosia, Evropis, буд. 21, оф. Strovolos
Кількість акцій 991 142 шт.
Частка акцій 13.613%
Назва САГАСIТI ЛIМIТЕД (SAGACITY LIMITED)
ЄДРПОУ НЕ 170512
Адреса КIПР", Nicosia, Agiou Dometiou, Archangelos, буд. 14
Кількість акцій 958 925 шт.
Частка акцій 13.17%
Назва САГАСIТI ЛIМIТЕД (SAGACITY LIMITED)
ЄДРПОУ НЕ 170512
Адреса КIПР", Nicosia, Agiou Dometiou, Archangelos, буд. 14
Кількість акцій 958 925 шт.
Частка акцій 13.17%