Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРИБА КОМПАНІ"

#43403363

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 1 039.20 642.50
первісна вартість 1011 1 215.30 982.10
знос 1012 176.10 339.60
Усього за розділом I 1095 1 039.20 642.50
II. Оборотні активи Запаси 1100 6 736.40 19 719.10
Поточна дебіторська заборгованість 1155 2 935.10 1 616.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.90 1.10
Інші оборотні активи 1190 19.80 337.20
Усього за розділом II 1195 9 693.20 21 673.50
Баланс 1300 10 732.40 22 316.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 10.00 10.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 103.50 500.90
Неоплачений капітал 1425 10.00
Усього за розділом I 1495 103.50 510.90
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 9 837.90 20 852.10
розрахунками з бюджетом 1620 38.20 108.40
розрахунками зі страхування 1625 28.00 22.80
розрахунками з оплати праці 1630 72.70 88.20
Інші поточні зобов'язання 1690 652.10 733.60
Усього за розділом III 1695 10 628.90 21 805.10
Баланс 1900 10 732.40 22 316.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 47 995.00 12 719.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 38 013.10 11 035.30
Інші доходи 2160 219.20 1 067.80
Інші витрати 2165 9 715.20 2 625.90
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 48 214.20 13 787.40
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 47 728.30 13 661.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 485.90 126.20
Податок на прибуток 2300 88.40 22.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 397.50 103.50