Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (12)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДДОРБУД"

#42836751

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 6 683.90 5 282.30
первісна вартість 1011 7 005.50 7 005.50
знос 1012 321.60 1 723.20
Усього за розділом I 1095 6 683.90 5 282.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 7 082.40 25 554.10
у тому числі готова продукція 1103 3 801.00 12 344.30
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 43 590.50 80 031.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 27 808.80
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 66 746.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 537.10 18 158.80
Інші оборотні активи 1190 1 345.00 6 115.10
Усього за розділом II 1195 53 555.00 224 415.00
Баланс 1300 60 238.90 229 697.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 32 996.00 38 472.50
Усього за розділом I 1495 32 997.00 38 473.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 5 001.30 3 540.20
товари, роботи, послуги 1615 13 423.20 36 624.90
розрахунками з бюджетом 1620 4 573.60 1 124.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 417.00 697.80
розрахунками зі страхування 1625 252.40 170.90
розрахунками з оплати праці 1630 1 034.40 275.50
Інші поточні зобов'язання 1690 2 957.00 149 488.00
Усього за розділом III 1695 22 240.60 187 683.60
Баланс 1900 60 238.90 229 697.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 327 991.90 62 340.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 320 036.60 45 569.40
Інші операційні доходи 2120 51 703.20
Інші операційні витрати 2180 54 518.90 169.40
Інші доходи 2240 1 558.10
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 381 253.20 62 340.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 374 555.50 45 738.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 6 697.70 16 602.10
Податок на прибуток 2300 1 205.60 2 988.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 5 492.10 13 613.70