Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Будівництво (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-77"

#42631655

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 7.20 5.70
первісна вартість 1001 7.60 7.60
накопичена амортизація 1002 0.40 1.90
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 11 713.30 8 002.90
первісна вартість 1011 14 771.10 12 768.20
знос 1012 3 057.80 4 765.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 11 720.50 8 008.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 254.80 780.10
у тому числі готова продукція 1103 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 867.20 1 212.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 664.20 549.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 357.10 289.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00
Усього за розділом II 1195 3 143.30 2 830.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 14 863.80 10 839.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 114.00 -4 459.10
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 1 115.00 -4 458.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 4 942.30 2 709.90
Короткострокові кредити банків 1600 2 949.40 3 113.60
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 5 346.50 9 178.80
розрахунками з бюджетом 1620 316.90 142.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 136.10 69.90
розрахунками зі страхування 1625 6.30 17.40
розрахунками з оплати праці 1630 11.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 176.40 135.40
Усього за розділом III 1695 8 806.50 12 587.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 14 863.80 10 839.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16 881.60 24 430.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 12 904.80 20 617.00
Інші операційні доходи 2120 1 753.70 275.20
Інші операційні витрати 2180 4 517.10 2 378.10
Інші доходи 2240 406.60 2.20
Інші витрати 2270 1 233.40 957.10
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 19 041.90 24 708.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 18 655.30 23 952.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 386.60 756.10
Податок на прибуток 2300 69.60 136.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 317.00 620.00