Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (38)
Перевірки (5)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ"

#40884777

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 815.00
первісна вартість 1001 0.00 815.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 324.20 5 127.00
Основні засоби: 1010 11 833.70 16 464.70
первісна вартість 1011 17 149.60 27 668.20
знос 1012 5 315.90 11 203.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 14 157.90 22 406.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 113.00 596.20
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 60.40 182.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 6.30 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 674.40 655.90
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 680.20 279.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 211.60 65.40
Усього за розділом II 1195 3 745.90 1 779.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 17 903.80 24 186.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -179.50 -10 324.50
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -169.50 -10 314.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 728.40 5 446.30
розрахунками з бюджетом 1620 2 531.90 6 452.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 12.40 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 17.40
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 71.10
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 13 813.00 22 513.40
Усього за розділом III 1695 18 073.30 34 500.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 17 903.80 24 186.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 36 181.30 19 968.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 46 384.60 0.00
Інші операційні доходи 2120 83.30 0.00
Інші операційні витрати 2180 80.30 19 915.70
Інші доходи 2240 118.50 28.50
Інші витрати 2270 63.20 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 36 383.10 19 996.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 46 528.10 19 915.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -10 145.00 81.10
Податок на прибуток 2300 0.00 12.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -10 145.00 68.70