Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР "УКРЕКСПЕРТ"

#40117802

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 61.00 33.00
первісна вартість 1011 81.50 86.40
знос 1012 20.50 53.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 61.00 33.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.90 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 61.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 9.20 70.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.10 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2.40 1.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 41.20 277.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 31.70
Усього за розділом II 1195 53.70 442.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 114.70 475.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.10 0.10
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -707.40 -150.10
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -707.30 -150.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 30.10 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 5.10 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 3.30 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 1.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 782.50 625.50
Усього за розділом III 1695 791.90 625.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 114.70 475.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 403.90 297.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 22.60 8.50
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 3 977.10 382.60
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4 403.90 297.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 3 999.70 391.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 404.20 -93.40
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 404.20 -93.40