Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМТ-УКРАЇНА"

#39630028

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 1 793.30 1 793.30
первісна вартість 1011 1 793.30 1 793.30
знос 1012 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 793.30 1 793.30
II. Оборотні активи Запаси 1100 120.80 120.80
Поточна дебіторська заборгованість 1155 2 284.70 5 141.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 71.00 1 918.00
Інші оборотні активи 1190 12.90 12.90
Усього за розділом II 1195 2 489.40 7 187.70
Баланс 1300 4 282.70 8 981.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1 811.40 1 811.40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -84.90 -107.80
Усього за розділом I 1495 1 708.40 1 685.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 290.70 7 246.70
розрахунками з бюджетом 1620 7.10 8.10
розрахунками зі страхування 1625 6.30 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 29.40 33.60
Інші поточні зобов'язання 1690 2 240.80 7.10
Усього за розділом III 1695 2 574.30 7 295.50
Баланс 1900 4 282.70 8 981.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Інші витрати 2165 22.90 86.80
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 22.90 86.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -22.90 -86.80
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -22.90 -86.80