Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЛІДЕР 24"

#38703215

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 689.00 427.80
первісна вартість 1011 919.30 934.30
знос 1012 230.30 506.50
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 689.00 427.80
II. Оборотні активи Запаси 1100 3 685.30 5 143.80
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 759.20 1 714.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 612.90 1 754.60
Інші оборотні активи 1190 5.60 5.60
Усього за розділом II 1195 6 063.00 8 616.20
Баланс 1300 6 752.00 9 044.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 10.00 10.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 136.40 4 497.00
Усього за розділом I 1495 4 146.40 4 507.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 299.80 3 995.90
розрахунками з бюджетом 1620 25.60 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.30
Інші поточні зобов'язання 1690 280.20 540.80
Усього за розділом III 1695 2 605.60 4 537.00
Баланс 1900 6 752.00 9 044.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 29 710.80 22 188.80
Інші доходи 2160 352.20 841.60
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 30 063.00 23 030.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 24 719.30 18 366.80
Інші витрати 2165 4 903.90 4 410.30
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 29 623.20 22 777.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 439.80 253.30
Податок на прибуток 2300 79.20 45.60
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 360.60 207.70