Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (19) ДАБІ (4) Перевірки (31)

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

#33680120

Фінансова звітність за 2020 рік

J0903203 Баланс

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, грн На кінець звітного періоду, грн
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ Основні засоби: 01000 230 936 041.00 233 816 208.00
первісна вартість 01001 337 372 958.00 346 645 058.00
знос 01002 106 436 917.00 112 828 850.00
Інвестиційна нерухомість: 01010 0.00 0.00
первісна вартість 01011 0.00 0.00
знос 01012 0.00 0.00
Нематеріальні активи: 01020 220 720.00 17 360.00
первісна вартість 01021 351 892.00 53 995.00
накопичена амортизація 01022 131 172.00 36 635.00
Незавершені капітальні інвестиції 01030 40 494 912.00 53 344 449.00
Довгострокові біологічні активи: 01040 52 512.00 26 013.00
первісна вартість 01041 84 062.00 57 563.00
накопичена амортизація 01042 31 550.00 31 550.00
Запаси 01050 5 634 014.00 10 457 118.00
Виробництво 01060 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 01090 1 150 001.00 1 197 212.00
Усього за розділом I 01095 278 488 200.00 298 858 360.00
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ Довгострокова дебіторська заборгованість 01100 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 01110 0.00 0.00
цінні папери, крім акцій 01111 0.00 0.00
акції та інші форми участі в капіталі 01112 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом 01120 23 440.00 31 595.00
за розрахунками за товари, роботи, послуги 01125 244 190.00 266 100.00
за наданими кредитами 01130 395 303.00 356 746.00
за виданими авансами 01135 0.00 0.00
за розрахунками із соціального страхування 01140 321 843.00 301 037.00
за внутрішніми розрахунками 01145 0.00 0.00
інша поточна дебіторська заборгованість 01150 2 586 333.00 3 243 259.00
Поточні фінансові інвестиції 01155 0.00 0.00
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: 01160 59 427 340.00 87 745 526.00
касі 01161 0.00 0.00
казначействі 01162 59 427 340.00 87 745 526.00
установах банків 01163 0.00 0.00
дорозі 01164 0.00 0.00
іноземній валюті 01165 8 913 473.00 14 074 919.00
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: єдиному казначейському рахунку 01170 0.00 0.00
рахунках в установах банків, у тому числі в: 01175 0.00 0.00
національній валюті 01176 0.00 0.00
іноземній валюті 01177 0.00 0.00
Інші фінансові активи 01180 0.00 0.00
Усього за розділом II 01195 71 911 922.00 106 019 182.00
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 01200 54 929.00 0.00
БАЛАНС 01300 350 455 051.00 404 877 542.00
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ Внесений капітал 01400 319 416 570.00 328 183 188.00
Капітал у дооцінках 01410 21 861 780.00 21 869 780.00
Фінансовий результат 01420 -69 449 664.00 -37 838 802.00
Капітал у підприємствах 01430 0.00 0.00
Резерви 01440 0.00 0.00
Цільове фінансування 01450 40 494 912.00 53 344 449.00
Усього за розділом I 01495 312 323 598.00 365 558 615.00
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Довгострокові зобов'язання: за цінними паперами 01500 0.00 0.00
за кредитами 01510 0.00 0.00
інші довгострокові зобов'язання 01520 0.00 0.00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 01530 0.00 0.00
Поточні зобов'язання: за платежами до бюджету 01540 258 096.00 129 682.00
за розрахунками за товари, роботи, послуги 01545 9 082 010.00 6 624 734.00
за кредитами 01550 395 303.00 356 746.00
за одержаними авансами 01555 0.00 0.00
за розрахунками з оплати праці 01560 316 773.00 257 480.00
за розрахунками із соціального страхування 01565 0.00 0.00
за внутрішніми розрахунками 01570 0.00 0.00
інші поточні зобов'язання, з них: 01575 28 079 271.00 31 950 285.00
за цінними паперами 01576 0.00 0.00
Усього за розділом II 01595 38 131 453.00 39 318 927.00
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 01600 0.00 0.00
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 01700 0.00 0.00
БАЛАНС 01800 350 455 051.00 404 877 542.00

J0903303 Звіт про фінансові результати

Фінансовий результат діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОХОДИ: Доходи від обмінних операцій: Бюджетні асигнування 02010 161 949 561.00 150 543 756.00
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 02020 148 336 028.00 134 960 109.00
Доходи від продажу активів 02030 13 596.00 18 962.00
Фінансові доходи 02040 0.00 0.00
Інші доходи від обмінних операцій 02050 243 131.00 308 997.00
Усього доходів від обмінних операцій 02080 310 542 316.00 285 831 824.00
Доходи від необмінних операцій: Податкові надходження 02090 0.00 0.00
Неподаткові надходження 02100 0.00 0.00
Трансферти 02110 0.00 0.00
Надходження до державних цільових фондів 02120 0.00 0.00
Інші доходи від необмінних операцій 02130 1 650 510.00 1 138 936.00
Усього доходів від необмінних операцій 02170 1 650 510.00 1 138 936.00
Усього доходів 02200 312 192 826.00 286 970 760.00
ВИТРАТИ: Витрати за обмінними операціями: Витрати на виконання бюджетних програм 02210 129 878 594.00 119 520 936.00
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 02220 121 012 060.00 126 350 518.00
Витрати з продажу активів 02230 13 596.00 18 962.00
Фінансові витрати 02240 0.00 0.00
Інші витрати за обмінними операціями 02250 3 844 210.00 5 014 453.00
Усього витрат за обмінними операціями 02290 254 748 460.00 250 904 869.00
Витрати за необмінними операціями: Трансферти 02300 0.00 0.00
Інші витрати за необмінними операціями 02310 27 580 254.00 32 175 791.00
Усього витрат за необмінними операціями 02340 27 580 254.00 32 175 791.00
Усього витрат 02380 282 328 714.00 283 080 660.00
Профіцит/дефіцит 02390 29 864 112.00 3 890 100.00

Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ: Загальнодержавні функції 02420 0.00 0.00
Оборона 02430 0.00 0.00
Громадський порядок, безпека та судова влада 02440 0.00 0.00
Економічна діяльність 02450 0.00 0.00
Охорона навколишнього природного середовища 02460 0.00 0.00
Житлово-комунальне господарство 02470 0.00 0.00
Охорона здоров'я 02480 0.00 0.00
Духовний та фізичний розвиток 02490 0.00 0.00
Освіта 02500 282 328 714.00 283 080 660.00
Соціальний захист та соціальне забезпечення 02510 0.00 0.00
УСЬОГО 02520 282 328 714.00 283 080 660.00

Виконання бюджету

Назва рядка Код рядка (загальний фонд) план на звітний рік, грн фактична сума виконання за звітний період, грн різниця (графа 4 мінус графа 3), грн (спеціальний фонд) план на звітний рік із урахуванням змін, грн фактична сума виконання за звітний період, грн різниця (графа 7 мінус графа 6), грн
III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ): ДОХОДИ: Податкові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Неподаткові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходи від власності та підприємницької діяльності Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02541 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Інші неподаткові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02543 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Власні надходження бюджетних установ Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходи від операцій з капіталом Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Офіційні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
від органів державного управління Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Цільові фонди Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надходження державних цільових фондів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надходження Пенсійного фонду України Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02582 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надходження Фонду соціального страхування України Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02583 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Інші надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Усього доходів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ВИТРАТИ: Оплата праці і нарахування на заробітну плату Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Використання товарів і послуг Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
органам державного управління інших рівнів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02641 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соціальне забезпечення Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Інші поточні видатки Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нерозподілені видатки Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капіталу Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
органам державного управління інших рівнів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02691 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внутрішнє кредитування Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Зовнішнє кредитування Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Усього витрат Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Профіцит/дефіцит Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02790 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Елементи витрат за обмінними операціями

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ: Витрати на оплату праці 02820 159 642 290.00 161 937 909.00
Відрахування на соціальні заходи 02830 35 490 853.00 35 381 166.00
Матеріальні витрати 02840 47 711 066.00 39 517 591.00
Амортизація 02850 8 060 041.00 9 053 750.00
Інші витрати 02860 3 844 210.00 5 014 453.00
Усього 02890 254 748 460.00 250 904 869.00