Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (37)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНОТ-УКРАЇНА"

#31658858

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 1 937.90 1 653.60
первісна вартість 1011 5 792.60 5 792.60
знос 1012 3 854.70 4 139.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 270.00 270.00
Усього за розділом I 1095 2 207.90 1 923.60
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 13.30 55.30
Г роші та їх еквіваленти 1165 54.40 39.40
Усього за розділом II 1195 67.70 94.70
Баланс 1300 2 275.60 2 018.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11.80 11.80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3 716.20 -4 286.40
Усього за розділом I 1495 -3 704.40 -4 274.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 5 366.00 5 366.00
розрахунками з бюджетом 1620 24.30 83.20
розрахунками зі страхування 1625 29.20 41.10
розрахунками з оплати праці 1630 7.90 12.80
Інші поточні зобов'язання 1690 552.60 789.80
Усього за розділом III 1695 614.00 926.90
Баланс 1900 2 275.60 2 018.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 310.50 190.00
Інші операційні витрати 2180 880.70 661.80
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 310.50 190.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 880.70 661.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -570.20 -471.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -570.20 -471.80