Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (34)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ГАЗВИДОБУВАННЯ"

#31354329

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 13.00
первісна вартість 1001 38.00 38.00
накопичена амортизація 1002 25.00 38.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 940.00 940.00
Основні засоби 1010 412.00 412.00
первісна вартість 1011 726.00 726.00
знос 1012 314.00 314.00
Усього за розділом I 1095 1 365.00 1 352.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 130.00 130.00
Виробничі запаси 1101 121.00 121.00
Товари 1104 9.00 9.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 430 105.00 127 008.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1 121 478.00 2 859 599.00
з бюджетом 1135 204.00 4 219.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 201.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 125.00 608 935.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 5.00 9.00
Рахунки в банках 1167 5.00 9.00
Інші оборотні активи 1190 33 383.00 22 081.00
Усього за розділом II 1195 2 586 430.00 3 621 981.00
Баланс 1300 2 587 795.00 3 623 333.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 865 424.00 1 865 424.00
Додатковий капітал 1410 13 875.00 13 875.00
Накопичені курсові різниці 1412 13 875.00 13 875.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -273 100.00 -212 811.00
Усього за розділом I 1495 1 606 199.00 1 666 488.00
товари, роботи, послуги 1615 17 219.00 1 364 524.00
розрахунками з бюджетом 1620 57 011.00 348.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 335.00
розрахунками з оплати праці 1630 31.00 97.00
за одержаними авансами 1635 176 700.00 108 887.00
Поточні забезпечення 1660 71.00 68.00
Інші поточні зобов’язання 1690 730 564.00 482 921.00
Усього за розділом ІІІ 1695 981 596.00 1 956 845.00
Баланс 1900 2 587 795.00 3 623 333.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 426 202.00 4 984 099.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 855 585.00 2 351 504.00
Валовий: прибуток 2090 1 570 617.00 2 632 595.00
Інші операційні доходи 2120 145 844.00 8.00
Адміністративні витрати 2130 1 619.00 1 357.00
Інші операційні витрати 2180 1 650 722.00 543 603.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 64 120.00 2 087 643.00
Інші фінансові доходи 2220 2 255.00 116.00
Інші доходи 2240 200 000.00
Інші витрати 2270 1 620 000.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 66 375.00 667 759.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -6 086.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 60 289.00 667 759.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 60 289.00 667 759.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Витрати на оплату праці 2505 1 291.00 1 075.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 275.00 230.00
Амортизація 2515 13.00 16.00
Інші операційні витрати 2520 1 650 824.00 273.00
Разом 2550 1 652 403.00 1 594.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 219 539.00 2 145 138.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 111 235.00 3 271 734.00
Надходження від повернення авансів 3020 947 828.00 1 542 837.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 116.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 145 833.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 303 791.00 1 703.00
Праці 3105 928.00 905.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 253.00 230.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 80 128.00 438 544.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 5 550.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 74 353.00 438 325.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 225.00 219.00
Витрачання на оплату авансів 3135 4 744 660.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 3 712 375.00 352 651.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 2 329 192.00
Інші витрачання 3190 19.00 1 128.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 251.00 1 420 004.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 200 000.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 2 255.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 1 620 000.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 255.00 -1 420 000.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4.00 4.00
Залишок коштів на початок року 3405 5.00 1.00
Залишок коштів на кінець року 3415 9.00 5.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008