Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (64)
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (2)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"

#39037656

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
ЄДРПОУ 39037656
Номер свідоцтва про реєстрацію д/в
Дата державної реєстрації 25.12.2013
Середня кількість працівників 54
Орган управління Органами управлiння Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв; - Спостережна рада; - Правлiння. Органами контролю є: - служба внутрiшнього аудиту.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті НБУ ОПЕРАЦIЙНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
МФО: 300001
Номер рахунку: 32002122001026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/в
МФО: д/в
Номер рахунку: д/в
Контакти
+38 (044) 235-09-09
bank@vectorbank.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Журба Аліна Ігоревна Член Правлiння,Начальник управлiння фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.01.2014 - бестроково
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи 2009 – 2010 рр. Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «Премiум» - зам. начальника,
начальник управлiння фiнансового монiторингу
2010-2013 рр. ПАТ "ЕРДЕ БАНК" начальник управлiння фiнансового монiторингу , Член Правлiння
2013-2014 рр. ПАТ "Iнтербанк", начальник Департаменту фiнансового монiторингу , Член Правлiння
30.01.2014 р. по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Начальник управлiння фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу, Член Правлiння
Примітки Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Правлiння, Начальника Управлiння фiнансового монiторингу , вiдповiдальник процiвник за проведення фiнансового монiторингу визначається згiдно Положення про Правлiння ПАТ " ВЕКТОР БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Начальник Управлiння фiнансового монiторингу , вiдповiдальник процiвник за проведення фiнансового монiторингу виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 22 роки.
Перелiк попереднiх посад:
2009 – 2010 рр. Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «Премiум» - зам. начальника,
начальник управлiння фiнансового монiторингу
2010-2013 рр. ПАТ "ЕРДЕ БАНК" начальник управлiння фiнансового монiторингу , Член Правлiння
2013-2014 рр. ПАТ "Iнтербанк", начальник Департаменту фiнансового монiторингу , Член Правлiння
30.01.2014 р. по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Начальник управлiння фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу, Член Правлiння
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2014 року змiн у персональному складi на посадi Начальника Управлiння фiнансового монiторингу , вiдповiдальник процiвник за проведення фiнансового монiторингу не було.
Устян Аревік Суренівна Незалежний Член Спостережної Ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2015 - 3 роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи з 2014 р Фiзична особа - пiдприємець.
Примітки Незалежний Член Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 5 рокiв:
2007 р. по 2014 р. ПАТ "Альфа Банк", прийнята заступником начальника Управлiння розвитку бiзнесу Департаменту по роботi з малим та середнiм бiзнесом (Корпоративний бiзнес), на час звiльнення -керiвник з координацiї продажiв вiддiлу продажiв роздрiбних продуктiв Департаменту роздрiбних продажiв (Роздрiбний бiзнес).
з 2014 р Фiзична особа - пiдприємець.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Змiн у персональному складi Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не було.
Ревуцький Володимир Васильович Член Спостережної Ради
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2015 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи - 2009 р. по 2015 р. ПАТ "Комерцiйний банк "Акордбанк", начальник управлiння розвитку мережi.
Примітки Члени Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi виплачувалась згiдно встановленого посадового окладу.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попераднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- 2009 р. по 2015 р. ПАТ "Комерцiйний банк "Акордбанк", начальник управлiння розвитку мережi.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Змiн у персональному складi Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не було.
Пономаренко Олена Миколаївна Член Правлiння,Головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи 10.05.2002 – 17.04.2012 рр. АБ «Андрiївський» - Головний бухгалтер
25.03.2013 – 19.11.2013 ПАТ « Комерцiйний банк «ПРЕМIУМ» - Головний бухгалтер
25.12.2013 р. по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Головний бухгалтер, член Правлiння
Примітки Обсяг повноважень та обов'язкiв Головного бухгалтера визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "ВЕКТОР БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Головному бухгалтеру виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
10.05.2002 – 17.04.2012 рр. АБ «Андрiївський» - Головний бухгалтер
25.03.2013 – 19.11.2013 ПАТ « Комерцiйний банк «ПРЕМIУМ» - Головний бухгалтер
25.12.2013 р. по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Головний бухгалтер, член Правлiння
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi на посадi Головного бухгалтера не було.
Федченко Ігор Михайлович Член Спостережної Ради
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.11.2014 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
2009-2010 рр. ПАТ АКБ "КИЇВ", Заступник Директора Департаменту -начальнгика Управлiння продажiв та розвитку;
2010-2011рр ТОВ "ЛIЗИНГ ЮЄЙ", Директор
2011-2011 рр ПАт "Плюс Банк", регiональний Директор з депозитiв юридичних осiб;
2011-2012 рр ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", заступник начальника дирекцiї за напрямком дiяльностi
2012-2012 рр Фiлiя "Центральне регiональне управлiння АТ "Банк "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", заступник директора департаменту роззвитку продажiв;
2012-2014 рр ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", Заступник директора Департаменту корпоративного бiзнесу;
2014-2015 рр. ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", начальник управлiння пасивних операцiй Департаменту корпораьтивного бизнесу.
Примітки Члени Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi виплачувалась згiдно встановленого посадового окладу.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Змiн у персональному складi Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не було.
Етвертков Віталій Володимирович Член Спостережної ради
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Освіта Вища
Попередне місце роботи Данi щодо найменування пiдприємства та попереднi посади вiдсутнi
Примітки Члени Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
Данi щодо стажу вiдсутнi.
Данi щодо перелiку посад вiдсутнi.
Данi щодо найменування пiдприємства та попереднi посади вiдсутнi
Вiдповiдно до Рiшення акцiонера №3-2015 вiд 12 травня 2015 року Четвертков Вiталiй Володимирович припинив повноваження члена Спостережної ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" .
Сидорова Ганна Миколаївна Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2014 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи 15.04.2010 – 28.10.2010 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння –директор департаменту органiзацiї продаж
29.10.2010 – 30.01.2011 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння
31.01.2011 – 01.06.2011 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння по Центральному регiону
02.06.2011 – 09.06.2013 рр. ПАТ «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КИЇВ» - заступник Голови Правлiння
10.06.2013 – 27.08.2013рр. ПАТ «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КИЇВ» - директор департаменту продажiв банкiвських продуктiв
28.08.2013 – 26.03.2014 рр. ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» - директор департаменту продажiв банкiвських продуктiв МСБ та пiдтримки АПН
27.03.2014 р. – ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - заступник Голови Правлiння , член Правлiння
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзовує та координує роботу вiдповiдних пiдроздiлiв Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Заступника Голови Правлiння визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ " ВЕКТОР БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Заступнику Голови Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить30 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
15.04.2010 – 28.10.2010 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння –директор департаменту органiзацiї продаж
29.10.2010 – 30.01.2011 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння
31.01.2011 – 01.06.2011 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння по Центральному регiону
02.06.2011 – 09.06.2013 рр. ПАТ «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КИЇВ» - заступник Голови Правлiння
10.06.2013 – 27.08.2013рр. ПАТ «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КИЇВ» - директор департаменту продажiв банкiвських продуктiв
28.08.2013 – 26.03.2014 рр. ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» - директор департаменту продажiв банкiвських продуктiв МСБ та пiдтримки АПН
27.03.2014 р. – ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - заступник Голови Правлiння , член Правлiння
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Рiшенням Спостережної Ради № 46 вiд 11.12.2015 року повноваження Члена Правлiння припиненно.
Соломаха-Клімчук Тетяна Іванівна Незалежний Член Спостережної Ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.06.2016 - 3 роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи 2012 р. по 2014 р. ПАТ "АКБ Банк" Директор Департаменту проектного фiнансування
Примітки Незалежний Член Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 5 рокiв:
2005р. по 2012р. ТОВ "Укрпромбанк" -Начальник управлiння проектного фiнансування;
2012 р. по 2014 р. ПАТ "АКБ Банк" Директор Департаменту проектного фiнансування
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Змiн у персональному складi Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не було.
Корень Ольга Юріївна Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2014 - 3 роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи ТОВ "Рент -Ролл"- директор; ТОВ "Юг Антикор"-директор
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВЕКТОР БАНК" органiзовує та керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не ма
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад :ТОВ "Рент -Ролл"- директор; ТОВ "Юг Антикор"-директор
Згiдно Рiшення акцiонера №6-2015 вiд 30.06.2015 року повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї припиненно з 30.06.2015 року
Ревуцька Марина Анатоліївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2014 - 3 роки
Освіта н/д
Попередне місце роботи ПАТ "Укрсоцбанк"- начальник управлiння роздрiбних продажiв i дистрибуцiї, начальниу вiддiлу кредитних продуктiв управлiння розробки продуктiв.
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо освiти вiдсутнi.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад: ПАТ "Укрсоцбанк"- начальник управлiння роздрiбних продажiв i дистрибуцiї, начальниу вiддiлу кредитних продуктiв управлiння розробки продуктiв.
Згiдно Рiшення акцiонера №6-2015 вiд 30.06.2015 року повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї припиненно з 30.06.2015 року
Худоба Сергій Богданович Сектретар Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2014 - 3 роки
Освіта н/д
Попередне місце роботи ТОВ "Мега Ленд"-начальник вiддiлу економiчних iнтересiв.
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо освiти вiдсутнi.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад: ТОВ "Мега Ленд"-начальник вiддiлу економiчних iнтересiв.
Згiдно Рiшення акцiонера №6-2015 вiд 30.06.2015 року повноваження Секретаря Ревiзiйної комiсiї припиненно з 30.06.2015 року
Корень Микола Андрійович Голова Спостережної Ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА", Директор
Примітки Голова Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" органiзовує та керує роботою Спостережної Ради i головує на засiданнях Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК". Обсяг повноважень та обов'язкiв голови Спостережної Ради визначається згiдно Статуту та Положення про Спостережну Раду.
За виконувану роботу Головi Спостережної ради виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад, чкi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2008р. - 2013 р. - Старший менеджер вiддiлу залучення та супроводження клiєнтiв ТОВ "Експерт -Кредит", 2013р. - по теперiшний час Директор ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА".
Посадова особо працює Директорм ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА", 01042, М. КИЇВ,вул. Iвана Кудрi, 38.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Змiн у персональному складi Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не було.
Лічман Ярослав Володимирович Голова Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2013 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи 12.11.2010 – 22.11.2010 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник директора з продажiв по м.Миколаїв
23.11.2010 – 31.03.2011 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 у м. Миколаїв
01.04.2011 – 31.05.2011 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 Миколаївської Регiональної Дирекцiї
(27.04.2011 – ВАТ «БГ БАНК» перейменовано на ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»)
01.06.2011 – 14.08.2011 рр. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» - заступник директора Миколаївської Регiональної Дирекцiї
15.08.2011 – 08.02.2013 рр. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»- директор Миколаївської Регiональної Дирекцiї
11.02.2013 – 24.12.2013 рр. ПIДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ОБЛАСТI «ФАРМАЦIЯ» заступник директора з економiки та фiнансiв ПКВО «Фармацiя»
25.12.2013 р. – по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Голова Правлiння
Примітки Голова Правлiння ПАТ " ВЕКТОР БАНК" органiзовує та управляє дiяльнiстю Правлiння i головує на засiданнях Правлiння Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Правлiння визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
За виконувану роботу Головi Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
12.11.2010 – 22.11.2010 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник директора з продажiв по м.Миколаїв
23.11.2010 – 31.03.2011 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 у м. Миколаїв
01.04.2011 – 31.05.2011 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 Миколаївської Регiональної Дирекцiї
(27.04.2011 – ВАТ «БГ БАНК» перейменовано на ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»)
01.06.2011 – 14.08.2011 рр. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» - заступник директора Миколаївської Регiональної Дирекцiї
15.08.2011 – 08.02.2013 рр. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»- директор Миколаївської Регiональної Дирекцiї
11.02.2013 – 24.12.2013 рр. ПIДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ОБЛАСТI «ФАРМАЦIЯ» заступник директора з економiки та фiнансiв ПКВО «Фармацiя»
25.12.2013 р. – по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Голова Правлiння
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2015 року змiн у персональному складi на посадi Голови Правлiння не було.

Ліцензії

Дата  
275 17.03.2014 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний Банк україни
Дата видачі 17.03.2014
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 275 вiд 17.03.2014 року, є безстроковою
АЕ № 642029 19.05.2015 Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 19.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї з 19.05.2015 року необмежений
АЕ № 642030 19.05.2015 Андеррайтинг
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 19.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї: з 19.05.2015 року необмежений
АЕ №642028 19.05.2015 Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 19.05.2015
Опис Строк дiї лiцензiї: з 19.05.2015 року необмежений
Рiшення № 915 30.06.2015 Депозитарна дiяльнiсть-депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 30.06.2015
Опис Строк дiї: з 30.06.2015 року необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ- АУДИТ" #30785437
Адреса 03113, Україна , м.Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б
Діятельність Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти 044 498-56-52, 044 498-56-52
Примітки Надає аудиторськi послуги ПАТ "ВЕКТОР БАНК" .
ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ -АУДИТ " має:
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ вiд 28.01.2016р. №321/3 до 28.01.2021р.)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000356, видане 12.02.2016р., строк дiї до 28.01.2021р.
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2012р.
Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 27.11.2014р. до 01.01.2020р.)


Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна , м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiї АВ №581322
Нацiональна комiцiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044 591-04-04, 044 591-04-04
Примітки Надає ПАТ "ВЕКТОР БАНК" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв (акцiй) ПАТ "ВЕКТОР БАНК"

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА" / #37566836 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Iвана Кудрi, буд38
Код 37566836

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА" / #37566836 121 000 шт 100.00%
Адреса Украъна , м. Київ, вул. Iвана Кудрi, буд.38