Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (64)
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (2)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"

#39037656

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
ЄДРПОУ 39037656
Номер свідоцтва про реєстрацію д/в
Дата державної реєстрації 25.12.2013
Середня кількість працівників 24
Орган управління Органами управлiння Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв; - Спостережна рада; - Правлiння. Органами контролю є: - Ревiзiйна комiсiя; - служба внутрiшнього аудиту.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне Управлiння Нацiонального Банку України по м. Києву i Київськiй обл.
МФО: 321024
Номер рахунку: 32075107101
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/в
МФО: д/в
Номер рахунку: д/в
Контакти
+38 (044) 235-09-09
bank@vectorbank.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Журба Аліна Ігоревна Член Правлiння,Начальник управлiння фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.01.2014 - бестроково
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи 2010 – 2010 рр. Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «Премiум» -
начальник управлiння фiнансового монiторингу
2010-2013 рр. ПАТ "ЕРДЕ БАНК" начальник управлiння фiнансового монiторингу , Член Правлiння
2013-2014 рр. ПАТ "Iнтербанк", начальник Департаменту фiнансового монiторингу , Член Правлiння
30.01.2014 р. по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Начальник управлiння фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу, Член Правлiння
Примітки Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Правлiння, Начальника Управлiння фiнансового монiторингу , вiдповiдальник процiвник за проведення фiнансового монiторингу визначається згiдно Положення про Правлiння ПАТ " ВЕКТОР БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Начальник Управлiння фiнансового монiторингу , вiдповiдальник процiвник за проведення фiнансового монiторингу виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 22 роки.
Перелiк попереднiх посад:


Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2014 року змiн у персональному складi на посадi Начальника Управлiння фiнансового монiторингу , вiдповiдальник процiвник за проведення фiнансового монiторингу не було.
Четверков Віталій Володимирович Заступник Голови Спостережної Ради
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Освіта Вища
Попередне місце роботи Данi щодо найменування пiдприємства та попередньої посади вiдсутнi.
Примітки Члени Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" здiйснюють зазист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад вiдсутнi.
Данi щодо обiймання посади на будь- яких iнших пiдприємстваї вiдсутнi.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Протягом 2014 року змiн у персональному складi на посад Заступникаi Голови Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не було.
Скуратівським Андрій Віталійович Член Спостережної Ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Освіта Вища
Попередне місце роботи Данi щодо найменування пiдприємства та попередньої посади вiдсутнi.
Примітки Члени Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" здiйснюють зазист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад вiдсутнi.
Данi щодо обiймання посади на будь- яких iнших пiдприємстваї вiдсутнi.
Посадова особа на сосадi перебувала з 17 вересня 2013 року
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Рiшенням акцiонера №7 вiд 12 листопада 2014 року Скуратiвський Андрiй Вiталiйович припинив повноваження Члена Спостережної Ради за власним бажжаням з 12 листопада 2013 року.
Пономаренко Олена Миколаївна Член Правлiння,Головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи 10.05.2002 – 17.04.2012 рр. АБ «Андрiївський» - Головний бухгалтер
25.03.2013 – 19.11.2013 ПАТ « Комерцiйний банк «ПРЕМIУМ» - Головний бухгалтер
25.12.2013 р. по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Головний бухгалтер, член Правлiння
Примітки Обсяг повноважень та обов'язкiв Головного бухгалтера визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "ВЕКТОР БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Головному бухгалтеру виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
10.05.2002 – 17.04.2012 рр. АБ «Андрiївський» - Головний бухгалтер
25.03.2013 – 19.11.2013 ПАТ « Комерцiйний банк «ПРЕМIУМ» - Головний бухгалтер
25.12.2013 р. по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Головний бухгалтер, член Правлiння
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2014 року змiн у персональному складi на посадi Головного бухгалтера не було.
Федченко Ігор Михайлович Член Спостережної Ради
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.11.2014 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
2009-2010 рр. ПАТ АКБ "КИЇВ", Заступник Директора Департаменту -начальнгика Управлiння продажiв та розвитку;
2010-2011рр ТОВ "ЛIЗИНГ ЮЄЙ", Директор
2011-2011 рр ПАт "Плюс Банк", регiональний Директор з депозитiв юридичних осiб;
2011-2012 рр ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", заступник начальника дирекцiї за напрямком дiяльностi
2012-2012 рр Фiлiя "Центральне регiональне управлiння АТ "Банк "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", заступник директора департаменту роззвитку продажiв;
2012-2014 рр ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", Заступник директора Департаменту корпоративного бiзнесу;
2014-2015 рр. ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", начальник управлiння пасивних операцiй Департаменту корпораьтивного бизнесу.
Примітки Члени Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" здiйснюють захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi виплачувалась згiдно встановленого посадового окладу.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Змiн у персональному складi Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не було.
Сидорова Ганна Миколаївна Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2014 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи 15.04.2010 – 28.10.2010 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння –директор департаменту органiзацiї продаж
29.10.2010 – 30.01.2011 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння
31.01.2011 – 01.06.2011 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння по Центральному регiону
02.06.2011 – 09.06.2013 рр. ПАТ «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КИЇВ» - заступник Голови Правлiння
10.06.2013 – 27.08.2013рр. ПАТ «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КИЇВ» - директор департаменту продажiв банкiвських продуктiв
28.08.2013 – 26.03.2014 рр. ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» - директор департаменту продажiв банкiвських продуктiв МСБ та пiдтримки АПН
27.03.2014 р. – по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - заступник Голови Правлiння , член Правлiння
Примітки Заступник Голови Правлiння органiзовує та координує роботу вiдповiдних пiдроздiлiв Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Заступника Голови Правлiння визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ " ВЕКТОР БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Заступнику Голови Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить30 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
15.04.2010 – 28.10.2010 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння –директор департаменту органiзацiї продаж
29.10.2010 – 30.01.2011 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння
31.01.2011 – 01.06.2011 рр. ВАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» - заступник Голови Правлiння по Центральному регiону
02.06.2011 – 09.06.2013 рр. ПАТ «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КИЇВ» - заступник Голови Правлiння
10.06.2013 – 27.08.2013рр. ПАТ «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КИЇВ» - директор департаменту продажiв банкiвських продуктiв
28.08.2013 – 26.03.2014 рр. ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» - директор департаменту продажiв банкiвських продуктiв МСБ та пiдтримки АПН
27.03.2014 р. – по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - заступник Голови Правлiння , член Правлiння
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2014 року змiн у персональному складi на посадi Заступника Голови Правлiння не було.
Корень Ольга Юріївна Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2014 - 3 роки
Освіта Вища
Попередне місце роботи ТОВ "Рент -Ролл"- директор; ТОВ "Юг Антикор"-директор
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВЕКТОР БАНК" органiзовує та керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не ма
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад :ТОВ "Рент -Ролл"- директор; ТОВ "Юг Антикор"-директор
Протягом 2014 року змiни у персональному складi не вiдбулися.
Дівенок Вадим Вадимович Член Правлiння
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.01.2014 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК»
28.112009 – 07.10.2011 директор департаменту середнього та малого бiзнесу
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»
11.10.2011 – 2604.2012
Заступник начальника управлiння з розвитку роздрiбного бiзнесу Центрального регiонального управлiння
ПАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК»
14.05.2012 – 10.10.2012
начальник дирекцiї за напрямком дiяльностi
ПАТ «АЛЬПАРI БАНК»
22.10.2012 – 25.07.2013 Голова Правлiння
ПАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК»
26.07.2013 – 26.01.2014 начальник дирекцiї за напрямком дiяльностi


Примітки Заступник Голови Правлiння органiзовує та координує роботу вiдповiдних пiдроздiлiв Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Заступника Голови Правлiння визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ " ВЕКТОР БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Заступнику Голови Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад вiдсутнi
Дiвенюк Вадим Вадимович перебував на посадi з 27.01.2014 року.
Звiльнено згiдно Рiшення Спостережної Ради ПАТ №ВЕКТОР БАНК" протокол №4 вiд 04.02.2014 року з 17 лютого 2014 року.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Кашаєв Дмитро Дмитрович Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1988 р. н. (33 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Освіта н/д
Попередне місце роботи н/д
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо освiти вiдсутнi.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад вiдсутнi.
Данi щодо обiймання посади на будь- яких iнших пiдприємстваї вiдсутнi.
Протягом 2014 року змiни у персональному складi вiдбулися згiдно Рiшення акцiонера №2 вiд 16.09.2014 року.
Хахіна Євгенія Валентинівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Освіта н/д
Попередне місце роботи Данi щодо найменування пiдприємства та попередньої посади вiдсутнi.
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВЕКТОР БАНК" органiзовує та керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо освiти вiдсутнiю
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад вiдсутнi.
Данi щодо обiймання посади на будь- яких iнших пiдприємстваї вiдсутнi.
Протягом 2014 року змiни у персональному складi вiдбулися згiдно Рiшення акцiонера №2 вiд 16.09.2014 року.
Ревуцька Марина Анатоліївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2014 - 3 роки
Освіта н/д
Попередне місце роботи ПАТ "Укрсоцбанк"- начальник управлiння роздрiбних продажiв i дистрибуцiї, начальниу вiддiлу кредитних продуктiв управлiння розробки продуктiв.
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо освiти вiдсутнi.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад: ПАТ "Укрсоцбанк"- начальник управлiння роздрiбних продажiв i дистрибуцiї, начальниу вiддiлу кредитних продуктiв управлiння розробки продуктiв.
Протягом 2014 року змiни у персональному складi не вiдбулися.
Худоба Сергій Богданович Сектретар Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.09.2014 - 3 роки
Освіта н/д
Попередне місце роботи ТОВ "Мега Ленд"-начальник вiддiлу економiчних iнтересiв.
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо освiти вiдсутнi.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад: ТОВ "Мега Ленд"-начальник вiддiлу економiчних iнтересiв.
Протягом 2014 року змiни у персональному складi не вiдбулися.
Сочієнко Микола Сергійович Член Ревiзiйнох комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Освіта н/д
Попередне місце роботи Данi щодо найменування пiдприємства та попередньої посади вiдсутнi.
Примітки Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо освiти вiдсутнi.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Данi щодо перелiку попереднiх посад вiдсутнi.
Данi щодо обiймання посади на будь- яких iнших пiдприємстваї вiдсутнi.
Протягом 2014 року змiни у персональному складi вiдбулися згiдно Рiшення акцiонера №2 вiд 16.09.2014 року.
Корень Микола Андрійович Голова Спостережної Ради
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Освіта Вища
Попередне місце роботи ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА", Директор
Примітки Голова Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" органiзовує та керує роботою Спостережної Ради i головує на засiданнях Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК". Обсяг повноважень та обов'язкiв голови Спостережної Ради визначається згiдно Статуту та Положення про Спостережну Раду.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
До криминальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Данi щодо стажу керiвної роботи вiдсутнi.
Перелiк попереднiх посад вiдсутнi.
Посадова особо працює Директорм ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА", 01042, М. КИЇВ,вул. Iвана Кудрi, 38.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних данних .
Протягом 2014 року змiн у персональному складi на посадi Голови Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не було.
Лічман Ярослав Володимирович Голова Правлiння
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2013 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи 12.11.2010 – 22.11.2010 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник директора з продажiв по м.Миколаїв
23.11.2010 – 31.03.2011 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 у м. Миколаїв
01.04.2011 – 31.05.2011 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 Миколаївської Регiональної Дирекцiї
(27.04.2011 – ВАТ «БГ БАНК» перейменовано на ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»)
01.06.2011 – 14.08.2011 рр. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» - заступник директора Миколаївської Регiональної Дирекцiї
15.08.2011 – 08.02.2013 рр. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»- директор Миколаївської Регiональної Дирекцiї
11.02.2013 – 24.12.2013 рр. ПIДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ОБЛАСТI «ФАРМАЦIЯ» заступник директора з економiки та фiнансiв ПКВО «Фармацiя»
25.12.2013 р. – по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Голова Правлiння
Примітки Голова Правлiння ПАТ " ВЕКТОР БАНК" органiзовує та управляє дiяльнiстю Правлiння i головує на засiданнях Правлiння Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Правлiння визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "ВЕКТОР БАНК".
За виконувану роботу Головi Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад:
12.11.2010 – 22.11.2010 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник директора з продажiв по м.Миколаїв
23.11.2010 – 31.03.2011 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 у м. Миколаїв
01.04.2011 – 31.05.2011 рр. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 Миколаївської Регiональної Дирекцiї
(27.04.2011 – ВАТ «БГ БАНК» перейменовано на ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»)
01.06.2011 – 14.08.2011 рр. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» - заступник директора Миколаївської Регiональної Дирекцiї
15.08.2011 – 08.02.2013 рр. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»- директор Миколаївської Регiональної Дирекцiї
11.02.2013 – 24.12.2013 рр. ПIДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ОБЛАСТI «ФАРМАЦIЯ» заступник директора з економiки та фiнансiв ПКВО «Фармацiя»
25.12.2013 р. – по теперiшнiй час ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - Голова Правлiння
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом 2014 року змiн у персональному складi на посадi Голови Правлiння не було.

Ліцензії

Дата  
275 17.03.2014 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний Банк україни
Дата видачі 17.03.2014
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 275 вiд 17.03.2014 року, є беззстроковою

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Фiнком Аудит" #23164098
Адреса 03113, Україна , м.Київ, пр-т Перемоги,68/1
Діятельність Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 0618
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 044 234-57-28, 044 234-57-28
Примітки Надає аудиторськi послуги ПАт "ВЕКТОР БАНК" .
ТОВ "Аудиторська фiрма "Фiнком Аудит" має:
- Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0618 (рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, яке дiйсне до 04.11.2015 р.;
- Свiдоцтва НБУ про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв за №0000004 вiд 17 вересня 2012 року та чинного до 17 вересня 2017 року;
- Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя та номер Свiдоцтва П 000078, реєстрацiйний номер Свiдоцтва 78, термiн дiї з 02.04.2013 до 04.11.2015 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна , м. Київ, вул. Б.Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiї АВ №581322
Нацiональна комiцiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044 279-13-22, 044 279-13-22
Примітки Надає ПАт "ВЕКТОР БАНК" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв (акцiй) ПАТ "ВУЕКТОР БАНК"

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА" / #37566836 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Iвана Кудрi,буд38
Код 37566836

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "ПРАВНИЧА ДОПОМОГА" / #37566836 121 000 шт 100.00%
Адреса Украъна , м. Київ, вул. Iвана Кудрi, буд.38