Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (3)
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ"

#36633026

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ"
ЄДРПОУ 36633026
Адреса 04123, м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, корпус 3, Оф. 215
(КОАТУУ 8038500000)
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А01, №606742
Дата державної реєстрації 13.10.2009
Середня кількість працівників 3
Орган управління Органами управлiння емiтентом є: Збори учасникiв; Директор Товариства; Ревiзiйна комiсiя 1. Вищим органом Товариства є Збори Учасникiв Товариства (далi - Збори). 2. Збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Зборами до компетенцiї Виконавчого органу Товариства. Компетенцiя Зборiв: 1.визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; 2.затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, якi створюються в Товариствi; 3.визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; 4.вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства; 5.призначення та звiльнення Директора Товариства та визначення його компетенцiї; 6.обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї; 7.обрання та вiдкликання Голови Товариства; 8.внесення змiн до Статуту Товариства, розмiру статутного капiталу Товариства; 9.встановлення розмiру форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; 10.вирiшення, питання про придбання Товариством частки Учасника; 11.затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку, розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; 12.винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 13.створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; 14.виключення Учасника з Товариства; 15.прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; 16.Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств фiлiй та представництв; з питань, зазначених у пунктах 1,8,14, рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. З решти питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Питання вказанi у пунктах 1,3,4,6,7,10,11,14,15 вiдносяться до виключної компетенцiї Зборiв учасникiв Товариства i не можуть бути переданi iншим органам управлiння. Прийняття рiшення Зборами: 1.Збори вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсоткiв голосiв. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органiв якi не є Учасниками Товариства. 2.Кожен з Учасникiв Товариства на Зборах має кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру його частки у Статутному капiталi. Голосування на Зборах провадиться за принципом - на один вiдсоток частки Учасника у Статутному капiталi Товариства припадає один голос. Учасник Товариства не має права голосу при вирiшеннi Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. 3.Учасник може передати довiренiстю, засвiдченою Головою Товариства або нотарiусом, свої повноваження представнику. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на зборах iншому Учаснику або представниковi iншого Учасника Товариства. 4.Представники Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Зборах, письмово сповiстивши про це Голову Товариства. Скликання Зборiв: 1.Збори Учасникiв скликаються за необхiднiстю, але не рiдше двох разiв на рiк. Позачерговi збори скликаються в будь-якому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства. 2.У випадку неплатоспроможностi Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення статутного капiталу Головою Товариства скликаються позачерговi Збори. 3.Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 20 вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Зборiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправi самi скликати Збори Учасникiв. 4.Про проведення Зборiв, Учасники повiдомляються персонально рекомендованим листом iз зазначенням часу i мiсця проведення Зборiв та порядку денного. Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скликання Зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Зборiв Учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомлення з документами, внесеними до порядку денного. 5.Будь-хто iз Учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв. 6.Учасники зборiв, якi беруть участь у зборах реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожний учасник Цей перелiк пiдписується Головою Товариства та секретарем Зборiв. 7.Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Директор. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати своїх повноважень. 8.Директор Товариства обирається зборами з числа Учасникiв або призначається з осiб, що не є Учасниками на термiн визначений рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв. 9.Директор пiдзвiтний Зборам i органiзує виконання їх рiшень. Директор не вправi приймати рiшення, якi є обов'язковими для Учасникiв Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Зборiв учасникiв. 10.Повноваження Директора полягають у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесено до компетенцiї Зборiв та Ревiзiйної комiсiї товариства Збори можуть прийняти рiшення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенцiї Директора за винятком тих, що входять до виключної компетенцiї зборiв Учасникiв та Ревiзiйної комiсiї. Директор Товариства: 1.на основi дiючого законодавства та дiйсного Статуту видає накази, iнструкцiї та iншi акти з питань, вiднесених до його повноважень; 2.без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з будь-якими українськими та iноземними органами, юридичними та фiзичними особами; 3.без довiреностi вчиняє юридичнi дiї вiд iменi Товариства, надає доручення та довiреностi на представництво Товариства та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства, вiдкриває та використовує рахунки Товариства в установах банкiв; 4.укладає правочини вiд iменi Товариства з урахуванням пункту 9.3.16 Статуту; 5.подає Зборам Учасникiв на затвердження проекти бюджету Товариства та звiти про їх виконання; 6.затверджує штатний розклад, призначає та звiльняє працiвникiв Товариства, заохочує робiтникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 7.видає правила внутрiшнього розпорядку; 8.виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї дiяльностi Товариства та виконання рiшень Зборiв, на основi Статуту та функцiональних обов'язкiв; 9.Директор зобов'язаний пiсля закiнчення фiнансового року подати Зборам Учасникiв рiчний баланс Товариства, рахунок прибуткiв та збиткiв, а також рiчний звiт; 10.Контроль за фiнансовою дiяльнiстю здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка утворюється Зборами з їх числа в кiлькостi не менше трьох осiб строком на 2 роки. Директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї; 11.Зборами учасники Товариства, для виконання функцiй покладених на Ревiзiйну комiсiю, може бути прийнято рiшення про залучення незалежної аудиторської фiрми на пiдставi договору про надання послуг. В разi прийняття рiшення про залучення незалежної аудиторської фiрми, аудиторська фiрма набуває всiх повноважень Ревiзiйної комiсiї i виконує функцiї вiднесенi цим Статутом до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Ревiзiйної комiсiї: 1.Перевiрки дiяльностi Директора проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Зборiв, з власної iнiцiативи або на вимогу Учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства подання усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських чи iнших документiв, особистих пояснень; 2.Ревiзiйна комiсiя доповiдає про проведенi нею перевiрки Зборам; 3.Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариств; 4.Ревiзiйна комiсiя, в разi виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства, може вимагати вiд Голови Товариства скликання позачергових Зборiв. ТОВ "Факторингова Компанiя "УКРБОРГ" зазначає, що загальними зборами учасникiв Товариства ревiзiйна комiсiя не обиралась станом на 31.12.2013 р. такий орган управлiння вiдсутнiй.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Альфа-Банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26506011468801
Контакти
+38 (044) 377-77-24
info@ukrborg.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Щербина Адріан Петрович директор
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.08.2012 - безстроково
Паспортні дані ВН, 037253, 09.11.2001, Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл.
Освіта вища, Українська академiя банкiвської справи НБУ
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи з 01.09.2006р. по 03.07.2009р. працював в ЗАТ "КПМГ Аудит" на посадi старшого аудитора. Звiльнений з посади за власним бажанням. З 06.07.2009 по 01.10.2010р. працював в ТОВ "УКРБОРГ" на посадi фiнансовий директор. Звiльнений згiдно Ст.38 КЗпП України за власним бажанням. З 01.03.2011р. по 27.08.2012рр. займав посаду фiнансового директора ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ". Приступив до виконання обовязкiв директора Товариства згiдно Наказу №37 вiд 28.08.2012р. i Протоколу №17 вiд 27 серпня 2012р. Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Факторингова компанiя "УКРБОРГ".
Примітки Згiдно iз Статутом Товариства директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, згiдно з протоколом №17 Загальних зборiв учасникiв вiд 27 серпня 2012р. призначений / обраний з 28.08.2012р. Щербина Адрiан Петрович. Директор ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ" працює на посадi з основним мiсцем працевлаштування. Середня мiсячна заробiтна плата директора протягом 2013 року складала 49,939 тис. грн. (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять грн.) на мiсяць. Загалом його заробiтна плата за весь 2013р склала 599 269,75 грн (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч двiстi шiстдесят дев'ять грн. 75 коп.).
Директор пiдзвiтний Зборам i органiзує виконання їх рiшень. Директор не вправi приймати рiшення, якi є обов'язковими для Учасникiв Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Зборiв учасникiв. Повноваження Директора полягають у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесено до компетенцiї Зборiв та Ревiзiйної комiсiї товариства Збори можуть прийняти рiшення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенцiї Директора за винятком тих, що входять до виключної компетенцiї зборiв Учасникiв та Ревiзiйної комiсiї.
Директор Товариства дiє:
1.на основi дiючого законодавства та дiйсного Статуту видає накази, iнструкцiї та iншi акти з питань, вiднесених до його повноважень;
2.без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з будь-якими українськими та iноземними органами, юридичними та фiзичними особами;
3.без довiреностi вчиняє юридичнi дiї вiд iменi Товариства, надає доручення та довiреностi на представництво Товариства та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства, вiдкриває та використовує рахунки Товариства в установах банкiв;
4.укладає правочини вiд iменi Товариства з урахуванням пункту 9.3.16 Статуту;
5.подає Зборам Учасникiв на затвердження проекти бюджету Товариства та звiти про їх виконання;
6.затверджує штатний розклад, призначає та звiльняє працiвникiв Товариства, заохочує робiтникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
7.видає правила внутрiшнього розпорядку;
8.виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї дiяльностi Товариства та виконання рiшень Зборiв, на основi Статуту та функцiональних обов'язкiв;
9.Директор зобов'язаний пiсля закiнчення фiнансового року подати Зборам Учасникiв рiчний баланс Товариства, рахунок прибуткiв та збиткiв, а також рiчний звiт;
Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Має бездоганну дiлову репутацiю, має належнi професiйнi i управлiнськi здiбностi, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Шалай Алла Вікторівна головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.11.2009 - безстроково
Паспортні дані АС, 316694, 25.07.1997, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
Освіта вища, Луцький iндустрiальний унiверситет. Економiст машинобудiвної галузi, бухгалтер госпрозрахункового пiдприємства.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи З 01.11.2007 по 19.11.2007р. займала посаду в.о. головного бухгалтера в ТОВ "Татнєфть-Укрнєфтєпродукт" i була переведена на посаду головного бухгалтера з 20.11.2007р., працювала на данiй посадi по 01.06.2009р.
Примітки Головний бухгалтер в своїй роботi керується положенням про вiддiл Бухгалтерiя i Посадовою iнструкцiєю, пiдзвiтна директору товариства. Працює на даному пiдприємствi з 10.11.2009р. по сумiсництву на 0,5 посадового окладу. Середня мiсячна заробiтна плата головного бухгалтера ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ" протягом 2013 року складала 33 385,41 грн. (тридцять три тисячi триста вiсiмдесят п'ять грн. 41 коп.) на мiсяць. Загалом заробiтна плата головного бухгалтера ТОВ "Факторингова Компанiя "УКРБОРГ" за весь 2013 р склала 400 624,95 грн (чотириста тисяч шiстсот двадцять чотири грн. 95 коп.).
Основне мiсце роботи ТОВ "УКРБОРГ", код ЄДРПОУ 34482256, 04123, м. Київ, вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15 на посадi головного бухгалтера, яку займає з 30.07.2009р. Шалай Алла Вiкторiвна має бездоганну дiлову репутацiю, достатнiй досвiд роботи на посадi головного бухгалтера, має належнi професiйнi i управлiнськi здiбностi, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
Гончар Тетяна Михайлівна заступник директора
Рік народження 1987 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.11.2012 - безстроково
Паспортні дані МЕ, 750711, 20.03.2007, ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища, Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи З 20.06.2011 по 15.08.2011р. займала посаду головного юристконсульта вiддiлу претензiйної роботи, а з 16.08.2011 по 30.03.2012р. була переведена на посаду начальника вiддiлу претензiйно-правової роботи Управлiння правового супроводу Департпменту iнспекцiйно-правового супроводу та безпеки ПАТ "Українсько-правова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", працювала на данiй посадi по 30.03.2012р.
Примітки Заступник директора в своїй роботi пiдзвiтна директору товариства i керується його розпорядженнями та наказами. Працює на даному пiдприємствi з 30.11.2012р. з окладом згiдно штатного розпису. Середня мiсячна заробiтна плата заступника директора ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ" протягом 2013 року складала 9 492,77 грн. (дев'ять тисяч чотириста дев'яносто двi грн. 77 коп.) на мiсяць. Загалом заробiтна плата заступника директора ТОВ "Факторингова Компанiя "УКРБОРГ" за весь 2013 р склала 113 913,26 грн (сто тринадцять тисяч дев'ятсот тринадцять грн. 26 коп.).
На даному пiдприємствi заступник директора працює за основним мiсцем роботи.
Гончар Тетяна Михайлiвна має бездоганну дiлову репутацiю, має належнi професiйнi i управлiнськi здiбностi, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.

Ліцензії

Дата  
Свiдоцтво ФК №237 29.10.2009 надання факторингу
Орган ліцензування Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі 29.10.2009
Опис термiн дiї Свiдоцтва- безстроково.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, б.3
Діятельність ведення рахунку в цiнних паперах
Ліцензія
№ АВ №581322
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044-, 044-
Примітки ведення рахунку в ЦП та обслуговування операцiй щодо випущених цiнних паперiв
Українське державне пiдприємство поштового зв язку "УКРПОШТА" #01189979
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 22
Діятельність послуги поштового зв'язку
Ліцензія
№ 506
Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України
з 06.08.2013
Контакти 044-289-05-52, 044-
Примітки надання послуг зв'язку (поштових) та кур'єрських
ТОВ "Приватний аудиторський сервiс" #36538326
Адреса 03067, Україна, м. Київ, провулок Чугуївський, 19А
Діятельність аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку фiнансових послуг
Ліцензія
№ серiя А №000022
Державна комiсяї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 18.05.2004
Контакти 044-491-9463, 044-391-1271
Примітки послуги щодо аудиту фiнансової звiтностi
Мале аудиторське пiдприємство "СТОРНО" #21538169
Адреса 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 13
Діятельність аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ П №000718
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти 044-, 044-
Примітки послуги щодо аудиту фiнансової звiтностi
ТОВ "Айрон Маунтейн Україна" #33500787
Адреса 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 3-Г
Діятельність дiяльнiсть архiвiв
Ліцензія
№ А01 №795057
Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
з 27.04.2005
Контакти 044-, 044-
Примітки послуги зберiгання бумажних носiїв кредитних справ по набутим правам вимог згiдно укладених договорiв факторинга.
ТОВ "УКРБОРГ"
Адреса 04123, Україна, м. Київ, вул. Вiкентiя Хвойки 15/15
Діятельність нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ А01 №094394
Подiльська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
з 25.04.2012
Контакти 044-3777724, 044-3777725
Примітки послуги стягнення проблемної заборгованостi.
СПТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" #30965875
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 36Д
Діятельність дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №376682
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.04.2012
Контакти 044-4907121, 044-4907120
Примітки послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах.
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти 0445854242, 044-5854240
Примітки Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРБОРГ" / #34482256 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15
Код 34482256