Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Учасник (3)
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ"

#36633026

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ"
ЄДРПОУ 36633026
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А01, №606742
Дата державної реєстрації 13.10.2009
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Альфа-Банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26506011468801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ---
МФО: ---
Номер рахунку: ---
Контакти
+38 (044) 377-77-24
info@ukrborg.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Щербина Адріан Петрович директор
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Паспортні дані ВН, 3130013992, 09.11.2001, Житомирським ВМ УМВС України в Житомирськiй областi
Освіта вища, Українська академiя банкiвської справи . Банкiвська справа.
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи з 01.09.2006р. по 03.07.2009р. працював в ЗАТ "КПМГ Аудит" на посадi старшого аудитора. Звiльнений з посади за власним бажанням. З 06.07.2009 по 01.10.2010р. працював в ТОВ "УКРБОРГ" на посадi фiнансовий директор. Звiльнений згiдно Ст.38 КЗпП України за власним бажанням.
З 01.03.2011р. по 27.08.2012рр. займав посаду фiнансового директора ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ". Приступив до виконання обовязкiв директора Товариства згiдно Наказу №37 вiд 28.08.2012р. i Протоколу №17 вiд 27 серпня 2012р. Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Факторингова компанiя "УКРБОРГ".

Примітки Згiдно iз Статутом Товариства директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, згiдно з протоколом №17 Загальних зборiв учасникiв вiд 27 серпня 2012р. призначений / обраний з 28.08.2012р. Щербина Адрiан Петрович. Директор ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ" працює на посадi з основним мiсцем працевлаштування. Середня мiсячна заробiтна плата директора протягом 2012 року складала 36,0 тис. грн. (тридцять шiсть тисяч грн.) на мiсяць. Загалом його заробiтна плата за весь 2012р склала 431 872,31 грн (чотириста тридцять одна тисяча вiсiмсот сiмдесят двi грн. 31 коп.).
Директор пiдзвiтний Зборам i органiзує виконання їх рiшень. Директор не вправi приймати рiшення, якi є обов'язковими для Учасникiв Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Зборiв учасникiв. Повноваження Директора полягають у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесено до компетенцiї Зборiв та Ревiзiйної комiсiї товариства Збори можуть прийняти рiшення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенцiї Директора за винятком тих, що входять до виключної компетенцiї зборiв Учасникiв та Ревiзiйної комiсiї.
Директор Товариства дiє:
1.на основi дiючого законодавства та дiйсного Статуту видає накази, iнструкцiї та iншi акти з питань, вiднесених до його повноважень;
2.без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з будь-якими українськими та iноземними органами, юридичними та фiзичними особами;
3.без довiреностi вчиняє юридичнi дiї вiд iменi Товариства, надає доручення та довiреностi на представництво Товариства та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства, вiдкриває та використовує рахунки Товариства в установах банкiв;
4.укладає правочини вiд iменi Товариства з урахуванням пункту 9.3.16 Статуту;
5.подає Зборам Учасникiв на затвердження проекти бюджету Товариства та звiти про їх виконання;
6.затверджує штатний розклад, призначає та звiльняє працiвникiв Товариства, заохочує робiтникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
7.видає правила внутрiшнього розпорядку;
8.виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї дiяльностi Товариства та виконання рiшень Зборiв, на основi Статуту та функцiональних обов'язкiв;
9.Директор зобов'язаний пiсля закiнчення фiнансового року подати Зборам Учасникiв рiчний баланс Товариства, рахунок прибуткiв та збиткiв, а також рiчний звiт;
Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Має бездоганну дiлову репутацiю, має належнi професiйнi i управлiнськi здiбностi, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Шалай Алла Вікторівна головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Паспортні дані АС, 316694, 25.07.1997, Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi
Освіта вища, Луцький iндустрiальний унiверситет. Економiст машинобудiвної галузi, бухгалтер госпрозрахункового пiдприємства.
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи З 01.11.2007 по 19.11.2007р. займала посаду в.о. головного бухгалтера в ТОВ "Татнєфть-Укрнєфтєпродукт" i була переведена на посаду головного бухгалтера з 20.11.2007р., працювала на данiй посадi по 01.06.2009р.
Примітки Головний бухгалтер в своїй роботi керується положенням про вiддiл Бухгалтерiя i Посадовою iнструкцiєю, пiдзвiтна директору товариства. Працює на даному пiдприємствi з 10.11.2009р. по сумiсництву на 0,5 посадового окладу. Середня мiсячна заробiтна плата головного бухгалтера ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ" протягом 2012 року складала 50000,00 грн. (п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) на мiсяць. Загалом заробiтна плата головного бухгалтера ТОВ "Факторингова Компанiя "УКРБОРГ" за весь 2012р склала 600 000,00 грн (шiстьсот тисяч грн. 00 коп.).
Основне мiсце роботи ТОВ "УКРБОРГ", код ЄДРПОУ 34482256, 04123, м. Київ, вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15 на посадi головного бухгалтера, яку займає з 30.07.2009р. Шалай Алла Вiкторiвна має бездоганну дiлову репутацiю, достатнiй досвiд роботи на посадi головного бухгалтера, має належнi професiйнi i управлiнськi здiбностi, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Базалійський Олег Васильович директор
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Паспортні дані СН, 104725, 01.03.1996, Московським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта вища, Полтавський кооперативний iнститут.Облiк i аудит.
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ТОВ "ФРАНКЕ Україна", головний бухгалтер з 02.08.2004-31.03.2005р.; з 01.04.2005р. прийнятий в ДП "Капарол Україна" на посаду головного бухгалтера, а з 01.03.2006р. займав посаду фiнансового директора ДП "Капарол Україна" по 10.03.2011р.
Примітки Згiдно з протоколом №14 Загальних зборiв учасникiв вiд 02 вересня 2011р. призначений / обраний з 13.09.2011р. Базалiйський Олег Васильович. Директор ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ" працював за сумiсництвом на 0,25 посадового окладу. Займав посаду директора ТОВ "Факторингова компанiя "УКРБОРГ" з 01.08.2011 по 27.08.2012р. Звiльнений з посади директора зг з Ст. 36 п.1 КЗпП України за згодою сторiн.
Середня мiсячна заробiтна плата директора протягом перiоду роботи з сiчня по серпень 2012 року складала 45,9 тис.грн. на мiсяць. Загалом його заробiтна плата за весь 2012р склала 367 022,79 грн (триста шiстдесят сiм тисяч двадцять двi грн. 79 коп.).

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" #14305909
Адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. М. Лєскова, буд.9
Діятельність iнше грошове посередництво
Ліцензія
№ А01_646961
Печерська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
з 27.01.1992
Контакти 044-, 044-
Примітки контрагент виступав в якостi Клiєнта при заключеннi договору факторингу.
ПАТ "СВЕДБАНК" #19356840
Адреса 04080, Україна, м.Київ, вул. Новоконстянтинiвська, б.18, лiт.В
Діятельність комерцiйнi банки
Ліцензія
№ А01_725289
Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
з 31.10.1991
Контакти 044-, 044-
Примітки контрагент виступав в якостi Клiєнта при заключеннi договору факторингу.
ТОВ "Айрон Маунтейн Україна" #33500787
Адреса 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 3-Г
Діятельність дiяльнiсть архiвiв
Ліцензія
№ А01 №795057
Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
з 27.04.2005
Контакти 044-, 044-
Примітки послуги зберiгання бумажних носiїв кредитних справ по набутим правам вимог згiдно укладених договорiв факторинга.
ТОВ "УКРБОРГ"
Адреса 04123, Україна, м. Київ, вул. Вiкентiя Хвойки 15/15
Діятельність нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ А01 №094394
Подiльська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
з 25.04.2012
Контакти 044-3777724, 044-3777725
Примітки послуги стягнення проблемної заборгованостi.
Мале аудиторське пiдприємство "Сторно" #21538169
Адреса 03055, Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, б.7 оф.705
Діятельність аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Ліцензія
№ АБ № 000718
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.12.2010
Контакти 044-5727231, 044-5727231
Примітки послуги щодо аудиту фiнансової звiтностi.
СПТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" #30965875
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 36Д
Діятельність дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №376682
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.04.2012
Контакти 044-4907121, 044-4907120
Примітки послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах.
ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "КОНТЕНДО КАПIТАЛ" #35920446
Адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. Кiквiдзе,12
Діятельність брокерська, дилерська
Ліцензія
№ АВ№430312, АВ№430313
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 29.09.2008
Контакти 044-5932398, 044-5932398
Примітки купiвля цiнних паперiв , простих, iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування.
ТзДВ "Страхова компанiя "ДОМIНАНТА" #35850814
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, б.26
Діятельність страхування фiнансових послуг
Ліцензія
№ АВ №469701
Державна комiсiяз регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 16.06.2019
Контакти 044-4250818, 044-4251707
Примітки Отримання послуг щодо страхування майнових iнтересiв, пов'язаних з фiнансовим ризиком втрати доходiв вiд неповернення заборгованостей позичальникiв згiдно з отриманими правами грошової вимоги по договорам факторингу.
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти 0445854242, 044-5854240
Примітки Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРБОРГ" / #34482256 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15
Код 34482256