Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (20)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ"

#33946038

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ"
ЄДРПОУ 33946038
Адреса вул. Успенська, 44, м. Одеса, Приморський, Одеська область, 65011, (0482)330041
(КОАТУУ 5110137500)
Номер свідоцтва про реєстрацію А 00 019043
Дата державної реєстрації 07.12.2005
Середня кількість працівників 7
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
МФО: 307123
Номер рахунку: 26507010239565
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (048) 233-00-41
office@icarsenal.od.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Стоянова Олена Олександрівна Член Правління
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.10.2014 - на 3 роки
Паспортні дані КК, 064915, 01.07.1998, Приморський РВ УМВС України в Одеській області
Освіта Одеський національний політехнічний університет, спеціальність - „ Економіка підприємства”, кваліфікація - економіст, менеджер-аналітик
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК ВОСТОК", начальник Управління обслуговування ВІП клієнтів
Примітки Повноваження та обов’язки члена Правління визначаються Положенням про правління. Згiдно Протоколу Наглядової Ради № 13-14 від 06.10.2014р. Стоянову Олену Олександрівну призначено членом Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» Попередні посади: начальник відділу обслуговування ВІП клієнтів управління платіжних карт операційного департаменту ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» начальник відділу обслуговування ВІП клієнтів управління платіжних карт операційного департаменту ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» начальник відділу обслуговування ВІП клієнтів управління платіжних карт роздрібного департаменту ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» начальник Управління обслуговування ВІП клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК» (працює на даній посаді) Загальний стаж роботи –19 років . Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями та часткою у Статутному капіталі ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» не володіє
Лушня Вікторія Вікторівна Головний бухгалтер
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.05.2015 - безстроково
Паспортні дані СН, 639101, 18.11.1997, Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві
Освіта Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність – Облік і аудит, кваліфікація - спеціаліст з обліку і аудиту.
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР», місцезнаходження: Україна, місто Одеса, вулиця Успенська 44 - головний бухгалтер
Примітки Головний бухгалтер підпорядкований безпосередньо Голові правління. Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства, формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості та виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції. Згiдно наказу від 05.05.2015р. Лушню Вікторію Вікторівну призначено головним бухгалтером ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» Попередні посади: Головний бухгалтер ДП «МИР АВТО», Головний бухгалтер БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР» (на даний момент працює за сумісництвом). Загальний стаж роботи – 14 років. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до штатного розпису. Акціями та часткою у Статутному капіталі ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» не володіє. В 2015 році відбулися зміни в керівництві: Було звільнено з посади Головного бухгалтера Федорову Ольгу Леонідівну та призначено на посаду Головного бухгалтера Лушню Вікторію Вікторівну Звільнення з посади Головного бухгалтера відбулося за заявою за власним бажанням Федорової О.Л., згідно ст.38 КЗпП
Дубова Наталя Леонідівна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані КК, 360056, 03.12.1999, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській
Освіта Одеський державний економічний університет, спеціальність „Фінанси”, кваліфікація - економіст.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК ВОСТОК» - Начальник Валютного відділу ПРД
Примітки Повноваження члена Ревізійної комісії передбачені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію i дiйснi з моменту його затвердження рiшенням акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. Обрання членiв Ревізійної комісії Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Функціями Ревізійної комісії є а) контроль дотримання Компанією законодавства України; б) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; в) винесення на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради Компанії пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Компанії та захисту інтересів клієнтів. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Компанії. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках (звітах) Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку та соцiального захисту Голови Ревізійної комісії визначаються в контрактi. 07.11.2013 р. згiдно Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 13/02 від 07.11.2013 р. обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Дубову Наталю Леонідівну. Попередні посади: ПАТ Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова 6/1) , заступник начальника відділу обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті. Обіймає посаду: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24) - Начальник Валютного відділу ПРД ПАТ «БАНК ВОСТОК» (працює на даній посаді). Загальний стаж– 22 рік 06 місяців . Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями та часткою у Статутному капіталі ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» не володіє. Здійснює свої повноваження безоплатно
Ланська Олена Володимирівна Голова Правління
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.06.2015 - 3 роки
Паспортні дані КМ, 483921, 15.08.2007, Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області
Освіта Одеський національний політехнічний Університет, спеціальність – Менеджмент організації, кваліфікація –менеджер –економіст –дослідник
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Заступник директора Одеської обласної дирекції ПАТ «ХДІ СТРАХУВАННЯ», місто Київ, вул. Червоноармійська 102
Примітки Повноваження Правління передбачені Статутом та Положенням про Правління. Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» очолює Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Голова правління організовує роботу правління, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засідань. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з пiдстав, передбачених його контрактом, за власним бажанням та з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ», в тому числi представляти iнтереси Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ», як в Українi, так i за її межами, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, як в Українi, так i за її межами, видавати накази та давати розпорядження, обов`язковi для виконання всіма працiвниками Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ». Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку та соцiального захисту Голови Правлiння визначаються в контрактi. Голова Правлiння є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх повноважень. 16 червня 2015 р. згiдно до Протоколу № 11 засідання Наглядової ради від 15 червня 2015 року призначено за сумісництвом, на посаду Голови Правління Ланську Олену Володимирівну. Попередні посади протягом останніх 5 років: Директор Одеського представництва ТОВ «ГЛОБУС» Заступник директора Одеської обласної дирекції ПАТ «ХДІ СТРАХУВАННЯ» (на даний момент працює за основним місцем роботи). Загальний стаж роботи – 18 років. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до штатного розпису. Акціями та часткою у Статутному капіталі ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» не володіє. В 2015 році відбулися зміни в керівництві: 14 травня 2015 року було звільнено з посади Голови правління Говенко П.М. та 15 травня 2015 року призначено на посаду Голови правління Говенко П.М. за сумісництвом (згідно Протоколу № 10 засідання Наглядової ради від 14 травня 2015 року ). З 15 червня 2015 року було звільнено з посади Голови правління Говенко Павла Миколайовича та 16 червня 2015 року було призначено на посаду Голови правління Ланську Олену Володимирівну, за сумісництвом (Протокол № 11 засідання Наглядової ради від 15 червня 2015 року). Звільнення з посади Голови правління відбулося за згодою сторін, згідно ст.36 КЗпП.
Тетерін Володимир Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані КМ, 262446, 11.08.2004, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
Освіта Одеський державний політехнічний університет, спеціальність - „Економіка і управління в машинобудуванні”, кваліфікація - інженер-економіст.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК ВОСТОК» - начальник Управління грошового обігу
Примітки Повноваження члена Наглядової ради передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду i дiйснi з моменту його затвердження рiшенням акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна i та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) цього Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов`язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - Акцiонера. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх повноважень. Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку та соцiального захисту члена Наглядової ради визначаються в контрактi. 07.11.2013 р. згiдно Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 13/02 від 07.11.2013 р. обрано на посаду члена Наглядової Ради Тетеріна Володимира Миколайовича. Попередні посади: ПАТ Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова 6/1) , начальник відділу обмінних пунктів управління обслуговування фізичних осіб Обіймає посаду: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24) - начальник Управління грошового обігу (працює на даній посаді). Загальний стаж роботи – 18 років 06 місяців. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями та часткою у Статутному капіталі ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» не володіє. Здійснює свої повноваження безоплатно
Великий Олексій Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 07.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані КК, 035515, 16.06.1998, Київським РВ УМВС України в Одеській області
Освіта Одеський національний політехнічний університет, спеціальність - „ Економіка підприємства”, кваліфікація - економіст, менеджер-аналітик
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК ВОСТОК» - заступник начальника Управління продаж корпоративного бізнесу
Примітки Повноваження члена Наглядової ради передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду i дійсні з моменту його затвердження рiшенням акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна i та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов`язки особисто i не може передавати власнi повноваження іншій особі, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - Акцiонера. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх повноважень. Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку та соцiального захисту члена Наглядової ради визначаються в контрактi. 07.11.2013 р. згiдно Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 13/02 від 07.11.2013 р. обрано на посаду члена Наглядової Ради Великого Олексія Вікторовича. Попередні посади: ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса, вул.. Краснова 6/1) – провідний економіст відділу обслуговування підприємств транспорту, туризму та зв’язку управління корпоративного обслуговування клієнтів; провідний економіст відділу обслуговування підприємств будівництва, важкої та енергетичної промисловості управління корпоративного обслуговування клієнтів; ПАТ «Фінбанк» (м. Одеса, пр-т Шевченка 4-а)- Заступник начальника управління корпоративного бізнесу. Обіймає посаду: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24) - заступник начальника Управління продаж корпоративного бізнесу (працює на даній посаді). Загальний стаж роботи – 13 років 05 місяців . Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями та часткою у Статутному капіталі ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» не володіє. Здійснює свої повноваження безоплатно
Шулла Сергій Людвигович Голова Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 07.11.2013 - 3 роки
Паспортні дані КЕ, 673101, 07.07.1997, Київським РВ УМВС України в Одеській області
Освіта Одеський державний політехнічний університет, спеціальність - „Економіка і управління в машинобудуванні”, кваліфікація - інженер-економіст.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК ВОСТОК» - начальник Управління продаж корпоративного бізнесу
Примітки Повноваження Голови Наглядової ради передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду i дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою відповідно до рішення акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р.. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Члени Наглядової ради несуть вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх повноважень. Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку та соцiального захисту Голови Наглядової ради визначаються в контрактi. 07.11.2013 р. згiдно Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 13/02 від 07.11.2013 р. обрано на посаду Голови Наглядової Ради Шуллу Сергія Людвиговича Попередні посади: начальник відділу обслуговування підприємств сфери послуг та легкої промисловості управління корпоративного обслуговування клієнтів ПАТ Акціонерний банк «Південний» Обіймає посаду: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24) - начальник Управління продаж корпоративного бізнесу (працює на даній посаді) Загальний стаж роботи – 13 років 04 місяці Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє акціями ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ» на 0, 1999 % Здійснює свої повноваження безоплатно

Ліцензії

Дата  
2304 24.09.2015 Страхова діяльність у формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 24.09.2015
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
2910 26.11.2015 Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 26.11.2015
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АВ 293996 12.08.2014 Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 12.08.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АЕ 284269 16.01.2014 Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 16.01.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АЕ 284270 16.01.2014 Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами[крім цивільної від-ті власників наземн. тр-ту , від-ті власників повітрян.тр-ту, від-ті власників водн.тр-ту (включаючи від-ть перевізника)]
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 16.01.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АЕ 284271 16.01.2014 Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 16.01.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АЕ 284272 16.01.2014 Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 16.01.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АЕ 284273 16.01.2014 Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 16.01.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АЕ 284274 16.01.2014 Страхова діяльність у формі добровільного страхування залізничного транспорту
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 16.01.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АЕ 284275 16.01.2014 Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі 16.01.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений
АЕ 293997 12.08.2014 Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Орган ліцензування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі 12.08.2014
Опис Строк дії ліцензії - необмежений

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ» / #39150930 40 923 222 шт 89.99%
Адреса м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.25