Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (27)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

#33516488

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"
ЄДРПОУ 33516488
Адреса 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, Блок 1
(КОАТУУ 1210136900)
Номер свідоцтва про реєстрацію -
Дата державної реєстрації 14.04.2005
Середня кількість працівників 10
Орган управління Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК АВАНГАРД"
МФО: 380946
Номер рахунку: 26006000144001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (056) 373-97-93
kb_transporter@academy.in.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Павелко Лариса Олексіївна Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2016 - 1 рiк
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи з 26.12.2013 р. по 05.01.2016 р. – АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI», посада: радник Президента Асоцiацiї

Примітки Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КБ«Транспортер» вiд 11.04.2016р. у зв’язку iз поданням заяви Панасюком Б.Є. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової Ради, припинено повноваження Наглядової ради у попередньому складi з 11.04.2016р. З 11.04.2016р. обрано строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi в кiлькостi трьох осiб, а саме: Член Наглядової ради – Павелко Лариса Олексiївна.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi протягом звiтного рокувiд емiтента не отримувала.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: з 24.09.2012 р. по 25.12.2013 р. – ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз», посада: спецiалiст вiддiлу торгiвлi цiнними паперами; переведена на посаду: фахiвця депозитарної дiяльностi вiддiлу депозитарної дiяльностi; з 26.12.2013 р. по 05.01.2016 р. – АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI», посада: радник Президента Асоцiацiї (основне мiсце роботи).
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
На 31.12.2016 р. тимчасово не працює.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Беліков Андрій Валентинович Голова Наглядової ради
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2016 - 1 рiк
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи з 01.04.2011 р. по 01.03.2013 р. – ТОВ «Сiтi», посада: начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання
Примітки Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КБ«Транспортер» вiд 11.04.2016р. у зв’язку iз поданням заяви Панасюком Б.Є. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової Ради, припинено повноваження Наглядової ради у попередньому складi з 11.04.2016р. З 11.04.2016р. обрано строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi в кiлькостi трьох осiб, а саме: Член Наглядової ради – Белiков Андрiй Валентинович. На засiданнi Наглядової ради вiд 11.04.2016р. Белiкова А.В. обрано Головою на строк дiї повноважень НР.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi протягом звiтного року вiд емiтента не отримував.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: з 01.04.2011 р. по 01.03.2013 р. – ТОВ «Сiтi», посада: начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання; з 11.03.2013 р. по теперiшнiй час ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДIТI», посада: фахiвець лiцитатор (до 16.04.2015 р.), начальник вiддiлу торгiвлi з 16.04.2015 р. по теперiшнiй час (основне мiсце роботи)
Обiймає посаду: начальника вiддiлу торгiвлi ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДIТI» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30).
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Харебова Наталія Євгенівна Директор
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.12.2016 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ПрАТ "РА "Iнвест Рейтинг", директор з 06.02.2015 по 27.12.2016
Примітки Директор протягом звiтного перiоду змiнився.
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «КБ«Транспортер» вiд 14.12.2016р. у зв’язку iз поданням заяви Руденко Т.М. про звiльнення з посади директора Товариства за власним бажанням припинено повноваження директора Руденко Т.М. з 14.12.2016р. З 15.12.2016р. обрано безстроково директором Товариства Харебову Наталiю Євгенiвну на пiдставi її заяви, за сумiсництвом.
Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.
Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються нормами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
У звiтному перiодi вiд емiтента отримала 59,94грн. винагороди у виглядi заробiтної плати. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: заступника начальника вiддiлу, головного державного податкового ревiзора-iнспектора в державнiй податковiй службi з 27.08.2007 р. по 04.02.2015 р., директора ПрАТ "РА "Iнвест Рейтинг" з 06.02.2015 р. по 27.12.2016 р. , начальника вiддiлу iз збереганням активiв IСI ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" з 22.04.2016 р. по 11.01.2017 р. за сумiсництвом (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), 30).
Загальний стаж роботи 34 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Середа Наталія Апполінаріївна Член Наглядової Ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2016 - 1 рiк
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи 26.12.2013 р. – по 10.09.2015 р. Асоцiацiя «Українськi фондовi торговцi" провiдний фахiвець
Примітки Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КБ«Транспортер» вiд 11.04.2016р. у зв’язку iз поданням заяви Панасюком Б.Є. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової Ради, припинено повноваження Наглядової ради у попередньому складi з 11.04.2016р. З 11.04.2016р. обрано строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi в кiлькостi трьох осiб, а саме: Член Наглядової ради – Середа Наталiя Апполiнарiївна.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
В звiтному перiодi Середа Н.А. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду з 31.12.2010 р. – по 22.05.2012 р., посада: головний спецiалiст вiддiлу фiн.монiторингу контрольно-ревiзiйної роботи та супроводження справ ДТУ ДКЦПРФ; з 23.05.2012 р. – по 26.09.2013 р., посада: начальник вiддiлу фiн.монiторингу ДТУ НКЦПРФ; з 01.10.2013 р. – по 10.09.2015 р., посада: фахiвець (до 26.12.2013р.), з 26.12.2013р. провiдний фахiвець Асоцiацiя «Українськi фондовi торговцi"; з 11.09.2015 р. по теперiшнiй час провiдний фахiвець ПАТ «Бiржова Група Перспектива» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), 30).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Артем'єва Аліна Олегівна Ревiзор
Рік народження 1990 р. н. (33 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи 16.09.2015 р. по 30.12.2015р. – ПАТ "ФК"Сучаснi кредитнi технологiї", посада: начальник операцiйного вiддiлу
Примітки Протягом звiтного року змiн Ревiзора не було.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КБ«Транспортер» вiд 10.04.2014р. для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, прийнято наступнi рiшення: обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Артем’євої Алiни Олегiвни.
Вiдповiдно до Статуту Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Має iншi повноваження вiдповiдно до Статуту.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законом, iншими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить як черговi (плановi), так i спецiальнi (позаплановi перевiрки).
Чергову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить за результатами фiнансового року. При проведеннi ревiзiї чи перевiрки Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом. Проведення чергових перевiрок не потребує спецiального рiшення органiв Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: з 02.07.2012 р. по 28.02.2013 р. – ТОВ «Центральний Брокер», посада: бухгалтер; з 01.03.2013 р. по 15.09.2015р. – ТОВ «Фондовий Актив», посада: фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами;
з 16.09.2015р. по 30.12.2015р. начальник операцiйного вiддiлу ПАТ "ФК" Сучаснi кредитнi технологiї"; з квiтня 2016 р. - ФОП Гаврилюк Т.О., посада: викладач (м. Днiпро, вул. I.Акiнфiєва, буд. 18)
Загальний стаж роботи 4 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товарииство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), 30
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АД №075820
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 07.09.2012
Контакти (056)3739792, (056)3739792
Примітки Надання послуг з купiвлi/продажу цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "Агенство Фiнансових Консультантiв" #35245630
Адреса 61022, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 45, к.4
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №4034
Аудиторська палата України
з 27.09.2007
Контакти 0577209939, 0577209939
Примітки Проводять перевiрку фiнансової звiтностi за 2016р.
Приватне акцiонерне товарииство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), 30
Діятельність дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АД№075819
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондоiого ринку
з 07.09.2012
Контакти (056)3739792, (056)3739792
Примітки надання послуг на фондовому ринку стосовно цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв на пiдставi разових замовлень, а саме
виконання доручень по купiвлi ЦП, продажу чи обмiну
здiйснення представництва по дорученню
надання послуг, пов’язаних iз функцiєю керуючого рахунком у цiнних паперах тощо.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозиатарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю.
Ліцензія
№ №2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)2796651, (044)2791322
Примітки Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), 30
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ №263270
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 056 3739792, 056 3739792
Примітки ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги:
- вiдкриття рахункiв у цiнних паперах;
- депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади;
- надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством;
- iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме: дiяльнiсть с органiзацiї торгiвлi
Ліцензія
№ №231
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 14.03.2008
Контакти 056 3729793, 056 3729793
Примітки Цiннi папери ПАТ "КБ "Транспортер" знаходяться у бiржовому списку ПАТ "ФБ "Перспектива". Послуги з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРВАРД" #38903109
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 30
Опис Станом на кiнець звiтного перiоду акцiями емiтента не володiє, тому прав щодо управлiння юридичною особою не має.

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Криворiженергоремонт" / #30734796 0.00%
Адреса Україна, м. Кривий Рiг, вул. Отто Брозовського, буд. 48
Код 30734796

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Пайовий iнвестицiйний фонд "Рiал естейт менеджмент iнвестментс - проспект" недиверсифiкованого виду закритого типу приватного акцiонерного товариства компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс" / #32836032 9 500 000 шт 19.00%
Адреса м.Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30
Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет" / #33473408 7 290 375 шт 14.58%
Адреса м. Днiпро, вул. Старокозацька(Комсомольська), буд.40 Б,блок 1
Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс" / #32836032 7 259 545 шт 14.52%
Адреса м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), 30