Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (27)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

#33516488

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"
ЄДРПОУ 33516488
Адреса 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, Блок 1
(КОАТУУ 1210136900)
Номер свідоцтва про реєстрацію АВ №947247
Дата державної реєстрації 14.04.2005
Середня кількість працівників 2
Орган управління Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiї про органи управлiння
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК ФОРУМ"
МФО: 322948
Номер рахунку: 26005300218038
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті -
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (056) 373-97-93
kb_transporter@academy.in.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Шевцова Ірина Володимирівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПрАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз», фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
Примітки Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (далi – Товариство) вiд 01.04.2013р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Єремєєвої М.В. про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства, вiдкликати з 01.04.2013 року Наглядову раду Товариства у попередньому складi та обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi в кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради – Шевцова Iрина Володимирiвна. Член Наглядової ради – Таранова Оксана ЮрiївнаЧлен Наглядової ради – Лiтвiн Свiтлана Петрiвна. Призначено Головаю НР на засiданнi НР.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
.23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Винагороди, втому числi у натуральнiй формi протягом звiтного року не отримувала.
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади провiдного спецiалiста вiддiлу реєстрацiї актiв цивiльного стану, провiдного спецiалiста вiддiлу органiзацiї дiяльностi органiв юстицiї областi та представництва iнтересiв в судах, провiдного, головного спецiалiста вiддiлу органiзацiї дiяльностi органiв юстицiї, юриста, фахiвця вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами, начальника вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами
Обiймає посаду:ПАТ «.ФК «Сучаснi кредитнi технологiї» (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), начальник юридичного вiддiлу (сумiсництво), ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Леiнна, буд. 30), начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами (основне мiсце роботи). Стаж керiвної роботи 8 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Руденко Тетяна Миколаївна Директор
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.09.2013 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "Хорольська районна лiкарня ветмедицини"
Примітки Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової Ради ПАТ «КБ «Транспортер» (далi- Товариство) вiд 17.09.2013р. прийнято наступнi рiшення:
1. Звiльнити з 17.09.2013р. Гуржий Наталiю Анатолiївну за власним бажанням з посади директора Товариства. Перебувала на посадi директора Товариства 7 рокiв.
2. З 18.09.2013р. призначити безстроково Руденко Тетяну Миколiївну на пiдставi її заяви директором Товариства за сумiсництвом.
Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.
Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються нормами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
У звiтному перiодi вiд емiтента отримала 1775,36 грн. винагороди у виглядi заробiтної плати. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала.
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. Стаж керiвної роботи 4 роки
Обiймає посаду: ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз", (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), бухгалтер (основне мiсце роботи), ПАТ "Хiммет" (49000, м.Днiпропетровськ, вул. Кумосомольська, 40Б, блок1), бухгалтер сумiсництво.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Таранова Оксана Юріївна Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи провiдний фахiвець ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"
Примітки Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (далi – Товариство) вiд 01.04.2013р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Єремєєвої М.В. про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства, вiдкликати з 01.04.2013 року Наглядову раду Товариства у попередньому складi та обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi в кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради – Шевцова Iрина Володимирiвна. Член Наглядової ради – Таранова Оксана ЮрiївнаЧлен Наглядової ради – Лiтвiн Свiтлана Петрiвна.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
.23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Винагороди, втому числi у натуральнiй формi протягом звiтного року не отримувала.
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади помiчника директора, помiчника керiвника з договiрної роботи, молодшого наукового спiвробiтника лабораторiї судових кримiналiстичних, бiологiчних та хiмiчних дослiджень, начальника вiддiлу по роботi iз споживачами, фахiвця вiддiлу, начальника вiддiлу реєстраторської дiяльностi.
Обiймає посаду: ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест", (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), провiдний фахiвець (основне мiсце роботи).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Стаж керiвної роботи 4 роки.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Пашкова Людмила Леонідівна Ревiзор
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Попередне місце роботи провiдний фахiвець по фондовим питанням ТОВ" Дилер Iнвест"
Примітки Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв б/н вiд 08.04.2011р. ПАТ «КБ «Транспортер» для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв обрано строком на три роки на посаду Ревiзора Пашкову Людмилу Леонiдiвну
Змiн Ревiзора протягом звiтного перiоду не було.
Вiдповiдно до Статуту Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Має iншi повноваження вiдповiдно до Статуту.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законом, iншими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить як черговi (плановi), так i спецiальнi (позаплановi перевiрки).
Чергову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить за результатами фiнансового року. При проведеннi ревiзiї чи перевiрки Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом. Проведення чергових перевiрок не потребує спецiального рiшення органiв Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: провiдного спецiалiста з фондових питань, начальника фiнансово-економiчного вiддiлу.
Зараз обiймає посаду: провiдний фахiвець вiддiлу з обслуговування iнвестицiйних фондiв ПРАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (4900, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30). Стаж керiвної роботи вiдсутнiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Літвін Світлана Петрівна Член Наглядової Ради
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи начальник операцiйного вiддiлу ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї"
Примітки Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (далi – Товариство) вiд 01.04.2013р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Єремєєвої М.В. про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства, вiдкликати з 01.04.2013 року Наглядову раду Товариства у попередньому складi та обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi в кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради – Шевцова Iрина Володимирiвна. Член Наглядової ради – Таранова Оксана ЮрiївнаЧлен Наглядової ради – Лiтвiн Свiтлана Петрiвна.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
.23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Винагороди, втому числi у натуральнiй формi протягом звiтного року не отримувала.
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади менеджера по роботi з персоналом, начальника вiддiлення банку, начальника операцiйного вiддiлу, провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
Обiймає посаду: ТОВ "Фондовий Актив", (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), провiдний фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами (основне мiсце роботи). Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер" #34560611
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ№185281
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондоiого ринку
з 30.11.2012
Контакти (056)3739799, (056)3739799
Примітки Послуги з купiвлi/продажу цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив" #37213045
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ№399225
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.09.2010
Контакти (056)373-97-93, (056)373-97-93
Примітки Послуги з купiвлi/продажу цiнних паперiв
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозиатарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю.
Ліцензія
№ №2002
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)2796651, (044)2791322
Примітки Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ №263270
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 056 3739792, 056 3739792
Примітки ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги:
- вiдкриття рахункiв у цiнних паперах;
- депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади;
- надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством;
- iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит" #35281710
Адреса 49000, Україна, м.Днiпропетровськ, вул. Московська, буд 7, офiс 7
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №4028
Аудиторська палата України
з 27.09.2007
Контакти (056)7448914, (056)7448914
Примітки ТОВ АФ "АленАудит" здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме: дiяльнiсть с органiзацiї торгiвлi
Ліцензія
№ №483591
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти 056 373 95 94, 056 373 95 94
Примітки ПАТ "ФБ" Перспектива" надає послуги з включення до Бiржового реєстру а саме:
- Проводить оцiнку вiдповiдностi ЦП на вимоги, встановленi в Правилах Бiржi для включення до Бiржового реєстру та внесення їх в котирувальний список вiдповiдного рiвня лiстингу.
- у разi вiдповiдностi ЦП вимогам встановленим в Правилах Бiржi включає їх в котирувальний список вiдповiдного рiвня лiстингу.
- оприлюднює iнформацiю про включення ЦП до Бiржового реєстру через Iнтернет-сайт Бiржi;
- оприлюднює iнформацiю у через Iнтернет-сайт Бiржi;
- не виключає ЦП з Бiржового реєстру, окрiм випадкiв, передбачених в Правилах Бiржi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер" #34560611
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ№185281
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондоiого ринку
з 30.11.2012
Контакти (056)3739799, (056)3739799
Примітки Послуги з купiвлi/продажу цiнних паперiв
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив" #37213045
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська дiяльнiсть
Ліцензія
№ АГ№399225
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.09.2010
Контакти (056)373-97-93, (056)373-97-93
Примітки Послуги з купiвлi/продажу цiнних паперiв
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозиатарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю.
Ліцензія
№ №2002
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)2796651, (044)2791322
Примітки Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" #32987822
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ №263270
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 056 3739792, 056 3739792
Примітки ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги:
- вiдкриття рахункiв у цiнних паперах;
- депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади;
- надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством;
- iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит" #35281710
Адреса 49000, Україна, м.Днiпропетровськ, вул. Московська, буд 7, офiс 7
Діятельність Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
№ №4028
Аудиторська палата України
з 27.09.2007
Контакти (056)7448914, (056)7448914
Примітки ТОВ АФ "АленАудит" здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива" #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме: дiяльнiсть с органiзацiї торгiвлi
Ліцензія
№ №483591
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти 056 373 95 94, 056 373 95 94
Примітки ПАТ "ФБ" Перспектива" надає послуги з включення до Бiржового реєстру а саме:
- Проводить оцiнку вiдповiдностi ЦП на вимоги, встановленi в Правилах Бiржi для включення до Бiржового реєстру та внесення їх в котирувальний список вiдповiдного рiвня лiстингу.
- у разi вiдповiдностi ЦП вимогам встановленим в Правилах Бiржi включає їх в котирувальний список вiдповiдного рiвня лiстингу.
- оприлюднює iнформацiю про включення ЦП до Бiржового реєстру через Iнтернет-сайт Бiржi;
- оприлюднює iнформацiю у через Iнтернет-сайт Бiржi;
- не виключає ЦП з Бiржового реєстру, окрiм випадкiв, передбачених в Правилах Бiржi.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРВАРД" #38903109
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 30
Опис Форма участi - пряма, володiє 100% акцiй, внесок 1550000 грн..
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику – Акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права:
а) участь в управлiннi Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
б) вiльно розпоряджатися належними їм на правi власностi Акцiями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифiкованих венчурних корпоративних iнвестицiйних фондiв;
в) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. На письмову вимогу Акцiонера Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копiї рiчних балансiв, звiтiв Товариства про його дiяльнiсть, протоколiв зборiв та iнших документiв Товариства, вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту;
г) у першочерговому порядку придбавати акцiї Товариства, що емiтуються або були ранiше викупленi Товариством;
г) обирати та бути обраним до органiв Товариства;
д) призначати представникiв для участi у Загальних зборах Акцiонерiв та у будь-який час вiдкликати їх;
е) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та отримувати його частку (дивiденди). Право на отримання частки прибутку (дивiдендiв) пропорцiйно частцi кожного з Акцiонерiв мають особи, якi є акцiонерами Товариства станом на дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, встановлену Наглядовою радою;
є) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину його майна або вартостi його майна, пропорцiйно розмiру своєї частки у статутному капiталi Товариства.
Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi цим Статутом та актами законодавства України.

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Криворiженергоремонт" / #30734796 0.00%
Адреса Україна, м. Кривий Рiг, вул. Отто Брозовського, буд. 48
Код 30734796
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Криворiженергоремонт" / #30734796 0.00%
Адреса Україна, м. Кривий Рiг, вул. Отто Брозовського, буд. 48
Код 30734796

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiал Iстейт Iнвестмент" / #33718012 12 223 946 шт 24.45%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiал Iстейт Iнвестмент" / #33718012 12 223 946 шт 24.45%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А
Пайовий iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "Монета" Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс" / #32836032 8 168 809 шт 16.34%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Пайовий iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "Монета" Приватне акцiонерне товариство Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс" / #32836032 8 168 809 шт 16.34%
Адреса Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30