Закупівлі Увійти Про систему
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУШ"
#32007740
ТОВ "РУШ"
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Центральний р-н, вул. Володимира Антоновича, буд. 6
2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУШ"
ЄДРПОУ 32007740
Адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Центральний р-н, вул. Володимира Антоновича, буд. 6
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А00 № 407926
Дата державної реєстрації 22.05.2002
Середня кількість працівників 5 414
Орган управління Вищий орган – Загальнi збори Учасникiв; виконавчий орган – Дирекцiя. Дирекцiю Товариства очолює Генеральний директор, який обирається на посаду загальними зборами учасникiв Товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України»
МФО: 322313
Номер рахунку: 26003000029193
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО: 305299
Номер рахунку: 26000143827002

Посадові особи

ПІБ СМІРНОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
Посада Заступник Генерального директора з комерцiйних та маркетингових питань
Дата вступу на посаду і термін 30.01.2012 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи - Генеральний директор ТОВ «СТИЛЬ Д» з 01.04.05г. по 30.11.11
Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
1. Укладати, пiдписувати, вносити змiни та розривати наступнi договори та документи, якi безпосередньо пов’язанi з ними:
- Договори поставки товарiв (в т.ч. виробництва товарiв пiд торговими марками, якi належать або безпосередньо використовуються ТОВ «РУШ» (ВТМ) в мережу;
- Договори на надання та отримання маркетингових послуг;
- Договори на надання та отримання послуг, якi пов’язанi з митним оформленням товарiв;
- Договори доручення, комiсiї, якi пов’язанi з постачанням товарiв;
- Договори на розмiщення реклами у ЗМI;
- Договори оренди рекламних площ;
- Договори (Угоди, Акти) про проведення взаємозалiку.
2. Акти виконаних робiт, акти прийому-передачi, списання, довiреностi на отримання товарно-матерiальних цiнностей, заявки, листи, рахунки.
3. Затверджувати документи (стандарти) по формуванню внутрiшнiх процедур дiяльностi департаменту маркетингу та комерцiйного департаменту.
4. Пiдписувати документи, пов'язанi з вiдрядженням спiвробiтникiв комерцiйного департаменту та департаменту маркетингу при умовi вiдсутностi Генерального директора на робочому мiсцi.
5. Пiдписувати накази i розпорядження по напрямах дiяльностi комерцiйного департаменту та департаменту маркетингу окрiм наказiв та розпоряджень на прийом та звiльнення працiвникiв.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 470 418,32 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ ШИЩУК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2014 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1976 (44 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи 04.07.2014р. - 10.12.2014р. - Директор ТОВ "АТИМУС"
02.09.2013р. - 29.07.2014р. - заступник начальника вiддiлу внутрiшньої та зовнiшньої безпеки ТОВ "Бар`єр-Сервiс"
21.12.1999р. - 27.08.2013р. - служба в податковiй мiлiцiї Державної податкової служби України в Днiпропетровськiй областi

Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Генеральний директор:
1. Призначається зборами учасникiв на невизначений строк i здiйснює керiвництво дiяльнiстю Товариства та дирекцiї.
2. Видає розпорядження, iнструкцiї з питань, якi входять в компетенцiю Товариства.
3. Представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з будь – якими українськими та iноземними юридичними i фiзичними особами, вiд iменi Товариства укладає в країнi та за кордоном всi види правочинiв, договори та iншi угоди, якi не суперечать дiючому законодавству України i не обмеженi положеннями цього статуту. В разi необхiдностi, користується правом першого пiдпису на банкiвських документах. Пiдпис Генерального директора на будь – яких документах, що стосуються Товариства пiдтверджується вiдбитком круглої печатки Товариства.
4. Забезпечує розробку та виконання перспективних планiв Товариства;
5. Органiзовує пiдготовку i виконання рiшень Загальних зборiв, надає звiти про їх виконання;
6. Надає Головi Товариства пропозицiї щодо порядку формування та розподiлу резервного та iнших фондiв.
7. Розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.
8. Затверджує структуру, штатний розклад, посадовi iнструкцiї, правила внутрiшнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працiвникiв Товариства, визначає при цьому їх робочi функцiї, умови найму i вiдповiдну заробiтну плату, пiдписує контракти та трудовi угоди з працiвниками Товариства, звiльняє їх, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення, а також вирiшує питання про дострокове зняття цих стягнень.
9. Визначає осiб, якi мають право другого пiдписiв на платiжних дорученнях;
Генеральний директор Товариства має право безпосередньо звертатися до учасникiв Товариства по будь – якому питанню дiяльностi Товариства.
10. Видає довiреностi на передоручення частину своїх повноважень iншим особам та на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Товариства.
11. Призначає та звiльняє керiвникiв та iнших посадових осiб фiлiй та структурних пiдроздiлiв Товариства.
12. Генеральний директор Товариства має iншi права та обов’язки, покладенi на нього загальними зборами та здiйснює iншi дiї для досягнення мети дiяльностi Товариства.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 338 633,65 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Генеральний директор не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Посада Виконавчий директор
Дата вступу на посаду і термін 12.08.2013 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1965 (55 років)
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи - Операцiйний директор ТОВ «РУШ» з 22.01.10 по 11.08.13
- Директор з продажу ТОВ «РУШ» з 01.10.06 по 21.01.10.
Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
У пiдпорядкування виконавчому директору належать наступнi структурнi пiдроздiли - фiнансовий департамент, департамент управлiння персоналом, департамент маркетингу, департамент iнформацiйних технологiй, департамент безпеки, юридичний департамент, комерцiйний департамент, департамент власних торгових марок, департамент логiстики.

Виконавчий директор уповноважений вiд iменi ТОВ "РУШ" виконувати наступнi дiї:
1.1. Укладання, пiдписання, внесення змiн та розiрвання наступних договорiв та документiв, для загальнорiчних потреб пов’язаних з роботою Товариства:
- Договорiв купiвлi-продажу (поставки товарiв);
- Договорiв на надання та отримання послуг, у тому числi маркетингових послуг;
- Договорiв (контрактiв) в сферi зовнiшньоенкономiчної дiяльностi;
- Договорiв пiдряду;
- Договорiв оренди, суборенди нерухомого майна, в тому числi рекламних площ;
- Договорiв про розмiщення реклами;
- Iнших договорiв пов’язаних з напрямком дiяльностi товариства.
1.2. Пiдписання актiв виконаних робiт (надання послуг), актiв прийому-передачi, актiв реконструкцiї, модернiзацiї, списання, довiреностей на отримання товарно-матерiальних цiнностей, кошторису, заявок, листiв, рахункiв i iнших документiв, що стосуються правочинiв, якi укладаються товариством.
1.3. Представлення iнтересiв Товариства в усiх органах державної влади.
1.4. Отримання та надання будь-яких документiв вiд контролюючих органiв.
1.5. Пiдписання будь-яких документiв, пов`язаних з вiдрядженням працiвникiв товариства по територiї України та за її межами, вiдпустками працiвникiв товариства та оформленням листiв непрацездатностi спiвробiтникiв товариства.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 481 638,25 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ ГАРКУША ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 08.04.2013 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1974 (46 років)
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи - головний бухгалтер ТОВ "Компанiя Акустика" з 15.05.2008 по 05.04.13р
Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Основними обов'язками головного бухгалтера є ефективна органiзацiя бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi компанiї.
Вiдповiдно до основним завданням головний бухгалтер виконує такi обя- занности :
1 . Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи зi структури й особливостей дiяльностi компанiї, необхiдностi забезпечення її фiнансової стiйкостi.
2 . Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, застосовуваних для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi , а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.
3 . Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в компанiї та її пiдроздiлыв на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнысть компанiї, його майновий стан, доходи та витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.
4 . Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, надходження основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї товарiв, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi компанiї, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
5 . Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконуваних робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi, правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв до бюджетiв, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по позиках, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв компанiї.
6 . Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерської документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати , за встановленням посадових окладiв працiвникам компанiї , проведеням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах компанiї.
7 . Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв i усунення втрат.
8 . Вживає заходiв з попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв щодо недостач i розкрадань грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи.
9 . Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансовою стiйкостi компанiї .
10 . Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах ) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами.
11 . Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної , фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленному порядку в архiв.
12 . Бере участь у розробцi та впровадженнi рацiональної планової та облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi при-трансформацiйних змiн сучасних засобiв обчислювальної технiки.
13 . Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської та статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку до вiдповiдних органiв.
14 . Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв компанiї з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу.
15 . Керує працiвниками бухгалтерiї.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 286 617,11 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ ПЕЧЕРИЦЯ ІННА ХУДУВНА
Посада Директор з персоналу
Дата вступу на посаду і термін 16.01.2009 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1971 (49 років)
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Директор з кадрiв ТОВ «ВIСТ-СЕРВIС» з 01.11.04г. по 15.01.09
Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
1.1. Укладання, пiдписання, внесення змiн та розiрвання наступних договорiв та документiв, якi безпосередньо пов`язанi з пошуком i пiдбором, пiдвищенням квалiфiкацiї i навчанням персоналу товариства:
- Договорiв на пошук i пiдбiр персоналу;
- Договорiв на пiдвищення квалiфiкацiї i навчання персоналу товариства, у тому числi договорiв надання iнформацiйно-консультацiйнихпослуг щодо органiзацiї семiнарiв, тренiнгiв та iнших консультацiйних заходiв для персоналу товариства;
- Договорiв оренди житла квартир та примiщень, оренди обладнання виключно для проведення тренiнгiв та проживання персоналу товариства;
- Договорiв надання послуг на розмiщення оголошень та iнших iнформацiйних матерiалiв про пошук персоналу;
- Договорiв виконання робiт з друкування полiграфiчної продукцiї;
- Договорiв про надання послуг, пов`язанних з проведенням заходiв "Таємний покупець";
- Договорiв про надання послуг, пов`язанних з доставкою продуктiв харчування при проведеннi семiнарiв, тренiнгiв та iнших консультацiйних заходiв для персоналу товариства.
1.2. Актiв виконаних робiт, актiв прийому-передачi, списання, довiреностi на отримання товарно-матерiальних цiнностей, заявок, листiв, рахункiв до вищезгаданих договорiв.
1.3.Затвердження документiв (стандартiв) по формуванню внутрiшнiх процедур дiяльностi департаменту управлiння персоналом.
1.4.Пiдписання iнших документiв, пов’язаних з вiдрядженням працiвникiв департаменту управлiння персоналом по територiї України.
1.5.Пiдписання наказiв i розпоряджень по напрямах дiяльностi департаменту управлiння персоналом, окрiм наказiв та розпоряджень на прийом та звiльнення працiвникiв.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 338 078,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ ВОЛЕНКО ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА
Посада Фiнансовий директор
Дата вступу на посаду і термін 10.08.2009 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1967 (53 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи - Заступник генерального директора з фiнансових питань ТОВ «РУШ» з 21.05.09 по 09.08.09.
- Фiнансовий директор ТОВ «Компанiя Акустика» з 02.05.08г. по 30.04.09
- Фiнансовий директор ТОВ «ВIСТ-СЕРВIС» з 02.08.04г. по 01.05.08.
Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
Фiнансовий директор здiйснює органiзацю та управлiння фiнансово - економiчною функцiєю емiтента, залучення кредитних коштiв, ефективне управлiння грошовими потоками емiтента, бухгалтерський та податковий облiк, внутрiшнiй аудит, випуск власних цiнних паперiв.
Також фiнансовий директор вiд iменi ТОВ "РУШ" здiйснює наступнi дiї:
1.1. Пiдписання витратних касових документiв.
1.2. Пiдписання платiжних i розрахункових вiдомостей, довiдок про доходи працiвникiв.
1.3. Пiдписання авансових звiтiв i iнших оперативних i бухгалтерських звiтiв.
1.4. Завiрення копiй документiв, необхiдних для банкiвських установ при залученнi кредитних ресурсiв.
1.5. Пiдписання фiнансових документiв i реєстрiв на оплату витрат фiнансового, iнвестицiйного, бюджетного управлiнь, бухгалтерiї, управлiння аудиту i контролю.
1.6. Пiдписання зведених фiнансових реєстрiв на оплату вiд iменi всього пiдприємства виключно у разi вiдсутностi генерального директора.
1.7. Пiдписання наступних договорiв:
- Договорiв на надання аудиторських послуг;
- Договорiв на пiдвищення квалiфiкацiї i навчання працiвникiв фiнансового, iнвестицiйного, бюджетного управлiнь, бухгалтерiї, управлiння аудиту i контролю;
- Договорiв на пiдписку перiодичних видань по фiнансовiй i бухгалтерськiй звiтностi i облiку;
- Договорiв страхування;
- Кредитних договорiв;
- Договорiв на розрахунково-касове обслуговування;
- Договорiв застави;
- Договорiв гарантiї;
- Договорiв поручительства;
- Договорiв iнкасацiї;
- Договорiв факторингу;
- Договорiв акредитиву;
- Договорiв депозиту;
- Договорiв еквайрiнгу;
- Договорiв на обслуговування емiсiї цiнних паперiв;
- Договорiв по визначенню кредит-рейтингу;
- Договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв;
- Iнших договорiв пов’язаних з напрямком дiяльностi фiнансового, iнвестицiйного, бюджетного управлiнь, бухгалтерiї, управлiння i контролю.
1.8. Актiв виконаних робiт, актiв прийому-передачi, актiв реконструкцiї, модернiзацiї, списання, довiреностi на отримання товарно-матерiальних цiнностей, заявок, листiв, рахункiв i iнших фiнансових i iнших документiв, що стосуються вищезгаданих Договорiв.
1.9. Затвердження плану аудиторських перевiрок.
1.10. Затвердження документiв (стандартiв) по формуванню внутрiшнiх процедур аудиту.
1.11. Затвердження нових технологiй облiку i контролю.
1.12. Затвердження заходiв щодо впровадження нових технологiй облiку усерединi пiдприємства.
1.13. Затвердження планiв проведення ревiзiй товарно-матерiальних цiнностей.
1.14. Пiдписання фiнансових i iнших документiв, пов'язаних з вiдрядженнями фiнансового, iнвестицiйного, бюджетного управлiнь, бухгалтерiї, управлiння аудиту i межах України.
1.15. Пiдписання наказiв i розпоряджень по напрямах дiяльностi фiнансового, iнвестицiйного, бюджетного управлiнь, бухгалтерiї, управлiння аудиту i контролю;
- iнших, пов’язаних з повноваженнями викладеними вище.
1.16. Узгодження бюджетiв фiнансового, iнвестицiйного, бюджетного управлiнь, бухгалтерiї, управлiння аудиту i контролю.
1.17. Представлення iнтересiв Товариства в усiх органах державної влади.
1.18. Отримання будь-яких документiв вiд контролюючих органiв, в тому числi постанови, посвiдчення на перевiрку, акти iн.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 473 928,69 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ ПІВЕНЬ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Директор з iнформацiйних технологiй
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2006 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1973 (47 років)
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи - Начальник вiддiлу програмного забезпечення ТОВ «РУШ» з 18.03.03 по 30.06.06
Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
1.1. Укладання, пiдписання, внесення змiн та розiрвання наступних договорiв та документiв, якi безпосередньо пов`язанi з ним:
- Договорiв купiвлi-продажу (поставки) комп'ютерного i мережевого устаткування на суму, що не перевищує 20 000 грн. за одним правочином з одним контрагентом;
- Договорiв купiвлi-продажу (поставки) витратних матерiалiв на суму, що не перевищує 20 000 грн. за одним правочином з одним контрагентом;
- Договорiв на виконання технiчних умов для пiдключення зв'язку;
- Договорiв на надання послуг телефонного i мобiльного зв'язку;
- Договорiв на пiдключення i переоформлення телефонiв i телефонних номерiв;
- Договорiв на переоформлення телефонних номерiв;
- Договорiв на надання послуг Iнтернет i видiлених каналiв зв'язку;
- Договорiв купiвлi-продажу (поставки) шлюзiв i безлiмiтних телефонних карток;
- Договорiв на поповнення рахункiв безлiмiтних телефонних карток;
- Договорiв на обслуговування i ремонт комп'ютерного i мережевого устаткування;
- Договорiв на iнформацiйне обслуговування.
1.2. Актiв виконаних робiт, актiв прийому-передачi, списання, довiреностi на отримання товарно-матерiальних цiнностей, заявок листiв, рахункiв до вищезгаданих договорiв.
1.3. Затвердження документiв (стандартiв) по формуванню внутрiшнiх процедур дiяльностi департаменту iнформацiйних технологiй.
1.4. Пiдписання документiв, пов'язаних з вiдрядженнями спiвробiтникiв департаменту iнформацiйних технологiй по територiї України при умовi вiдсутностi Генерального директора на робочому мiсцi.
1.5. Пiдписання наказiв i розпоряджень по напрямах дiяльностi департаменту iнформацiйних технологiй окрiм наказiв та розпоряджень на прийом та звiльнення працiвникiв.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 335 496,42 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ ЗАБОЛОТНА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Посада Директор департаменту розвитку та забезпечення
Дата вступу на посаду і термін 01.06.2009 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1976 (44 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи - Заступник директора ТОВ «Рiал Естейт СТАНДАРТ» з 03.03.09 по 29.05.09
- Начальник управлiння ТОВ «РУШ» з 06.05.08г. по 02.03.09
- Начальник вiддiлу з розвитку ТОВ «САН ФАСОН» з 24.12.07 по 05.05.08
Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
- представляти iнтереси Товариства i вести вiд iменi Товариства переговори, листування виключно щодо пiдписання (укладання), внесення змiн, розiрвання договорiв оренди та/або суборенди нерухомого майна;
- укладати, пiдписувати, вносити змiни та розривати попереднi договори оренди та/або суборенди нерухомого майна;
- укладати, пiдписувати, вносити змiни та розривати договори на надання послуг щодо пошуку об’єктiв нерухомостi, договори на надання рiелторських послуг;
- пiдписувати угоди про взаємозалiк зустрiчних однорiдних вимог, договори переведення боргу, договори вiдступлення права вимоги виключно щодо договорiв оренди\суборенди нерухомого майна;
- укладати, пiдписувати, вносити змiни та розривати Договори на проведення оцiнки нерухомого майна, Договори на проведення рецензування (експертизи) звiту оцiнки нерухомого майна;
- пiдписувати акти приймання-передачi, акти виконаних робiт (послуг), листи, рахунки, претензiї, що стосуються вищезазначених договорiв;
- пiдписувати документи, пов'язанi з вiдрядженням спiвробiтникiв департаменту з розвитку по територiї України при умовi вiдсутностi Генерального директора на робочому мiсцi;
- пiдписувати накази i розпорядження по напрямах дiяльностi департаменту з розвитку, окрiм наказiв та розпоряджень на прийом та звiльнення працiвникiв.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 335 870,97 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
ПІБ СОБКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2006 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1955 (65 років)
Освіта середньо-спецiальна
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи - Начальник управлiння аудиту та контролю ТОВ «ОМЕГА» з 10.01.17г
- Начальник управлiння аудиту та контролю ТОВ «Фiнсервiс 1» з 01.04.15г. по 06.01.17г.
- Начальник управлiння аудиту та контролю ТОВ «Юнiда» з 08.12.14г. по 31.03.15г.
- Начальник управлiння аудиту та контролю ТОВ «РУШ-IНДАСТРIАЛ» з 08.08.12г. по 05.12.14гПримітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу ТОВ "РУШ"
Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обiймає посаду начальника управлiння аудиту i контролю ТОВ "ОМЕГА", ЄДРПОУ 30982361.
ПІБ КАЦЕБА МАРИНА МИКОЛАЇВНА
Посада Директор з продажу
Дата вступу на посаду і термін 22.01.2010 - на невизначений термiн
Паспортні дані
Рік народження 1974 (46 років)
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи - Директор з продажу лiнiї магазинiв "Єва" ТОВ «РУШ» з 01.05.06 по 21.01.10
Примітки не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
1.1. Укладання, пiдписання, внесення змiн та розiрвання наступних договорiв та документiв, якi безпосередньо пов`язанi з ним:
- Договорiв купiвлi-продажу форменого одягу;
- Договорiв купiвлi-продажу (поставки) товарiв оптовим покупцям;
- Договорiв купiвлi-продажу (поставки) пакувальних i витратних матерiалiв;
- Договорiв на пiдвищення квалiфiкацiї i навчання працiвникiв департаменту продажiв товариства на суму до 10 000 грн.;
- Договорiв пiдряду на виконання робiт з технiчного обслуговування (окрiм договорiв на виконання будiвельно-монтажних робiт) на суму до 20 000 грн.;
- Договорiв на отримання/надання санiтарних/ветеринарних послуг;
- Договорiв на вивiз твердих побутових вiдходiв;
- Договорiв купiвлi-продажу канцелярських товарiв, мiблiв, господарського iнвентарю;
- Договорiв на надання послуг дезiнфекцiї та дератизацiї;
- Договорiв на надання послуг з прибирання (клiнiнг);
- Договорiв купiвлi-продажу вторинної сировини.
1.2. Пiдписання актiв виконаних робiт, актiв прийому-передачi, списання, довiреностi на отримання товарно-матерiальних цiнностей, заявок, листiв, рахункiв до вищезгаданих договорiв.
1.3. Пiдписання документiв, пов'язанi з вiдрядженнями спiвробiтникiв департаменту продаж по територiї України при умовi вiдсутностi Генерального директора на робочому мiсцi.

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 340 465,55 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIКА"
ЄДРПОУ 20033533
Адреса 01032, Україна, м.Київ, вул. Саксаганського, б. 70-А
Діятельність Страхування предмета iпотеки, страхування вогневих ризикiв
Ліцензія
АЕ 293971, АЕ 293995
24.07.2014
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти 0442256000, 0442256000
Примітки Послуги страхування
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОТАЛ АУДИТ"
ЄДРПОУ 40960805
Адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. Кiквiдзе, буд.13
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
007395
22.12.2016
Аудиторськаї палата України
Контакти 044-564-07-42, 044-564-07-42
Примітки Договiр на проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал Страхування"
ЄДРПОУ 33908322
Адреса 03056, Україна, мiсто Київ, вулиця Борщагiвська, будинок 154
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
АЕ №198587
21.03.2006
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти 0445026737, 0445026737
Примітки Договори страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Унiверсал Аудит Сервiс"
ЄДРПОУ 24095382
Адреса 01103, Україна, мiсто Київ, бульвар Дружби народiв, будинок 6-б
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
А 000565
25.01.1996
Аудиторськаї палата України
Контакти 0445640742, 0445640742
Примітки Договiцр на проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
ЄДРПОУ 33718227
Адреса 01004, Україна, мiсто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 9А
Діятельність Професiйна дiяльнiстьна фондовому ринку
Ліцензія
АЕ 294782
10.04.2015
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти 0445376212, 0563739594
Примітки Органiзацiя торгiв на фондовому ринку
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЮНIВЕС"
ЄДРПОУ 32638319
Адреса 03680, Україна, мiсто Київ, вулиця Червоноармiйська, будинок 72
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АВ №584488
14.06.2011
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти 0442068430, 0442068430
Примітки Договори добровiльного страхування майна
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спред"
ЄДРПОУ 35165786
Адреса 49005, Україна, мiсто Днiпропетровськ, м. Днiпро, вул. Гусенка, б. 17, офiс 138
Діятельність Торгiвля та зберiгання цiнних паперiв
Ліцензія
АД №034479
10.07.2012
Нацiональна комiсiя з цiнним паперам та фондовому ринку
Контакти (056) 370-19-04, (056) 370-19-04
Примітки Депозитарна установа. Договiр на брокерське обслуговування.
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська страхова група"
ЄДРПОУ 30859524
Адреса 03038, Україна, мiсто Київ, вулиця Iвана Федорова, будинок 32-А
Діятельність Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
Ліцензія
АВ №500328
13.01.2010
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти 0442336785, 0442336786
Примітки Договори добровiльного страхування майна
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг»
ЄДРПОУ 33262696
Адреса 03680, Україна, мiсто Київ, вулиця Обухiвська, будинок 135, офiс 11
Діятельність проведення рейтингової оцiнки
Ліцензія
3
12.04.2010
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти 044362-9084, 044 5212015
Примітки Проведення рейтингової оцiнки
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПФТС"
ЄДРПОУ 21672206
Адреса 01601, Україна, мiсто Київ, вулиця Шовковична, будинок 42/44
Діятельність Професiйна дiяльнiстьна фондовому ринку
Ліцензія
034421
11.06.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Контакти 0442775000, 0442775001
Примітки Органiзацiя торгiв на фондовому ринку.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 01001, Україна, мiсто Київ, вулиця Нижнiй Вал, будинок 17/8
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
правила № 2092
01.10.2013
Центральний депозитарiй
Контакти 0445910419, 0444825202
Примітки Обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Назва Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «АХА Страхування»
ЄДРПОУ 20474912
Адреса 04070, Україна, мiсто Київ, вулиця Iллiнська, будинок 8
Діятельність Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
АВ №483288
17.04.2009
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти 0449311121, 0443911122
Примітки Послуги страхування

Власники акцій

Назва Юридична особа Республiки Кiпр Компанiя «НОМЕТРОС IНВЕСТМЕНТС ЛТД» (NOMETROS INVESTMENTS LTD)
ЄДРПОУ НЕ 198335
Адреас Республiка Кiпр, Нiкосiя, Сиракусон, 8
Частка акцій 100%