Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Перевірки (6)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД"

#30722314

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД"
ЄДРПОУ 30722314
Адреса Бориспiльська, 9, м. Київ, Дарницький, 02099, Україна, (044) Тел. 566-85-20
(КОАТУУ 8036300000)
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №338195
Дата державної реєстрації 20.08.2003
Середня кількість працівників 220
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 320649
Номер рахунку: 26000052621515
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (044) 566-85-20
vatkrz@bigmir.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Гнатюк Сергій Йосипович Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Рік народження 1983 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища, Київський унiверситет права Нацiональної академiї наук України
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Державне пiдприємство «Науковий центр точного машинобудування» виконуючий обов’язки директора.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа обрана на посадi рiшенням загальних зборiв 22.04.2016 на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – 4 роки 4 мiсяцi Державна акцiонерна холдингова компанiя «Київський радiозавод» виконуючий обов'язки голови правлiння, 6 мiсяцiв Державне пiдприємство «Науковий центр точного машинобудування» виконуючий обов’язки директора. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Сторожук Микола Калістратович Голова правлiння
Рік народження 1950 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані МЕ, 203108, 09.03.2003, Дарницький РУГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, КПI, iнженер-електрик
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи ДП "КРЗ", директор
Примітки Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 47. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа переобрана на посадi 15.04.2014 р. рiшенням Наглядової ради.
Селівьорстов Андрій Володимирович Член Правлiння
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.09.2016 - 1 рiк
Паспортні дані СО, 019158, 06.04.1999, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища, Київський автодорожнiй iнститут
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи зав. сектором Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, з 15.02.2016 р. – Голова Правлiння ПрАТ "ПiСiБi-Радiозавод".
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 34 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа обрана на посадi 02.06.2016 р. рiшенням Наглядової ради. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: до 09.10.2014 р. – зав. сектором Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, з 15.02.2016 р. – Голова Правлiння ПрАТ "ПiСiБi-Радiозавод".
Голуб Олександр Юрійович Голова Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані СН, 255444, 20.06.1996, Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл.
Освіта вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка, Європейський унiверситет фiнансiв, iнформацiйних систем, менеджменту та бiзнесу
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Державне космiчне агенство України. Заступник Голови ДКА України
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа очолює роботу Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа переобрана на посадi рiшенням загальних зборiв 22.04.2016 на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Наглядової ради Товариства, Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв - 01.07.2010 - заступник директора департаменту космiчної виробничої iнфраструктури та кооперацiї ДКА України, 01.07.2014 - заступник начальника управлiння космiчної виробничої iнфраструктури та кооперацiї ДКА України, 12.11.2014 Т.в.о. голови ДКА України, 21.01.2015 – заступник начальника управлiння космiчної виробничої iнфраструктури та кооперацiї ДКА України, 18.05.2015 – заступник начальника управлiння космiчної виробничої iнфраструктури ДКА, 04.08.2015 – заступник Голови ДКА, 12.10.2015 – Перший заступник Голови ДКА.
Лазоренко Олексій Андрійович Головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.09.1997 - безстроково
Паспортні дані СН, 097664, 22.03.1996, Дарницький РУГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, Київський торг-економ iнститут, економiст-ревiзор
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ДП "КРЗ", головний бухгалтер
Примітки До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) -27. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Ціпак Ганна Федорівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2015 - на 3 роки
Паспортні дані СМ, 695787, 29.01.1998, Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Середньотехнiчна, Київський радiомеханiчний технiкум
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи начальника служби оплати працi ПАТ "Київський радiозавод".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: начальник служби оплати працi. Особа обрана на посадi 05.06.2015 р. рiшенням загальних зборiв.
Гайдамака Наталія Олегівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2015 - на 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища, КНУ iменi Тараса Шевченка
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст НКАУ
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Головний спецiалiст, Провiдний спецiалiст. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа переобрана на посадi 05.06.2015 р. рiшенням загальних зборiв.
Петренко Олександр Іванович Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища, Київський iнститут внутрiшнiх справ при Нацiональнiй академiї внутрiшнiх справ України
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи фахiвець депозитарного вiддiлу ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа обрана на посадi рiшенням загальних зборiв 22.04.2016 на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – з 30.01.2009р. по 03.02.2014р. Директор ТОВ «Українське реєстрацiйне бюро», з 03.02.2014 р. по 14.02.2014 р. Директор ТОВ "Курс К", з 14.02.2014 р. фахiвець депозитарного вiддiлу ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ".
Менчак В'ячеслав Володимирович Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані СО, 526555, 05.12.2000, Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи арбiтражний керуючий
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа обрана на посадi рiшенням загальних зборiв 22.04.2016 на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – Член Наглядової ради Товариства, арбiтражний керуючий. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Костюк Михайло Павлович Член правлiння
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані СТ, 116993, 20.03.2009, Володарським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
Освіта Вища, Київський унiверситет права, Правознавство
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи директор ВГСП "Київський радiозавод" "Спецточмеханiка"
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 13. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа обрана на посаду 15.04.2014 р. рiшенням Наглядової ради. Попереднi посади, що займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Перший заступник Голови правлiння ДАХК "Київський радiозавод", Голова лiквiдацiйної комiсiї ПрАТ "ПIСIБI- Радiозавод", директор ВГСП "Київський радiозавод" "Спецточмеханiка"
Крушинська Олена Миколаївна Член Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.09.2016 - 1 рiк
Паспортні дані ВН, 714760, 29.05.2010, Ленiнським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькiй обл.
Освіта Вища, Донецький державний унiверситет
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу оренди ПАТ "ЕЛМIЗ".
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 30 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа обрана на посадi 02.06.2016 р. рiшенням Наглядової ради. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: начальник вiддiлу оренди ПАТ "ЕЛМIЗ".
Конопако Олена Олександрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2015 - на 3 роки
Паспортні дані ЕО, 830383, 11.04.2000, Центральним РВ ММ УУ МВС України в Миколаївськiй областi
Освіта Вища, Херсонський ТГУ
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПрАТ "НВК "КУРС", Головний бухгалтер.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: головний бухгалтер. Особа обрана на посадi 05.06.2015 р. рiшенням загальних зборiв.
Приступа Максим Євгенович Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані СР, 833474, 26.06.2001, Млинiвським РВ УМВС Рiвнецької обл.
Освіта Вища, Українська академiя зовнiшньої торгiвлi, КНЕУ
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Головний спецiалiст Управлiння мiжнародних зв’язкiв НКАУ
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа переобрана на посадi рiшенням загальних зборiв 22.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв – Член Наглядової ради Товариства, 26.05.2010 - 19.07.2010 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України Головний юрисконсульт вiддiлу претензiйно-позовної роботи Департаменту правової полiтики, 20.07.2010 - 11.04.2011 Державний комiтет України з державного матерiального резерву Головний спецiалiст вiддiлу експертного та нормативно-правового забезпечення Юридичного управлiння, 12.04.2011 - Державне космiчне агентство України Керiвник юридичної служби. Загальний стаж роботи (рокiв) – 15 рокiв 6 мiсяцiв.
Дринь Володимир Олексійович Перший заст. Голови правлiння
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані СН, 095332, 16.02.1996, Дарницький РУГУ МВС України у м. Києвi
Освіта вища, КIНГ, економiст
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ДП "КРЗ", заст. Директора
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 27 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа переобрана на посадi 15.04.2014 р. рiшенням Наглядової ради.

Ліцензії

Дата  
228-03/14 26.02.2014 ДОЗВIЛ НА РОЗМIЩЕННЯ ВIДХОДIВ
Орган ліцензування МIНIСТКРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ
Дата видачі 26.02.2014
Дата закінчення 31.12.2016
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.
4646 18.12.2007 СПЕЦIАЛЬНИЙ ДОЗВIЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (ВИДОБУВАННЯ, ГЕОЛОГIЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТА IН.)
Орган ліцензування МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Дата видачі 18.12.2007
Дата закінчення 18.12.2027
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.
8036300000-10011 23.12.2013 ДОЗВIЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВIТРЯ СТАЦIОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
Орган ліцензування ДЕПАРТ. МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖ.ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИК. ОРГ. КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ (КМДА)
Дата видачі 23.12.2013
Дата закінчення 23.12.2018
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.
АВ 522213 01.03.2010 ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБIВ З ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ I ДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ, ДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ ОРГАНОГЕННОГО УТВОРЕННЯ, НАПIВДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ, ТОРГIВЛЯ ВИРОБАМИ З ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ I ДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ
Орган ліцензування МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
Дата видачі 01.03.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї лiцензiї бестроковий
АВ 582922 01.03.2010 РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦIЯ РАКЕТ-НОСIЇВ, КОСМIЧНИХ АПАРАТIВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН, НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСУ УПРАВЛIННЯ КОСМIЧНИМИ АПАРАТАМИ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН
Орган ліцензування НАЦIОНАЛЬНЕ КОСМIЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
Дата видачі 01.03.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiну дiї лiцензiї безстроковий
АВ 597528 04.06.2014 ЦЕНТРАЛIЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ
Орган ліцензування ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МIСЬКА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ)
Дата видачі 04.06.2014
Дата закінчення 20.05.2019
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ" #23517763
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул. Фiзкультури,30
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АВ №534110
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.06.2010
Контакти 044 494-1575, 044 494-1575
Примітки Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко" #35796588
Адреса 36007, Україна, Полтава, вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 4169
Аудиторська палата України
з 26.06.2008
Контакти 0505582871, -
Примітки Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть Товариства.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ не передбачено
д/н
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-07
Примітки Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

Власники акцій

Власник Частка
Державне космiчне агенство України / #00041482 50.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Московська,8
Код 00041482

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Київський радiозавод" (Україна) / #24586045 140 182 001 шт 50.00%
Адреса Україна, м.Київ, м. Київ вул.Бориспiльська, 9
Держава Україна в особi – Державне космiчне агентство України (Україна) / #00041482 140 181 999 шт 50.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Московська,8