Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
Перевірки (6)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД"

#30722314

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД"
ЄДРПОУ 30722314
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №338195
Дата державної реєстрації 20.08.2003
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Київська мiська фiлiя Акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку "Укрсоцбанк"
МФО: 322012
Номер рахунку: 26004028386184
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Київська мiська фiлiя Акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку "Укрсоцбанк"
МФО: 322012
Номер рахунку: 26004028386184
Контакти
+38 (044) 566-85-20
vatkrz@bigmir.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Сторожук Микола Калістратович Голова правлiння
Рік народження 1950 р. н. (73 роки)
Паспортні дані МЕ, 203108, 09.03.2003, Дарницький РУГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, КПI, iнженер-електрик
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ДП "КРЗ", директор
Примітки Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 43. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Лазоренко Олексій Андрійович Головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Паспортні дані СН, 097664, 22.03.1996, Дарницький РУГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, Київський торг-економ iнститут, економiст-ревiзор
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ДП "КРЗ", головний бухгалтер
Примітки До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 30. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Голуб Олександр Юрійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (123 роки)
Паспортні дані СН, 255444, 20.06.1996, Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл.
Освіта д/н
Попередне місце роботи В.о. Голови правлiння ДАХК "КРЗ"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа очолює роботу Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 10.02.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: В.о. Голови правлiння, заступник директора департаменту. Особа не надала iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу керiвної роботи та щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Терновий Василь Петрович Заст. Голови правлiння
Рік народження 1952 р. н. (71 рік)
Паспортні дані СН, 705678, 30.01.1998, Дарницький РУГУ МВС України у м.Києвi
Освіта сер/техн, КРМТ, технiк-технолог
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ДП "КРЗ", нач. тех.бюро
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 41. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Приступа Максим Євгенович Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Паспортні дані СР, 833474, 26.06.2001, Млинiвським РВ УМВС Рiвнецької обл.
Освіта Вища, Українська академiя зовнiшньої торгiвлi, КНЕУ
Попередне місце роботи Головний спецiалiст Управлiння мiжнародних зв’язкiв НКАУ
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 27.03.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Головний спецiалiст, Головний бухгалтер. Особа не надала iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу керiвної роботи та щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Солдатенко Павло Сергійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта Вища, КНТЕУ
Попередне місце роботи Головний спецiалiст ДКА України
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Головний спецiалiст. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Суходольська Ольга Василівна Член Наглядової ради
Паспортні дані СК, 042106, 03.11.1996, 401 вiддiленням РУ МВС України в Київськiй обл.
Освіта д/н
Попередне місце роботи Головний спецiалiст вiддiлу державної власностi та структурних перетворень НКАУ
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 10.02.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Головний спецiалiст, Головний бухгалтер. Особа не надала iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу керiвної роботи та щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Малежик Микола Федорович Заст. Голови правлiння
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Паспортні дані СО, 793986, 29.12.2001, Дарницький РУГУ МВС України у м.Києвi
Освіта вища, Одеський ЕIЗ,iнженер-зв'язку
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ДП "КРЗ", заст. Директора
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 40. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Гнатюк Сергій Йосипович Член Наглядової ради
Паспортні дані СО, 228906, 05.09.1997, Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта д/н
Попередне місце роботи Перший заступник Голови правлiння ДАХК "КРЗ"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 10.02.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Перший заступник Голови правлiння, в.о. голови правлiння. Особа не надала iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу керiвної роботи та щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Пількевич Віктор Вікторович Голова ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані ФО, 637597, 19.07.2001, Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта д/н
Попередне місце роботи Завiдувач контрольно-ревiзiйного сектору НКАУ
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа очолює роботу Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 10.02.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Начальник вiддiлу, завiдувач сектору. Особа не надала iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу керiвної роботи та щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Маросіна Наталія Олегівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта Вища, КНУ iменi Тараса Шевченка
Попередне місце роботи Головний спецiалiст НКАУ
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: Головний спецiалiст, Провiдний спецiалiст. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Чайковський Сергій Михайлович Член Наглядової ради
Паспортні дані СК, 658819, 01.10.1997, Українським МВМ Обухiвського РВГУ МВС України в Київськiй обл.
Освіта д/н
Попередне місце роботи Заступник Голови правлiння ДАХК "КРЗ"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Нагялдової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 10.02.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: директор, заступник голови правлiння, перший заступник генерального директора. Особа не надала iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу керiвної роботи та щодо роботи на iнших пiдприємствах.
Дринь Володимир Олексійович Перший заст. Голови правлiння
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Паспортні дані СН, 095332, 16.02.1996, Дарницький РУГУ МВС України у м. Києвi
Освіта вища, КIНГ, економiст
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ДП "КРЗ", заст. Директора
Примітки Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу товариства та наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Стаж роботи (рокiв) - 25. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Ліцензії

Дата  
АВ 398853 16.06.2008 РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРIГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, РЕАЛIЗАЦIЯ (ВIДПУСК), ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ З ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I ПРЕКУРСОРIВ
Орган ліцензування КОМIТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
Дата видачі 16.06.2008
Опис Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.
АВ 521327 01.03.2010 ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН IЗ РОДОВИЩ, ЩО МАЮТЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ВКЛЮЧЕНI ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Орган ліцензування ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГIЧНА СЛУЖБА
Дата видачі 01.03.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.
АВ522213 01.03.2010 ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБIВ З ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ I ДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ, ДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ ОРГАНОГЕННОГО УТВОРЕННЯ, НАПIВДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ, ТОРГIВЛЯ ВИРОБАМИ З ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ I ДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ
Орган ліцензування МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
Дата видачі 01.03.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.
АВ582922 01.03.2010 РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦIЯ РАКЕТ-НОСIЇВ, КОСМIЧНИХ АПАРАТIВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН, НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСУ УПРАВЛIННЯ КОСМIЧНИМИ АПАРАТАМИ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН
Орган ліцензування НАЦIОНАЛЬНЕ КОСМIЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
Дата видачі 01.03.2010
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.
АГ 595301 17.10.2008 ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ, ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБIВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ТА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ОЦIНКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ"ЄКТIВ
Орган ліцензування ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МВС УКРАЇНИ
Дата видачі 17.10.2008
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Заяву про подовження термiну дiї лiцензiї буде подано у встановлений дiючим законодавством термiн.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Сервiс-аудит" #32205930
Адреса 04209, Україна, КИЇВ, Героїв Днiпра,41
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3090
Аудиторська палата України, рiшення №118
з 26.12.2002
Контакти (044) 501-26-41, (044) 501-26-41
Примітки Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв № 743 серiя АБ 000680 вiд 13.02.2008р. Унесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 року №90.
Приватне акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "IТТ-IНВЕСТ" #23517763
Адреса 03150, Україна, м.Київ, вул. Фiзкультури,30
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АВ №534110
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 15.06.2010
Контакти 044 494-1575, 044 494-1575
Примітки Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї. Зберiгач Товариства не змiнювався.
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Сервiс-аудит" #32205930
Адреса 04209, Україна, КИЇВ, Героїв Днiпра,41
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 3090
Аудиторська палата України, рiшення №118
з 26.12.2002
Контакти (044) 501-26-41, (044) 501-26-41
Примітки Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв № 743 серiя АБ 000680 вiд 13.02.2008р. Унесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 року №90.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ 581382
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044) 377-70-16, (044) 279-12-49
Примітки Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства. Депозитарiй Товариства не змiнювався.

Власники акцій

Власник Частка
Нацiональне космiчне агенство України / #00041482 50.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Боженко, 11
Код 00041482
Нацiональне космiчне агенство України / #00041482 50.00%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Боженко, 11
Код 00041482
ФІЗИЧНІ ОСОБИ (17) 45.17%
Паспорт д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Київський радiозавод" / #24586045 140 182 001 шт 50.63%
Адреса м.Київ, м. Київ вул.Бориспiльська, 9
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Київський радiозавод" / #24586045 140 182 001 шт 50.63%
Адреса Україна, м.Київ, м. Київ вул.Бориспiльська, 9
Нацiональне космiчне агенство України / #00041482 136 673 999 шт 49.37%
Адреса Україна, м.Київ, Боженка,11
Нацiональне космiчне агенство України / #00041482 136 673 999 шт 49.37%
Адреса Україна, м.Київ, Боженка,11
ЛІНКІН АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 443 шт 24.60%
Паспорт ТТ, 061830, 19.07.2011, Соломянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi