Закупівлі Увійти Про систему
АТ "Укргазвидобування"
#30019775
АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, буд. 26/28
2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва АТ "Укргазвидобування"
ЄДРПОУ 30019775
Адреса м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, буд. 26/28
Номер свідоцтва про реєстрацію Виписка
Дата державної реєстрації 27.12.2012
Середня кількість працівників 20 616
Орган управління Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства; Правлiння - колегiальний виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства; Ревiзiйна комiсiя - орган, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Укргазбанк"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26008278329
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АБ "Укргазбанк"
МФО: 320478
Номер рахунку: 26008278329

Посадові особи

ПІБ БІЛОКУДРЯ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.05.2017 - 3 роки
Паспортні дані -
Рік народження 1982 (38 років)
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Бiлокудря Л.О. протягом останнiх рокiв обiймала такi посади:
06.2011 - 02.2012 - Начальник вiддiлу методологiї аудиту управлiння нормативно-координацiйного забезпечення аудиту Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "Укрсоцбанк";
02.2012 - 01.2017 - Начальник вiддiлу впровадження методологiї аудиту управлiння керiвних засад та пiдтримки внутрiшнього аудиту Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "Укрсоцбанк";
01.2017 - дотепер - начальник управлiння методологiї та планування внутрiшнього аудиту департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором про виконання посадових обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї.

Загальний стаж роботи Бiлокудрi Л.О. 13 рокiв.
Протягом останнiх рокiв обiймала такi посади:
06.2011 - 02.2012 - Начальник вiддiлу методологiї аудиту управлiння нормативно-координацiйного забезпечення аудиту Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "Укрсоцбанк";
02.2012 - 01.2017 - Начальник вiддiлу впровадження методологiї аудиту управлiння керiвних засад та пiдтримки внутрiшнього аудиту Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "Укрсоцбанк";
01.2017 - дотепер - начальник управлiння методологiї та планування внутрiшнього аудиту департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".

Бiлокудря Л.О. не володiє акцiями Товариства. Бiлокудря Л.О. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Бiлокудря Л.О. згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
ПІБ ПРОХОРЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
Посада Голова Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 26.06.2015 - 5 рокiв
Паспортні дані -
Рік народження 1978 (42 роки)
Освіта повна вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Компанiя McKinsey & Cоmpany, молодший партнер
Примітки Повноваження та обов"язки згiдно зi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди згiдно зi штатним розписом та умовами контракту.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа обiймала наступнi посади:
• Компанiя McKinsey & Cоmpany, молодший партнер.
Загальний стаж роботи - 6 рокiв
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.
ПІБ СИДОРЧУК ТАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада начальник департа -менту бухгалтерського облiку та звiтностi-головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 21.09.2015 - -
Паспортні дані -
Рік народження 1970 (50 років)
Освіта повна вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи 2014-2015 р. Фiлiя «Управлiння сервiсного обслуговування та ремонту iмпортної автотракторної спецтехнiки «СIАТ» ПАТ «Укртрансгаз», головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов"язки згiдно зi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди згiдно зi штатним розписом.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
2010-2013 р. Представництво ПАТ «Укртрансгаз» (Україна) в Республiцi Бiлорусь, головний бухгалтер, провiдний бухгалтер;
2013-2014 р. Фiлiя «Управлiння «Укргазтехзв’язок» ПАТ «Укртрансгаз», провiдний бухгалтер;
2014-2015 р. Фiлiя «Управлiння сервiсного обслуговування та ремонту iмпортної автотракторної спецтехнiки «СIАТ» ПАТ «Укртрансгаз», головний бухгалтер;
2015-2017 р.- ПАТ «Укргазвидобування» – начальник департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер
2017 р.-дотепер ПАТ «Укргазвидобування» – головний бухгалтер
Загальний стаж роботи - 22 роки.
Статутом Товариства не обмежується термiн, на який призначається головний бухгалтер.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ ЛАВРУШКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.05.2017 - 3 роки
Паспортні дані -
Рік народження 1971 (49 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Лаврушко О.А. протягом останнiх рокiв обiймала такi посади:
Начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України";
Заступник начальника управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".

Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором про виконання посадових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
Загальний стаж роботи Лаврушко О.А. 26 рокiв.
Лаврушко О.А. протягом останнiх рокiв обiймала такi посади:
Начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України";
Заступник начальника управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".

Лаврушко О.А. не володiє акцiями Товариства. Лаврушко О.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Лаврушко О.А. згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором про виконання посадових обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї.

ПІБ ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані -
Рік народження 1987 (33 роки)
Освіта повна вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Директор з комерцiйних питань ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Примітки Повноваження та обов'язки згiдно зi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди згiдно зi штатним розписом. Контракт з посадовою особою не укладався.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа обiймала наступнi посади:
2015 - дотепер - директор з комерцiйних питань Товариства;
07.2013 – 08.2015 – керiвник вiддiлу ЗЕД, коммерцiйний директор, група компанiй ITL Group (Газтрон-Україна, Род-Ник);
06.2011 – 07.2013 – аналiтик ринкiв нафтопродуктiв та скрапленого газу, мiжнародне агенство Argus Media Ltd;
02.2008 – 06.2011 – аналiтик-консультант компанiй нафтогазового комплексу, консалтингова компанiя Нафтогазбудiнформатика (НГБI).
Загальний стаж роботи - 15 рокiв.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.ПІБ РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 16.12.2015 - 5
Паспортні дані -
Рік народження 1976 (44 роки)
Освіта повна вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Радник генерального директора ТОВ "IстВан"
Примітки ППовноваження та обов'язки згiдно зi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди згiдно зi штатним розписом. Контракт з посадовою особою не укладався.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа обiймала наступнi посади:
• Виконавчий директор, Генеральний директор, Радник директора ТОВ "ЕйВайЕй Кепiтал",
• Радник генерального директора ТОВ "IстВан",
• Перший заступник Голови Правлiння - директор виконавчий ПАТ "Укргазвидобування"
Загальний стаж роботи - 8 рокiв.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ ПУШКАР ІГОР ІВАНОВИЧ
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.05.2017 - 3 роки
Паспортні дані -
Рік народження 1973 (47 років)
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Пушкар I.I. протягом останнiх рокiв обiймав такi посади:
09.2008 - 05.2016 - менеджер з управлiння проектною дiяльнiстю ТОВ "Iст Ван"
02.2010 - 10.2014 - фiнансовий директор ТОВ "Видавництво "Економiка" (за сумiсництвом)
11.2014 - 08.2015 - генеральний директор ТОВ "Видавництво "Економiка" (за сумiсництвом)
07.2016 - дотепер - заступник керiвника служби - начальник вiддiлу систематизацiї процесiв та фiнансового контролю служби фiнансового контролю Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"

Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором про виконання посадових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
Загальний стаж роботи Пушкаря I.I. 22 роки.
Пушкар I.I. протягом останнiх рокiв обiймав такi посади:
09.2008 - 05.2016 - менеджер з управлiння проектною дiяльнiстю ТОВ "Iст Ван"
02.2010 - 10.2014 - фiнансовий директор ТОВ "Видавництво "Економiка" (за сумiсництвом)
11.2014 - 08.2015 - генеральний директор ТОВ "Видавництво "Економiка" (за сумiсництвом)
07.2016 - дотепер - заступник керiвника служби - начальник вiддiлу систематизацiї процесiв та фiнансового контролю служби фiнансового контролю Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"

Пушкар I.I. не володiє акцiями Товариства. Пушкар I.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Пушкар I.I. згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
ПІБ ЧАУС В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2016 - 5
Паспортні дані -
Рік народження 1977 (43 роки)
Освіта повна вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Директор з корпоративних та загальних питань ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Примітки Повноваження та обов'язки згiдно зi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди згiдно зi штатним розписом. Контракт з посадовою особою не укладався.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа обiймала наступнi посади:
Чаус В.А. обiймав наступнi посади:
11.2009-07.2014 - начальник вiддiлення у м. Чернiгiв Київського регiонального управлiння, начальник вiддiлення у м. Чернiгiв Київської фiлiї, начальник вiддiлу з продажу фiксованого зв’язку управлiння фiксованого зв’язку маркетингової дирекцiї, начальник вiддiлу з продажу фiксованого зв’язку (м. Київ) департаменту монобрендової роздрiбної мережi маркетингової дирекцiї, начальник вiддiлу з продажу фiксованого зв’язку (м. Київ, м. Черкаси, м. Чернiгiв) департаменту монобрендової роздрiбної мережi маркетингової дирекцiї ПрАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»;
07.2015-09.2014 – начальник вiддiлу органiзацiї продажiв масового сегмента департаменту розвитку масового сегмента Київської мiської фiлiї ПАТ «Укртелеком»;
02.2014-09.2015 – начальник вiддiлу з продажу фiксованого зв’язку (Київська обл., Чернiгiвська обл., Черкаська обл.) ПрАТ «Київстар»;
2015 - дотепер – директор з корпоративних та загальних питань Товариства.
Загальний стаж роботи - 23 роки.
Чаус В.А. згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

ПІБ КОБЕЦЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 16.12.2015 - 5
Паспортні дані -
Рік народження 1982 (38 років)
Освіта повна вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Заступник директора з юридичних питань ТОВ "Полiський виробничо-експериментальний завод",

Примітки Повноваження та обов'язки згiдно зi Статутом Товариства, розмiр виплаченої винагороди згiдно зi штатним розписом. Контракт з посадовою особою не укладався.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа обiймала наступнi посади:
• заступник директора з юридичних питань ТОВ "Полiський виробничо-експериментальний завод",
• директор з правових питань ПАТ "Укргазвидобування"
Загальний стаж роботи - 15 рокiв.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
ПІБ РУБІС СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 26.05.2017 - 3 роки
Паспортні дані -
Рік народження 1975 (45 років)
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Рубiс С.М. протягом останнiх рокiв обiймав такi посади:
Начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України";
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА"
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Чернiвцiгаз"
Член Ревiзiiйної комiсiї ПАТ "Укртрансгаз"
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укргазвидобування"

Примітки Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором про виконання посадових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
Загальний стаж роботи Рубiса С.М. 25 рокiв.
Рубiс С.М. протягом останнiх рокiв обiймав такi посади:
Начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України";
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА"
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Чернiвцiгаз"
Член Ревiзiiйної комiсiї ПАТ "Укртрансгаз"
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укргазвидобування"

Рубiс С.М. не володiє акцiями Товариства. Рубiс С.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рубiс С.М. згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Ліцензии

Вид діяльності Право вiдкриття, функцiонування пiдприємств, зберiгання предметiв, матерiалiв тощо по роботi з використання та зберiгання вибухових матерiалiв та засобiв iнiцiювання
Серія і номер 006303
Видана МВС України УГБ ГУМВС України в Харкiвськiй областi
Дата видачі 12.08.2016
Дата закінчення 29.01.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1492
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 10.10.2000
Дата закінчення 10.10.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1772
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.03.1999
Дата закінчення 05.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1774
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1775
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1776
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1777
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1778
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1779
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1780
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користувння надрами
Серія і номер 1786
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1787
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.1999
Дата закінчення 16.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1791
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 24.03.1999
Дата закінчення 24.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1793
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 24.03.1999
Дата закінчення 24.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1796
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 24.03.1999
Дата закінчення 24.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1803
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1804
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1805
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1806
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1807
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1808
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 02.03.1999
Дата закінчення 02.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1809
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1810
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1811
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2034
Опис --
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1812
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1813
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1814
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1815
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1816
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1817
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.03.1999
Дата закінчення 25.03.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1827
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.04.1999
Дата закінчення 05.04.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1935
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.07.1999
Дата закінчення 14.07.2017
Опис Товариством готуються документи щодо продовження строку дiї спец.дозволу.
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1936
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.07.1999
Дата закінчення 14.07.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1979
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 10.09.1999
Дата закінчення 10.09.2037
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 1980
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 10.09.1999
Дата закінчення 10.09.2017
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2102
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 27.12.1999
Дата закінчення 27.12.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2182
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 23.03.2000
Дата закінчення 23.03.2017
Опис Товариством готуються документи щодо продовження строку дiї спец.дозволу.
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2228
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 18.08.2000
Дата закінчення 18.08.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2236
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 07.09.2000
Дата закінчення 07.09.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2271
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.10.2000
Дата закінчення 12.10.2017
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2272
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.10.2000
Дата закінчення 12.10.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2273
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.10.2000
Дата закінчення 12.10.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2343
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 20.12.2000
Дата закінчення 20.12.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2347
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.08.2003
Дата закінчення 12.08.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2350
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 28.12.2000
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2351
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 28.12.2000
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2352
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.08.2003
Дата закінчення 12.08.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2353
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 28.12.2000
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2354
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 28.12.2000
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2355
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 28.12.2000
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2356
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 28.12.2000
Дата закінчення 28.12.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2363
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.01.2001
Дата закінчення 31.01.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2364
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.01.2001
Дата закінчення 31.01.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2365
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.08.2003
Дата закінчення 12.08.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2367
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.08.2003
Дата закінчення 12.08.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2368
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 01.02.2001
Дата закінчення 01.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2369
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 01.02.2001
Дата закінчення 01.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2370
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.08.2003
Дата закінчення 12.08.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2371
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 08.02.2001
Дата закінчення 08.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2372
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 08.02.2001
Дата закінчення 08.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2373
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 08.02.2001
Дата закінчення 08.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2375
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 08.02.2001
Дата закінчення 08.02.2021
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2386
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 21.02.2001
Дата закінчення 21.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2387
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 21.02.2001
Дата закінчення 21.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2388
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 21.02.2001
Дата закінчення 21.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2389
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 21.02.2001
Дата закінчення 21.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2390
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 21.02.2001
Дата закінчення 21.02.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2391
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 21.02.2001
Дата закінчення 21.02.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2398
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 26.03.2001
Дата закінчення 26.03.2037
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2425
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.04.2001
Дата закінчення 05.04.2021
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2427
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.04.2001
Дата закінчення 05.04.2021
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2428
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.04.2001
Дата закінчення 05.04.2021
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2429
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.04.2001
Дата закінчення 05.04.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2430
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.04.2001
Дата закінчення 05.04.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2433
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 09.10.2003
Дата закінчення 09.10.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2452
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 23.04.2001
Дата закінчення 23.04.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2456
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 27.04.2001
Дата закінчення 27.04.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2459
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 15.12.2003
Дата закінчення 15.12.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2460
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 15.12.2003
Дата закінчення 15.12.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2461
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 15.12.2003
Дата закінчення 15.12.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2462
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.05.2001
Дата закінчення 14.05.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2463
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.05.2001
Дата закінчення 14.05.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2486
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 13.06.2001
Дата закінчення 13.06.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2487
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 13.06.2001
Дата закінчення 13.06.2021
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2492
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 20.06.2001
Дата закінчення 20.06.2017
Опис Направлено матерiали на продовження в Держгеонадра України
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2493
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 20.06.2001
Дата закінчення 20.06.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2542
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 09.09.2004
Дата закінчення 09.09.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2594
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 23.11.2001
Дата закінчення 23.11.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2652
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 01.03.2002
Дата закінчення 01.03.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2653
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 01.03.2002
Дата закінчення 01.03.2022
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2787
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.05.2006
Дата закінчення 31.05.2016
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2788
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.05.2006
Дата закінчення 31.05.2021
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2792
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.05.2006
Дата закінчення 31.05.2018
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2793
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.05.2006
Дата закінчення 31.05.2021
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 2990
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 25.07.2007
Дата закінчення 25.07.2017
Опис Товариством готуються документи щодо продовження строку дiї спец.дозволу.
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 3116
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.08.2003
Дата закінчення 12.08.2020
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 3117
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.08.2003
Дата закінчення 12.08.2020
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 3118
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.08.2003
Дата закінчення 12.08.2020
Опис -
Вид діяльності Користувння надрами
Серія і номер 3340
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 13.07.2004
Дата закінчення 13.07.2024
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 3341
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 13.07.2004
Дата закінчення 13.07.2024
Опис --
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 3342
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 13.07.2004
Дата закінчення 13.07.2024
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4001
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 09.08.2006
Дата закінчення 09.08.2026
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4002
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 09.08.2006
Дата закінчення 09.08.2026
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4003
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 09.08.2006
Дата закінчення 09.08.2026
Опис -
Вид діяльності Користування надрами з метою видобування питних пiдземних вод
Серія і номер 4010
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 09.08.2006
Дата закінчення 09.08.2026
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4164
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 22.12.2006
Дата закінчення 22.12.2026
Опис --
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4165
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 22.12.2006
Дата закінчення 22.12.2026
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4190
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 20.07.2012
Дата закінчення 20.07.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4191
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 20.07.2012
Дата закінчення 20.07.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4192
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 20.07.2012
Дата закінчення 20.07.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4290
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 17.07.2007
Дата закінчення 17.07.2027
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4517
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 15.04.2014
Дата закінчення 15.04.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4518
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 15.04.2014
Дата закінчення 15.04.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4545
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 15.07.2014
Дата закінчення 15.07.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4563
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 11.08.2014
Дата закінчення 11.08.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4564
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 11.08.2014
Дата закінчення 11.08.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4581
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.09.2014
Дата закінчення 12.09.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4590
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 20.10.2014
Дата закінчення 20.10.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4618
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 17.12.2014
Дата закінчення 17.12.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4619
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 17.12.2014
Дата закінчення 17.12.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4620
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 17.12.2014
Дата закінчення 17.12.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4621
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 17.12.2014
Дата закінчення 17.12.2019
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4657
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.03.2015
Дата закінчення 05.03.2020
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4658
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.03.2015
Дата закінчення 05.03.2020
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4659
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.03.2015
Дата закінчення 05.03.2020
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4676
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.07.2015
Дата закінчення 31.07.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4804
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.12.2016
Дата закінчення 12.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4805
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.12.2016
Дата закінчення 12.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4806
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.12.2016
Дата закінчення 12.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4807
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.12.2016
Дата закінчення 12.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4808
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 12.12.2016
Дата закінчення 12.12.2036
Опис -
Вид діяльності Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою геологiчного вивчення
Серія і номер 4809
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.12.2016
Дата закінчення 14.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4810
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.12.2016
Дата закінчення 14.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4811
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.12.2016
Дата закінчення 14.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4812
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.12.2016
Дата закінчення 14.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4813
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.12.2016
Дата закінчення 14.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4814
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.12.2016
Дата закінчення 14.12.2036
Опис -
Вид діяльності Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою геологiчного вивчення
Серія і номер 4815
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.12.2016
Дата закінчення 14.12.2036
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 4816
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 14.12.2016
Дата закінчення 14.12.2036
Опис -
Вид діяльності Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою геологiчного вивчення
Серія і номер 4866
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 18.10.2017
Дата закінчення 18.12.2037
Опис -
Вид діяльності Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою геологiчного вивчення
Серія і номер 4867
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 18.10.2017
Дата закінчення 18.12.2037
Опис -
Вид діяльності Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою геологiчного вивчення
Серія і номер 4868
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 18.10.2017
Дата закінчення 18.12.2037
Опис -
Вид діяльності Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою геологiчного вивчення
Серія і номер 4871
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 22.12.2017
Дата закінчення 22.12.2037
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5009
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 03.09.2009
Дата закінчення 03.09.2029
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5010
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 03.09.2009
Дата закінчення 03.09.2029
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5011
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 03.09.2009
Дата закінчення 03.09.2029
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5012
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 03.09.2009
Дата закінчення 03.09.2029
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5177
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 01.07.2010
Дата закінчення 01.07.2030
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5178
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 01.07.2010
Дата закінчення 01.07.2030
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5253
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 21.12.2010
Дата закінчення 21.12.2030
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5404
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 12.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5405
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 21.09.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5406
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 12.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5407
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 12.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5408
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 13.06.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5409
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 12.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5410
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 12.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5411
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 12.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5412
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 04.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5413
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 12.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5414
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.10.2011
Дата закінчення 12.08.2031
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5541
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 03.05.2012
Дата закінчення 09.02.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5542
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 03.05.2012
Дата закінчення 09.02.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5544
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 07.05.2012
Дата закінчення 25.03.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5649
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 04.10.2012
Дата закінчення 04.10.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5650
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.10.2012
Дата закінчення 05.10.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5651
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.10.2012
Дата закінчення 05.10.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5652
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 05.10.2012
Дата закінчення 05.10.2032
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5713
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 22.01.2013
Дата закінчення 22.01.2033
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5902
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 30.01.2014
Дата закінчення 13.08.2033
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5903
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 30.01.2014
Дата закінчення 13.08.2033
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5913
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 27.02.2014
Дата закінчення 28.12.2033
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5914
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 27.02.2014
Дата закінчення 28.12.2033
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5915
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 27.02.2014
Дата закінчення 28.12.2033
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5967
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 31.07.2014
Дата закінчення 10.04.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 5989
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 20.10.2014
Дата закінчення 06.05.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 6009
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 17.12.2014
Дата закінчення 15.08.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 6097
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 11.02.2016
Дата закінчення 23.07.2034
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 6106
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 16.03.2016
Дата закінчення 19.08.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 6133
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 08.07.2016
Дата закінчення 07.09.2035
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 6217
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 01.09.2017
Дата закінчення 01.09.2037
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 6218
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 01.09.2017
Дата закінчення 01.09.2037
Опис -
Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 6230
Видана Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 18.10.2017
Дата закінчення 18.10.2037
Опис -
Вид діяльності Експлутацiйний дозвiл для потужностей (об'єктiв) з виробництва,переробки або реалiзацiї харчових продуктiв
Серія і номер 63343/02/55
Видана Красноградська районна санiтарно- епiдемiологiчна станцiя
Дата видачі 24.02.2012
Опис Безстроково.
Вид діяльності Господарська дiяльнiсть з медичної практики
Серія і номер АЕ №459412
Видана Мiнiстерство охорони здоровя України м. Київ
Дата видачі 22.01.2015
Опис -
Вид діяльності Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, повязаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї
Серія і номер АЕ №527361
Видана Акредитацiйна комiсiя МОН України
Дата видачі 03.10.2014
Опис Лiцензiя була видана на 42 професiї. Термiн дiї лiцензiї на 29 професiй до 24.06.2020 року, а на 13 професiй було отримано нове свiдоцтво про атестацiю серiя РI №041081 вiд 06,06,2017, термiн дiї свiдоцтва до 02.03.2027 р .Вид діяльності Державна iнспекцiя ядерного регулювання України
Серія і номер ОВ №001003
Видана Державна iнспекцiя ядерного регулювання України
Дата видачі 05.08.2016
Дата закінчення 28.03.2024
Опис -
Вид діяльності Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання (ДIВ)
Серія і номер ОВ №010534
Видана Пiвнiчна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Державної iнспекцiї ядерного регулюванн
Дата видачі 05.08.2016
Дата закінчення 03.08.2021
Опис -

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
Дiє без лiцензiї
-
Контакти 044 591 04 19, 482 52 04
Примітки Згiдно з Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16.04.2013 року №597, ПАТ "НДУ" має статус центрального депозитарiю та дiє без лiцензiї.

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 23917617
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕБЕЛИНСЬКА ВОДА"
Примітки Товариство є учасником та володiє 98,266% статутного капiталу ТОВ "ШЕБЕЛИНСЬКА ВОДА". Внеском Товариства були грошовi кошти у сумi 1 133.41 тис. грн. Права Товариства щодо управлiння визначенi статутом.
ЄДРПОУ 24362185
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕКСАНДР"
Примітки Товариство є учасником та володiє 100% статутного капiталу, що становить 600 тис. грн. Права Товариства щодо управлiння визначенi статутом.
ЄДРПОУ 25635581
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУТОК"
Примітки Товариство є учасником та володiє пакетом акцiй 350 штук, що становить 0,35% статутного капiталу ПрАТ "Укргазвидобуток" загальною номiнальною вартiстю 35 тис.грн., якi було отримано вiд Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України». Права Товариства щодо управлiння визначенi статутом.

Власники акцій

Назва НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 20077720
Адреас Україна, м. Київ, Богдана Хмельницького, 6
Частка акцій 100%

Власники великих пакетів акцій

Назва НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 20077720
Адреса Україна, м. Київ, Богдана Хмельницького, 6
Кількість акцій 8 564 722 221 шт.
Частка акцій 100%