Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (239)
SMIDA
Річна звітність:
2013 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (1) Пов'язані особи Перевірки (1) Зв'язки

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ"

#26444836

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" ( В СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ)
ЄДРПОУ 26444836
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО № 741970
Дата державної реєстрації 12.11.2003
Середня кількість працівників 20
Орган управління Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ" ( надалi - Банк) органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада та Правлiння. У зв'язку з лiквiдацiєю ПАТ "КБ "УФС", у вiдповiдностi до п.1 частини другої ст. 46 Закону України " Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", з дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю (надалi - Фонд), всi повноваження органiв управлiння Банку (спостережна рада, ревiзiйна комiсiя i правлiння) та органiв контролю (ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту) припиняються. Уповноважена особа Фонду набуває всi повноваження органiв управлiння Банку та контролю з дня початку лiквiдацiї i до її припинення.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
МФО: 300001
Номер рахунку: 32073113801026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті НАЦIОНАЛЬНЙ БАНК УКРАЇНИ
МФО: 300001
Номер рахунку: 32075113809
Контакти
+38 (044) 536-92-10

Посадові особи

Ім'я Посада
Оберемко Роман Анатолійович Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2015 - 3 роки: по 12.11.2018 включно
Паспортні дані д/в
Освіта вища
Попередне місце роботи д/в
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України " Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб ( надiвлi - Фонд) вiд 02.11.2015р. № 198. Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду вiд 05.11.2015 № 201 продовжено строк повноважень Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ "КБ "УФС" на два роки по 12.11.2017 включно. Рiшенням виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 02 листопада 2017р. № 4916 р продовжено строк лiквiдацiї ПАТ "КБ «УФС" по12 листопада 2018р. та, вiдповiдно, продовжено повноваження лiквiдатора.
Непогашеної судимостi за корисливi злочини посадова особа емiтента не має. Особа є працiвником Фонду гарантування вкладiв, посада: провiдной професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв Вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї Департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв. У зв'язку з цим iнформацiю про стаж керiвної роботи, освiту, мiсце попередньої роботи не надано. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
Котляр Юлія Юрїївна Головний бухгалтер
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.12.2015 - термiн дiї повноважень не визначено
Паспортні дані д/в
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Протягом остннiх трьох рокiв особа обiймала посади:
сiчень 2016р.- жовтень 2016р - директор департаменту операцiйної роботи ПАТ "УКРIНБАНК";
жовтень 2016р. - листопад 2016р. - начальник управлiння облiку активно-пасивних операцiй Департаменту
бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ";
грудень 2016р. - травень 2017р. - керуючий ТВБВ № 1002610846 АТ "ОЩАДБАНК";
травень 2017р. - головний бухгалтер АТ "ЄВРОГАЗБАНК".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадова особа призначена згiдно наказу №1-65-ОС Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю ПАТ "КБ "УФС " вiд 10.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова емiтента не має, часткою в статутному капiталi ПАТ "КБ "УФС" (акцiями) не володiє. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

Ліцензії

Дата  
209 27.10.2011 Банкiвська лiцензiя
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 27.10.2011
Опис На пiдставi Постанови Правлiння Нацiонального банку України № 717 вiд 10.11.2014р. банкiвську лiцензiю вiдкликано.
209-2 07.09.2012 Генеральна лiцензiя
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 07.09.2012
Опис На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України № 717 вiд 10.11.2014р. банкiвську лiцензiю вiдкликано.
Серiя АВ № 520552 07.04.2010 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 07.04.2010
Дата закінчення 25.04.2014
Опис Рiшенням НКЦПФР вiд 02.12.2014 № 1623 лiцензiю анульовано.
Серiя АВ № 520553 07.04.2010 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг)
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 07.04.2010
Дата закінчення 25.04.2014
Опис Рiшенням НКЦПФР вiд 02.12.2014 № 1623 лiцензiю анульовано.
Серiя АВ № 520554 07.04.2010 Профiесiйна дiяльнiс ть на фондовому ринку- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами.
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Дата видачі 07.04.2010
Опис Рiшенням НКЦПФР вiд 02.12.2014 № 1623 лiцензiя анульована.
Серiя АВ №520551 07.04.2010 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами ( брокерська дiяльнiсть)
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 07.04.2010
Дата закінчення 25.04.2014
Опис Рiшенням НКЦПФР вiд 12.12.2014 № 1623 лiцензiю анульовано.
Серiя АЕ № 286744 03.12.2013 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 03.12.2013
Опис Рiшенням НКЦПФР вiд 02.12.2014 № 1623 лiцензiя анульована.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" #35591059
Адреса 04073, Україна, м. Київ, провулок Куренiвський, буд. 19/5
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263375
НКЦПФР
Контакти (044) 585-06-47, (044) 545-63-51
Примітки Надає депозитарнi послуги ПАТ "КБ "УФС" згiдно договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю. Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї
Ліцензія
№ АЕ №271467
НКЦПФР, Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
з 03.03.2015
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-14
Примітки Надає депозитарнi послуги ПАТ "КБ "УФС" як емiтенту цiнних паперiв згiдно договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.
Надає послуги з технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЛIМП" / #31544356 99.98%
Адреса Україна, м.Донецьк, вулиця Економiчна, 19
Код 31544356
ШЕРШНЬОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ 0.02%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЛIМП" / #31544356 143 000 000 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Донецьк, вулиця Економiчна, 19