Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012
Дозвільні документи
Ліцензії (15)
Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС"

#23286602

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС"
ЄДРПОУ 23286602
Номер свідоцтва про реєстрацію Серія А01 №027735
Дата державної реєстрації 10.08.1995
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
МФО: 313009
Номер рахунку: 26007001000094
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
МФО: 313009
Номер рахунку: 26007001000094
Контакти
+38 (061) 213-91-53
trk@atv.zp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Товстоног Тетяна Михайлівна Член Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (64 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ТДВ "СК"Мотор-Гарант", головний бухгалтер
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність правління. Член наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту та положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж керівної роботи (років) - 9. Попередні посади: кресляр-конструктор КБ, технік КБ, секретар-друкарка, телеграфістка 3 кл., економіст, економіст з праці, інспектор відділу аудиту, старший податковий інспектор-ревізор, головний державний податковий ревізор-інспектор відділу податкового супроводження підприємств чорної та кольорової металургії, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ТДВ "СК"Мотор-Гарант". Посади на інших підприємствах: головний бухгалтер ТДВ "СК"Мотор-Гарант" (місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Вересаєва,3а) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. 30.01.2013 р. на підставі Рішення №1 єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ТРК "Алекс" та здійснював повноваження позачергових загальних зборів відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" Товстоног Т.М. було звільнено з посади. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспртних даних.
Пучек Олена Олександрівна Головний бухгалтер
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Запорізький промбудпроект", головний бухгалтер
Примітки Головний бухгалтер відповідає за організацію та контроль ведення бухгалтерського, фінансового та податкового обліку згідно чинного законодавства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата виплачена Пучек О.О. у 2012 році - 14406,73 грн. Окрім заробітної плати, іншої винагороди, у т.ч. у натуральній формі не отримувала. Стаж керівної роботи (років) - 6. Попередні посади: економіст АТ "Мотор Січ"; головний бухгалтер Страхова компанія "Аска"; головний бухгалтер ЗАТ"Запорізький промбудпроект". Посадова особа не працює та не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.
Калганова Ольга Валеріївна Член Правління
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ВАТ "Укртелеком", заступник начальника центру з питань продажу послуг
Примітки Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради Товариства. Права та обов'язки членів правління визначаються законодавством, Статутом Товариства та положенням про правління Товариства. Заробітна плата виплачена Калгановій О.В. у 2012 році - 53934,63 грн. Окрім заробітної плати, іншої винагороди, у т.ч. у натуральній формі не отримувала. Стаж керівної роботи (років) - 7. Попередні посади: офіс-менеджер - перекладач ТОВ "АРМСП"; менеджер сервісного відділу ЗФТОВ "Трансєвропейський зв'язок"; менеджер відділу маркетингу, начальник відділу маркетингу АТ "Елістон"; керівник комерційного напрямку, комерційний директор, начальник відділу продажу ЗАТ "Українські радіосистеми"; інженер, заступник начальника центру з питань продажу послуг ВАТ "Укртелеком". Посадова особа не працює та та не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.
Півненко Анатолій Васильович Т.в.п. голови Правління
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи ПрАТ "ТРК "Алекс", головний редактор, виконавчий директор
Примітки Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради Товариства. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, а також має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління. Права та обов'язки голови правління визначаються законодавством, Статутом Товариства та положенням про правління Товариства. Заробітна плата виплачена Півненко А.В. у 2012 році - 57493,96 грн. Окрім заробітної плати, іншої винагороди, у т.ч. у натуральній формі не отримував. Стаж керівної роботи (років) - 33. Попередні посади: інструктор відділу пропаганди та агітації Комітету по телебаченню і радіомовленню Зап.обл.ради; редактор газети, завідувач відділом пропаганди, газети "Комсомолець Запоріжжя"; головний редактор газети "Наш город"; прес-секретарь "Таврида банк"; заступник директора, головний редактор "Субота Нова"; заступник начальника управління громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи, начальник управління інформаційної політики, начальник відділу зв'язків з громадськістюДПА Зап.обл.; головний редактор, виконавчий директор ПрАТ "ТРК "Алекс". Посадова особа не працює та та не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.
Ратко Сергій Георгійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (67 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/в
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТДВ "СК "Мотор-Гарант", начальник загального відділу
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність правління. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж керівної роботи (років) - 12. Попередні посади: начальник канцелярiї, начальник загального вiддiлу, начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ТДВ "СК "Мотор-Гарант". Посади на інших підприємствах: генеральний директор ПрАТ "ТД"Олена" (69014, м.Запоріжжя, вул.Волзька, 27); директор ДП "Мотор-Інтеркомс" ТОВ "Континенталь Транс"(69014, м.Запоріжжя, вул.Волзька, 27); директор ТОВ "Руна" (69071, м. Запорiжжя, вул. Слав’янська, 21); директор ТОВ "Полігон-Елітсервіс"(69068, м. Запорiжжя, вул. Копьонкiна, 98). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. 30.01.2013 р. на підставі Рішення №1 єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ТРК "Алекс" та здійснював повноваження позачергових загальних зборів відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" Ратка С.Г. було звільнено з посади. Головою наглядової ради обрано Малиша А.М. (протокол засідання Наглядової ради №1 від 30.01.2013 року). Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.
Семененко Тарас Григорович Член Правління
Рік народження 1986 р. н. (36 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта середня-спеціальна
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Імпереал-Трейд", адміністратор системи
Примітки Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради Товариства. Права та обов'язки членів правління визначаються законодавством, Статутом Товариства та положенням про правління Товариства. Заробітна плата виплачена Семененко Т.Г. у 2012 році - 51337,40 грн. Окрім заробітної плати, іншої винагороди, у т.ч. у натуральній формі не отримував. Стаж керівної роботи (років) - 3. Попередні посади: інженер ТОВ "АРМСП"; адміністратор системи ТОВ "Імпереал-Трейд". Посадова особа не працює та не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.
Погребняк Михайло Юрійович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ТОВ "Мотор-Інтерконс", генеральний директор
Примітки Ревізійна комісія обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засіданнях наглядової ради та правління Товариства у випадках, передбачених законодавством та/або внутрішніми положеннями Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж керівної роботи (років) - 14. Попередні посади: інженер комерційного відділу, начальник торгового відділу, комерційний директор, заступник начальника Управління продажу автомобілів, начальник бюро забезпечення якості постачання Управління контролю, провідний інженер відділу контролю якості, фінансовий директор, голова правління, заступник голови правління з фінансових питань, генеральний директор. Посади на інших підприємствах: генеральний директор ТОВ "Мотор-Інтерконс" (місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул.Волзька, 27) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. 30.01.2013 р. на підставі Рішення №1 єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій ПрАТ "ТРК "Алекс" та здійснював повноваження позачергових загальних зборів відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" Погребняка М.Ю. було звільнено з посади. Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.
Малиш Анатолій Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи АТ "Мотор Січ", директор зі зв'язків з громадськістю
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність правління. Член наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту та положенням про наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж керівної роботи (років) - 24. Попередні посади: старший майстер дільниці цеху №49, заступник начальника цеху № 44 з виробництва нових виробів; директор Лебединського моторобудівного заводу АТ "Мотор Січ"; міський голова м. Лебедин; голова правління ВАТ "НПАО ВНИИ Компрессормаш"; директор зі зв’язків із громадськістю АТ "Мотор Січ". Посади на інших підприємствах: член наглядової ради АТ "Мотор Січ" (69068, м.Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 15). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. На засіданні наглядової ради ПрАТ "ТРК "Алекс" (протокол №1 від 30.01.2013 року) прийняте рішення про призначення Малиша А.М. головою наглядової ради ПрАТ "ТРК "Алекс" на термін повноваження наглядової ради (три роки). Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
Серія НР №1237-м 30.10.2002 На ефірне мовлення (телебачення)
Орган ліцензування Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Дата видачі 30.10.2002
Опис Емітент планує продовження терміну дії виданої ліцензії

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
АТ "МОТОР СІЧ" / #14307794 30 000 шт 100.00%
Адреса м.Запоріжжя, пр.Моторобудівників,б.15