Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (26 100)
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014
Зовнішня інформація (41) ДАБІ (1) Перевірки (3)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"

#21574573

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"
ЄДРПОУ 21574573
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А00 № 776058
Дата державної реєстрації 31.01.1994
Середня кількість працівників 556
Орган управління За станом на кiнець дня 31.12.2014 р. Банк знаходиться у процесi лiквiдацiї, Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (надалi за текстом – ФГВФО) 16.06.2014 р., на пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.06.2014 р. № 355 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» (надалi за текстом – Банк), було прийнято вiдповiдне рiшення № 49 про початок лiквiдацiї Банку та призначення уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю. Так, уповноваженою особою ФГВФО на лiквiдацiю Банку призначено начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв ФГВФО Соловйову Наталiю Анатолiївну строком на 1 рiк з 16.06.2014 року по 16.06.2015 року включно. 19.01.2015 р. Виконавчою дирекцiєю ФГВФО було прийняте рiшення № 9 про вiдсторонення з 19.01.2015 р. вiд виконання обов'язкiв уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю Банку начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Соловйової Наталiї Анатолiївни, також 19.01.2015 р. Виконавчою дирекцiєю ФГВФО було прийняте рiшення № 10 про призначення з 19.01.2015 р. уповноваженою особою ФГВФО на лiквiдацiю Банку провiдного професiонала з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Ларченко Iрини Миколаївни. Вiдповiдно до пункту 1 частини 2 статтi 46 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю припиняються всi повноваження органiв управлiння банку (загальних зборiв, спостережної ради i правлiння (ради директорiв)) та органiв контролю (ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту). Вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 р. №2826 iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, тому Банк не заповнює таку iнформацiю. Iнформацiя про органи управлiння Банку наведена у Статутi Банку, що розмiщений на сайтi Банку - http://www.forum.ua.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне Управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32071418601
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті NATIONAL BANK OF UKRAINE KIEV STR.INSTITUTSKAYA 9
МФО: NBUAUA
Номер рахунку: 32079103603
Контакти
+38 (044) 200-02-83
analit@forum.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Соловйова Наталія Анатоліївна Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю Банку
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.06.2014 - 1 рiк
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи До моменту призначення уповноваженою особою ФГВФО на лiквiдацiю Банку Соловйова Н.А. виконувала функцiї уповноваженої особи ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у Банку протягом трьох мiсяцiв в перiод з 14.03.2014 р. по 13.06.2014 р. та займала посаду начальника вiддiлу супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв ФГВФО.
Примітки Повноваження та обов'язки Уповноваженої особи ФГВФО на лiквiдацiю Банку визначенi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб". Уповноважена особа ФГВФО не є штатним працiвником Банку, а є працiвником ФГВФО, - тому винагорода зазначенiй особi Банком не виплачувалась.
Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю була призначена рiшенням Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 16.06.2014 р. № 49 строком на 1 рiк з 16.06.2014 року по 16.06.2015 року включно. Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
До моменту призначення уповноваженою особою ФГВФО на лiквiдацiю Банку Соловйова Н.А. виконувала функцiї уповноваженої особи ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у Банку протягом трьох мiсяцiв в перiод з 14.03.2014 р. по 13.06.2014 р. та займала посаду начальника вiддiлу супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв ФГВФО.
Школьна Мар`Яна Василівна Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського облiку
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.08.2014 - не обмежений
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ПАТ "Банк "Український капiтал".
Примітки Повноваження та та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Згоди на оприлюднення iнформацiї про розмiр заробiтної плати не надано.
Уповноваженою особою ФГВФО на лiквiдацiю Банку було прийнято рiшення (наказ №1597к вiд 14.08.2014 року) про прийняття Школьної Мар’яни Василiвни на посаду Головного бухгалтера - директора Департаменту бухгалтерського облiку з 14.08.2014 року з посадовим окладом, згiдно зi штатним розписом (на невизначений термiн). Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Попередня посада - Головний бухгалтер ПАТ "Банк "Український капiтал" .
Посади на iнших пiдприємствах - немає.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї
Ліцензія
№ АД 065586
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв`язку та захисту iнформацiї України
з 29.08.2012
Контакти (044) 279 65 40, (044) 279 13 25, (044) 279 13 22
Примітки Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)
Ліцензія
№ АГ 500747
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв`язку та захисту iнформацiї України
з 16.08.2011
Контакти (044) 279 65 40, (044) 279 13 25, (044) 279 13 22
Примітки Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України).

Власники акцій

Власник Частка
ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD) / НЕ 250950 98.68%
Адреса Республiка Кiпр, Лiмасол, Арх. Макарiу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх
Код НЕ 250950
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, - 278 АКЦІОНЕРІВ, ЩО У СУКУПНОСТІ ВОЛОДІЮТЬ МЕНШ НІЖ 1% АКЦІЙ. 0.40%
Паспорт -, -, -
Iншi юридичнi особи, - 99 акцiонерiв, що у сукупностi володiють менш нiж 1% акцiй. / - 0.92%
Адреса -, -, -
Код -

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD) / НЕ 250950 585 606 581 шт 98.68%
Адреса Республiка Кiпр, Лiмасол, Арх. Макарiу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх
0 шт 0.00%
Паспорт -, -, -