Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (26 100)
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014
Зовнішня інформація (41) ДАБІ (1) Перевірки (3)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"

#21574573

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"
ЄДРПОУ 21574573
Номер свідоцтва про реєстрацію серiя А00 № 776058
Дата державної реєстрації 31.01.1994
Середня кількість працівників 2 016
Орган управління Вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 р. №2826 iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, тому Банк не заповнює таку iнформацiю. Iнформацiю про органи управлiння Банку присутнi на сайтi Банку - http://www.forum.ua.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Головне Управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
МФО: 321024
Номер рахунку: 32008184801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS Нью-Йорк, США (New York, USA)
МФО: BKTRUS
Номер рахунку: 04405216
Контакти
+38 (044) 581-04-18
volodymyr.glushchenko@forum.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Яценко Олена Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.09.2000 - -
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник Головного бухгалтера ПАТ "БАНК ФОРУМ".
Примітки Повноваження та обов'язки:
1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. 2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. 3. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалгерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. 4. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни. 5. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. 6. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний, регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. 7. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. 8. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою усунення втрат i непродуктивних витрат. 9. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. 10. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. 11. Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами. цiнними паперами. 12. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. 13. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. 14. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. 15. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. 16. Керує працiвниками бухгалтерiї.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата - 9840148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) - 8000; Усього - 9848148.84.
Змiни: змiни головного бухгалтера у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Попередня посада - заступник головного бухгалтера.
Посади на iнших пiдприємствах - немає.
Власенко Юрій Миколайович Заступник голови Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.05.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Радник Голови Спостережної ради Апарату Спостережної ради ПАТ «БАНК ФОРУМ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Заступник Голови Правлiння Банку Власенко Ю.М. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли служби фiнансiв; - Структурнi пiдроздiли, що пiдпорядкованi Головному бухгалтеру Банку та забезпечують ведення бухгалтерського облiку та звiтностi.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: Спостережною радою Банку (протокол №11/2013 вiд 20.05.2013 року) було прийнято рiшення про змiни у складi Правлiння Банку з метою розмежування сфер повноважень та вiдповiдальностi в Правлiннi Банку, а саме - ввести до складу Правлiння Банку посаду заступника голови Правлiння i призначити (обрати) Власенка Юрiя Миколайовича заступником голови Правлiння Банку з 21.05.2013 року.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Попереднi посади: радник голови Спостережної ради, заступник голови Правлiння, Генеральний директор.
Посади на iнших пiдприємствах - немає.
Морозов Олександр Валерійович Голова Спостережної ради
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Директор з розвитку бiзнесу ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Голова Спостережної ради: 1) органiзовує роботу та здiйснює контроль за роботою Спостережної ради; 2) скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Спостережної ради; 3) забезпечує ефективне функцiонування Спостережної ради шляхом надання повiдомлень про день i час проведення засiдань та завчасного розповсюдження необхiдних матерiалiв; 4) забезпечує вiдкрите обговорення та обмiн думками на засiданнях i належний рiвень розгляду на них усiх питань порядку денного; 5) органiзовує роботу зi створення комiтетiв Спостережної ради, висування членiв Спостережної ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть i спiвпрацю комiтетiв мiж собою та з iншими органами управлiння i посадовими особами Банку; 6) забезпечує ефективну оцiнку роботи Спостережної ради та її комiтетiв, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi Спостережною радою заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Банку; 7) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами управлiння та посадовими особами Банку; 8) вiдкриває Загальнi збори; 9) органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв.
Голова Спостережної ради в межах своїх повноважень видає Розпорядження, обов’язковi для виконання членами Спостережної ради, структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку.
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Попереднi посади: Голова Правлiння, радник Голови Правлiння, в.о. Голови Правлiння, радник-консультант Голови Правлiння.
Посади на iнших пiдприємствах - Директор з розвитку бiзнесу ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а.
Нусінов Володимир Якович Член Спостережної ради
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Директор з корпоративного управлiння та цiнних паперiв ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 22 роки.
Попереднi посади: Директор з корпоративного управлiння та цiнних паперiв.
Посади на iнших пiдприємствах:
Директор з корпоративного управлiння та цiнних паперiв ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а; Генеральний директор ТОВ "СМАРТ-ГРУП", iдентифiкацiйний код 30540319, мiсцезнаходження - Україна, 50002, м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, буд. 129; член Наглядової ради ПАТ "Iнгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат", iдентифiкацiйний код 00190905, мiсцезнаходження - Україна, 50064, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; представник Голови Наглядової ради ПАТ "ЮНЕКС БАНК", iдентифiкацiйний код 20023569, мiсцезнаходження - Україна, 04070, вул. Почайнинська, буд. 38.
Кондуфорова Лада Вячеславівна Член Спостережної ради
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Директор з правового забезпечення (головний юрисконсульт) ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 5 рокiв.
Попереднi посади: Заступник директора з правового забезпечення (заступник головного юрисконсульта).
Посади на iнших пiдприємствах - Директор з правового забезпечення - головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а.
Ломанова Оксана Олексіївна Перший заступник голови Правлiння
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Радник голови Спостережної ради ПАТ "ЮНЕКС БАНК".
Примітки Повноваження та обов'язки:
Перший заступник Голови Правлiння Банку Ломанова О.О. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли служби ризикiв; - Структурнi пiдроздiли служби кредитної адмiнiстрацiї; та очолює наступнi колегiальнi органи: - Тендерний комiтет; - Благодiйний комiтет; - Комiтет по управлiнню операцiйними ризиками.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Першого заступника голови Правлiння у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Попереднi посади: радник голови Спостережної ради, радник генерального директора, радник голови Правлiння, заступник голови Правлiння – директор Київського регiонального департаменту.
Посади на iнших пiдприємствах - немає.
Зайцева Євгенія Вікторівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2012 - не бiльше нiж 3 (три) роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Ревiзiйна комiсiя: 1) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 3) вносить на розгляд Загальних зборiв або Спостережної ради пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; 2) вчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, Спостережнiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення спецiальної (позапланової) перевiрки; 3) доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку та/або його акцiонерiв або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом п’яти робочих днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку або представника акцiонера Банку; 4) поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 5) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 6) вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (Договiр є безоплатним. Посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.).
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни членiв Ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Попереднi посади: головний бухгалтер.
Посади на iнших пiдприємствах - головний бухгалтер ПрАТ "СМАРТ-ХОЛИНГ"", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а.
Заря Геннадій Леонідович Заступник голови Правлiння
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 11.01.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Заступник голови Правлiння АТ "БМ БАНК".
Примітки Повноваження та обов'язки:
Заступник Голови Правлiння Банку Заря Г.Л. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли Корпоративного бiзнесу; - Структурнi пiдроздiли Малого та Середнього бiзнесу; - Структурнi пiдроздiли Роздрiбного бiзнесу; - Структурнi пiдроздiли служби по роботi з ключовими клiєнтами; - Структурнi пiдроздiли служби координацiї та розвитку регiональної мережi; - Структурнi пiдроздiли регiональної мережi, та очолює наступнi колегiальнi органи: - Тарифний Комiтет; - Малий кредитний комiтет не проблемної заборгованостi.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: Спостережною радою Банку (протокол №1/2013 вiд 11.01.2013 року) було прийнято рiшення про змiни у складi Правлiння Банку, а саме - призначити (обрати) Зарю Геннадiя Леонiдовича заступником голови Правлiння Банку з 14.01.2013 року.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи – 15 рокiв.
Попереднi посади: заступник голови Правлiння, радник голови Правлiння, керiвник проекту, головний економiст, радник, заступник директора-директор департаменту.
Посади на iнших пiдприємствах - немає.
Дрьоміна Галина Іванівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2012 - не бiльше нiж 3 (три) роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Ревiзiйна комiсiя: 1) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 3) вносить на розгляд Загальних зборiв або Спостережної ради пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; 2) вчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, Спостережнiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення спецiальної (позапланової) перевiрки; 3) доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку та/або його акцiонерiв або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом п’яти робочих днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку або представника акцiонера Банку; 4) поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 5) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 6) вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (Договiр є безоплатним. Посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.).
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни членiв Ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Попереднi посади: директор, виконавчий директор.
Посади на iнших пiдприємствах - директор ТОВ "ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ", iдентифiкацiйний код 24747790, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а.
Кірьянова Юлія Олександрівна Член Спостережної ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Фiнансовий директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Попереднi посади: Фiнансовий директор.
Посади на iнших пiдприємствах - Фiнансовий директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а.
Ярецький Олександр Анатолійович Заступник голови Правлiння
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.05.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Виконавчий директор з правових питань ПАТ "БАНК ФОРУМ".
Примітки Повноваження та обов'язки:
Заступник Голови Правлiння Банку Ярецький О.В. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли служби по роботi з проблемними активами, та очолює: - Малий кредитний комiтет з проблемної заборгованостi.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: Спостережною радою Банку (протокол №11/2013 вiд 20.05.2013 року) було прийнято рiшення про змiни у складi Правлiння Банку з метою розмежування сфер повноважень та вiдповiдальностi в Правлiннi Банку, а саме - ввести до складу Правлiння Банку посаду заступника голови Правлiння i призначити (обрати) Ярецького Олександра Анатолiйовича заступником голови Правлiння Банку з 21.05.2013 року.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи – 15 рокiв.
Попереднi посади: виконавчий директор, директор департаменту.
Посади на iнших пiдприємствах - немає.
Поліщук Олександр Васильович Член Правлiння з операцiйної дiяльностi
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Заступник голови Правлiння ПАТ "ЮНЕКС БАНК".
Примітки Повноваження та обов'язки:
Член Правлiння з операцiйної дiяльностi Полiщук О.В. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами: - Структурнi пiдроздiли служби iнформацiйних технологiй; - Структурнi пiдроздiли служби операцiйного бек-офiсу; - Структурнi пiдроздiли служби маркетингу та корпоративних комунiкацiй; - Структурнi пiдроздiли служби фiнансового монiторингу; - Структурнi пiдроздiли служби органiзацiї процесiв; - Структурнi пiдроздiли служби загальної пiдтримки. Вiдповiдальним працiвником з питань фiнансового монiторингу Банку є член Правлiння з операцiйної дiяльностi Полiщук О.В.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Члена Правлiння з операцiйної дiяльностi у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Попереднi посади: заступник голови Правлiння, радник голови Правлiння, перший заступник голови Правлiння, вiце-президент.
Посади на iнших пiдприємствах - немає.
Яцура Андрій Семенович Голова Правлiння
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 29.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ПАТ "ЮНЕКС БАНК".
Примітки Повноваження та обов'язки:
Голова Правлiння Банку Яцура А.С. здiйснює безпосереднє керiвництво наступними пiдроздiлами:
- Структурнi пiдроздiли служби безпеки; - Структурнi пiдроздiли юридичної служби; - Структурнi пiдроздiли служби управлiння персоналом; - Структурнi пiдроздiли служби охорони працi; - Структурнi пiдроздiли служби супроводження акцiонерного капiталу; - Структурнi пiдроздiли бiзнесу на фiнансових ринках та депозитарної дiяльностi, та очолює наступнi колегiальнi органи: - Великий кредитний комiтет; - Комiтет по управлiнню активами i пасивами.
В межах своєї компетенцiї, голова Правлiння: 1) представляє iнтереси Банку перед усiма пiдприємствами, органiзацiями та установами, фiзичними особами, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, як в Українi, так i за її межами; 2) видає довiреностi вiд iменi Банку на право вчинення вiд iменi Банку юридичних дiй, зокрема, укладення, змiну та припинення договорiв (угод, контрактiв) тощо, без довiреностi вчиняє вiд iменi Банку юридичнi дiї, зокрема, укладає, змiнює, припиняє пiдписує договори (угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) тощо; 3) пiдписує вiд iменi Банку позовнi заяви, апеляцiйнi, касацiйнi скарги та iншi документи, що подаються до судiв усiх рiвнiв та юрисдикцiї; 4) пiдписує фiнансовi та iншi документи Банку; 5) вносить пропозицiї про створення, лiквiдацiю та реорганiзацiю фiлiй, вiддiлень та представництв Банку; 6) проводить пiдготовку матерiалiв для розгляду на чергових та позачергових Загальних зборах; 7) органiзовує обiг документiв Банку, його фiлiй та представництв; 8) скликає та проводить засiдання Правлiння; 9) видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку; 10) затверджує штатний розпис Банку в розрiзi кiлькостi штатних одиниць i фонду оплати працi; 11) приймає рiшення щодо прийняття та звiльнення з роботи працiвникiв Банку, встановлює їм посадовi оклади та надбавки, застосовує до них заходи матерiального заохочення, притягує їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi, а також затверджує посадовi iнструкцiї для працiвникiв Банку; 12) здiйснює iншi функцiї, якi покладенi на нього рiшеннями Загальних зборiв, Спостережної ради та Правлiння.
Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння: 1) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку; 2) органiзує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради; 3) вирiшує питання дiяльностi Банку та розпоряджається майном Банку в межах своєї компетенцiї; 4) визначає основнi засади ведення активних i пасивних операцiй, включаючи полiтику щодо ризикiв та кредитування; 5) подає Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї рiчний баланс (звiти) та пропозицiї з розподiлу чистого прибутку Банку; 6) готує пропозицiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та Спостережної ради; 7) затверджує систему заохочення працiвникiв Банку; 8) приймає рiшення про списання безнадiйних активiв Банку, нестач та втрат його товарно-матерiальних цiнностей, про списання з балансу Банку та фiлiй основних засобiв та iнших необоротних активiв непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України та цього Положення; 9) приймає рiшення i надає дозволи на реалiзацiю або списання заставленого Банку майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями; 10) створює постiйно дiючi робочi органи (комiтети, комiсiї, групи), яким у разi потреби можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння; 11) приймає оперативнi плани дiяльностi Банку; 12) затверджує органiзацiйну структуру Банку; 13) затверджує в межах своєї компетенцiї внутрiшнi документи (положення та iншi внутрiшнi нормативнi документи) Банку, якi регулюють питання, пов’язанi iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, у тому числi питання, пов’язанi iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; 14) розпоряджається майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України та Статуту Банку; 15) надає пропозицiї щодо розмiрiв, складу та порядку утворення фондiв Банку; 16) готує звiти про виконання прийнятих Загальними зборами програм та надає документи на розгляд Загальних зборiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Спостережною радою та Правлiнням; 4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини своєї вiдсутностi; 5) брати участь у засiданнi Спостережної ради та/або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання Спостережної ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть; 7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 12) проiнформувати Правлiння та Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Правлiння стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 13) своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди Правлiнню та головному бухгалтеру Банку у 2013 роцi:
Основна заробiтна плата – 9 840 148.84; Премiї - 0; Компенсацiйнi виплати - 0; Виплати у натуральнiй формi - 0; Iншi виплати (Матерiальна допомога не ФОП) – 8 000; Усього – 9 848 148.84.
Змiни у складi Правлiння Банку: змiни Голови Правлiння у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Попереднi посади: голова Правлiння, в.о. голови Правлiння, тимчасовий адмiнiстратор, генеральний директор.
Посади на iнших пiдприємствах - немає.
Дріжчаний Ігор Васильович Член Спостережної ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Головний радник ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 28 рокiв.
Попереднi посади: Головний радник, Директор програми антикорупцiйних дослiджень.
Посади на iнших пiдприємствах: заступник генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а; член Наглядової ради ПАТ "Нерухомiсть столицi", iдентифiкацiйний код 30965299, мiсцезнаходження - Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45, пов. 2.
Пертін Олексій Володимирович Член Спостережної ради
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», Голова Спостережної ради ПАТ "БАНК ФОРУМ".
Примітки Повноваження та обов'язки:
Вiдповiдно до Статуту та Положення Банку до виключної компетенцiї Спостережної ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку, крiм питань керiвництва поточною дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком облiгацiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, нiж акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження умов матерiального стимулювання голови та членiв Правлiння; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання та звiльнення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови або члена Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) визначення аудиторської фiрми Банку та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 13) розгляд висновку аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Банку в банкiвськiй групi, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшення про придбання Банком будь-яким чином або у будь-який спосiб, дозволений чинним законодавством (включаючи, але без обмеження, шляхом купiвлi, дарування, мiни, злиття, участi у збiльшеннi розмiру акцiонерного капiталу тощо), усiх або будь-якої частини активiв, акцiй або часток у статутному капiталi фiнансових установ або будь-яких iнших потенцiйних конкурентiв Банку, а також права на їхнє придбання, окрiм купiвлi Банком акцiй пiд час здiйснення звичайної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; 18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 20) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, крiм випадкiв, встановлених Статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення; 21) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 25) контроль за дiяльнiстю Правлiння, затвердження його планiв роботи та перевiрки їх виконання; 26) встановлення порядку проведення ревiзiй, контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку та ризик-менеджментом (ринок, лiквiднiсть, кредитнi та операцiйнi ризики) Банку; 27) прийняття рiшень щодо притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння, iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв Правлiння; 28) iнiцiювання перед Загальними зборами питання про притягнення до дисциплiнарної та/або матерiальної та/або майнової вiдповiдальностi голови та членiв Спостережної ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку; 29) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 30) затвердження рiчного бюджету Банку запропонованого Правлiнням Банку; 31) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 32) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 33) призначення та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку; 34) затвердження символiки та власного прапору Банку, а також положення про символiку та власний прапор Банку; 35) прийняття рiшення про укладення правочину про надання Банку консультацiйних та iнших послуг, вартiсть яких в кожному випадку перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (одного мiльйона) ЄВРО; 36) здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами Спостережнiй радi; 37) надання попередньої згоди на вчинення Банком наступних дiй: 37.1) придбання та вiдчуження землi та iншого нерухомого майна (прав на них), якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.2) передача в оренду землi та iншого нерухомого майна, а також укладення договорiв оренди, якщо загальна сума зобов'язань Банку за вiдповiдним договором перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.3) придбання та вiдчуження часток/акцiй в iнших юридичних особах, якщо сума окремої транзакцiї перевищує 10% розмiру статутного капiталу Банку; 37.4) укладення, змiна та припинення договорiв про стратегiчно важливе спiвробiтництво iз строком дiї на 3 (три) та бiльше рокiв; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законодавством або Статутом Банку.
Члени Спостережної ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку чи представника акцiонера Банку; 8) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 9) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 10) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (договiр є безоплатним, посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Спостережної ради).
Змiни у складi Спостережної ради Банку:
- припинено повноваження Рудєва Дениса Анатолiйовича на пiдставi заяви про дострокове припинення ним за власним бажанням повноважень голови та члена Спостережної ради Банку i його подальшу вiдсутнiсть з 21 сiчня 2013 року на засiданнях Спостережної ради Банку. Покладено виконання обов’язкiв голови Спостережної Ради Банку на члена Спостережної Ради Банку Пертiна Олексiя Володимировича на перiод до обрання голови Спостережної Ради Загальними зборами акцiонерiв Банку. Рiшення про обрання особи, що виконуватиме обов’язки голови Спостережної ради Банку прийнято Спостережною радою Банку (протокол №2/2013 вiд 21.01.2013 року).
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 05.03.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Рудєва Дениса Анатолiйовича, Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Пертiна Олексiя Володимировича.
- рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.08.2013 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3/2013 вiд 07.08.2013 р.) було звiльнено весь склад Спостережної ради Банку: Пертiна Олексiя Володимировича, Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Завилова Михайла Вячеславовича, Нусiнова Володимира Яковича, Кiрьянової Юлiї Олександрiвни, Кондуфорової Лади Вячеславiвни та обрано новий склад: Дрiжчаного Iгоря Васильовича, Кiрьянову Юлiю Олександрiвну, Кондуфорову Ладу Вячеславiвну, Морозова Олександра Валерiйовича, Нусiнова Володимира Яковича, Пертiна Олексiя Володимировича. Головою Спостережної ради Банку обрано Морозова Олександра Валерiйовича.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи – 13 рокiв.
Попереднi посади: Заступник генерального директора - директор зi стратегiї та корпоративного розвитку.
Посади на iнших пiдприємствах - Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а; член Наглядової ради ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", iдентифiкацiйний код 34093721, мiсцезнаходження - Україна, 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 130.
Дегтярьов Максим Валерійович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2012 - не бiльше нiж 3 (три) роки
Паспортні дані -, -, дозвiл на розкриття паспортних даних не надано
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту облiку та звiтностi ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
Примітки Повноваження та обов'язки:
Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) подає результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Спостережнiй радi Банку; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Банку.
Ревiзiйна комiсiя: 1) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 3) вносить на розгляд Загальних зборiв або Спостережної ради пропозицiї з будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; 2) вчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, Спостережнiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення спецiальної (позапланової) перевiрки; 3) доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Банку та/або його акцiонерiв або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом п’яти робочих днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Банку або представника акцiонера Банку; 4) поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; 5) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi; 6) вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не виплачується вiдповiдно до умов договору (Договiр є безоплатним. Посадовець не отримує i не вправi вимагати вiд Банку винагороду за виконання ним функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.).
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку: змiни голови Ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi не вiдбувалось.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Попереднi посади: керiвник Департаменту, начальник вiддiлу, заступник начальника Департаменту.
Посади на iнших пiдприємствах - керiвник Департаменту облiку та звiтностi ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"", iдентифiкацiйний код 34716646, мiсцезнаходження - Україна, 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7а.

Ліцензії

Дата  
62 06.10.2011 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
Орган ліцензування Нацiональний банк України
Дата видачі 06.10.2011
Опис термiн дiї лiцензiї необмежений
серiя АВ № 533922 13.05.2010 Лiцензiя на брокерську дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2010
Дата закінчення 28.10.2014
Опис планується продовжувати термiн дiї лiцензiї
серiя АВ № 533923 13.05.2010 Лiцензiя на дилерську дiяльнiсть
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2010
Дата закінчення 28.10.2014
Опис планується продовжувати термiн дiї лiцензiї
серiя АВ № 533924 13.05.2010 Лiцензiя на андеррайтинг
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2010
Дата закінчення 28.10.2014
Опис планується продовжувати термiн дiї лiцензiї
серiя АВ № 533925 13.05.2010 Лiцензiя на дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Орган ліцензування Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 13.05.2010
Дата закінчення 28.10.2014
Опис планується продовжувати термiн дiї лiцензiї
серiя АЕ № 263249 03.09.2013 Лiцензiя на депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 03.09.2013
Опис термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
серiя АЕ № 263251 03.09.2013 Лiцензiя на дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 03.09.2013
Опис термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АВ 483591
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (056) 373 95 94, (056) 373 97 80, (056) 373 97 81, (056) 373 97 82
Примітки Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї
Ліцензія
№ АД 065586
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв`язку та захисту iнформацiї України
з 29.08.2012
Контакти (044) 279 65 40, (044) 279 13 25, (044) 279 13 22
Примітки Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)
Ліцензія
№ АГ 500747
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв`язку та захисту iнформацiї України
з 16.08.2011
Контакти (044) 279 65 40, (044) 279 13 25, (044) 279 13 22
Примітки Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України).
Приватне акцiонерне товариство "УКРIНТЕРПОЛIС" #32280610
Адреса 49006, Україна, м. Днiпропетровськ, провулок Калiнiна, буд. 23
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АБ 321847
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 14.03.2006
Контакти (044) 247 09 54, (044) 247 09 54
Примітки Страхування майна.
Приватне акцiонерне товариство "УКРIНТЕРПОЛIС" #32280610
Адреса 49006, Україна, м. Днiпропетровськ, провулок Калiнiна, буд. 23
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 082012
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 27.03.2006
Контакти (044) 247 09 54, (044) 247 09 54
Примітки Вогневi ризики та ризики стихiйних явищ.
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхове товариство "МегаПолiс" #34348559
Адреса 01042, Україна, м. Київ, вул. Фiлатова, буд. 22/8
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 594297
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 09.02.2012
Контакти (044) 233 73 27, (044) 233 73 27
Примітки Водний транспорт.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Українська акцiонерна страхова компанiя "АСКА" #13490997
Адреса 83052, Україна, м. Донецьк, пр. Iллiча, 100
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АЕ 284183
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 15.11.2013
Контакти 062 348 38 00, 062 348 38 87
Примітки Страхування предмету iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Українська акцiонерна страхова компанiя "АСКА" #13490997
Адреса 83052, Україна, м. Донецьк, пр. Iллiча, 100
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АГ 569956
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 26.04.2011
Контакти 062 348 38 00, 062 348 38 87
Примітки Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Українська акцiонерна страхова компанiя "АСКА" #13490997
Адреса 83052, Україна, м. Донецьк, пр. Iллiча, 100
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АГ 569967
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 26.04.2011
Контакти 062 348 38 00, 062 348 38 87
Примітки Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Страхова компанiя "УНIКА" #20033533
Адреса 01601, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 70 а
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 584731
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 25.07.2011
Контакти (044) 225 60 00, (044) 225 60 02
Примітки Обов’язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Промисловий страховий Альянс" #22134155
Адреса 69001, Україна, м. Запорiжжя, вул. Сергiя Тюленiна, буд. 23
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ 546914
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 12.10.2010
Контакти (061) 224 05 16, (061) 224 25 16
Примітки ДМС.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Статус" #31201694
Адреса 02160, Україна, м. Київ, просп. Возз`єднання, буд. 15, офiс 109
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 546349
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 01.06.2010
Контакти (044) 492 80 78, (044) 492 99 73/74
Примітки Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу).
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Статус" #31201694
Адреса 02160, Україна, м. Київ, просп. Возз`єднання, буд. 15, офiс 109
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 546344
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 01.06.2010
Контакти (044) 492 80 78, (044) 492 99 73/74
Примітки Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Статус" #31201694
Адреса 02160, Україна, м. Київ, просп. Возз`єднання, буд. 15, офiс 109
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 584976
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 19.09.2011
Контакти (044) 492 80 78, (044) 492 99 73/74
Примітки Обов’язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Статус" #31201694
Адреса 02160, Україна, м. Київ, просп. Возз`єднання, буд. 15, офiс 109
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 546354
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 01.06.2010
Контакти (044) 492 80 78, (044) 492 99 73/74
Примітки Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Статус" #31201694
Адреса 02160, Україна, м. Київ, просп. Возз`єднання, буд. 15, офiс 109
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 546355
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 01.06.2010
Контакти (044) 492 80 78, (044) 492 99 73/74
Примітки Обов’язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Статус" #31201694
Адреса 02160, Україна, м. Київ, просп. Возз`єднання, буд. 15, офiс 109
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АГ 569306
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 28.01.2011
Контакти (044) 492 80 78, (044) 492 99 73/74
Примітки ОСЦПВ.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Статус" #31201694
Адреса 02160, Україна, м. Київ, просп. Возз`єднання, буд. 15, офiс 109
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 546352
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 01.06.2010
Контакти (044) 492 80 78, (044) 492 99 73/74
Примітки КАСКО.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ" #25186738
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38 Б
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 584093
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 17.01.2008
Контакти (044) 207 01 70, (044) 207 01 72
Примітки Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу).
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ" #25186738
Адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38 Б
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АВ 584096
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 17.01.2008
Контакти (044) 207 01 70, (044) 207 01 72
Примітки Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно – рейтингове агентство" #36049978
Адреса 01021, Україна, м. Київ, вул. Iнституцька, 24/7, офiс 22
Діятельність Консультування, дослiдження кон’юнктури ринку
Ліцензія
№ АА 628308
Державна служба статистики України
Головне управлiння регiональної статистики
з 11.04.2012
Контакти (044) 200 10 31, (044) 200 10 32
Примітки Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування, консультування з питань iнформатизацiї, дiяльнiсть iнформацiйних агентств, дiяльнiсть у сферi зв’язкiв з громадськiстю, дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агенцiя комплексного захисту бiзнесу «Дельта М» #35199148
Адреса 02140, Україна, м. Київ, вул. Вишнякiвська, 13, оф. 224
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 222-86-92, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агенцiя по управлiнню заборгованiстю" #34914080
Адреса 04112, Україна, м. Київ, вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 8, 6 пов.
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 359 59 37, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ювенал Плюс" #36512343
Адреса 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Челюскiнцiв, 117-а
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти -, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арiо Кепiтал Груп" #37449782
Адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. П. Мирного, 7, оф. 2
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 537 22 90, (044) 280 28 46, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Екселенс Проф" #24937183
Адреса 01004, Україна, м. Київ, Червоноармiйська/Басейна №1-3/2, лiт."А"
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти 067-659-10-10, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридично-консалтингова компанiя "Апрiорi" #33557110
Адреса 50086, Україна, м. Кривий Рiг, вул. Отто Брозовського, буд. 74 А
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (056) 404 12 74, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лег Альто" #38348395
Адреса 01021, Україна, м. Київ, вул. Iнститутська, 28, блок "Д"
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти 095-093-19-24, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародна енергетична консалтингова компанiя" #38005665
Адреса 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти 095-683-55-73, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Верiтас Информ" #32406173
Адреса 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Клари Цеткiн, 6-А, кв. 5
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 571 77 77, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Верiтас Пик" #32406110
Адреса 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Клари Цеткiн, 6-А, кв. 5
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 571 77 77, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Верiтас Дельта" #30688038
Адреса 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Клари Цеткiн, 6-А, кв. 5
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 571 77 77, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Верiтас Альфа" #30509394
Адреса 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Клари Цеткiн, 6-А, кв. 5
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 571 77 77, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Корпорацiя "Верiтас" #30838043
Адреса 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Клари Цеткiн, 6-А, кв. 5
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 571 77 77, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стратегiчнi партнери" #36385702
Адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. Чорногiрська, 17/14
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 362 80 40, (044) 222 51 65, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридичне Агенство "Аспект" #33712555
Адреса 99003, Україна, м. Севастополь, вул. Сафронова, 5
Діятельність Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, консультацiї з питань управлiння
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти 0692535232, 0692535232
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Адвокатське бюро "ЛЕГРЕМ" #37012729
Адреса 03115, Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 104
Діятельність Юридична дiяльнiсть
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти 067 656 84 03, -
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Адвокатська фiрма АнГард" #36470703
Адреса 04053, Україна, м. Київ, вул. Воровського, 4
Діятельність Надання юридичних послуг та адвокатської допомоги
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 498 73 80, (044) 498 73 85
Примітки Надання юридичних послуг.
Адвокатське об`єднання "Адвокатська група "Солодко i партнери" #33998416
Адреса 01133, Україна, м. Київ, бул. Л. Українки, 44, оф. 407
Діятельність Надання юридичних (адвокатських) послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 493 80 11, (044) 331 97 25, -
Примітки Надання юридичних послуг.
ПП Iнтерюрсервiс-1 #30732207
Адреса 14000, Україна, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 5, оф. 413
Діятельність Надання юридичних послуг
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (0462) 73178, (0462) 73178
Примітки Надання юридичних послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" #33941270
Адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. П. Мирного, 7, оф. 5
Діятельність Надання юридичної (адвокатської) допомоги та консультацiї
Ліцензія
№ -
не потребує лiцензування
Контакти (044) 537 22 82, (044) 537 22 82
Примітки Надання юридичних послуг.
Аудиторська фiрма у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-аудит" #30634365
Адреса 01133, Україна, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 10, кв. 61
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 2248
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044) 501 15 11, (044) 501 64 67
Примітки Аудит рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року вiдповiдно до МСФЗ.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 11.06.2012
Контакти (044) 277 50 00, (044) 277 50 01
Примітки Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" #36184092
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АГ 399339
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 22.10.2010
Контакти (044) 495 74 74, (044) 495 74 73
Примітки Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АЕ 263463
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585 42 42, (044) 481-00-99, (044) 585 42 42, (044) 481-00-99
Примітки Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Здiйснення валютних операцiй
Ліцензія
№ 271
Нацiональний банк України
з 30.09.2013
Контакти (044) 585 42 42, (044) 481-00-99, (044) 585 42 42, (044) 481-00-99
Примітки Здiйснення валютних операцiй.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Діятельність Надання банкiвських послуг
Ліцензія
№ 271
Нацiональний банк України
з 06.09.2013
Контакти (044) 585 42 42, (044) 481-00-99, (044) 585 42 42, (044) 481 00 99
Примітки Надання банкiвських послуг.

Власники акцій

Власник Частка
ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD) / НЕ 250950 98.68%
Адреса Республiка Кiпр, Лiмасол, Арх. Макарiу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх
Код НЕ 250950
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, - 276 АКЦІОНЕРІВ, ЩО У СУКУПНОСТІ ВОЛОДІЮТЬ МЕНШ НІЖ 1% АКЦІЙ. 0.45%
Паспорт -, -, -
Iншi юридичнi особи, - 104 акцiонери, що у сукупностi володiють менш нiж 1% акцiй. / - 0.87%
Адреса -, -, -
Код -

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD) / НЕ 250950 585 606 581 шт 98.68%
Адреса Республiка Кiпр, Лiмасол, Арх. Макарiу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх
0 шт 0.00%
Паспорт -, -, -