Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (84) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР"

#20414962

Основна інформація

Назва Приватне акціонерне товариство "Кмитівський майстер"
ЄДРПОУ 20414962
Адреса 12526, С. Кмитiв,, вул. Житомирська, 29
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №307281
Дата державної реєстрації 27.06.1995
Середня кількість працівників 8
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "Приватбанк" м.Житомир
МФО: 311744
Номер рахунку: 26009055911002
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (041) 307-32-23
kmytmaister@emitent.net.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Приватне (закрите) акціонерне товариство "Кмитівський майстер" створене згідно рішення засновників №1 від 31 березня 1995 року шляхом перетворення обласного експериментального міжгосподарського підприємства по переробці деревини, випуску меблів, ТНС та виконанню оформлювальних робіт у відповідності до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 06.03.92 р. №2171-ХІІ (зі змінами та доповненнями). Загальними зборами акціонерів ЗАТ "Кмитівський майстер" 25 березня 2011 року (протокол № 11) прийнято рішення про перетворення підприємства на Приватне акціонерне товариство у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". З моменту державної реєстрації до ПрАТ "Кмитівський майстер" перейшли всі права та обов'язки, все рухоме та нерухоме майно, що належали ЗАТ "Кмитівський майстер". Товариство здійснює свою господарську діяльність, керуючись статутом в новій редакції, затвердженим цими ж зборами акціонерів, зареєстрованим державним реєстратором 20.04.2011 р. (запис № 1 288 105 0009 000076). Важливих подiй розвитку: злиття, подiлу, приєднання не вiдбувалося.Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства за звiтний перiод не вiдбувалося.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 8 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осіб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Порiвняно з попереднiм перiодом фонд оплати працi збільшився на 107,2 тис.грн., або на 21,556% і складає 604,5 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї акцiонерного товариства з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, не надходило.

Облікова політика

Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2018 році порівняно із обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2017 року. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог ПСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ. Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Національних стандартів фінансової звітності на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, що відображені за справедливою вартістю. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в гривні (грн.) відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі - П(С)БО) . Прийнятою обліковою політикою встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: - амортизація основних засобів не нараховується, за вийнятком оз, які надаються в орену, оскільки основні об'єкти ОЗ законсервовані. Наказом про облікову політику ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прийнято за 0; - методом оцінки руху запасів є метод ФІФО. Одиницею запасів вважається їх найменування. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів, включаються до собівартості придбаних запасів. - при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, списується 50 % їх вартості з балансу з подальшою організацією оперативного кількісно-сумового обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання; - резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань та інших витрат не створювати; - резерв сумнівних боргів визначати виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. - оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконаних робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді в момент підписання акту приймання-передавання послуг (виконаних робіт); - визнання та відображення в обліку витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" на підставі принципу нарахування та відповідності доходів та витрат. Фінансова звітність ПрАТ "Монтажник" підготовлена згідно вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 25 та облікової політики. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 року. За даними протоколу засідання інвентаризаційної комісії, яка несе відповідальність за правдивість результатів інвентаризації, нестач та надлишків не встановлено. Протягом 2018 року Товариство перебувало в статусі платника єдиного податку з ПДВ за ставкою 3%.

Продукція

Основним видом дiяльностi ПрАТ "Монтажник" є будiвельно-монтажнi роботи по будiвництву житлових та нежитлових приміщень, промислового та сiльсько-господарського комплексiв, поточний та капiтальний ремонти примiщень рiзного призначення,а також виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі, виробництво кухонних меблів. Дiяльнiсть пiдприємства має залежність вiд сезонних змiн. Основними клiєнтами та ринками збуту послуг ПрАТ "Кмитівський майстер" є пiдприємства бюджетноЇ сфери в тому числi: школи, дитячi садки, лiкарнi та iнше, пiдприємство приймає закази i на виконання рiзих робіт вiд населення. Основним ризиком в дiяльностi емiтента є неплатоспроможнiсть клiєнтiв, тому проводяться заходи щодо зменшення ризикiв та захисту дiяльностi методом раз"яснювальної роботи з клiєнтами, вивчення їх платоспроможності та пошук нових клєнтiв для розширення ринку збуту. Основними конкурентами ПрАТ "Кмитівський майстер" є приватні будівельні пiдприємства Коростишiвського та Житомирського районів. Джерела сировини - підприємства України, iх доступнiсть та динамiка цiн постійно змінюється. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, вiдсутня. Пiдприємство новi технологiЇ i новi товари по можливості постійно впроваджує в своїй діяльності. Положення Товариства на ринку надання послуг у сфері будівництва не значне, конкуренцiя в галузi значна. Інформація про особливостi послуг - різноманітні послуги у сфері будівництва та виготовлення меблів. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 % у загальному обсязi постачання, немає. Товариство здiйснює дiяльнiсть тiльки на територiї України, експортні операції не проводились. Перспективнi плани розвитку емiтента на сьогоднiшнiй день перебувають в розробцi, вони в значній мірі залежать від економічного стану заголом в Державі та платоспроможності населення.

Активи

На протязі 2014-2017 років відчуження та придбання основних засобів не було. На протязі 2018 року відчуження основних засобів не було, було придбано основних засобів по групі "Машини та обладнання на суму 23,9 тис.грн. Підприємство не планує отримання значних інвестицій або придбання основних засобів чи щогось іншого, пов'язаних з його діяльністю.

Основні засоби

Товариство використовує власнi основнi засоби (далi - ОЗ) залишковою вартiстю 343,3 тис.грн., первiсною вартiстю 1129,0 тис.грн. та накопиченим зносом 785,8 тис.грн. Знос (амортизацiя) ОЗ нараховується згiдно Податкового кодексу України прямолiнiйним методом з врахуванням строку корисного використання i на дату балансу накопичено 785,8 тис.грн. зносу ОЗ, в т.ч. за 2018 рiк - 24,2 тис.грн. За даними бухгалтерського облiку в 2018 роцi руху ОЗ не було. Переоцiнка основних засобiв на дату балансу 31.12.2018 р. не здiйснювалась. Протягом звiтного перiоду метод визначення зносу (амортизацiї) залишався незмiнним. Технiчний стан ОЗ на дату балансу за показниками: - ступiнь зношеностi ОЗ, який становить 0,696 або 69,6% первiсної вартостi ОЗ; - коефiцiєнт придатностi ОЗ - 0,311 (30,4%); - коефiцiєнт оновлення ОЗ - 2,6; - коефiцiєнт вибуття ОЗ - 0. Експрес-аналiз руху та технiчного стану ОЗ характеризує виробничий потенцiал пiдприємства i свiдчить, що коефiцiєнт зношеностi ОЗ невпинно зростає, відповідно придатність ОЗ зношуються, що свідчить як про фізичне так і моральне старіння ОЗ в процесі виробництва і вважається негативною тенденцією і потребує оновлення.

Проблеми

Основною проблемою товариства є високий ступiнь залежностi товариства вiд законодавчих та економiчних обмежень та фiнансового стану iнших підприємств, які мають договірні відносини з емітентом. Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента також є: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів; - значний податковий тиск на товаровиробника; - постійне зростання цiн на пальне, електоенергію та інше.

Фінансова політика

Дiяльнiсть товариства фiнансується за рахунок власних коштiв, якi надходять в оплату за наданi послуги. Власнi кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використаннi. Фiнансовi ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цiлей, визначених пiдприємством для отримання прибутку. Бюджетне фiнансування отримуется, коли підприємство буре участь у тендерах та отримує замовлення від бюджетних організацій. Кредитнi кошти Товариством не залучаються. Можливi шляхи покращення лiквiдностi емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї товарiв i послуг, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, керівництво емiтента проводить оцiнку шляхiв покращення лiквiдностi підприємства. За результатами проведеного фінансового аналізу діяльності ПрАТ "Кмитівський майстер" фінансовий стан підприємства характеризується як задовільний. У 2018 році погіршення показників - індикаторів фінансового стану не відбувалось. Діяльність товариства за звітний період є прибутковою.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених, але не виконаних пiдприємством договорiв (контрактів) за звiтний перiод на кiнець 2018 року товариство не мало.

Стратегія подальшої діяльності

Товариство постійно розробляє заходи, направленi на розширення виробництва, полiпшення фiнансового стану та залучення нових клiєнтiв. Для забезпечення обсягу робiт iснує достатня кiлькiсть виробничих потужностей. Товариство планує обновити основнi засоби, обладнання та впровадити новi види послуг для населенн та стороннiх органiзацiй. Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є рiвень iнфляцiї, зростання цiн на енергоносії, подорожчання кредитних ресурсiв. У перспективних планах на наступний рік ставляться завдання щодо збільшення обсягів виробництва, розширення ринків збуту, пошуку потенційних партнерів, підтримки високого технологічного рівня виробництва, належної якості продукції для збереження перспективи розвитку підприємства. Відповідно таке збільшення потребує додаткових трудових i матерiальних ресурсiв, що в свою чергу, потребує додаткового фiнансування підприємства. Усi фактори, що можуть iстотно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, враховуючи складну і нестабільну ситуацію в економіці країни в цілому на теперішній час передбачити складно.

R&D

За звiтний перiод у зв'язку з відсутністю достаної кількості вільних обігових коштів, товариство не витрачало кошти на дослiдження та розробки.

Інше

Iншої iстотної iнформацiї, яка може бути важливою iнвесторам для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства не має. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася. В цілому за результатами діяльності у 2016-2018 роках отримано прибутки.

Посадові особи

Ім'я Посада
Безпрозванна Галина Гнатівна Член Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.02.2017 - 3 роки
Освіта Середня
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Завiдуюча складом, ПрАТ "Кмитiвський майстер", 20414962
Примітки Член Наглядової ради має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу. Виконує повноваження згідно Статуту Товариства та чинного законодавства. Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi у звітному періоді посадовій особі не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 10.02.2017р. Загальний стаж роботи 41 рік. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Попередні посади, які обіймала: Звідуюча складом ПрАТ "Кмитiвський майстер".
Храмцова Валентина Василівна Директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.03.2016 - 5 рокiв
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Головний економiст, ЗАТ "Кмитiвський майстер", 20414962
Примітки Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Товариства, зокрема:розробка довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробка та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiкуння, прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв, пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв, представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам, забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства. Директор має право: -без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах власної компетенцiї; - видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Директора, визначену чинним законодавством та Статутом; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; -вiдкривати рахунки у банкiвських установах; -наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення накладати стягнення. Обрана (переобрана) на посаду загальними зборами акцiонерiв 05.03.2016 р. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи 39 років. Винагорода за виконання обов'язкiв директора отривувала лише у вигляді звробітної плати згiдно штатного розкладу, яка склала 263,7 тис.грн. за звітний рік. Попередні посади: ЗАТ "Кмитiвський майстер" - головний економiст, ПДО "Житомирдрев" -економiст. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Шумович Тетяна Ісаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.01.2018 - безстроково
Освіта Середньо-спецiальна
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Бухгалтер, ЗАТ "Кмитiвський майстер", 20414962
Примітки Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Винагороду за виконання обов'язкiв Головного бухгалтера отримувала згiдно штатного розкладу у вигляді заробітної плати, яка за звітний рік склала 51,7 тис.грн. Акціями емітента не володіє. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. На посаду призначена наказом по Товариству за №1 від 02.01.2018р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На протязі звітного перiода змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Чайківська Юлія Ігорівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1991 р. н. (31 рік)
Дата вступу на посаду і термін 10.02.2017 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Дизайнер iнтерьеру, ПрАТ "Кмитiвський майстер", 20414962
Примітки Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, має право вiдкривати Загальнi збори, а також виконує iншi повноваження, наданi йому Загальними зборами акцiонерiв та Статутом товариства. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради не рiдше одного разу на квартал. Крiм того, засiдання Наглядової ради також скликаються на письмову вимогу Ревiзора, на вимогу Директора, акцiонерiв, якi в сукупностi володiють бiльш нiж 5 вiдсотками голосiв. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу має голова Наглядової ради. Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 10.02.2017р. Загальний стаж роботи 6 рокiв. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи не передбачена. Попередне мiсце роботи дизайнер iнтерьеру ПрАТ "Кмитiвський майстер". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Онищенко Віктор Петрович Ревiзор
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.03.2016 - 5 років
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Інспектор, Управлiння державної охорони, 00037478
Примітки Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв.Ревiзор обирається Загальними зборами. Ревiзор Товариства в межах власних повноважень проводить: 1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з власної iнiцiативи, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Про результати перевiрок, якi проводились за iнiцiативою Наглядової ради чи акцiонерiв Ревiзор iнформує Наглядову раду та звiтує про таку перевiрку на найближчих Загальних зборах.Обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв 05.03.2016р. Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Попередне мiсце роботи: Управлiння державної охорони м.Київ - iнспектор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 12 рокiв. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Торгонська Світлана Георгієвна Член Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.02.2017 - 3 роки
Освіта Середня технiчна
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Начальник цеха, ЗАТ "Кмитiвський майстер", 20414962
Примітки Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу. Виконує повноваження згідно Статуту Товариства та чинного законодавства. Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi у звітному періоді посадовій особі не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 10.02.2017р. Загальний стаж роботи 29 років. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Попередні посади, які обіймала: Начальник цеха ЗАТ "Кмитiвський майстер", заступник директора Коростишiвського педагогiчного коледжу.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Ліцензія
№ Рішення № 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 591-04-00
Примітки З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
Приватне підприємство аудиторська фірма "Еталон" #41000913
Адреса 10030, м.Житомир, вул. Київська, б.74, кв.58
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 4693
Аудиторська палата України
з 01.10.2018
Контакти (097)505-77-30, д/в
Примітки Фiнансовi консультацiї, iншi види фiнансової дiяльностi у сферi фiнансiв.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр" #34045290
Адреса 04655, м.Київ, вул.Полярна, 20, лiт.А, поверх 1, оф.6
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку : депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Ліцензія
№ АЕ №286642
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.10.2013
Контакти (044) 500-16-07(08), (044) 500-16-07(08)
Примітки Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи - дiяльнiсть з надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв відповідно до укладеної угоди.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Ліцензія
№ DR/00002/ARM
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Подання звітності до НКЦПФР
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Оприлюднення регульованої інформації

Власники акцій

Власник Частка
47 ФІЗИЧНИХ ОСІБ 100.00%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ОНИЩЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 30 004 шт 58.81%
ХРАМЦОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 11 160 шт 21.88%
ЧАЙКІВСЬКА ЮЛІЯ ІГОРІВНА 7 308 шт 14.32%